Search

zoek- tips

Achttienhoven, Noorden en Nieuwkoop - Hoofdgeld 1623

Het hoofdgeld van Achttienhoven, Noorden en Nieuwkoop is te vinden op Erfgoed Leiden en Omstreken.

ELO, SA Leiden  (toegangsnr. 501A), inv.nr. 4025

[Bestand 142, fol. 1082]

Achtienhoven

Henrick Pietersz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, Pieter, ende 
Claes, Henricxsz, oude Claertgen, 
jonge Claertgen, Maritgen, 
Neeltgen, Jannetgen, ende Annetgen, 
Henricx dochters – 10 hoofden

Claes Jan Meijn Aertsz, ende Jannetgen 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Gijsbert, Jan, Jacob, Pieter, 
Annetgen, Neeltgen, ende Trijntgen, 
Claes soonen ende dochters – 9 hoofden 
  
Joosgen Jansdr weduwe van Claes 
Pietersz, met Pieter, Henrick, 
Claes, Neeltgen, Claertgen, 
Maritgen, ende Trijntgen, Claes 
soonen, ende dochters – 8 hoofden 
  
Adriaen Henrick Cornelisz, ende Neeltgen 
  
[Bestand 143, fol. 1082v] 
 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Henrick, Claes, Louris, Jan, 
Aeltgen, ende Annetgen, Adriaens 
soonen ende dochteren – 8 hoofden 
  
Huijbert Jasparsz, ende Leuntgen 
Meertensdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Jasparsz, ende Maritgen Maertensdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Dielof Willemsz, ende Neeltgen Tomasdr 
sijn huijsvrouwe, met Tomas, Jan, Henrick, 
Maerten, Joosgen, ende Gerrichgen Dielofs 
soonen ende dochteren, mitsgaders 
Steven Maertsz, heurl. knecht – 9 hoofden 
  
Sijmon Claesz, ende Annichgen 
  
[Fol. 1083] 
  
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met Claes, 
Aeltgen, ende Pietertgen, Sijmons 
zoon ende dochteren – 5 hoofden 
  
Gijsbert Corsz, ende Maritgen [onvermogent] 
Willemsdr sijn huijvrouwe, met 
Willem, oude Maritgen, jonge Maritgen, Elsgen, 
ende Annichgen Gijsberts zoon, ende 
dochteren – 7 hoofden 
  
Willem Maertensz, ende Adriaentgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Matgen Willemsdr – 3 hoofden 
  
Jacob Gerritsz, ende Neeltgen 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Gerrit, Gerrichgen, 
Neeltgen, ende Aeltgen, 
Gerrits soonen, ende dochteren – 7 hoofden 
  
[Bestand 144, fol. 1083v] 
 
Cornelis Jansz Pots, ende Neeltgen 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Gerrit, jonge Jan, ende Claes 
Claes soonen, haer voorkinderen, item 
Pietertgen Cornelisdr, mitsgaders 
Annetgen Kersten een schamel kint, 
dat om Goodswille gehouden wort – 8 hoofden 
  
Nelletgen Cornelisdr weduwe van 
Bouwen Lenaertsz met Lenert, 
Cornelis, Neeltgen, Maritgen, 
ende Dieuwertgen Bouwens, soonen ende 
dochteren – 7 hoofden 
  
Henrick Henricxsz Braets schout 
ende Geertgen Luijtendr sijn 
huijsvrouwe, met Jan, Henrick, 
Gerrit, Willempje, Neeltgen, 
Aechgen, Annichgen, Henricx 
soonen ende dochteren, met een 
jong kint sonder naem – 10 hoofden 
  
[Fol. 1084]

Noorden

Gerrit Jansz Hoos, ende Corsgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Cornelis, Claesgen, Annetgen, ende 
Maritgen Gerrits kinderen – 7 hoofden 

Pieter Willemsz, ende Appelonia 
Huijbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Huijbert, ende Aeffgen Pieters kinderen – 4 hoofden 
  
Weernaer Jansz, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Willem, Gerrit, 
Trijntgen, ende Elsgen, 
Weernaers soonen, ende 
dochteren – 7 hoofden 
  
Henrick Maertensz, ende 
Neeltgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe 
met Cornelis, Willem, 
  
[Bestand 145, fol. 1084v] 
 
Jannichgen, ende Gerrichgen 
Henricx soonen ende dochteren – 6 hoofden 
  
Bijde selve woont 
Maerten Willemsz sijn vader – 1 hoofd 
  
Melten, ende IJsbrant Hagens soonen [onvermogent] 
gebroeders – 2 hoofden 
  
Pieter Cornelisz, ende Pietertgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Pieter, ende Ariaentgen 
Pieters soonen ende dochter – 5 hoofden 
  
Dirck Cornelisz van Sevenhoven 
ende Grietgen Corssendr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Fol. 1085] 
  
Henrick Willemsz, ende Jannetgen 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Marichgen, ende Gerrichgen 
Henrick dochters – 4 hoofden 
  
Bijde selve woonen inne 
Willem Henricxsz sijn vader – 1 hoofd 
Ende Gijsbert Willemsz sijn broeder – 1 hoofd 
  
Pieter Jansz van Spenge, ende 
Aeltgen Maertensdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen, Elsgen, ende 
Gerrichgen Pieters dochteren – 5 hoofden 
  
Gijsbert Willem Wiggersz, ende 
Geertgen Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
Item Geertgen heur dochter noch – 1 hoofd 
  
[Bestand 146, fol. 1085v] 
 
Cornelis Maertensz Col, ende 
Aeltgen Jasparsdr sijn huijsvrouwe, 
met Geertgen Cornelisdr – 3 hoofden 
  
Gijsbert Gerritsz, ende Dirckgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, Emmetgen, ende Aeltgen, 
Gijsberts soon ende dochteren, item 
Huijbertgen Weernaers haer 
jongwijff – 6 hoofden 
  
Pieter Jansz, ende Trijntgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, ende Maritgen Pieters soon 
ende dochter – 4 hoofden 
  
Pouwels Willemsz, ende Grietgen [onvermogent dese ende d’aengetogenen] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Fol. 1086] 
  
Arien Jansz, ende Jan Pouwelsz 
haer respective kinderen, item Jan 
Dircxsz heurl. knecht – 5 hoofden 
  
Henrick Jacobsz, ende Swaentgen [uts.] 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met Jacob, 
ende Appelonia, Henricx soon, ende 
dochter, mitsgaders Aeltgen, ende 
Maritgen Jansdr costkinderen – 6 hoofden 
  
Maritgen Sijmonsdr, weduwe van 
Cornelis Broer, heeren, met Cornelis, 
ende Maritgen Cornelis soon ende dochter – 3 hoofden 
  
Tomas Ariensz, ende Geertgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Jacob, Adriaen, Cornelis, Elsgen, 
  
[Bestand 147, fol. 1086v] 
 
ende Neeltgen Tomas soonen ende 
dochteren – 7 hoofden 
  
Jacob IJsbrantsz, ende Barbertgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Tonisz, ende Barber Gerritsdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Anthonis Jansz, ende Willempgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Pieter Maertsz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Jan 
  
[Fol. 1087] 
  
Cornelis, Maerten, ende Huijbert 
Pieters soonen – 6 hoofden 
  
Maritgen Jacobsdr weduwe van 
Cornelis Dircxsz, met Claes, 
Lobburch, ende Maritgen Cornelis 
soon ende dochteren – 4 hoofden 
  
Dirck Jacobsz, ende Appelonia 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit Dircxsz – 3 hoofden 
  
Cornelis Luijtensz, ende Neeltgen 
Lourisdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, Jannichgen, Annichgen, ende Appelonia, 
Cornelis soon ende dochteren – 6 hoofden 
  
[Bestand 148, fol. 1087v] 
 
Elbert Maertensz, ende 
Annichgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Grietgen Aelberts dochter – 3 hoofden 
  
Maritgen Ariensdr weduwe van 
Luijt Geritsz waert, met 
haer dienstmaecht – 2 hoofden 
  
Mathijs Dammasz, ende Aertgen 
Luijtendr sijn huijsvrouwe, met Henrick, 
Jan, Dammas, Geertgen, ende 
Maertentgen Matijs soonen ende 
dochteren – 7 hoofden 
  
Elbert Jacobsz, ende Neeltgen 
Joostendr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, Geertgen, ende 
Betgen Aelbertsdr – 5 hoofden 
  
[Fol. 1088] 
  
Truijtgen Jansdr weduwe van 
Gijsbert Dircxsz – 1 hoofd 
  
Reijer Pietersz, ende Pietertgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Jan, Govert, 
Trijntgen, ende Aeltgen, Reijers soonen 
ende dochteren, 7 hoofden 
  
Cornelis Willemsz, ende Maritgen 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen Geritsdr haer jongwijf – 3 hoofden 
  
Samuel Amandi predicant tot 
Noorden, ende Geertgen Pietersdr 
sijn huijsvrouwe, met Pieter heur 
soontgen – 3 hoofden 
  
[Bestand 149, fol. 1088v] 
 
