Search

zoek- tips

Alphen - Hoofdgeld 1623

Het hoofdgeld van Alphen is te vinden op Erfgoed Leiden en Omstreken.

ELO, SA Leiden  (toegangsnr. 501A), inv.nr. 4024

[Scan 315, fol. 789]

De Steect

Willem Jansz Noorlander, ende Neeltgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Jan, Jannetgen, Neeltgen, ende 
Maritgen, heure kinderen, item 
Jacob Gijsen van Arlanderveen, 
ende Ariaentgen Cornelisdr van der Meije 
in Bodegraven, heurl. dienstknecht 
ende dienstmeijt – 9 hoofden 
  
Dirck Beuckelsz, ende Barber 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, met Sijmon, 
Beuckel, Dirck, Neeltgen, 
ende Annetgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Cors Jacobsz, ende Haesgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Garbrant, 
Jacob, Jan, Willem, Cornelis, ende 
Claes, heure kinderen, item 
  
[Bestand 316, fol. 789v] 
 
Grietgen Jansdr van der Meije in 
Bodegraven haer dienstmaecht – 9 hoofden 
  
Reijer Cornelisz innocente persoon, in 
een huijsken alleen leggende – 1 hooft 
  
Cornelis Eeuwoutsz, ende Annetgen Willemsdr 
sijn huijsvrouwe, met Dirck, Gerrit, 
Maritgen, ende Willempgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Jansz scheepmr., ende Maritgen 
Aertsdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Maritgen, ende Aeltgen, heure kinderen, 
item Cornelis Jacobsz van Alphen leerjongen 
alhier met – 5 hoofden 
In de marge: dese leerjongen compt hier nae fol. 790 bij sijn ouders … 
  
Cornelis Jansz schipper, ende Grietgen 
  
[Fol. 790] 
  
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met Jacob, 
Dirck, jonge Cornelis, Appelonie, 
ende Lijsbet, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Henrick Dircxsz schipper, ende 
Grietgen Joachimsdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Adriaen, Aechgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jacob Adriaensz, ende Heijltgen Dircxdr [onvermogent] 
sijn huijsvrouwe, met Adriaen, Jan, 
Cornelis, Willem, Lenaert, Pieter, 
Pleun, Claes, oude Maritgen, 
jonge Maritgen, ende Neeltgen, 
heure kinderen – 13 hoofden 
  
Pieter Gijsen weduwenaer, met 
  
[Bestand 317, fol. 790v] 
 
Harman, Claes, ende Lijsbet, sijne 
kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Jansz, ende Maritgen Lourisdr [onvermogent] 
sijn huijsvrouwe, met Annetgen, ende 
Geertgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Jansz Cort, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Niesgen Cornelisdr weduwe van Mees 
Dircxsz – 1 hooft 
  
Jan Meesz, ende Maritgen Sijmonsdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Fol. 791] 
  
Machtelt Pietersdr, ende Weijntgen [onvermogent] 
Pietersdr – 2 hoofden 
  
Samuel Cornelisz, ende Machtelt 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met Gerit, 
ende Neeltgen, heure kinderen – 4 hoofden 
Item Anna Gerritsdr – 1 hoofd [leeft van den armen] 
  
Gerrit Cornelisz cramer, ende Aertgen 
Jasparsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Geertgen, Trijntgen, ende 
Maritgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Sijmon Jansz, ende Maritgen Willemsdr [onvermogent] 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Bestand 318, fol. 791v] 
 
Henrick Adriaensz, ende Annetgen 
Claesdr sijn huisvre, met Claes, 
Adriaen, Pieter, Jan, Aelbert, 
ende Maritgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Lijsbet Jansdr weduwe van Jan Corsz – 1 hoofd 
  
Jan Adriaensz, ende Maritgen Jansdr [leeft van den armen] 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Dirck Jan Govertsz weduwenaer, 
met Jan ende Dirck, sijne kinderen – 3 hoofden 
  
Bijde selve woonen 
Henrick Dirck Jan Govertsz, 
ende Trijntgen Adriaensdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, ende Maritgen, 
heure kinderen, mitsgaders 
  
[Fol. 792] 
  
Maritgen Florisdr van Linschooten 
heur dienstmaecht – 5 hoofden 
  
Jan Cornelis Jan Corsz, ende Pietgen 
Mourinsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Mourijn, Barber, 
Geertgen, ende Maritgen, ende 
jonge Maritgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Pieter Cornelisz alias Piet Lange Neelen 
met Nelletgen Adriaensdr sijn huijs- 
vrouwe, met Adriaen, Claes, Reijer, 
Jan, Maritgen, Pietgen, ende Dirckgen, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
Cornelis Thomasz ende Griete Nicolaesdr 
sijn huijsvrouwe, met Dirck, Pietertgen, 
Tomas, Jannetgen, ende Hillegont, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
[Bestand 319, fol. 792v] 
 
Claes Jan Chielen, ende Neeltgen 
Gijsendr, met Gijsbert ende 
Lijsbet, desselfs kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Woutersz, ende Maritgen Geritsdr, 
met Cornelis, heur soon, mitsgaders 
Annetgen Thonisdr van Boscoop, 
haer dienstmaecht – 4 hoofden 
  
Gerrit Dircxsz, Barber ende 
Lijsbet Dircxdrn – 3 hoofden 
  
Jan Thomasz, ende Anna Pietersdr sijn 
huijsvrouwe, met Tomas, 
Maritgen, Geertgen, Neeltgen, 
Stefanna, ende Annetgen, heure 
kinderen, item Jacob Adriaensz 
van Sluijpwijck, heur dienstknecht – 9 hoofden 
  
[Fol. 793] 
  
Jan Jansz Roos weduwenaer, met 
Wouter, Jan, ende Grietgen, 
sijne kinderen – 4 hoofden 
  
Maritgen Claes Bruggen, met 
Floris, Willem, Gerrit, 
ende Claes, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jacob Cornelisz Maes, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Willem, Barber, Maritgen, Jan, 
Netgen, ende Annetgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Gijs Jan Gijsen, ende Leentgen Dircxdr 
sijn huijsvrouwe, met Jacob, oude Jan, 
jonge Jan, ende Lijsbet, heure kinderen, 
item Anna Jansdr van Hasers- 
woude haer dienstmaecht – 7 hoofden 
  
[Bestand 320, fol. 793v] 
 
Jan Pietersz Verhouf, ende 
Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, ende Aeffgen, heure 
kinderen, mitsgaders Hillegont 
Jansdr van Boscoop, haer dienst- 
maecht – 5 hoofden 
  
Henrick Dircxsz barberen, ende 
Jannetgen Jacobsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Henricxsz Mantgen, ende Maritgen 
Govertsdr sijn huijsvrouwe, met Dirck, 
Gerrit, Gooltgen, ende Machtelt, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Pieter Claesz, ende Neeltgen Claesdr, 
sijn huijsvrouwe, met Claes, 
ende Neeltgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
[Fol. 794] 
  
Lijsbet Dircxdr, weduwe van Dirck 
Geritsz – 1 hoofd 
  
Crijn Maertensz cramer, ende 
Grietgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Maerten, Neeltgen, ende 
Baertgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Aldaer woonen 
Erasmus Baltensz snijder, ende 
Aeltgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck Baltensz van Dene- 
marcken snijder-leerjongen – 3 hoofden 
  
Jan Lulofsz schoelapper, ende Aeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met een 
kint genaempt Jannetgen – 3 hoofden 
  
