Search

zoek- tips

Kudelstaart - Hoofdgeld 1623

Het hoofdgeld van Kudelstaart is te vinden op Erfgoed Leiden en Omstreken.

ELO, SA Leiden  (toegangsnr. 501A), inv.nr. 4025

[Bestand 112, fol. 1050] 
  
Pieter Jansz Jonaes, ende 
Maritgen Jacobsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, ende Jaepgen, heurl. 
beijder kinderen, item Jannetgen, 
Maritgen, ende Neeltgen, sijn voorkinderen, 
mitsgaders Cornelis, Willem ende 
Maritgen Jans, haer voorkinderen – 10 hoofden 
  
Jan Thonisz, ende Adriaentgen 
Joppendr sijn huijsvrouwe, met 
Leentgen, ende Tonisgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Jacob Thijmansz, ende Neeltgen 
Aertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Aert sijn voorkint, ende Anna 
Jansdr haer voorkint – 4 hoofden 
  
Pieter Jacobsz, ende Griete [al t’samen arm] 
  
[Bestand 113, fol. 1050v] 
 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, Jacob, 
Jan, Gerrit, Trijntgen, Neeltgen, 
ende Annetgen, heurluijder kinderen – 9 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Boenen weduwenaer 
met Cornelis, Claes, Jan, 
Guijertgen, Trijntgen, Aeltgen, 
ende jonge Guijertgen, sijn kinderen – 8 hoofden 
  
Annetgen, ende Cuneertgen 
Jansdr ongehuwede persoonen – 2 hoofden 
  
Maerten Claesz, ende Neeltgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Trijntgen, ende Claesgen, 
heurluijder kinderen – 4 hoofden 
  
[Fol. 1051] 
  
Claes Henricxsz decker, ende 
Annetgen Gerritsdr sijn huijs- 
vrouwe, met Maerten een 
soon van Trijn Vredericxdr 
een weduwe van Aelsmeer 
heurl. dienstknecht – 3 hoofden 
  
Pieter Jansz, ende Aechgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Pietersz, ende Geertgen Louris- 
dr sijn huijsvrouwe, met Jan, Maritgen, 
Appelonie, ende Annetgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Fransz, ende Appelonie 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan 
Jansz heurl. soon, mitsgaders 
Jan, Annetgen, ende Crijntgen sijn voorkinderen – 6 hoofden 
  
[Bestand 114, fol. 1051v] 
 
Frans Jansz, ende Sijtgen Cornelisdr 
sijn huijsvrouwe, met Maerten, ende 
Maritgen, heurl. kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Dircxsz scheepmaecker, ende [arm] 
Sara Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, Maritgen, Neeltgen, 
ende Annetgen, heurl. kinderen, mitsgaders 
Claes Poulsz van Schellingwout 
sijn knecht – 7 hoofden 
  
Jan Cornelisz Priem, ende Maritgen 
Reijersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Neeltgen Gerritsdr weduwe [arm] 
van Gerrit Thonisz – 1 hoofd 
  
[Fol. 1052] 
  
Bijde selve ten huijse 
Claes Gerritsz ongehuwede persoon – 1 hoofd 
  
Jan Gerritsz weduwenaer, met 
Annetgen, ende Grietgen, sijn dochteren – 3 hoofden 
  
Pieter Henricxsz waert, ende Dieuwer [al t’samen arm] 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, met Pieter, 
Lenaert, Jan, jonge Pieter, 
ende Grietgen sijn voorkinderen, mitsgaders 
Jan, ende Cornelis Cornelis soonen, haer voorkinderen – 9 hoofden 
  
Cornelis Corsz, ende Maritgen Cornelisdr [arm] 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Baert Jansz, ende Aeltgen Cornelis- [al t’samen arm] 
  
[Bestand 115, fol. 1052v] 
 
dochter sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Cornelis, Pieter, Claes, Anna, 
ende Neeltgen, heurl. kinderen – 8 hoofden 
  
Jan Cornelis Jonges, ende Appelonie [arm] 
Fransdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, ende Neeltgen, 
heurl. kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Arijsz, ende Heijltgen Cornelis- 
dr sijn huijsvrouwe, met Huijbert, 
Cornelis, Pieter, Jan, Arijs, 
Augustijn, Trijntgen, Annetgen, 
Leentgen, Maritgen, ende 
Hillegont, heurluijder kinderen – 13 hoofden 
  