Louris Willemsz, ende Machtelt 
Harmansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jacob, Willem, ende Annetgen, 
Louris soonen ende dochter – 5 hoofden 
  
Cornelis Dircxsz backer, ende Neeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck, Reijer, Tonis, Annetgen, 
ende Reijmpgen Cornelis soonen, ende 
dochteren – 7 hoofden 
  
Cornelis Reijersz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Willem Gijsbertsz, ende Aeltgen 
Evertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Gijsbert, ende Pieter Willems 
soonen – 4 hoofden 
  
[Fol. 1089] 
  
Jan Gangelofsz, ende Annetgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Neeltgen, Maritgen, ende Dignumpgen, 
Jans soon ende dochteren – 6 hoofden 
  
Luijt Jansz, ende Aertgen Apertsdr 
sijn huijsvrouwe, met Lobbrich 
Luijten dochter – 3 hoofden 
  
Aris Jansz backer, ende Hillegont 
Lourisdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan Arisz – 3 hoofden 
  
Bijde selve woont 
Gijsbert Jansz sijn broeder – 1 hoofd 
  
Cornelis Willemsz Prins, ende Neeltgen 
  
[Bestand 150, fol. 1089v] 
 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan Cornelisz – 3 hoofden 
  
Appelonia IJsbrantsdr weduwe van 
Maerten Vredericxsz, met 
Maritgen, ende Leuntgen Maertens dochters – 3 hoofden 
  
Bijde selve woonen 
Jan, Sijmon, ende Maerten Maertens 
soonen, heur eijgen cost houdende – 3 hoofden 
  
Gerrit Gerritsz, ende Neeltgen [onvermogent] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Gerrit, Maritgen, Digna, 
Leuntgen, ende Neeltgen Gerrits 
soonen ende dochteren – 8 hoofden 
  
Maritgen Jacobsdr weduwe van 
  
[Fol. 1090] 
  
Jan Braetsz, met Henrick, Jacob, 
oude Jan, ende jonge Jan Jans soonen – 5 hoofden 
  
Anthonio Phillippo, ende Maritgen 
Anthonisdr sijn huijsvrouwe, met 
Gijsbert Joosten een weeskint 
twelck vuijt liefde wert gehouden – 3 hoofden 
  
Jan Jacob IJsbrantsz, ende Swaentgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Trijntgen, Gerrichgen, Neeltgen, 
ende Maritgen Jacobs, voorkinderen 
vande voorsz Swaentgen – 6 hoofden 
  
Maritgen Maertensdr weduwe van 
Jacob Gerritsz, met Maerten 
Jacobsz haer soon – 2 hoofden 
  
[Bestand 151, fol. 1090v] 
 
Jan Jansz wever, ende Pietertgen [onvermogent] 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck, Grietgen, Leuntgen, ende 
Jannitgen Jans soon ende dochteren, 
mitsgaders Cornelis Ariensz een spoel- 
dertgen, twelck sij om de cost 
houden – 7 hoofden 
  
Willem Willemsz wever, ende [onvermogent] 
Neeltgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Gerrit, Cornelis, Annetgen, 
ende Lijsbet Willems soonen ende dochteren – 6 hoofden 
  
Maritgen Henricxdr weduwe van [onvermogent] 
Cornelis Jansz corfbreijer, met 
twee kinderen – 3 hoofden 
  
Jan Jansz cramer, ende Aertgen 
  
[Fol. 1091] 
  
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Trijntgen, Neeltgen, 
ende Maritgen Jans soon ende dochteren – 6 hoofden 
  
Bijde selve woont 
Jan Jacobsz sijn vader – 1 hoofd 
  
Poel Corsz, ende Aeltgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Aeltgen 
ende Stijntgen Poels dochteren – 4 hoofden 
  
Jan Pietersz smit, ende Maritgen [onvermogent] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
ende Willem Jans soonen, mitsgaders 
Jan Henricxsz vuijt Vrieslant 
smitsknecht – 5 hoofden 
  
Pieter Pietersz, ende Gerrichgen 
  
[Bestand 152, fol. 1091v] 
 
Pietersdochter sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Vrerick Maertensz, ende Emmitgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Neeltgen, ende Maritgen, 
Vrericx soon ende dochteren, 
Gijsbert Willemsz dienstknecht, 
ende Appelonia Maertensdr dienstmt. – 7 hoofden 
  
Willem Willemsz Fent, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
ende Grietgen Willems soon ende 
dochter, mitsgaders Trijntgen 
Jans haer voorkint – 5 hoofden 
  
Pieter Gerit Corsz, ende Huijbertgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Fol. 1092] 
  
Aeltgen Maertensdr weduwe van 
Wigger Jasparsz, met Cornelis, 
Jan, ende Dirck Wiggerts soonen – 4 hoofden 
  
Dirck Henricxsz, ende Lobburchgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Willem, Claes, Dircx soonen, 
Barent, Ariaentgen, ende Neeltgen, 
Willems soon ende dochteren, haer 
respective kinderen – 8 hoofden 
  
Elbertgen Elbertsdr weduwe van [onvermogent] 
Willem COrnelisz, met Elbert 
Willemsz, Neeltgen, ende Maritgen 
Elbertsdren. – 4 hoofden 
  
Weijntgen Maertensdr weduwe van 
Adriaen Cornelisz Buijerman, met 
  
[Bestand 153, fol. 1092v] 
 
Cornelis, Maerten, Stijntgen, 
Geertgen, Gooltgen, Elsgen, 
ende Annichgen, Ariens soon, ende dochters – 8 hoofden 
  
Pieter Pietersz, ende Hillegont 
Tonisdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen ende Annetgen 
Pietersdochters – 4 hoofden 
  
Vranck Cornelisz, ende Neeltgen [onvermogent] 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Henrick, Egbert, Cornelis, 
Trijntgen, ende Appelonia Vrancken 
kinderen – 7 hoofden 
  
Pieter Cornelisz timmerman, ende 
Maritgen Gerritsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Gerrit, Cornelis, 
Hilletgen, Fijtgen, Niesgen, 
ende Ceuntgen Pieters soonen ende dochteren – 9 hoofden 
  
[Fol. 1093] 
  
Cornelis Cornelisz Jongsten, ende [onvermogent] 
Neeltgen Thonisdr sijn huijsvrouwe, 
met Ariaentgen, ende Trijntgen, 
Cornelisdochteren – 4 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz wever, ende Niesgen [onvermogent] 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Dirck, 
Jacob, ende Annetgen Cornelis 
soonen ende dochter, item Pouls 
Cornelisz sijn broeder weeskint – 6 hoofden 
  
Wigger Elbertsz, ende Annetgen [onvermogen] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck Jacobsz, ende Lenaert 
Cornelisz weeskinderen – 4 hoofden 
  
Elbert Tijsz, een out man [onvermogent] 
alleen wonende – 1 hoofd 
  
[Bestand 154, fol. 1093v] 
 
Phillips Barentsz, ende Maritgen [onvermogent] 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Barent Phillipsz – 3 hoofden 
  
Jaspar Maertensz, ende Neeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
COrnelis, Crijn, Maerten, Aeltgen, 
Celijtgen, ende Maritgen, Jaspars 
soon ende dochteren – 8 hoofden 
  
Jaepgen Jacobsdr weduwe van 
Dirck Maertensz, met Jacob, 
ende Cornelis, Dircx soonen – 3 hoofden 
  
Jacob Jansz backer, ende Lijsbet 
Crijnendr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Wilburchgen, ende Annetgen Jacobs 
soon ende dochteren, mitsgaders Matgen 
Jansdr dienstmaecht – 6 hoofden 
  
[Fol. 1094] 
  
Gijsbert Maertensz, ende Aeltgen 
Jasparsdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck Gijsberts zoon – 3 hoofden 
  
Bijde selve woont 
Jaspar Wiggertsz sijn schoonvader – 1 hoofd 
  
Maerten Cornelisz Col, ende Maritgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Lenaert Maertensz – 3 hoofden 
  
Gerrit Jansz Coos, ende Annetgen 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Maerten, Henrick, 
Pietertgen, Maritgen, ende Stijntgen 
Gerits soonen ende dochteren – 8 hoofden 
  
Claes Jansz, ende Gijsbertgen 
  
[Bestand 155, fol. 1094v] 
 
Hillebrantsdr sijn huijsvrouwe, met [onvermogent] 
met Hillebrant, ende Weijntgen, 
Claes soon ende dochter, mitsgaders 
Adam Thonisz costkint van 
Amstelredam – 5 hoofden 
  
Claes Jan Aelbertsz een out man 
alleen wonende – 1 hoofd 
  
Cors Claesz, ende Oede Volckertsdr 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Lenaert, Claes, Gerrit, ende 
Maritgen Cors soonen ende dochter – 7 hoofden 
  
[Fol. 1095]

Nijeucoop

IJsbrant Maertensz, ende Neeltgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Cornelis, ende Aeffgen, 
heur kinderen – 5 hoofden