Jonge Jan Roelen weduwenaer – 1 hoofd 
  
[Bestand 321, fol. 794v] 
 
Pieter Jan Roelen, ende Swaentgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Roel, ende Jan, heure kinderen, 
item Claes Govertsz, ende 
Aechgen Aertsdr, beijde van 
Alphijn heur dienstknecht, ende 
dienstmaecht – 6 hoofden 
  
Cornelis Pieter Henricxsz, ende 
Dirckgen Henricxdr sijn huijsvrouwe, 
met Henrick, Jan, Stijntgen, 
Machteltgen, Dieuwer, Annetgen, 
Aeltgen, ende Jannetgen, heure 
kinderen – 10 hoofden 
  
Jan Govertsz, ende Maritgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Geertgen, 
Annetgen, Maritgen, ende Neeltgen, 
heure kinderen, item Cornelis 
Gerritsz van Coudekerck, heurl. 
dienstknecht – 8 hoofden 
  
[Fol. 795] 

Jan Jansz alias Jan Jan Gijsen, 
thuijs leggende bijden voorn. Jan 
Govertsz – 1 hoofd 
  
Henrick Pieter Henricxsz, ende 
Neeltgen Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Annetgen, Dieuwer, 
ende Maritgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Jan Govertsz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Henrick Cornelis Jan Govertsz, ende 
Aeffgen Jansdr sijn huijsvrouwe 
met Geertgen, heur 
kindt, mitsgaders Geertgen 
Jansdr van Alphijn heur 
dienstmaecht – 4 hoofden 
  
[Bestand 322, fol. 795v] 
 
Claes Cornelis Jan Govertsz, ende 
Aeffgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Neeltgen Cornelisdr sijn suster 
ende dienstmaecht – 3 hoofden 
  
Machtelt Florisdr weduwe van 
Eijmbert Sijmon Schouten, met 
Floris, ende Sijmon, hare kinderen, 
mitsgaders Meijnsgen Jansdr van 
Swammerdam haer dienstmaecht – 4 hoofden 
  
Jonge Jan Arisz, ende Maritgen Vassendr, 
sijn huijsvrouwe, met Michiel, Evert, 
ende Aris, heure kinderen, item 
Jan Jansz, ende Barber Geritsdr 
beijde van Alphen, heure dienstboden – 7 hoofden 
  
Cornelis Arijsz, ende Jannetgen 
  
[Fol. 796] 
  
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met Aris, 
Claes, ende Machtelt, heure kinderen, 
item Claes Harmansz, ende Barber 
Ariensdr van Alphijn heurl. dienstboden – 7 hoofden 
In de marge: Barber compt hier nae fol. 797 verso bij haer ouders, ..omel. hier mer 
  
Henrick Sijmon Eijmbertsz, ende Lijsbet Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Jan, Gijsbert, Maerten, Pieter, 
Sijmon, Anna, Maritgen, ende Aeltgen, 
heure kinderen 11 hoofden 
  
Claes Sijmon Eijmbertsz, ende Steffania 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Sijmon, Maritgen, Aeltgen, 
Annetgen, ende Neeltgen, heure 
kinderen, mitsgaders Willem Jansz 
Drooch van Alphijn heur knecht – 9 hoofden 
  
Dirck Dirck Reijersz weduwenaer, met 
  
[Bestand 323, fol. 796v] 
 
Cornelis, ende Dirck, sijne kinderen, [tknechgen arm] 
item een jong ende schamel knechgen 
van Amersfoort, bij hem vanden 
dijck opgenomen, noch Jan Arien 
Meesen van Alphijn, ende Maritgen 
Roelen van Nieucoop sijn knecht, ende 
meijt – 6 hoofden 
  
Eijmbert Sijmonsz in een huijsken allen 
wonende – 1 hoofd 
  
Lenaert Gijsen weduwenaer, met 
Gijsbert, Ariaentgen, ende Jannetgen, 
sijne kinderen – 4 hoofden 
  
Bijden selven woonen 
Crijn Gijsen, ende Maritgen 
Henricxdr – 2 hoofden 
  
[Fol. 797] 
  
Brecht Huijgen wonende in een [leeft van den armen] 
huijsken alleen – 1 hoofd 
  
Susanna Henricxdr weduwe van Gijs Tijsz 
met Tijs, Cornelis, Maritgen, ende 
Neeltgen, heure kinderen, item 
Gerrit Huijgensz vuijt tlant van 
Woerden heurluijder dienstknecht – 6 hoofden 
  
Jan Tijsz, ende Grietgen Cornelisdr sijn 
huijsvrouwe, met Tijs, Jan, 
Gijsbert, ende Cornelis, heure kinderen, 
item Mees Thonisz van Wassenaer 
ende Crijntgen Arentsdr van Alphijn 
heure dienstboden – 8 hoofden 
  
Govert Adriaensz, ende Machtelt 
  
[Bestand 324, fol. 797v] 
 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met een kint 
gent. Mees – 3 hoofden 
  
Adriaen Meesen, ende Trijntgen Govertsdr, 
sijn huijsvrouwe, met Huijch, 
Jan, Barber, ende Maritgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Pieter Jansz, ende Neeltgen 
Cornelisdr, met Cornelis, 
Trijn, ende Neeltgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Meesz cleermaecker, ende 
Grietgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, Jan, Annetgen, 
Maritgen, Jannetgen, ende Lijsbet, 
heure kinderen, item Jacob 
  
[Fol. 798] 
  
Adriaensz van den Hage, ende Gerrit 
Magnusz van Vollenhove snijder- 
knechts – 10 hoofden 
  
Jan Jansz van Zijl, ende Maritgen 
Andriesdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Dircxsz biersteker, ende Annetgen 
Jansdr van Sijl sijn huijsvrouwe, 
met oude Maritgen, ende jonge 
Maritgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Claesz Buttersloot, ende 
Maritgen Willemsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Pieter Langens, ende 
  
[Bestand 325, fol. 798v] 
 
Stijntgen Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Pieter, Claes, Lijsbet, 
ende Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Lenaert Meltensz, ende Geertgen 
Harmansdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen heur kindt, ende noch 
een ongedoopt kindt – 4 hoofden 
  
Bijde selve 
IJsbrant Pietersz Maes, ende 
Machtelt Ariensdr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter heur kindt – 3 hoofden 
  
Roet Harmansz, ende Aeltgen Maertensdr 
sijn huijsvrouwe, met Harman heur 
kint, mitsgaders Jan Harmansz sijn 
broeder ende dienstknecht – 4 hoofden 
  
[Fol. 799] 
  
Tonis Sijmonsz, ende Maritgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Aechgen 
Jacobsdr van Outshoorn haer 
dienstmaecht – 3 hoofden 
  
Jaepgen Pietersdr weduwe van Tomas Tomasz 
met Willem, Annetgen, Neeltgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Dircxsz barberen weduwenaer – 1 hoofd 
  
Dirck Pieter Barberen, ende Anna 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met Arent 
Jansz Versloot van Nijeuwerbrugge, 
ende Maritgen Claesdr van 
Boscoop heurluijder dienstboden – 4 hoofden 
  
Jan Govertsz, ende Anna Jans- 
  
[Bestand 326, fol. 799v] 
 
dr van Zijl sijn huijsvrouwe, met 
Job Worboutsz van Boscoop, ende 
Annetgen Thomasdr van Alphijn 
haer dienstbooden – 4 hoofden 
  