Jan Jansz Buijs, ende Neeltgen [arm] 
  
[Fol. 1053] 
  
Claesdr sijn huijsvrouwe, met Annetgen 
Jans heur kint – 3 hoofden 
  
Theeus Jacobsz, ende Trijntgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Geertgen 
heurl. kint – 3 hoofden 
  
Aldaer ten huijse 
Maritgen Jansdr, ongehuwede 
persoon – 1 hoofd 
  
Leentgen Pietersdr weduwe van Cornelis 
Corenlisz schoemaecker, met Grietgen 
ende Annetgen Cornelis, haer kinderen – 3 hoofden 
  
Maritgen Florisdr weduwe van Jan 
  
[Bestand 116, fol. 1053v] 
 
Gijsbertsz, met Gijsbert, 
Cornelis, Jan, ende Floris, 
haer kinderen – 5 hoofden 
  
Gijsbert Volckertsz, ende Maritgen [al t’samen arm] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Volckert, Huijbert, 
Jacob, Grietgen, jonge 
Grietgen, Neeltgen, Applonij, 
Trijntgen, ende Annetgen 
Gijsberts, haer kinderen – 12 hoofden 
  
Willem Cornelisz, ende Anna 
Arentsdr sijn huijsvrouwe, met 
Henrick, ende Appelonia sijn 
voorkinderen, mitsgaders Maritgen 
Jans, haer voordochter, ende Henrick 
Willemsz een kint twelck sij 
ter lieffde houden – 6 hoofden 
  
Cornelis Gerritsz, ende Maritgen 
  
[Fol. 1054] 
  
Arentsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan heurl. soon – 3 hoofden 
  
Arent Gerritsz, ende Maritgen 
Eerstdr sijn huijsvrouwe, met 
Eerst, Gerritgen, ende 
Maritgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Leentgen Eerstdr weduwe van 
Cornelis Jansz – 1 hoofd 
  
Willem Willemsz linnewever [arm] 
ende Annetgen Marinusdr sijn huijsvrouwe, 
met Barber, heur 
dochter – 3 hoofden 
Item Dirck Adriaensz, die [arm] 
om Goodswille gehouden wort – 1 hoofd 
  
[Bestand 117, fol. 1054v] 
 
Frans Pietersz, ende Maritgen [arm] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Gijsbert, Geertgen, Appelonij, 
Neeltgen, Annetgen, ende 
Aeffgen, heurl. kinderen – 8 hoofden 
  
Claes Vredericxsz, ende [arm] 
Pietertgen Claesdr sijn 
huijsvrouwe, met Claes, ende 
Guijertgen, heurl. kinderen – 4 hoofden 
  
Hillegont Claesdr weduwe [arm] 
van Gerrit Jansz scheep- 
maecker, Claes, ende Jan, 
haer kinderen – 3 hoofden 
  
Huijch Jacobsz, ende Maritgen 
  
[Fol. 1055] 
  
Claesdr sijn huijsvrouwe, met Jacob, 
Claes, Cornelis, Maritgen, 
Annetgen, ende jonge Maritgen, 
haerl. kinderen – 8 hoofden 
  
Aert Arijsz, ende Anna Arentsdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Gerrit, Anna, ende Maritgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Bijde selve ten huijse 
Maritgen Arentsdr weduwe van 
Aris Jansz – 1 hoofd 
  
Jan Volckertsz, ende Hillegont 
Engelsdr sijn huijsvrouwe, met 
Volckert, ende Annetgen, heurl. 
kinderen, Pieter Engelsz vuijt 
  
[Bestand 118, fol. 1055v] 
 
t’Sticht, ende Jan Jansz van 
Schellingwou haerl. dienstknecht – 6 hoofden 
  
Claes Dircxsz Ket, ende Toontgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Crijn, ende Annetgen Dircx, 
Cornelis, Jan, Gijsbert, Maritgen, 
Aeffgen, ende Neeltgen Claes, 
hare respective kinderen – 10 hoofden 
  
Allert Cornelisz Schouten, ende 
Maritgen Maertensdr sijn 
huijsvrouwe, met Aeffgen, ende 
Maritgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Maerten Dircxsz ende Aeltgen 
Andriesdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Fol. 1056] 
  