Lenaert Lenaertsz, ende Maritgen 
Chielen sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Lenaertsz, ende Toontgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Volcken Cornelisz, ende Matgen 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis heur soon, ende Hillegont heur 
dienstmaecht – 4 hoofden 
  
Louris Lenaertsz, ende Aeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Lenaert, Jan, Gerrit, Maritgen, 
Leuntgen, ende Teuntgen Louris 
heur kinderen – 8 hoofden 
  
Ewit Geritsz Dobben, ende Pietertgen Maertens- 
dr zijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Bestand 156, fol. 1095v] 
 
Jan Meesz, ende Erckgen [onvermogent dese en d’affgehaelde] 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jacob, Mees, Barbertgen, ende 
Aeltgen, heur kinderen 6 hoofden 
  
Jan Henrick Corsz, ende Maritgen [uts.] 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Henrick, Maritgen, ende 
Annetgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Appelonia Pietersdr weduwe van [uts.] 
Aert Gijsbertsz, met Jacob, 
Cornelis, Anthonis, Jan, Pieter, 
ende Machtelt Aerts, haer kinderen – 7 hoofden 
  
Jonge Lenaert Lenaertsz, ende [uts.] 
Jannetgen Henricxdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, Michiel, Gerit, 
  
[Fol. 1096] 
  
Pieter, Louris, Lenaert, Cornelis, 
Maritgen, ende Annetgen, heur 
kinderen – 11 hoofden 
  
Gerrit Lenaertsz, ende Trijntgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Michiel, Neeltgen, Maritgen, 
ende Joosgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Gerrit Luijtensz, ende Jannetgen 
Dircxdr sijn huijvrouwe, met 
Arien, Dirck, ende Annetgen, heure 
kinderen, mitsgaders Grietgen 
haer dienstmaecht – 6 hoofden 
  
Dirck Huijbertsz, ende Beatris 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Huijbert, Louris, ende Gerrit, 
heurluijder kinderen – 5 hoofden 
 
PAGINA ONTBREEKT 
 
[Bestand 157, fol. 1097v] 
 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Michiel, 
Trijntgen, Annetgen, ende Neeltgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Willemsz, ende Jannetgen 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, ende Claes, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Lenaertsz, ende Maritgen 
Pillipsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Gerrit, Cornelis, Michiel, 
ende Trijntgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Dirck Jansz Stichter, ende Maritgen [onvermogent] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Phillips, Gerit, Maritgen, ende 
Neeltgen, heur kinderen – 6 hoofden 
  
[Fol. 1098] 
  
Cornelis Arijs Huijgen, ende Maritgen [onvermogent] 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Arijs, Cornelis, Pieter, Ceeltgen, 
Maritgen, ende Jan, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Elias Jansz, ende Annetgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Jan, Maritgen, Leuntgen, 
Jannichgen, Aechgen, ende Aeltgen, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
Aert Jansz Heer, ende Annetgen 
Lourisdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Pieter, Aeltgen, ende 
Neeltgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz bailluis, ende 
  
[Bestand 158, fol. 1098v] 
 
Maritgen Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Pieter, Dirck, 
Maritgen, ende Jannichgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Gerrit Jansz scheepmaecker, ende [onvermogent] 
Lijsbet Jansdr sijn huijsvrouwe 
met Jan, Gerrit, Harman, ende 
Geertgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Bijde selve wonen inne [uts.] 
Jacob Sijmon Bouwensz, ende 
Gooltgen Jacobsdr sijn kint – 2 hoofden 
  
Arien Ariensz, ende Annichgen Gijsbertsdr 
sijn huijsvrouwe, met Tomas, Jan, 
Aeltgen, ende Maritgen Pieters soonen ende 
dochteren, Pieter, Arien, Cornelis, 
ende Matheus Ariens soonen, haer 
respective kinderen – 10 hoofden 
  
[Fol. 1099] 
  
Aert Willemsz, ende Aeltgen 
Volckertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Cornelis, Lenaert, Anna, 
ende Jeuntgen, heure kinderen, item 
Maritgen Jansdr haer dienstmt. – 8 hoofden 
  
Neeltgen Jansdr weduwe van Jan 
Willemsz – 1 hoofd 
  
Jan Jansz Colmer, ende Neeltgen [onvermogent] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Dirck Roeloffsz, ende Meijnsgen 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Roeloff, Cornelis, Maritgen, 
Annetgen, Weijntgen, Magdalena, 
ende Neeltgen, heur kinderen – 9 hoofden 
  
[Bestand 159, fol. 1099v] 
 
Bijde selve woont inne 
Neeltgen Henricxdr – 1 hoofd 
  
Neeltgen Henricxdr weduwe van [onvermogent] 
Jacob Bouwensz, met Bouwen, 
Jacob, ende Maritgen, Jacobs, haer 
kinderen – 4 hoofden 
  
Pieter Sijmonsz, ende Gerrichgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen heur dochter – 3 hoofden 
  
Cornelis Roeloffsz, ende Aeltgen [onvermogent] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Roeloff, Maritgen, Annetgen, 
Sara, ende Jannichgen, heurl. 
kinderen – 7 hoofden 
  
[Fol. 1100] 
  
Trijntgen Cornelisdr weduwe van [onvermogent] 
Pieter Pietersz, met Maritgen, 
ende Annetgen Pieters, haer kinderen – 3 hoofden 
  
Bij haer woont inne 
Maritgen Jansdr – 1 hoofd [uts.] 
  
Dirck Meesz, ende Jannetgen Cornelisdr 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, Cors, 
Mees, Claertgen, Barber, 
Aeltgen, ende Neeltgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Willem Cornelisz, ende Aeltgen Jacobsdr 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, Jan, 
Engeltgen, ende Neeltgen, heurl. 
kinderen – 6 hoofden 
  
Phillips Cornelisz, ende Grietgen 
  
[Bestand 160, fol. 1100v] 
 
Pietersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Trijntgen Pietersdr de weduwe [onvermogent] 
van Cornelis Andriesz – 2 hoofden 
  
Willem Jan Louwen, ende Grietgen 
Meessendr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Gerrit Jansz, ende Nelletgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Neeltgen, ende Jannichgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Sijmon Bouwensz, ende Maritgen 
Huijgendr sijn huijsvrouwe, met Arien Jacobsz 
  
[Fol. 1101] 
  
een weeskint twelck vuijt liefde 
gehouden wort – 3 hoofden 
  
Jan Cornelisz, ende Maritgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen heur dochter, ende Jan 
Jacobsz een weeskint dat vuijt 
liefde gehouden wert – 4 hoofden 
  
Arien Joachimsz, ende Maritgen 
Henricxdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Henrick Henricxsz – 1 hoofd [onvermogent] 
  
Cornelis Willemsz Spijcker, ende 
  
[Bestand 161, fol. 1101v] 
 
Swaentgen Volckerts sijn huijsvrouwe [onvermogent] 
met Appelonia, ende Willempgen, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
Aeltgen Ariensdr weduwe van 
Bouwen Sijmonsz – 1 hoofd 
  
Jacob Ariensz, ende Trijntgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met Arien, 
heurl. zoon – 3 hoofden 
  
Huijch Cornelisz, ende Annetgen Jansdr [onvermogent] 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, Trijn, 
Grietgen, ende Neeltgen, heure 
kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Jacob Jansz, ende Maritgen 
  
[Fol. 1102] 
  
Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Gerit, ende Leuntgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Mr. Dirck chirurgijn, ende 
Trijntgen Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Fijtgen, ende Maritgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Pieter Meijnaertsz vuijten Haech – 1 hoofd 
  
Willem Pieter Jansz, ende Joosgen Andriesdr [onvermogent] 
sijn huijsvrouwe, met Andries, Cornelis, 
Willem, Maritgen, Aeltgen, ende 
Neeltgen Jans soonen ende dochters, 
voorkinderen vande voorsz Joosgen – 8 hoofden 
  
Henrick Henricxsz, ende Geertgen 
  
[Bestand 162, fol. 1102v] 
 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met [onvermogent] 
Andries, ende Magdalena, sijn 
voorkinderen, mitsgaders Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwen voorkint – 5 hoofden 
  
Jan Pieter Jansz, ende Maritgen [onvermogent] 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, Cors, Huijch, Neeltgen, 
ende Maritgen Gerits soonen ende 
dochteren, mitsgaders Belijtgen 
Jansdr haer respective kinderen – 8 hoofden 
  
Inge Joppensz, ende Stijntgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Mees Ariensz, ende Neeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Arien, ende Grietgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
[Fol. 1103] 
  
Maritgen Meessendr een oude vrouwe – 1 hoofd [onvermogent] 
  
Claes Cornelisz, ende Gijsgen Willemsdr 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, Willem, 
Huijch, ende Aechgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Henrick Jansz, ende Maritgen 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes heur soon – 3 hoofden 
  
Bij d’selve woont 
Grietgen Jansdochter weduwe 
van Claes Cornelis zoon 
van Sevenhoven – 1 hoofd 
  
Willem Andriesz weduwenaer, met 
  
[Bestand 163, fol. 1103v] 
 