Adriaen Adriaen Sijmonsz, ende Leentgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Adriaen, 
Barber, Meijnsgen, ende Jannetgen, 
heure kinderen, item Neeltgen Claesdr 
van Alphijn heurl. dienstmt. – 7 hoofden 
  
Willem Pietersz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Cornelis Willem Pietersz, ende Annetgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, ende Lijsbet, heure kinderen, 
item Trijntgen Woutersdr van 
Arleveen heur dienstmaecht – 5 hoofden 
  
[Fol. 800] 
  
Jan Eeuwoutsz, ende Trijn Willemsdr 
sijn huijsvrouwe, met Pieter, Jan, ende 
Maritgen, heure kinderen, mitsgaders 
een cleijn meijsken van Dirck Pieter 
Meesz twelc sij naer haer genomen 
hebben – 6 hoofden 
  
Dirck Eeuwoutsz, ende Anna Pietersdr, 
sijn huijsvrouwe, met Eeuwout, Gerit, 
Claes, Jan, ende Baertgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Tomas Willemsz, ende Maritgen Cornelisdr 
van Arleveen sijn dienstmaecht – 2 hoofden 
  
Aert Pietersz waert, met Wijburch 
Roelendr sijn huijsvrouwe, met 
Abraham, Pieter, ende Maritgen 
  
[Bestand 327, fol. 800v] 
 
heure kinderen, item Volckgen Claes- 
dr heur dienstmaecht – 5 hoofden 
  
Jannetgen Jacobsdr weduwe van Jan 
Jan Aertsz, met Aert, Cornelis, 
Willempgen, ende Geertgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jaepgen Willemsdr weduwe van Huijbert 
Roelen, met Roel, Cornelis, Jan, 
Maritgen, ende Luijtgen, heure kinderen – 6 hoofden 

De Nesse bijde Goude ende voorts van den Goutsluijs tottet dorp toe

Commer Geritsz, ende Ariaentgen 
  
[Fol. 801] 
  
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Claes, 
Dirck, Gerrit, Neeltgen, ende 
Haesgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Jonge Jan Cornelisz van Leeuwen 
ende Maritgen Amendr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Claes, Aem, Aechgen, 
Maritgen, Geertgen, ende Neeltgen, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
Maritgen Aertsdr weduwe van Pieter 
Willemsz van Leeuwen, met 
Aert, Jan, Tonis, ende Pieter 
Pietersz van Leeuwen gebroeders, 
item Maritgen Aertsdr van 
Blommendael dienstmaecht – 6 hoofden 
  
Cornelis Bouwensz, ende Annetgen 
  
[Bestand 328, fol. 801v] 
 
Bouwensdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen, Maritgen ende Geertgen, 
heure kinderen, item Annetgen 
Willemsdr van Boscoop heurl. 
dienstmaecht – 6 hoofden 
  
Adriaen Claesz, ende Adriaentgen 
Bouwensdr sijn huijsvrouwe, 
met Claes, Cornelis, ende Annetgen, 
heure kinderen, item Maritgen 
Cornelisdr van Reewijck heurl. 
dienstmaecht – 6 hoofden 
  
Claes Cornelis Barentsz weduwenaer 
met Cornelis, Trijn, Aechgen, 
ende Maritgen, heure kinderen, 
item Geertgen Pancraesdr van 
Alphijn haer dienstmt. – 6 hoofden 
  
Neeltgen Cornelisdr weduwe van 
  
[Fol. 802] 
  
Pancraes Claesz, met Claes, 
Willem, oude Maritgen, Annetgen, 
Aeltgen, ende jonge Maritgen, 
hare kinderen – 7 hoofden 
  
Claes Dirck Jan Govertsz, ende 
Ijdichgen Tomasdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen, heur kint – 3 hoofden 
  
Pietertgen Joppendr weduwe van 
Cornelis Warboutsz – 1 hoofd 
  
Gerrit Govertsz, ende Engeltgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis Werboutsz van Boscoop 
sijn broeders soontken, dat hij vuijt 
liefden hout, item Cornelis Bruijnen 
van Arlanderveen, ende Neeltgen 
Jansdr van Alphijn heur dienstboden – 5 hoofden 
  
[Bestand 329, fol. 802v] 
 
Jan Willemsz Schout, ende Baertgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Willem, 
Maritgen, Annetgen, ende Grietgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Dircxsz Drooch, ende Lijsbet Willemsdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Willem, 
Henrick, Claes, Cornelis, ende 
Geertgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Jan Sijmontsz ende Jannetgen Wiggerts- 
dr sijn huijsvrouwe, met Claes, ende 
Jacob, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Claes Jansz jongman, in een 
huijsken alleen wonende – 1 hoofd 
  
Cornelis Mees Gerritsz, ende 
  
[Fol. 803] 
  
Gautgen Harmansdr zijn huijsvrouwe, 
met Mees, Maritgen, ende 
Neeltgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Aertsz, ende Trijntgen Cornelisdr 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen heur 
kint – 3 hoofden 
  
Rome Jansdr alias Janskint weduwe [onvermogent] 
van Joris de Walster – 1 hoofd 
  
Trijntgen Wiggertsdr – 1 hoofd [onvermogent] 
  
Jacob Dircxsz Molenaer, ende Maritgen 
  
[Bestand 330, fol. 803v] 
 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, Aert, Tijs, Jan, Allertgen, 
Erm, Annetgen, ende Lijsbet, heure 
kinderen – 10 hoofden 
  
IJsbrant Willemsz Maes, ende 
Aeltgen Gerritsdr sijn huijsvrouwe, 
met Willem, Erm, ende Luijtgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jacob Jansz Cop, ende Belijtgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Pieter, Jacob, Huijbert, 
Erm, ende Luijtgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Jan Jansz Heijligendach, ende IJeffgen 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Trijntgen haerl. dochter – 3 hoofden 
  
[Fol. 804] 
  
Henrick Claesz, ende Annetgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe met 
Claes, ende Neeltgen, heure kinderen, 
mitsgaders Maritgen Evertsdr 
sijn susters kint twelck hij vuijt 
liefde naer hem genomen heeft – 5 hoofden 
  
Sijmon Dircxsz biersteker, ende 
Jannetgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met oude Cornelis, jonge Cornelis, 
Jan, oude Maritgen, ende jonge 
Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Roeloff Aertsz, ende Machtelt Hendricxdr 
met een kindt gent. Eijmbert – 3 hoofden 
  
Jacob Pietersz backer, ende Maritgen 
  
[Bestand 331, fol. 804v] 
 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerit, Claes, Louris, ende 
Maritgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Crijn Pietersz ende Maritgen 
Aertsdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Aechgen, Maritgen, ende Aertgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Evert Evertsz timmerman, ende 
Annetgen Dircxdr sijn huijsvrouwe, 
met Evert, ende Dirck, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Reijer Cornelisz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Fol. 805] 
  
Jan Reijersz, ende Ariaentgen Pietersdr 
sijn huijsvrouwe, met Claes Claesz 
van Outshoorn, ende Lijsbet Bouwens- 
dr van Alphijn, heur dienstknecht 
ende meijt – 4 hoofden 
  
Jan Pieter Henricxsz, ende Annetgen 
Meessendr sijn huijsvrouwe, met 
Henrick, oude Pieter, Mees, 
jonge Pieter, Maritgen, ende 
Grietgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Sijmon Dircxsz, ende Maritgen Meesendr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Maritgen, 
ende Crijntgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Willem Govertsz, ende Nelletgen Cornelis- 
dochter sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Bestand 332, fol. 805v] 
 