Cornelis Maertensz ende Maritgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Jacob, Claes, Jan, jonge 
Jan, ende Maritgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Claes Cornelisz Groote neef, 
ende Anna Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Jan, ende 
Niesgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Mr. Jan chirurgijn, ende Duijffgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Lenaert, Maritgen, ende 
Applonij, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Tomas Joostensz schoemaker 
ende Maritgen Lubbertsdr sijn 
  
[Bestand 119, fol. 1056v] 
 
huijsvrouwe, met Joost, Harman, 
Geertgen, Annetgen, Trijntgen, 
ende Neeltgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Claes Claesz, ende Maritgen 
Gijsbertdr sijn huijsvrouwe, met 
Ariaentgen, Annetgen, Maritgen, 
Guijertgen, ende Wellemeut, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Dirck Cornelisz, ende Lijsbet [al t’samen arm] 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Henrick Tijmansz haer voorzoon, 
ende Jan, heur beijder kint – 4 hoofden 
  
Jacob Jansz decker, ende Neeltgen [arm] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Fol. 1057] 
  
Claesgen, ende Maritgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Jacob Cornelisz smit, ende Anna [al t’samen arm] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Dieuwertgen, 
Sijburch, Neeltgen, ende Geertgen, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Jansz van Achteren, ende [uts.] 
Anna Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, ende Maritgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Susanna Samuels – 1 hoofd 
  
Geerte Pietersdr weduwe van [al t’samen arm] 
  
[Bestand 120, fol. 1057v] 
 
Claes Jansz Pau, met Cornelis, 
Huijbert, Pouls, Maerten, 
haer kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Gijsbertsz waert, ende 
Jannetgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Elburchgen, heur kint – 3 hoofden 
  
Louris Gerritsz Capiteijn, ende 
Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Barent Cornelisz schoemaker, 
ende Grietgen Lenaertsdr 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, ende 
Toontgen, heur kinderen, item 
Roeloff Cornelisz sijn broeder 
ende dienstknecht – 5 hoofden 
  
[Fol. 1058] 
  
Frans Cornelisz, ende Toontgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis heur zoon – 3 hoofden 
  
Michiel Jansz smit, ende Anna 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Annetgen, ende Crijntgen, 
heure kinderen, mitsgaders 
Cornelis Jansz sijn knecht – 6 hoofden 
  
Jacob Cornelisz Borst, ende 
Maritgen sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Doef Jansz, ende Neeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Cornelis, Reijer, Guier- 
tgen, Maritgen, ende Aeffgen, heure 
kinderen – 8 hoofden 
  
[Bestand 121, fol. 1058v] 
 
Mathijs Jorisz, ende Annetgen [al t’samen arm] 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Gijsbert, Jan, Anna, 
Grietgen, ende Dieuwertgen, 
heurluijder kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz IJtges, ende 
Geerte Pietersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Aechte Jacobsdr ongehuwede 
persoon – 1 hoofd 
  
Franchoijs van Helmont dienaer 
des Godlicken woorts – 1 hoofd 
  
Gerrit van Helmont schoolmr. – 1 hoofd 
  
[Fol. 1059] 
  
Cornelis Jansz schoemaecker, 
ende Maritgen Jansdr sijn 
huijsvrouwe, met Claes, Gerit, 
Jan, ende Maritgen, heurl. 
kinderen – 6 hoofden 
  
Floris Arentsz, ende Grietgen 
Lubbertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Willem, Jan, Lubbert, 
Steven, Gijsbert, Maritgen, 
Jannetgen, ende Aeffgen, 
heurluijder kinderen – 10 hoofden 
  
Willem Jansz, ende Trijntgen 
Lourisdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Louris, ende 
Geertgen, heurluijder kinderen, 
item Annetgen Cornelis- 
docher die sij om Goods- [Annetgen arm] 
wille sijn onderhoudende – 6 hoofden 
  
[Bestand 122, fol. 1059v] 
 
Jan Jansz, ende Eijpgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, heurl. soon – 3 hoofden 
  
Bijde selve ten huijse 
Cornelis Arijsz – 1 hoofd 
  
Stoffel Jacobsz, ende Grietgen [arm] 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Samuel, Willem, ende Maritgen, 
heure kinderen – 5 hoofden