Cors, Jan, ende Cornelis, sijn 
kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Gijsbertsz, ende Maritgen 
Meessendr sijn huijsvrouwe, met Mees, 
Cornelis, Gijsbert, Barbertgen, 
Aeltgen, Maritgen, ende Gijsgen, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
Bijde selve woont 
Jacob Meesz – 1 hoofd 
  
Pieter, Claes, ende Sijburch, Claes 
soonen ende dochter bij den anderen wonende – 3 hoofden 
  
Gijsbert Claesz, ende Maritgen 
  
[Fol. 1104] 
  
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes heur soon – 3 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Cornelis Claesz – 1 hoofd 
  
Jan Lenaertsz Bloem, ende Maritgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem heur soon – 3 hoofden 
  
Meijnaert Aemsz, ende Neeltgen [onvermogent] 
Harmansdr sijn huijsvrouwe, met 
Aem, Harman, Appelonia, ende 
Ariaentgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Jansz Brack weduwenaer 
  
[Bestand 164, fol. 1104v] 
 
met Saers, Cornelis, Gijsbert, Sijmon, 
Annetgen, ende Maritgen, sijn kinderen – 7 hoofden 
  
Gerrit Jansz, ende Grietgen Jansdr [onvermogent] 
sijn huijsvrouwe, met Dirck 
heur soon – 3 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Aeffgen Jansdr – 1 hoofd [uts.] 
  
Grietgen Bouwensdr weduwe van 
Willem Jan Huijgen, met Mathijs, 
Adriaen, Sijmon, Huijch, Cornelis, 
Jannichgen, ende Lobburchgen, haer 
kinderen, mitsgaders Arijs Dircxsz haer 
knecht – 9 hoofden 
  
Arijs Willem Jan Louwen, ende 
  
[Fol. 1105] 
  
Annichgen Luloffs sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen heur dochter – 3 hoofden 
  
Luloff Roelen, ende Trijntgen Corssen 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Jansz van Zevenhoven wedu- [onvermogent] 
wenaer, met Jan, Cornelis, 
Appelonia, Sijtgen, Crijntgen, 
ende Geertgen, sijn 
kinderen – 7 hoofden 
  
Jannichgen Pietersdr weduwe van Henrick [onvermogent] 
Corsz, met Henrick, Harman, Jan, 
ende Cors, haer kinderen – 5 hoofden 
  
Willem Cornelis Willemen, ende 
  
[Bestand 165, fol. 1105v] 
 
Metgen Jacobsdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Jacob, Pieter, ende 
Grietgen, heure kinderen, mits- 
gaders Cornelis Pietersz een 
weeskint – 7 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Willemen, ende 
Leuntgen Dammasdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Maerten, ende 
Pieter, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Gooltgen Cornelisdr weduwe van 
Arien Cornelisz – 1 hoofd 
  
Pieter Cornelisz timmerman, 
ende Neeltgen Ariensdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan Severtsz sijn knecht – 3 hoofden 
  
[Fol. 1106] 
  
Cornelis Janen, ende Trijntgen 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, Maritgen, ende Nelletgen, 
heure kinderen, mitsgaders 
Weijntgen Willemsdr een weeskint – 6 hoofden 
  
Jacob Roeloffsz decker, ende Maritgen [onvermogent] 
Tijsdr sijn huijsvrouwe, met 
Aechgen heur dochter – 3 hoofden 
Item Cornelis Dircxsz haer voorkint – 1 hoofd 
  
Cornelis Pietersz, ende Haesgen Willems- 
dr sijn huijsvrouwe, met Gijsbert, 
Pieter, Jan, Jacob, Grietgen, [Pieter hout sijn eijgen cost] 
ende Ariaentgen, sijn voorkinderen, 
mitsgaders Jan, Anna, Barber, ende 
Maritgen Roelen haer voorkinderen – 12 hoofden 
  
Gerrit IJsbrantsz, ende Erckgen 
  
[Bestand 166, fol. 1106v] 
 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met IJsbrant, [onvermogent] 
Ariaentgen, Neeltgen, Lijsbet, 
ende Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Claes Gijsbertsz, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Joost, Maritgen, ende Nelletgen, 
heur kinderen, mitsgaders noch een 
ongedoopt kinneken – 6 hoofden 
  
Jan Cornelis Huijgensz, ende Barber 
Corsdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, heur dochter – 3 hoofden 
  
Gerit Jansz waert weduwenaer, 
met Crijn, Dirck, ende Jan, sijn kinderen – 4 hoofden 
  
[Fol. 1107] 
  
Cornelis Cornelisz Heer, ende 
Grietgen Jorisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Pieter Willemsz, ende Maritgen 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck, Cornelis, Jan, Michiel, 
Wijt, Jacob, Gerit, Machtelt, 
Appelonia, ende Annichgen, heure 
kinderen – 12 hoofden 
  
Claes Pietersz, ende Martgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, ende Stijntgen, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Arien Sijmonsz, ende 
Lijsbeth Henricxdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen, Grietgen, Sijmon, 
  
[Bestand 167, fol. 1107v] 

Maritgen, ende Magdalena, 
heur kinderen – 7 hoofden 
  
Jean Claesz, ende Neeltgen 
Corsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Vranckensz, ende Ingetgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Claes, 
ende Grietgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Allert Jansz, ende Annetgen [onvermogent] 
Ariensdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jaspar Cornelisz, ende Neeltgen 
  
[Fol. 1108] 
  
Bouwensdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Arien, Cornelis, ende 
Niesgen, heure kinderen, mitsgaders 
Neeltgen Jacobsdr een weeskint – 7 hoofden 
  
Pieter Jacob Meesen, ende Annichgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Arijs Willemsz, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Tomas, Grietgen, Dieuwertgen, 
ende Pietertgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Dirck Louirsz, ende Maritgen Pietersdr 
sijn huijvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Ariensz, ende Neeltgen 
  
[Bestand 168, fol. 1108v] 
 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Henrick, Sijtgen, Willempgen, 
Annetgen, ende Maritgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Gerit Stoffelsz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen, heur dochter – 3 hoofden 
  
Cornelis Elbertsz, ende Annetgen 
Willemsdr sijn huijvrouwe, met 
Maritgen, Emmetgen, Sara, 
ende Baertgen, heur kinderen – 6 hoofden 
  
Louris Geritsz, ende Jannichgen 
Warboutsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jacob, Pieter, Arien, Maritgen, 
  
[Fol. 1109] 
  
ende Aeltgen Louris, heurluijder 
kinderen – 7 hoofden 
  
Annetgen Pietersdr weduwe van 
Arien Cornelisz, met Sijtgen, 
Trijntgen, ende Cornelis Ariens, 
haer kinderen – 4 hoofden 
  
Pieter Gijsbertsz, ende Annetgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Gijsbert, Cornelis, Gerrit, 
Maritgen, ende Lijsbet, heure kinderen, 
mitsgaders Joosgen Jacobsdr 
een weeskint – 8 hoofden 
  
Jan Huijbertsz, ende Adriaentgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Huijbert, Cornelis, Jan, 
  
[Bestand 169, fol. 1109v] 
 
Maritgen, ende Leuntgen heurl. 
kinderen – 7 hoofden 
  
Annetgen Phillipsdr weduwe van [onvermogent] 
Luloff Jansz, met Jan, 
Neeltgen, ende Jannichgen Luloffs, 
haer kinderen – 4 hoofden 
  
Phillips Ariensz, ende Baertgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Ariaentgen, Neeltgen, ende 
Maritgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Roeloffsz, ende Claertgen Phillipsdr 
zijn huijsvrouwe, met Cornelis, Maritgen, 
ende Annichgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Cors Cornelisz, ende Machtelt 
  
[Fol. 1110] 
  
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, ende Gijsbert, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Aert Jansz Poel, ende Heijltgen 
Corsdr sijn huijsvrouwe, met Willem, 
Cornelis, Maritgen, ende Aeltgen 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Dirck Ariensz, ende Neeltgen [onvermogent] 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Tomas, ende Aeltgen Jans, haer 
voorkinderen, mitsgaders Sijtgen 
Ariensdr een weeskint – 5 hoofden 
  
Willem Claesz, ende Maritgen 
Huijbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Sijmon, Claes, ende Jan, heure 
kinderen – 5 hoofden 
  
[Bestand 170, fol. 1110v] 
 
Lenaert Gerritsz, ende Leuntgen 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, Jacob, oude Maritgen, 
jonge Maritgen, ende Nelletgen, 
heure kinderen, mitsgaders 
Cornelis Ariensz een weeskint – 8 hoofden 
  
Arien Gerritsz, ende Maritgen 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Dirck, ende Nelletgen, heure kinderen, 
mitsgaders Gerrit Ariensz, een 
weeskint – 6 hoofden 
  
Duijffgen Michielsdr weduwe van Jan 
Cornelisz Ruijgen, met Pieter 
Geritsz haer voorsoon – 2 hoofden 
  
Jan Gerritsz, ende Neeltgen 
  
[Fol. 1111] 
  