Dirck Willem Govertsz, ende 
Maritgen Jacobsdr sijn huijsvrouwe, 
met Gerrit, ende Annetgen, heure 
kinderen, item Jaepgen Jansdr van 
Alphijn haerl. dienstmaecht – 5 hoofden 
  
Reijer Meesz, ende Maritgen Henricxdr 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, Matgen, 
ende Jannetgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Adriaensz, ende Ariaentgen 
Bouwensdr sijn huijsvrouwe, 
met Adriaen, Henrick, Jacob, 
Lijsbet, Geertgen, ende Machtelt, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Jacob Feensz [= Teeusz] decker, ende Meijnsgen 
  
[Fol. 806] 
  
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes heur zoon – 3 hoofden 
  
Pieter Jansz, ende Ceuntgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen een 
voordochtertgen – 3 hoofden 
  
Jan Sijmonsz, ende Maritgen Pietersdr, 
sijn huijsvrouwe, met Sijmon, Pieter, 
Jacob, ende Annetgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Allertsz, ende Maritgen Henricxdr [onvermogent] 
sijn huijsvrouwe, met Allert, Jacob, 
Maerten, ende Machteltgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Maritgen Meltensdr weduwe van [uts.] 
  
[Bestand 333, fol. 806v] 
 
Gerrit Mees Gerritsz, met Barber 
ende Maritgen, haere kinderen – 3 hoofden 
  
Gijsbert Jansz, ende Grietgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Bruijn, Willem, Neeltgen, 
ende Gooltgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Baertgen Sprongendr weduwe van 
Claes Jan Bergen, met Sprong, 
Dirck, Neeltgen, Maritgen, ende 
Ermpgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Annetgen Wevers weduwe – 1 hoofd [leeft van den armen] 
  
Cors Cornelisz Butterboer, ende 
  
[Fol. 807] 
  
Maritgen Danielsdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Dirck, ende Barber, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Willem Vriesen, ende Rebben 
Aertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, ende Aert, heure kinderen, 
item Geertgen Aertsdr 
van Swammerdam heurl. dienstmt. – 5 hoofden 
  
Maritgen Gerritsdr weduwe van Jan 
Jacobsz – 1 hoofd 
  
Cornelis Willem Govertsz, ende Fijtgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, ende 
Maritgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Vries Willemsz, ende Aeffgen 
  
[Bestand 334, fol. 807v] 
 
Reijersdr sijn huijsvrouwe, met Willem, 
Soetgen, Lijsbet, ende Annetgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Woutersz, ende Trijntgen [leeft van den armen] 
Ramendr sijn huijsvrouwe, met 
Wouter, Pieter, Grietgen, 
Neeltgen, oude Maritgen, ende 
jonge Maritgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Willem Huijbertsz, ende Anna 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Bouwen Jansz, ende Lijsbet Cornelisdr sijn huijs- [leeft van den armen] 
vrouwe, met Jan, Abraham, Cornelis, 
ende Neeltgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Tonis Crijnen, ende Sijtgen Theeusdr [uts.] 
  
[Fol. 808] 

sijn huijsvrouwe, met Aelbert, Tijs, 
Jorijntgen, Crijntgen, Jacobmijntgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Maerten Maillaertsz, ende Lijntgen 
Adriaensdr sijn huijsvrouwe, met 
Mijntgen, Ariaentgen, Maritgen, 
ende Jannitgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Henrick Claesz Brugge, ende 
Maritgen Dircxdr sijn huijsvrouwe, 
met Claes, Dirck, Jan, Stijntgen, 
Geertgen, Maritgen, ende Cornelis, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
Aldaer 
Jan Gijsen, ende Maritgen 
Commersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Bestand 335, fol. 808v] 
 
Pijntgen Pietersdr, weduwe van [onvermogent] 
Tijs Henricxsz, met Henrick, ende 
Maritgen, hare kinderen – 3 hoofden 
  
Aert Cornelisz Romen scheepmaker, 
ende Pietertgen Dircxdr sijn huijs- 
vrouwe, met Dirck, Jan, ende 
Maritgen, heure kinderen, item 
Jacob Maertsz van Moortseveen 
heurl. dienstknecht – 6 hoofden 
  
Jannetgen Tonisdr weduwe 
van Andries Bartelsz met 
Dina, ende Sara, hare kinderen – 3 hoofden 
  
Jaetgen Jansdr weduwe van Cornelis [onvermogent] 
  
[Fol. 809] 
  
Pietersz Snel, met Pieter, Cornelis, 
Gooltgen, ende Maritgen, hare kinderen – 5 hoofden 
  
Willem Jansz linnewever, ende [uts.] 
Jannetgen Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Henrick, Cornelis, ende Lijsbet, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Bijde selve woont 
Volckgen Jorisdr – 1 hoofd [leeft van den armen] 
  
Jan Cornelisz, ende Adriaentgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Abraham, 
Hester, Sara, ende Neeltgen, heure 
kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Jansz, ende Saertgen 
  
[Bestand 336, fol. 809v] 
 
Danielsdr sijn huijsvrouwe, met Joost, 
Daniel, ende Maritgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Bijde selve woonen 
Jacobmijntgen Cornelisdr, ende Maijken 
Jansdr – 2 hoofden 
  
Noch bijde selve 
Crijntgen Cornelisdr innocent sijnde – 1 hoofd [leeft van den armen] 
  
Jan Reijersz, ende Grietgen 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Femmetgen Lenaertsdr van 
Amstelredam bij haer innewonende – 3 hoofden 
  
Nelletgen Jansdr weduwe van 
Cornelis Barentsz, met Aeltgen 
  
[Fol. 810] 
  
haer dochter, item Cornelis Jansz 
haer dochters kint, ende Jan Fransz 
van Leijderdorp, haer soons kint, 
dewelcke sij vuijt lieffde is houdende – 4 hoofden 
  
Teuntgen Lijsbertsdr weduwe van 
Francois Lonck, met Jannetgen haer 
dochter, Jan Adriaensz haer swager, 
ende Catelijntgen Fransdr sijn huijsvrouwe – 4 hoofden 
  
Frans Jacobsz snijder ende Grietgen [leeft van den armen] 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Jacob, Jan, Abraham, 
IJsaac, Coenraet, Judith, ende 
Maritgen, heure kinderen – 10 hoofden 
  
Lijsbeth Elbertsdr weduwe van 
  
[Bestand 337, fol. 810v] 
 
Cappiteijn Duijvel, met Elbert, Dirck, 
Dirckgen, ende Beuntgen, hare kinderen, 
item Maritgen Willemsdr van 
Outshoorn, haer dienstmaecht – 6 hoofden 
  
Jacob Govertsz weduwenaer, met 
Govert, Claes, Stijntgen, 
Geertgen, Annetgen, ende Maritgen, 
sijne kinderen, item Engeltgen 
Pietersdr van Nijeuwerbrugge sijn 
dienstmeijt – 8 hoofden 
  
[Fol. 811] 

T’dorp van Alphijn

Hercules Pietersz, ende Fijtgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Judith haer dochter – 3 hoofden 
  
Cornelis Huijbertsz schoemaecker, ende 
Grietgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Gerrit, Cornelis, Jacob, 
Neeltgen, ende Baertgen, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Adriaen Nimbrecht, ende Jannetgen 
sijn huijsvrouwe, met Lambrecht, 
Jan, Maijken, Magdaleentgen, 
Susannetgen, ende Lijsbet, heure 
kinderen – 8 hoofden 
  