Saertsdr sijn huijsvrouwe, met Saers, 
Jacob, Gerrit, Annetgen, 
Grietgen, ende Maritgen, heure 
kinderen, mitsgaders Pieter Willemsz 
een weeskint – 9 hoofden 
  
Trijntgen Cornelisdr weduwe van 
Tonis Pietersz, met Jan, 
Neeltgen, ende Maritgen Thonis, 
haer kinderen – 4 hoofden 
  
Huijbert Dircxsz, ende Machtelt 
Thonisdr sijn huijsvrouwe, met 
Trijntgen Gerritsdr haer voordochter – 3 hoofden 
  
Willem Vrancken, ende Emmetgen 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Bestand 171, fol. 1111v] 
 
Aeltgen Gerritsdr een weeskint – 3 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Arentgen Ariensdr een oude vrouwe – 1 hoofd [onvermogent] 
  
Maritgen Roelendr weduwe van 
Gijsbert Cornelisz met Jan, 
Willem, Dirck, ende Jacob, haer 
kinderen – 5 hoofden 
  
Lenaert Bouwensz ende Aeltgen Cornelisdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Cornelis, 
Bouwen, Grietgen, Maritgen, 
Neeltgen, ende Dirckgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Harman Maertensz, ende Annichgen 
  
[Fol. 1112] 
  
Pietersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Cornelisz, ende Geertgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Cornelis, Arien, Maritgen, ende 
Gooltgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Gijsbert Jacobsz, ende Maritgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, ende Dirck Lamberts zoonen 
haer voorkinderen – 4 hoofden 
  
Dirck Philpsz, ende Annetgen Roelen, sijn 
huijsvrouwe, met Arien, Cornelis, Neeltgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Frans Elbertsz, ende Trijntgen 
  
[Bestand 172, fol. 1112v] 
 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Elbert 
Fransz haer kint – 3 hoofd 
  
Bijde selve woonen 
Trijntgen Claesdr sijn moeder, ende 
Geertgen Elbertsdr sijn suster – 2 hoofden 
  
Claes Maertsz, ende Ariaentgen Aelbertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Aelbert, Maerten, ende Ermpgen heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Elbertsz, ende Jannichgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen heur dochter – 3 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Hillegont Claesdr – 1 hoofd 
  
Cornelis Arien Melissen, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Arien heur 
soon, ende Neeltgen Jansdr een wees-kindt – 4 hoofden 
  
[Fol. 1113] 
  
Jan Tomasz, ende Jaepgen Gijsendr 
sijn huijsvrouwe, met Nelletgen 
heur dochter – 3 hoofden 
  
Willem Jansz wever, ende [onvermogent] 
Neeltgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Maritgen, Annetgen, 
Willempgen, ende Weijntgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Willem Claesz, ende Henrickgen [onvermogent] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Jan, Dirck, 
Maritgen, Appelonia, ende 
Jannichgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Willem Cornelisz Enger, ende 
Jannichgen Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Joost, Cornelis, 
  
[Bestand 173, fol. 1113v] 
 
Maritgen, Trijntgen, ende Baertgen 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Arien Jan Louwen, ende Jannichgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Neeltgen, ende Aeltgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
Item Cornelis Taemsz dienstknecht – 1 hoofd 
  
Gerrit Geritsz ende Aeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen, ende Annetgen, heure 
kinderen, mitsgaders Andries Geritsz 
een houkindt dat ter liefde 
opgevoet wordt – 5 hoofden 
  
Willem Huijbertsz, ende Maritgen [onvermogent] 
Aertsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Fol. 1114] 
  
Claes Lenaertsz, ende Aeltgen [dese ende daengeschreven onvermogent] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Pieter, Lenaert, Cornelis, 
ende Trijntgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Dirck Goossensz, ende Maritgen [uts.] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Appelonia Dircxdr, Arijs, 
Maritgen, ende Magdalena 
Jans hare respective kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Arien Jan Claesz, ende Maritgen [uts.] 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, Arien, Pieter, 
Geertgen, Neeltgen, Annetgen, 
Aeltgen, ende Maritgen, heure 
kinderen – 10 hoofden 
  
Cornelis Jan Neelen, ende Jannichgen [uts.] 
 
[Bestand 174, fol. 1114v] 
 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan ende Jacob, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Pieter Jansz Rinckel, ende [uts.] 
Trijntgen Phillipsdr, met 
Cornelis, ende Willem, Pieters 
soonen – 4 hoofden 
  
Cornelis Jansz van Sevenhoven [uts.] 
ende Neeltgen Jacobsdr sijn 
huijsvrouwe, met Henrick heur soon – 3 hoofden 
  
Dirck Jasparsz, ende Maritgen [uts.] 
Joachimsdr, met Joachim 
ende Maritgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Dirck Arisz, ende Maritgen [uts.] 
  
[Fol. 1115] 
  
Roelendr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
Item Heijltgen Dircxdr die 
haer selfs cost houdt – 1 hoofd 
  
Trijntgen Hartoochsdr weduwe van [uts.] 
Arijs Pietersz – 1 hoofd 
  
Pieter Arijsz weduwe met [uts.] 
Jan, Claes, Grietgen, ende 
Stijntgen, sijn kinderen – 5 hoofden 
  
Lijsgen alias malle Lijsgen, [uts.] 
met Henrick haer soon – 2 hoofden 
  
Neeltgen Harmansdr alleen wonende – 1 hoofd [uts.] 
 
[Bestand 175, fol. 1115v] 
 
Barent Jansz, ende Aeltgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, heur soon – 3 hoofden 
  
Geertgen Jansdr weduwe van 
Louris Matheusz – 1 hoofd 
  
Ende bij haer woont inne 
Grietgen Ariensdr – 1 hoofd 
  
IJdichgen Dircxdr weduwe van Jan [onvermogent] 
Cornelisz timmerman, met Jan, 
ende Fijtgen haer kinderen – 3 hoofden 
  
Bijde selve woonen inne 
Maritgen, ende Crijntgen [onvermogent] 
Dircxdochteren haer susters – 2 hoofden 
  
[Fol. 1116] 
  
Jacob Barentsz, ende Maritgen [onvermogent] 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Barent, Henrick, Jaetgen, 
Maritgen, ende Geertgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
Machtelt mede een dochter wonende 
binnen der goude noch 1 hoofd 
  
Willem Jansz van Sevenhoven, ende [uts.] 
Henrickgen Jacobsdr sijn huijsvrouwe, 
met Maetgen heur dochter – 3 hoofden 
  
Evert Cornelisz, ende Pietertgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe, met 
Arien, ende Emmetgen, heurl. 
kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Pietersz Rijnckel, ende Aeltgen 
  
[Bestand 176, fol. 1116v] 
 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met [onvermogent] 
Cornelis, Willem, Trijntgen, 
Grietgen, ende Emmetgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Willem Cornelisz Goethardt weduwenaer [uts.] 
met Cornelis sijn soon – 2 hoofden 
  
Willempgen Claesdr een vreemde [uts.] 
vrou, met twee kinderen die bij haer 
woonen, als Abraham Jansz 
ende Claes Tonisz – 3 hoofden 
  
Gijsbert Ariensz, ende Nelletgen 
Arijsdr sijn huijsvrouwe, met Arijs, 
Maritgen, Annetgen, Neeltgen, 
ende Grietgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
[Fol. 1117] 
  
Pieter Gerritsz Flooren, ende 
Pietertgen Ariensdr sijn huijsvrouwe 
met Arien heur soon – 3 hoofden 
  
Jan Pietersz Velsen, ende Grietgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Niesgen, ende Neeltgen, heurl. 
kinderen, mitsgaders Maritgen Dircx 
haer voordochter – 6 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Pieter Dircxsz – 1 hoofd 
  
Jan Phillipsz, ende Jannichgen Ariensdr sijn 
huijsvrouwe, met Maritgen, ende Phillips, 
twee weeskinderen die vuijt liefde gehouden 
worden – 4 hoofden 
  
Sijmon Jansz weduwenaer, met 
  
[Bestand 177, fol. 1117v] 
 
Phillips, ende Lijsbet sijn kinderen – 3 hoofden [onvermogende persoonen] 
  
Pieter Willemsz Pijnt, ende Aefgen 
Huijgendr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Leuntgen, ende Neeltgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Geertgen Dircxdr weduwe van Cornelis [onvermogent] 
Barentsz, met Barent, Jaspar, 
Huijbert, ende Stijntgen Cornelis, 
haer kinderen – 5 hoofden 
  
Harman Gerritsz, ende Annetgen 
Thonisdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, Jan, Cornelis, 
ende Maritgen Harmans 
heurl. kinderen – 6 hoofden 
  
[Fol. 1118] 
  
Jan Willemsz Stichter, ende [onvermogent dese ende de aengetogenen] 
Trijntgen Geritsdr sijn huijsvrouwe, 
met Gijsbert, Michiel, Pieter, 
Gerrit, Stijntgen, Neeltgen, ende 
Willempgen, heure kinderen – 9 hoofden 
Cornelis, mede een soon die sijn eijgen cost 
hout, noch 1 hoofd 
  
Gillis Jorisz, ende Annichgen Cornelisdr [uts.] 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, Joris, 
Neeltgen, ende Crijntgen Gillis, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Dirck Ermboutsz, ende Geertgen [uts.] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Ermbout, 
ende Lijsbet Dircx heur kinderen – 4 hoofden 
  
IJsbrant Jacobsz, ende Maritgen [uts.] 
  
[Bestand 178, fol. 1118v] 
 
Phillipsdr sijn huijsvrouwe, met 
Anthonis, Tomas, ende Jan, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Hillegont Geritsdr weduwe van [uts.] 
Tomas Jansz, met Gerrit, 
Adam, Geertgen, ende Willempgen 
Tomas, heur kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Jansz Poel, ende Trijntgen 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, ende Claes, heur soonen – 4 hoofden 
  
Jacob Jansz Pijper, ende Aeltgen 
Gijsendr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, heur soon – 3 hoofden 
  
[Fol. 1119] 
  
Aert Pietersz, ende Ariaentgen Amen [onvermogent met d’aengetogenen] 
sijn huijsvrouwe, met Phillips, Cornelis, 
Aem, Ariaentgen, Belijtgen, 
Annetgen, Lijsbet, ende Maritgen, 
heure kinderen – 10 hoofden 
  
Arien Aelbertsz, ende Neeltgen [uts.] 
Lucasdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Cornelis, ende Annetgen, 
heur kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Jacobsz Vroom, ende Maritgen [uts.] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Crijntgen, ende Maritgen, heur 
kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Willemsz Taet, ende Aeltgen [uts.] 
  
[Bestand 179, fol. 1119v] 
 
Aelbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Wijt, Annetgen, Machtelt, 
Neeltgen, heurl. kinderen, ende Maritgen 
Pietersdr des voorsz Aeltgens 
voorkint – 7 hoofden 
  
Jan Aertsz Poel, ende Jannichgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem heur soon – 3 hoofden 
  
Jan Claesz, ende Trijntgen Huijbertsdr 
sijn huijsvrouwe, met Claes, Maritgen, 
Trijntgen, ende Neeltgen, heure 
kinderen, mitsgaders Joosgen 
haer jongwijff – 7 hoofden 
  
Worbout Jansz, ende Aeltgen Maertensdr 
sijn huijsvrouwe, met Maerten, heur soon – 3 hoofden 
  
[Fol. 1120] 
  
Cornelis Dirck Arisz, ende Maritgen [onvermogent] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Cornelisz bijde selve inwonende – 1 hoofd 
  
Maritgen Willemsdr weduwe van 
Dirck Willemsz – 1 hoofd 
Lijsbet Willemsdr bij heur inwonende – 1 hoofd 
  
Cornelis Gijsbertsz Quast, ende 
Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Claes, Aris, Ariaentgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Jansz, ende Maritgen 
  
[Bestand 180, fol. 1120v] 
 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, ende Willem, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Maritgen Claes Pouls, bijde selve 
inwonende – 1 hoofd 
  
Jacob Arien Jacobsz, ende Lijsbet 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Arien, ende Cornelis, heur soonen – 4 hoofden 
  
Cornelis Willem Vrancken, ende 
Maritgen Claesdr sijn 
huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Tomas Cornelisz Haman, ende Maritgen 
  
[Fol. 1121] 
  
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met [onvermogende persoonen] 
Cornelis, ende Appelonia, heurl. 
kinderen – 4 hoofden 
  
Huijbert Cornelisz, ende Grietgen [uts.] 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen, ende Emmetgen, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
Frans Jasparsz scheepmaker, ende 
Annetgen Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jacob heur soon 
knechts 
Jan Tomasz van der Goude, ende 
Cornelis Corsz van Meijdrecht t’samen – 5 hoofden 
  
Cornelis Ariensz, ende Jannetgen 
Tijsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Bestand 181, fol. 1121v] 
 
Steven Dircxsz molenaer, ende 
Neeltgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Claertgen, ende 
Lijsbet, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Pietersz, ende Aeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, ende Neeltgen, heure kinderen, 
mitsgaders Neeltgen Jan 
Rinckels, haer jongwijff – 5 hoofden 
  
Henrickgen Ariensdr bijde selve 
inwonende – 1 hoofd 
  
Aeltgen Ariensdr weduwe van Cornelis Willemsz 
scheepmaecker, met Fijtgen, Lijsbet, 
ende Maritgen, haer kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Jacobsz Pijper, ende Gooltgen 
  
[Fol. 1122] 

Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen heur dochter – 3 hoofden 
  
Gerrit Ariensz stoelbreijer, ende [onvermogent met d’aengetogenen] 
Annetgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Arien heur soon – 3 hoofden 
  
Bijd selve woonen inne 
Jobgen Cornelisdr sijn moeder, ende [uts.] 
Jan Ariensz sijn broeder – 2 hoofden 
  
Cornelis Jansz Pijper, ende Meijnsgen [uts.] 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jacob, Jan, Pieter, Paulijntgen, 
ende Aeltgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Louris Luijtensz, ende Maritgen 
  
[Bestand 182, fol. 1122v] 
 
Dammasdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, Cornelis, ende Annetgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Willem Neel Japen, ende Oede 
Aelbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen, Maritgen, Hillegont, 
Annichgen, ende Jannichgen, heurl. 
kinderen – 7 hoofden 
  
Gijsbert Dircxsz, ende Leuntgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Ariensz, ende Annetgen Maertens 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Gerit Wandelsz, ende Sara [onvermogende persoonen] 
  
[Fol. 1123] 
  
Huijbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jacob, Abraham, Maritgen, 
Hester, Judith, ende Rebecca, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Abraham Claesz, ende Maritgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe, met 
Sara heurl. dochter, ende 
Emmetgen, haer dienstmeijsgen – 4 hoofden 
  
Gerit Dircxsz Stichter, ende 
Neeltgen Corssen sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Bijde selve int achterhuijs 
Louris Mathijsz – 1 hoofd 
  
Jan Maertsz, ende Hillegont 
  
[Bestand 183, fol. 1123v] 
 
Stoffelsdr sijn huijsvrouwe, met 
Maerten, Maritgen, Burchgen, 
Grietgen, ende Aeltgen, heure kinderen 
meijt ende knecht 
Haesgen Pietersdr, ende Sijmon 
Ariensz – 9 hoofden 
  
Neeltgen Jansdr weduwe van 
Maerten Ariensz – 1 hoofd 
  
Cornelis Willemsz, ende Maritgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen Gijsbertsdr haer 
voordochter – 3 hoofden 
  
Luijt Gijsbertsz, ende Machtelt 
Barentsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Fol. 1124] 
  
Jacob Allertsz, ende Hillegont 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Pieter, Claes, ende Cors, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Claes Poulsz, ende Maritgen [onvermogent] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Pouls, Pieter, Aert, Lijsbet, 
ende Jannichgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Aeffgen Willemsdr een oude vrou – 1 hoofd [uts.] 
  
Aelbert Jacobsz, ende Trijntgen 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Claes Geritsz, ende Neeltgen 
  
[Bestand 184, fol. 1124v] 
 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck, Gerrit, Jan, ende Aeltgen, 
heur kinderen 
t’jongwijff 
Ariaentgen Jansdr t’samen – 7 hoofden 
  
Frans Claesz, ende Weijntgen 
Stoffelsdr sijn huijsvrouwe, met 
Stoffel, ende Dirck, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Lucas Maertensz, ende Maritgen [onvermogent] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
knecht 
Cornelis Jansz t’samen – 3 hoofden 
  
Gijsbert Henricxsz, ende Gooltgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met Maritgen, 
Gooltgen, ende Geertgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
[Fol. 1125] 
  
Claes Fransz ende Neeltgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Louris, Gijsbert, Dirck, 
Jan, Leuntgen, Maritgen, 
Aeltgen, ende Geertgen, heure 
kinderen – 10 hoofden 
  
Lambert Jacobsz bode, ende Jannetgen 
Matheusdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, ende Matheus, heure kinderen 
mitsgaders Annetgen Adriaensdr een 
weeskint – 5 hoofden 
  
Gijsbert Dircxsz van Vliet, ende 
Gooltgen Jacobsdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, Cornelis, Phillips, 
Willem, ende Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Arijs Pietersz backer, ende Maritgen 
  
[Bestand 185, fol. 1125v] 
 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, met 
Sijmon, Pieter, Jan, Neeltgen, 
Maritgen, Emmetgen, ende 
Baeltgen, heure kinderen, item 
Maritgen Geritsdr haer jongwijf – 10 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz timmerman, 
ende Trijntgen Jacobsdr sijn 
huijsvrouwe, met Assuerus, Cornelis, 
Annetgen, ende Aeltgen, heurl. 
kinderen, mitsgaders Huijch Pietersz 
timmerknecht – 7 hoofden 
  
Adriaen Quirijnsz, ende Dirckgen Dircxdr 
sijn huijsvrouwe, met Fransgen Dircxdr 
ende Jan Jansz Flooren, heur 
jongwijff ende knecht – 4 hoofden 
  