Maritgen Pietersdr weduwe van Dirck Jacobsz – 1 hoofd 
  
[Bestand 338, fol. 811v] 
 
Cornelis Cornelisz Jonge Somer 
raemaecker, ende Annetgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Abraham, IJsaack, Barber, ende 
Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Trijn Claesdr weduwe van Dirck Claes- [onvermogent] 
zoon Brugge, met Claes, ende 
Stijntgen, hare kinderen – 3 hoofden 
  
Machtelt Dircxdr van Eijck, van 
Oudewater – 1 hoofd 
  
Lieven Joosten slootemaecker, ende [leven van den armen] 
Judit Andriesdr sijn huijsvrouwe, 
met Barber, Maritgen, ende 
Neeltgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
[Fol. 812] 
  
Dirck Ariaensz ende Hillegont 
Eeuwoutsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Pieter Pietersz ende Ariaentgen 
Andriesdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
IJdichgen Dircxdr weduwe van Cornelis 
Willem Jansz – 1 hoofd 
  
Trijntgen Latresijn, met Jannetgen, [onvermogent] 
ende Hester, hare kinderen – 3 hoofden 
  
Aert Claesz, ende Maritgen Claesdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Bestand 339, fol. 812v] 
 
Adriaen Gerritsz glasemaker, ende 
Susanna Joostendr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, Martijntgen, ende 
Annetgen, heure kinderen, item 
Maritgen Aertsdr van Woerden 
haer dienstmaecht – 6 hoofden 
  
Phillips van Heijningen schout van 
Outshoorn, ende Catarijntgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, mitsgaders 
Annetgen sijn suster bij hem 
innewonende – 3 hoofden 
  
Maritgen Jacobsdr weduwe van Cornelis 
Cornelisz Honscoop – 1 hoofd 
  
Pieter Jansz cramer, ende Grietgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Cornelis, Adriaen, Aeltgen, Neeltgen, 
Trijntgen, ende Ariaentgen, heure 
kinderen – 9 hoofden 
  
[Fol. 813] 
  
Abraham Henricxsz glaesmaker, 
ende Stijntgen Henricxdr sijn suster, 
met Jan Carelsz van Glabbach 
sijn knecht – 3 hoofden 
  
Cornelis Lourisz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Magdaleentgen Pietersdr weduwe van [leeft van den armen] 
Lucas Jorisz – 1 hoofd 
  
Tonis Dircxsz clapperman ende [leven van den armen] 
Jannetgen Lourisdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, Crijn, Joris, oude 
Maritgen, jonge Maritgen, ende 
Ariaentgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Jacob Jansz, ende Maritgen [onvermogent] 
  
[Bestand 340, fol. 813v] 
 
Thonisdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Hester, ende Maritgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Dircxsz Mulder schoolmr. ende 
Aechgen Claesdr sijn huijsvrouwe, 
met Gerrit, Claes, Gijsbert, 
ende Dirck, heure kinderen, mitsgaders 
Sara Pieters, dochter van Petrus 
Paludanus predicant tot Nijeukerck, 
haer dienstmt. 
  
Cost ende school-kinderen bijde selve 
Henrick Ad … Gort, van Monickendam, 
Pieter Jansz Hooft van Monickendam, 
Assuerus Poulsz van Amstelredam, 
Vrederick Gerritsz vuijten Hage, 
Wouter, ende Jan Henricx zoonen 
van Swieten van Bleijswijck, 
Claes Anthonisz van Haserswou 
Lambrecht Maertensz van den Goude 
Elbert Berckman van Amstelredam, 
Jacob Gijsbertsz van den Goude, 
Annetgen Thonisdr van Boscoop, 
  
[Fol. 814] 
  
Leentgen Adriaensdr van Bleijswijc, 
Ariaentgen Gijsbertsdr van 
Nijeucoop, 
Maritgen Gerritsdr van Coudekerck, 
Barbertgen Willemsdr van 
Amstelredam t’samen – 22 hoofden 
  
Dirck Dircxsz dienaer des gol. 
woorts – 1 hoofd 
  
Annetgen Adriaensz weduwe 
van Gerrit Barentsz, met 
Gerrit haer soon – 2 hoofden 
  
Govert Thomasz wever, ende Niesgen 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Lijsbeth heur kint, mitsgaders 
  
[Bestand 341, fol. 814v] 
 
Jacob Fransz van Alphijn sijn knecht – 4 hoofden 
  
Henrick Aertsz cleermaecker, ende 
Annetgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Aert, ende Steffenie, heure kinderen, 
mitsgaders Gerrit Geritsz, ende 
Gooltgen Cornelisdr beijde van Alphijn, 
der selver leerjongen, ende kindermeijsken – 6 hoofden 
  
Mr. Jan Lucht chirurgijn, ende Aeltgen 
Michielsdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Cornelis, Maritgen, Appelonijtgen, 
ende Grietgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Aldaer ten huijse 
Jannetgen Jansdr van Alphijn – 1 hoofd 
  
Ariaentgen Harmansdr weduwe 
  
[Fol. 815] 
  
van Jaspar Darmel, met Engel 
ende Joseph, hare kinderen – 3 hoofden 
  
Aldaer ten huijse 
Anna Jansdr van Alphijn – 1 hoofd 
  
Dirck Cornelisz cleermaker, ende 
Catarijn Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen heur kint, 
item Quirijn Jansz van IJsel- 
steijn, Adriaen Aertsz van Wassenaer, ende Jan Pietersz van 
Nijeuweveen snijder knechts – 6 hoofd 
  
Dieuwer Woutersdr – 1 hoofd [onvermogent] 
  
Aeltgen Gerritsdr weduwe van 
Gijsbert Aertsz – 1 hoofd 
  
[Bestand 342, fol. 815v] 
 
Bijde selve 
Mees Pieter Meesz, ende Beatris 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Gijsbert, ende Baertgen, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
Dirck Pieter Meesz, ende [onvermogent] 
Jannetgen Hobbendr sijn huijs- 
vrouwe, met Cornelis, Gerit, 
Dirck, Arien, Lijsbet, Grietgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Bijde selve woont 
Jan Willemsz Cop – 1 hoofd 
  
Jan Jansz Vos, ende Annetgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, heur kint – 3 hoofden 
  
[Fol. 816] 
  
Jan Dircxsz ende Vroutgen 
Henricxdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Jansz biersteker, ende 
Maritgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Elbert, Cornelis, ende Grietgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Lijsbet Dircxdr weduwe van Dirck Meesz – 1 hoofd [onvermogent] 
  
Nicolaes wolcammer weduwenaer, [van den armen levende] 
met Daniel, Sijmon, ende Lijsbet sijn 
kinderen – 4 hoofden 
  
Mees Aelbertsz Mees buijer, ende [uts.] 
  
[Bestand 343, fol. 816v] 
 
Jacobmijntgen Sachariasdr sijn 
huijsvrouwe, met Mees, Aertgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz scheepmaker, ende 
Aeltgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Claes, Magda- 
leentgen, ende Grietgen, heure 
kinderen, item Cornelis Crijnen 
van den Oudewateringe, heur knecht – 7 hoofden 
  
Grietgen Moijsesdr weduwe van [onvermogent] 
Maillaert Jansz, met Lidia 
haer dochter – 2 hoofden 
  
Claes Dircxsz biersteker weduwenaer 
met Dirck, Pieter, Neeltgen, 
ende Lijsbet, sijn kinderen – 5 hoofden 
  
[Fol. 817] 
  
Claes Dircxsz ende Maritgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met Dirck, 
Adriaen, ende Pieter, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Aldaer ten huijse 
Anna Reijersdr van Alphijn – 1 hoofd 
  
Dirck Willemsz van Rijn, ende 
Lijsbeth Cornelisdr sijn huijsvrouwe 
met Cornelis, Allert, Jan, Barber, 
ende Annetgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Hilletgen Joppendr weduwe van Mees 
Cornelisz van Heijningen, met Cornelis, 
Trijntgen, Ariaentgen, ende Meijnsgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Annetgen Dircxdr weduwe van 
  
[Bestand 344, fol. 817v] 
 
Willem Jansz van Rijn, met 
Jan, ende Haesgen, hare kinderen – 3 hoofden 
  
Aert Dircxsz schoemaecker, ende 
Immetgen Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, 
Dirck, Sijmon, Jan, Pieter, heure 
kinderen, ende Dirck Harmansz 
van Sevenhoven heur dienstknecht – 7 hoofden 
  
Jan Jacobsz backer, ende Lijsbeth 
Matheusdr sijn huijsvrouwe, met 
Theeus, Cornelis, Jacob, ende Jan, 
heure kinderen, item Anna 
Dignums van Oudewater – 7 hoofden 
Item Theus Adriaensz van Nijencoop 
aldaer inde cost sijnde – 1 hoofd 
  
Jan Meesz smit, ende Aeltgen 
  
[Fol. 818] 
  
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Dirck 
Cornelisz leerjongen van Nijencoop – 3 hoofden 
  
Steven Matheusz van Heijningen, 
ende Haesgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Matheus, Cornelis, Jacob, 
Jan, Maritgen, Aeffgen, Trijntgen, 
ende Grietgen, heure kinderen – 10 hoofden 
  
Maritgen Sijmonsdr weduwe van 
Cornelis Cornelisz Jonge Coster 
met Adriaen, Pieter, ende 
Baertgen, hare kinderen – 4 hoofden 
  
Annetgen Aertsdr weduwe van 
Phillips van Leeuwen in sijn leven 
schout, met Claes van 
  
[Bestand 345, fol. 818v] 
 
Leeuwen haer soon, ende 
Meijnsgen Gerritsdr van Arlan- 
derveen haer dienstmaecht – 3 hoofden 
  
Jan Sijmonsz van Alphijn, ende 
Annetgen Dircxdr sijn huijsvrouwe, 
met Willem Dircxsz van Rijnsburch 
die sij ter liefden houden – 3 hoofden 
  
Willem Pietersz schoelapper, ende [onvermogent] 
Geertgen Thonisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Benjamin Benjaminsz messemaker [uts.] 
ende Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe 
met Stijntgen heur kint – 3 hoofden 
  
Gerrit Beun van Wender, ende 
  
[Fol. 819] 
  
Jannetgen van Leeuwen sijn huijsvrouwe, 
met Meijnsgen Jansdr heur 
dienstmaecht – 3 hoofden 
  
Jannetgen Gerritsdr weduwe van 
Claes Jacobsz, met Jacob, Gerit, 
Dirckgen, ende Jaepgen, heure kinderen, 
item Machtelt Joosten van Wou- 
brugge haerluijder dienstmaecht 
ende Maritgen Gerritsdr van 
Arlanderveen aldaer ten huijse sijnde – 7 hoofden 
  
Jacob Harmansz backer, ende 
Maritgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen Cornelisdr inno- 
cente persoon haer suster, item 
Machtelt Jansdr dewelcke geen 
ouders hebbende sij vuijt lieffde 
onderhouden, ende Maritgen Cornelisdr 
van Woubrugge heurl. dienstmt. – 5 hoofden 
  
[Bestand 346, fol. 819v] 
 
Jan Cornelisz Coster, ende Aeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, ende Baertgen, heure kinderen, 
item Maritgen Florisdr van 
Lemuijden heur dienstmt. – 5 hoofden 
  
Jan Joppensz boode ende Aeltgen 
Eeuwoutsdr sijn huijsvrouwe, met 
Ariaentgen, Annetgen, Meijnsgen, 
oude Maritgen, jonge Maritgen, 
ende Haesgen, heure kinderen, item 
Haesgen Aertsdr haer moeder – 9 hoofden 
  
Joost Jansz secretaris, ende 
Neeltgen Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan ende Jannetgen, heure kinderen, 
item Weijntgen Thonisdochter 
een weeskint, ende Maritgen 
Corssendr van Arlanderveen 
heur kindermeijsgen – 6 hoofden 
  
[Fol. 820] 
  
Gerrit Dircxsz schoemaker, ende 
Maritgen Sijmonsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Lenaertsz, ende Geertgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Pieter, Sijmon, ende Maritgen, heure 
kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Somer, ende Geertgen 
Aertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Haesgen, Gooltgen, ende Immetgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Gerrit Gerritsz ende Annetgen Reijersdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Gerrit Sijmonsz smit, ende Jannetgen 
  
[Bestand 347, fol. 820v] 

Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Arien, Sijmon, Gerrit, Jan, 
Pieter, Annetgen, ende Maritgen, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
Willem Dircxsz timmerman ende 
Maritgen Adriaensdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck heur kint, item 
Maritgen Willemsdr van Leijderdorp 
haer dienstmaecht, ende Jan Thonisz 
een leerjongen bij heur inde cost sijnde – 5 hoofden 
  
Timmerknechts bijde selve innewonende 
Adriaen van Abcoude, 
Gabriel van Amsterdam, 
Bouwen Cornelisz van Arlanderveen, 
Cors Cornelisz Zeun van Alphijn – 4 hoofden 
  
Maerten Aertsz schoemaecker 
ende Stijntgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Fol. 821] 
  
Floris Cornelisz cuijper bij den voorn. 
Maerten Aertsz innewonende – 1 hoofd 
  
Jacob Aertsz cleermaecker, ende 
Lijsbet Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Baertgen heur dochter, 
item Willem Fransz van Alphijn, 
ende Pieter, weeskinde van 
Gerrit Pietersz za. sijn knecht, 
ende leerjongen – 5 hoofden 
  
Maritgen Cornelisdr weduwe van Arien 
Jansz cramer, met Jan, ende 
Grietgen, haer kinderen – 3 hoofden 
  
Evert Sijmonsz, ende Lijsbet Dircxdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Bestand 348, fol. 821v] 
 
Jannetgen Henricxdr weduwe van 
Aert Lenaertsz, met Evert, ende 
Jannetgen hare kinderen – 3 hoofden 
  
Aldaer ten huijse 
Maritgen Lenaertsdr van Alphijn – 1 hoofd 
  
Maerten Cornelisz schuijtvoerder, ende 
Dieuwertgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Claes, Cornelis, Ariaentgen, 
Elsgen, ende Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Lenaert Florisz linnewever, ende 
Neeltgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Baeltgen, ende Gerritgen, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
[Fol. 822] 
  
Pieter Henricxsz linnewever, ende 
Maritgen Jacobsdr sijn huijsvrouwe, 
met Adriaen, Maritgen, ende 
Mijntgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Gooltgen Claes Meijsen – 1 hoofd [leeft van den armen] 
  
Cornelis Fransz, ende Machtelt 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Frans, Gerrit, Dirckgen, Aechgen 
ende Maritgen, heure kinderen, 
item Jan Jansz een weeskint 
twelck sij vuijt liefden houden – 8 hoofden 
  
Belijtgen Jansdr weduwe van 
Willem Henricxsz, met Phillips, 
ende Maritgen, hare kinderen – 3 hoofden 
  