Maritgen Pietersdr weduwe van Christiaen Pietersz – 1 hoofd 
  
[Fol. 1126] 
  
Pieter Tomasz backer, ende Geertgen 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Tomas, ende Grietgen, heure 
kinderen, mitsgaders Henrickgen Thomasdr 
heur jongwijff – 5 hoofden 
  
Pietertgen Cornelisdr bijde selve 
inwonende – 1 hoofd 
  
Henrick Huijbertsz, ende Ariaentgen [onvermogent] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Eeuwout, 
Huijbert, Claes, Jan, ende Maritgen, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Adriaen Sijmonsz, ende Maritgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Arien, Jan, Crijn, Gerit, 
Stijntgen, Gooltgen, Annetgen, 
ende Aeltgen, heure kinderen mitsgaders 
  
[Bestand 186, fol. 1126v] 
 
Maritgen Sijmonsdr haer jong- 
wijff – 11 hoofden 
  
Cornelis Cornelis Lauwen, ende 
Matgen Ariensdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Willem Cornelisz van Griecken, ende 
Trijntgen Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
met Arien, Lenaert, Annetgen, 
ende Duijffgen, heure kinderen, mitsgaders 
Henrick heur knecht – 7 hoofden 
  
Wijt Jansz, ende Aechgen Pietersdr 
sijn huijsvrouwe, met Stijntgen heur 
dochter, Aechgen Lourisdr, ende 
Jan Henricxsz, haer jongwijf ende 
knecht – 5 hoofden 
  
Willem Willemsz Block, ende IJdichgen sijn huijsvrouwe, met 
Lijsbet Willemsdr – 3 hoofden 
  
[Fol. 1127] 
  
Pieter de wever, ende Trijntgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Judith Jacobsdr, met een meijsken 
van Leijden – 2 hoofden 
  
Maerten Meesen gevangen vanden [onvermogent] 
bailliu – 1 hoofd 
  
Henrick van Vollenhoven predicant, 
ende Deliaentgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Evert ende Neeltgen, heur 
kinderen, item Susanna van Leijden 
haer jongwijff – 5 hoofden 
  
Jacob Cornelisz backer, ende Lijsbeth 
  
[Bestand 187, fol. 1127v] 
 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, ende Cornelis Cornelis soonen, 
twee weeskinderen, mitsgaders 
Maritgen Pietersdr t’jongwijf – 5 hoofden 
  
Maritgen Danielsdr een oude vrouwe – 1 hoofd [onvermogent] 
  
IJsbrant Jansz, ende Ingetgen Jacobsdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Sijmon, 
Jacob, ende Annetgen, heur kinderen 
knechts, ende t’jongwijff 
Henrick Wandelsz, Jacob Jansz, ende 
Dirckgen Dircxdr, t’samen – 9 hoofden 
  
Mr. Jan Jorisz de Vries, ende 
Abigel Reijniersdr sijn huijsvrouwe, 
met Joris, ende Neeltgen, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
[Fol. 1128] 
  
Adriaen Claesz, ende Barbera 
Willemsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Claes Cornelisz smit, ende Maritgen 
Tomasdr sijn huijsvrouwe, met Henrick, 
Willem, ende Cornelis Cornelis soonen 
sijn broeders ende knechts, mitsgaders 
Cornelis Allertsz mede knecht – 6 hoofden 
  
Gijsbert Jansz Brack, ende 
Maritgen Ariensdr sijn huijsvrouwe, 
met Willem, Splinter, Maritgen, 
Gooltgen, ende Neeltgen, heure 
kinderen, mitsgaders noch een ongedoopt kint – 8 hoofden 
  
Aeltgen Jacobsdr weduwe van Cornelis Cornelisz, [onvermogent] 
met Abraham, Pauline, ende 
Maritgen Cornelis, haer kinderen – 4 hoofden 
  
[Bestand 188, fol. 1128v] 
 
Jan Gerritsz de Vries, ende Grietgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Trijntgen, Grietgen, Maritgen, 
heure kinderen, ende Joost 
Pietersz knecht – 6 hoofden 
  
Adriaen Cornelisz, ende Maritgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe, met Willem 
Ariensz heur soon, ende Annetgen 
een meijsgen dat bij haer woont – 4 hoofden 
  
Haesgen Cornelisdr een oude vrou – 1 hoofd [onvermogent] 
  
Neeltgen Cornelisdr weduwe van [onvermogent] 
Joris Jorisz, met Jan, Abraham, 
IJsaac, Jacob, ende Sara 
Joris haer kinderen – 6 hoofden 
  
[Fol. 1129] 
  
Cornelis Anthonisz, ende Maritgen 
Claesdr sijn huijsvrouw, met 
Anthonis, Aelbert, Pieter, 
Abraham, Aeltgen, Aechgen, 
Erckgen ende Jaepgen, heur kinderen, 
Jan Woutersz knecht, ende 
Belijtgen Jansdr t’jongwijf – 12 hoofden 
  
Gerrit Claesz, ende Willempgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Jan, Ariaentgen, 
Stijntgen, Swaentgen, ende Baeltgen, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Broer, ende Maritgen Jacobsdr 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, Pieter, Jacob, 
ende Neeltgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Mr. Cornelis Jansz schoolmr. 
  
[Bestand 189, fol. 1129] 
 
ende Neeltgen Bastiaensdr sijn huijs- 
vrouwe, met Claes, Abraham, Jan, 
Frederick, Sara, ende Leentgen, 
heure kinderen, mitsgaders Jan Vranckensz 
van de Vuijthoorn costscholier 
Den Vuijthoorn is onder Sticht, Jan Vrancken is 
oversulcx vrij, daerome hier mer – 8 hoofden 
  
Gijsbert Cornelisz weduwenaer, met 
Ulrick, ende Dirck sijn soonen – 3 hoofden 
  
Neeltgen Sijmonsdr weduwe van [onvermogent] 
Wandel Thonisz – 1 hoofd 
  
Lenaert Crijnen schipper, ende Trijntgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen, ende Geertgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Ingetgen Wandels, ende Jaepgen 
  
[Fol. 1130] 
  
Jacobsdr bijden anderen wonende – 2 hoofden 
  
Huijbert met sijn huijsvrouwe, [onvermogent] 
oude luijden vuijt Vlaenderen – 2 hoofden 
  
Henrick Dircxsz Hensbeeck baillui ende 
schout, ende Geertgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Neeltgen, ende 
Ariaentgen, heur kinderen, 
mitsgaders Stijntgen Jansdr 
haer jongwijf – 5 hoofden 
  
Mr. Jacob Jansz chirurgijn weduwenaer 
met Jan, Evert, Sara, Grietgen, ende 
Jannetgen sijn kinderen, mitsgaders Maritgen 
Jansdr sijn jongwijf – 7 hoofden 
  
Daniel Cornelisz backer, ende Leentgen 
  
[Bestand 190, fol. 1130v] 
 
Tonisdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis 
heur soon, ende Grietgen Pietersdr 
haer jongwijff – 4 hoofden 
  
Cornelis Pietersz backer, ende 
Teuntgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Abigel Joosten een weeskint, 
ende Geertgen Claesdr t’jongwijf – 4 hoofden 
  
Commer Dircxsz, ende Aeltgen Gijsen 
sijn huijsvrouwe met Dirck, heur soon – 3 hoofden 
  
Jan Poulsz, ende Grietgen Willemsdr 
sijn huijsvrouwe, met Baertgen heur 
dochter – 3 hoofden 
  
Joachim IJsaacxsz, ende Maritgen 
  
[Fol. 1131] 
  
Lodowijcxdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, ende Maritgen Pieters 
soon ende dochter, mitsgaders Henrick, 
IJsaack, ende Geertgen Joachims, 
hare respective kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Jansz Koen, ende Oede Lodewijcx [onvermogent] 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Cornelis, 
Annetgen, ende Aeltgen, heure kinderen  
6 hoofden 
  
Henrick Adriaensz bijde selve inwonende – 1 hoofd [uts.] 
  