[Bestand 349, fol. 822v] 
 
Henrick Willemsz timmerman, ende 
Neeltgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Willem, Cornelis, ende Fijtgen, 
heure kinderen, item Jan Tielmansz 
van Amstelredam sijn leerjongen – 6 hoofden 
  
Gerrit Jansz, ende Pietertgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Abraham Jansz timmerman, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Adriaen, 
Jan, IJsbrant, Lijsbet, Geertgen, 
ende Grietgen, heure kinderen, 
item Aeltgen, Willem Geritsz 
Boumansdr van Arlanderveen heur meijt – 9 hoofden 
  
Timmerknechts bijde selve innewonende 
Jacob Matheusz van Nijeucoop, 
Cornelis Gijsen van Swammerdam, 
Cornelis Claesz van Boscoop, 
Willem van den Briel, ende 
Jan Pietersz van Rijnsaterwoude – 5 hoofden 
  
[Fol. 823] 
  
Cornelis Willemsz timmerman, ende 
Neeltgen Eeuwoutsdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis Tielmansz van 
Amstelredam, ende Geertgen 
Willem Gerritsz Boumansdr van 
Arlanderveen, der selver timmer- 
knecht, ende dienstmaecht – 4 hoofden 
  
Aldaer inde camer 
Aert Aertsz metselaer, ende [onvermogent] 
Maritgen Govertsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Bastiaensz ende Appelonia 
Andriesdr sijn huijsvrouwe, met 
Bastiaen, Andries, Willem, Geertgen, 
Maritgen, ende Annetgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Bijde selve inde camer 
Jan Henricxsz corfbreijer van der Aer 
weduwenaer – 1 hoofd 
  
[Bestand 350, fol. 823v] 

Alpherhoorn in Alphijn

Cornelis Thonisz ende Maritgen Willemsdr 
sijn huijsvrouwe, met Machtelt 
ende Hillegont, heure kinderen, item 
Meijnsgen Jansdr haer moeder – 5 hoofden 
 
Cornelis Cornelisz Reus, ende Trijntgen 
Fredericxdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Frederick, Claes, Jan, 
Lijsbet ende Maritgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Lijsbet Aelbertsdr weduwe van 
Maerten Fredericxsz, met 
Crijn, Jan, Leuntgen, Neeltgen, 
ende Grietgen, hare kinderen – 6 hoofden 
  
Pouls Lenaertsz weduwenaer, met 
Lenaert, Huijch, Maritgen, Lijsbet, 
ende Magdaleentgen, sijn kinderen – 6 hoofden 
  
[Fol. 824] 
  
Claes Tijsz, ende Barber Pouwelsdr 
met een kint genaempt Tijs – 3 hoofden 
  
Roeloff Arisz, ende Ariaentgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Gerrit, Tomas, 
Maritgen, Anna, Trijntgen, 
Geertgen, ende Matgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Sijmon Cornelisz Schout, ende Hagen 
Henricxsdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Henrick, ende Anna, heure kinderen, 
item Magdaleen Poulsdr van 
Alphijn heur dienstmaecht – 6 hoofden 
  
Aldaer is ten huijse 
Fijtgen Cornelisdr jonge dochter – 1 hoofd 
  
Claesgen Jacobsdr weduwe van 
  
[Bestand 351, fol. 824v] 
 
Gerrit Dircxsz Cappeteijn, met 
Dirck, ende Jan, hare soonen – 3 hoofden 
Item Matgen Willemsdr van Alphijn 
ende Pietertgen Engelsdr van Arlan- 
derveen, haer dienstmaechden – 2 hoofden 
  
Bijde selve woont 
Lenaert Jacobsz innocente persoon – 1 hoofd 
  
Job Mathijsz, ende Ariaentgen Michielsdr 
sijn huijsvrouwe, met Mathijs, Michiel, 
Jannetgen, Maritgen, Neeltgen, 
ende Barber, heure kinderen, item 
Claes Jan Maten van Haserswoude 
heur dienstknecht – 9 hoofden 
  
Jan Thonisz weduwenaer, met 
Henrick, ende Jan, sijn kinderen – 3 hoofden 
  
Adriaen Dircxsz, ende Annetgen 
  
[Fol. 825] 
  
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, Stijntgen 
Jansdr sijn moije, Cornelis Dircxsz 
sijn broeder, ende Aechgen Crijnendr 
haer dienstmaecht – 5 hoofden 
  
Catarijn Eeuwoutsdr weduwe van 
Willem Gijsen – 1 hoofd 
  
Huijbert Pieter Meesz, ende Haesgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Gerritgen, Baertgen, 
ende Grietgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Bijde selve wonen 
Willem Cornelisz Oostenrijck 
timmerman, ende Erm Willemsdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Selije Jansdr weduwe van 
  
[Bestand 352, fol. 825v] 
 
Sijmon Jansz, met Willem haer 
soon, ende Niesgen Crijnendr van 
Middelburch, haer dienstmaecht – 3 hoofden 
  
Jan Sijmonsz, ende Neeltgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Jacob, ende Maritgen, 
hare kinderen – 5 hoofden 
  
Jonge Dirck Gerritsz, ende 
Catarijn Huijgendr sijn huijsvrouwe, 
met Gerrit, ende Barber, heure 
kinderen, mitsgaders Pieter 
Pietersz van Alphijn heur dienst- 
knecht – 5 hoofden 
  
Dirck Jansz waert, ende 
  
[Fol. 826] 
  
Leuntgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Lijsbeth heur dochter – 3 hoofden 
  
Jan Dircxsz Leunen, ende Geertgen 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Henrick Cornelisz Oostenrijck, ende 
Neeltgen Pietersdr, met 
twee kinderen, als Cornelis, ende 
Grietgen – 4 hoofden 
  
Maritgen Gerritsdr weduwe, met 
Jan Jacobsz haer soon, ende 
Grietgen, sijn huijsvrouwe – 3 hoofden 
  
Bartholomeeus Barckman van 
  
[Bestand 353, fol. 826v] 
 
Amstelredam, met Geertgen, Claes 
Gerit Clementszs dochter van 
Alphijn, sijn dienstmaecht – 2 hoofden 
  
Bonifaes Willemsz schipper, ende 
Ariaentgen Bastiaensdr sijn huijsvrouwe, 
wonende opde woninge van den voorsz 
Barckman – 2 hoofden 
  
Jacob Geritsz ende Haesgen Jansdr sijn 
huijsvrouwe, met Geertgen, 
Grietgen, ende Jannetgen, heure 
kinderen, mitsgaders Adriaen, soone van Arien 
Jansz van Arlanderveen dienstknecht – 6 hoofden 
  
Sijmon Jansz, ende Neeltgen Willemsdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, ende Trijntgen, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
[Fol. 827] 
  
Gijsbert Dircxsz ende Mairtgen Govertsdr 
sijn huijsvrouwe, met Aert, Huijch, 
Roet, Cornelis, Govert, Maritgen, 
Erm, ende Lijsbet, heure kinderen – 10 hoofden 
  
Willem Bonifaesz ende Maritgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Pieter, Gerrit, Jannetgen, ende 
Neeltgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Lenaert Harmansz weduwenaer 
met Annetgen Jacobsdr van 
Arlanderveen sijn dienstmaecht – 2 hoofden 
  
Catarijn Claes Noijsen weduwe van 
Jan Pietersz met Grietgen, ende 
Neeltgen, heure kinderen – 3 hoofden 
  
[Bestand 354, fol. 827v] 
 
Sijmon Jansz, ende Grietgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Cornelis, Joris, Henrick, 
Matgen, ende Annetgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Neeltgen Lenaertsdr weduwe [onvermogent] 
van Tomas Thomasz met 
Cornelis ende Jannetgen, hare kinderen – 3 hoofden 
  
Claes Gerrit Clementsz 
biersteecker, ende Aeltgen Themmen 
sijn huijsvrouwe, met  Gerrit, 
David, Claes, Temmetgen, 
Neeltgen, ende Hilletgen, heure 
kinderen – 8 hoofden 
  
Dirck Dircxsz, ende Geertgen Jans- 
  
[Fol. 828] 
  
dochter sijn huijsvrouwe, met Dirck, 
Maritgen, ende Geertgen, heure 
kinderen – 5 hoofden 
  
Willem Henricxsz Cop, ende Maritgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Dirck 
Aerts van Alphijn heur knecht – 3 hoofden 
  
Aert Dircxsz, ende Annetgen 
Ottendr sijn huijsvrouwe, met Dirck, 
Tijs, Oth, Huijch, Fijtgen, 
ende Geertgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Jan Henricxsz Cop, ende 
Maritgen Willemsdr sijn huijsvrouwe 
met Henrick, ende Jan, 
heurluijder kinderen – 4 hoofden 
  
[Bestand 355, fol. 828v] 
 
Jan Dircxsz ende Geertgen Govertsdr 
sijn huijsvrouwe, met Tijs, Lenaert, 
Govert, Jan, Dirck, Immetgen, 
ende Lijsbet, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Annetgen Dircxdr van Alphijn, 
met twee kinderen van Lijsbet 
haer suster altans wonende tot 
Rijnsaterwoude, als Jan, ende 
Annetgen – 3 hoofden 
Item Cornelis Gijsen, ende Maritgen 
Dircxdr beijde van Alphen 
haer dienstknecht ende maecht – 2 hoofden 
  
Willem Dircxsz Leeuwen, ende 
Lijsbet Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Henrick, ende Aeltgen, heur 
kinderen, item Gerrit, ende Beatris, 
sijn broeder ende suster, mitsgaders 
dienstknecht, ende dienstmeijt – 6 hoofden 
  
[Fol. 829] 
  
Bijde selve woont 
Bonifaes Henricxsz sijn swager – 1 hoofd 
  
Jan Dircxsz, ende Jannetgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Dirck heur kint, 
item Jan Pieter Gijsensoon van 
Outshoorn inde Gnephouck sijn 
dienstknecht – 4 hoofden 
Item Grietgen Jansdr de bouwerije 
bijden voorsz Jan Dircxsz doende – 1 hoofd 
  
Jan Jansz Vos weduwenaer, met 
Henrick, Maritgen, Geertgen, 
ende jonge Maritgen, sijn kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Sijmonsz scheepmaecker, ende 
Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Jacob, Gooltgen, 
  
[Bestand 356, fol. 829v] 
 
Geertgen, ende Maritgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Bouwen Govertsz, ende Maritgen 
Huijbertsdr sijn huijsvrouwe, met Huijbert, 
Lenaert, Dirck, Govert, Pieter, 
ende Lijsbet, heure kinderen, item 
Jan Cornelisz haer soons kint, twelck 
sij vuijt liefden houden – 9 hoofden 
Huijbert Bouwensz schipper den versz Bouwens 
zoon, sijn eijgen cost houdende – 1 hoofd 
  
Harman Dircxsz pannenbackers knecht, [onvermogent] 
ende Maritgen Cornelis Corven sijn 
huijsvrouwe, met Ariaentgen, 
Maritgen, ende IJdetgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Gerrit Barentsz, Andries Geritsz, [uts.] 
ende Jan Jansz pannebackers knechts, 
vuijt t’Sticht van Munster, werckende 
  
[Fol. 830] 
  
inde pannebackerije van Gerrit Oom 
Claesz – 3 hoofden 
  
Gerrit Oom Claesz weduwenaer 
pannebacker, met Annetgen Louris- 
dochter van Amstelredam sijn 
dienstmaecht – 2 hoofden 
  
Pieter Pietersz Schouten, ende 
Aeffgen Reijersdr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, Aert, Oth, Jan, 
Machtelt, Trijntgen, ende Aeltgen, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
Cornelis Dircxsz Zeun, ende Appelonia 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Jan, jonge Dirck, Cornelis, 
hare kinderen, ende Maritgen Cornelis- 
  
[Bestand 357, fol. 830v] 
 
dochter van Boxstel haer 
dienstmaecht – 7 hoofden 
  
Aert Wolphertsz, ende Aechgen [van den armen levende] 
Adriaensdr sijn huijsvrouwe, met 
Adriaen, Pieter, Willem, oude 
Neeltgen, jonge Neeltgen, 
Maritgen, ende Jannetgen, heure 
kinderen – 9 hoofden 
  
Geertgen Jansdr weduwe van Lenaert [uts.] 
Jasparsz, met Jaspar, oude 
Maritgen, Niesgen, Catelina, 
Jannetgen, Annetgen ende jonge Maritgen, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Dirck Dircxsz ende Hillegont Jansdr sijn 
huijsvrouwe, met Dirck, Joris, Geertgen, 
Maritgen, Annetgen, Josijne, ende 
Claertgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
[Fol. 831] 
  
Jacob Wolphertsz ende Brechgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck, Neeltgen, Aeltgen, 
Annetgen, Lijsbet, ende Maritgen, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Jan Cornelisz scheepmaecker, ende 
Annetgen Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Machtelt heur kint, ende een 
cleijn meijsken van Arien Flooren van 
Aerlanderveen twelck sij door sijn 
armoede nae haer genomen hebben ende 
onderhouden – 4 hoofden 
  
Gangeloff Jansz scheepmaecker, ende 
Maritgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Nelletgen, heur kint, 
item Dirck Huijgen van Aerlan- 
derveen, Gerrit Dirck Pietersz 
van Alphijn, ende Michiel 
Maijkens dienstknecht – 6 hoofden 
  
[Bestand 358, fol. 831v] 
 
Cornelis Jansz scheepmaecker, ende 
Geertgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen heur kint – 3 hoofden 
  
Jan Lenaertsz, ende Geertgen 
Huijbertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Lenaert, heur kint – 3 hoofden 
  
Bijde selve ten huijse 
Willem Jan Huijbertsz van Aerlan- 
derveen – 1 hoofd 
  
Dirck Cornelisz Stijl, ende [van den armen levende] 
Niesgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Gijsbert, Jan, Cornelis, 
Willem, Sijtgen, ende Neeltgen, heure 
kinderen – 8 hoofden 
  
Henrick Jacobsz, ende Leuntgen 
  
[Fol. 832] 
  
Henricxdr, met Jacob, Immetgen, 
ende Geertgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Jansz ende Annetgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, ende Neeltgen, heure kinderen, 
item Dirck Dircxsz van Alphijn 
heurluijder knecht – 5 hoofden 
  
Bijde selve 
Cornelis Jansz, ende Annetgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Aeltgen, heur dochter – 3 hoofden 
  
Noch bijde selve 
Willem oude Jan Sijmonsz – 1 hoofd 
  
Jan Eijmbertsz, ende Jannetgen 
  
[Bestand 359, fol. 832v] 
 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Gooltgen, Willem ende Annetgen, 
heure kinderen, mitsgaders Cornelis 
Eliasz heur dochters kint, twelck 
sij vuijt liefden houden – 6 hoofden