Pieter Arentsz, ende Niesgen 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Willempgen, heur dochter – 3 hoofden 
  
Neeltgen Barenden een oude vrouwe – 1 hoofd [onvermogent] 
  
[Bestand 191, fol. 1131v] 
 
Gerrit Jeremiasz, ende Lijntgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Maritgen, 
ende Geertgen, heure kinderen, 
mitsgaders Jacob Schenck van 
Aerdenburch een weeskint – 5 hoofden 
  
Jan Pietersz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, ende Ttrijn, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Aechte Ariensdr weduwe 
van Sweer Bartholomeeusz – 1 hoofd 
  
Roeloff Jacobsz, ende Maritgen Assuerus 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Segrum Jansz, ende Ingetgen Dircxdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Fol. 1132] 
  
Lenaert Jansz, ende Nelletgen [onvermogent] 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Claes, Mette, Stijntgen, 
Maritgen, Truijtgen, ende Jacob, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
Cornelis Maertensz, ende Grietgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, Cornelis, 
Appelonia, ende Pieter Harmans 
soonen ende dochteren, haer voorkinderen, 
Gerrit, Jacob, Maerten, ende 
Cornelis, sijn voorkinderen, mitsgaders 
Stijntgen Dircxdr t’jongwijff – 10 hoofden 
  
Pieter Pouillon weduwenaer, met 
Jeremias, Lijntgen, Jannetgen, 
ende Aechgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Geertgen Woutersdr een oude vrouwe – 1 hoofd 
  
[Bestand 192, fol. 1132v] 
 
Jan IJsbrantsz snijder, ende Anna 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
ende Maritgen, heur kinderen, 
mitsgaders Cornelis Claesz knecht – 5 hoofden 
  
Claes Bastiaensz, ende Dirckgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Jan, ende IJeffgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Adriaen Assuerusz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Sweer, 
Jan, ende Niesgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Bastiaen Cornelisz, ende Maritgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Fol. 1133] 
  
Louris Dircxsz Wit, ende Aeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Pieter, ende Stijntgen, heur 
kinderen – 5 hoofden 
  
Claes Pietersz weduwenaer, met [onvermogent] 
Geertgen Claesdr – 2 hoofden 
  
Adriaen Matheusz secretaris, 
ende Anna Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen, Aeltgen, Aeffgen, 
ende Matheus, hare kinderen – 6 hoofden 
  
Niesgen Pietersdr weduwe van 
Egbert Cornelisz, met 
Maritgen, Matgen, ende 
Willempgen Egberts, haer 
kinderen – 4 hoofden 
  
[Bestand 193, fol. 1133v] 
 
Pietertgen Gijsbertsdr weduwe 
van Joachim Volckertsz, met 
Cornelis, Claes, ende Maritgen 
Joachims, haer kinderen – 4 hoofden 
  
Pieter Pietersz, ende Sijburch 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willempgen Lenaertsdr een 
houkint – 3 hoofden 
  
Gijsbert Aertsz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jannetgen, Sara, Ariaentgen, 
Neeltgen, Maritgen, ende 
Aeltgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Jacob Sijmonsz, ende Jannichgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Fol. 1134] 
  
Jaspar Jacobsz schoemaecker, ende 
Saertgen Michielsdr sijn huijsvrouwe, 
met Phillips, Gerit, Machtelt, 
Maritgen, ende Aechgen, heurl. 
kinderen – 7 hoofden 
  
Adriaen Cornelisz, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Annetgen Cornelisdr een houkint – 3 hoofden 
  
Gijsbert Andriesz Quest, ende 
Maritgen Claesdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Claes Willemsz, ende Trijntgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Maritgen, ende Annetgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
 
PAGINA ONTBREEKT 
 
[Bestand 194, fol. 1135v] 
 
Jacob Henricxsz, ende Meijnsgen [onvermogent] 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Lodewijck Pietersz, ende Maritgen [uts.] 
Egbertsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
Item Pieter, heur soon noch – 1 hoofd 
  
Abraham Tonisz, ende Aeltgen [uts.] 
Lucasdr sijn huijsvrouwe, met 
Tonis, ende Maritgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Worboutsz, ende Claertgen Dircxdr 
sijn huijsvrouwe, met Arien, Eijmbert, 
Ariaentgen, Betgen, ende Maritgen, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Tomas Jansz, ende Maritgen 
  
[Fol. 1136] 
  
Jorisdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Pieter, Jan, Trijntgen, Baeltgen, 
Leentgen, Maritgen, ende Jannichgen, 
heure kinderen – 10 hoofden 
  
Jannichgen Henricxdr een oude vrouwe – 1 hoofd 
  
Phillips Dircxsz, ende Willempgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck, Neeltgen, ende Jannichgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Jansz, ende Maritgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Arien, ende Aeltgen, heure kinderen, 
Jan Woutersz knecht, ende 
Neeltgen Jacobsdr t’jongwijf – 7 hoofden 
  
[Bestand 195, fol. 1136v] 
 
Pieter Maertsz, ende Trijntgen 
Roelendr sijn huijsvrouwe, met 
Aeffgen, ende Aeltgen, heure 
kinderen, mitsgaders Sijmon Pietersz 
sijn knecht – 5 hoofden 
  
Jan Cornelisz, ende Maritgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Arijs, Willem, Gijsbert, 
ende Machtelt, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Willems zoon, [onvermogent] 
ende Neeltgen Dircx 
dochter sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, heur dochter – 3 hoofden 
  
Gerrichgen Cornelisdr weduwe [onvermogent] 
van Jan Jansz, met Gillis, 
  
[Fol. 1137] 
  
Jan, ende Maritgen Jans, haer 
kinderen – 4 hoofden 
  
Maritgen Jacobsdr weduwe van [onvermogent] 
Worbout Jacobsz, ende Cornelis, 
Pieter, Annetgen, ende Neeltgen 
Worbouts, haer kinderen – 5 hoofden 
  
Huijbert Claesz, ende Erckgen 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Jannichgen, ende Maritgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Willem Cornelisz, ende Aeltgen [onvermogent] 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Neeltgen, Trijntgen, 
ende Aechgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
[Bestand 196, fol. 1137v] 
 
Huijch Andriesz, ende Neeltgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe, met 
Arien, Pieter, Cornelis, ende 
Neeltgen, heur kinderen, mitsgaders 
Magdalena Henricxdr een wees- 
kint – 7 hoofden 
  
Willem Jacob Pietersz, ende Trijntgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe, met Arien, 
ende Jan, Ariens zoonen, Maritgen 
ende Grietgen Willemsdochtern haer 
respective kinderen – 6 hoofden 
  
Aert Ariensz, ende Weijntgen Huijbertsdr sijn 
huijsvrouwe, met Sijmon, Arien, Jannetgen, 
Maritgen, ende Trijntgen, heure 
kinderen, mitsgaders noch een ongedoopt 
kinneken, item Aeltgen Jans 
t’jongwijff – 9 hoofden 
  
Cornelis Jansz Buijerman, ende 
  
[Fol. 1138] 
  
Aeltgen Corssendr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Henricxsz schipper, ende Maritgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe, met Arien, 
ende Pieter, heur kinderen – 4 hoofden 
  
Arijs Cornelisz Quast, ende Neeltgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, Claes, Matheus, 
Neeltgen, ende Aeltgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Hillegont Ariensdr weduwe van Jan 
Cornelisz, met Arien Jansz heur 
soon – 2 hoofden 
  
Jan Jansz snijder, ende Lijsbeth 
  
[Bestand 197, fol. 1138v] 
 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Trijntgen, Geertgen, Joosgen, 
ende Willempgen, heur kinderen, item 
Guede Cornelisz, haerl. knecht – 8 hoofden 
  
Cornelis Geritsz Koij, ende Ingentgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Cornelis, Claes, Cornelis, 
ende Gijsbert, heur kinderen – 7 hoofden 
  
Pieter Cornelis Andriesz, ende 
Maritgen Dircxdr sijn huijsvrouwe, 
met Geertgen Pietersdr, ende 
Dirck Jansz Cool – 4 hoofden 
  
Jan Pietersz d’Oude, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Aert, ende Commertgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
[Fol. 1139] 
  
Pleun Barentsz, ende Leentgen [onvermogent] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Barent, Jan, Dirck, Cornelis, 
Pieter, Maritgen, ende Grietgen, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
Maritgen Adriaensdr weduwe 
van Willem Jan Heeren, met 
Jan, Trijntgen, ende Meijnsgen, 
haer kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Jansz Heer, ende Maritgen 
Thonisdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Harman, Meijnsgen, Aechgen, 
Leeuntgen, ende Pietertgen, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Maerten Jansz Verhooch, ende 
  
[Bestand 198, fol. 1139v] 
 
Wijve Claesdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen Dircxdr een 
weeskint – 3 hoofden 
  
Willem Jacobsz, ende Neeltgen 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Maerten, Jacob, 
Aeltgen, Trijntgen, Geertgen, 
ende Engeltgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Jacob Willemsz Boenen, ende Aeltgen [onvermogent] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Aeltgen, Gooltgen, Maritgen, 
Hillegont, ende Neeltgen, heure 
kinderen – 8 hoofden 
  
Arijs Phillipsz, ende Pietertgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Fol. 1140] 

Jan, Aelbert, Pieter, Weijntgen, 
Annetgen, ende Machtelt, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Cornelis Pietersz schoemaecker, ende 
Aeltgen Egbertsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Claes Huijbertsz, ende Lijsbeth 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Maritgen, ende Trijntgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Ariensz, ende Neeltgen [onvermogent] 
Gijsen sijn huijsvrouwe, met 
Gijsbert, Maritgen, 
Dieuwertgen, ende Aeltgen, 
heurluijder kinderen – 6 hoofden 
  
[Bestand 199, fol. 1140v] 
 
Neeltgen Pietersdr weduwe van 
Jacob Joachimsz, met Joachim, 
Jan, Cornelis, Maritgen, 
Neeltgen, Stijntgen, Annichgen, 
ende Grietgen Jacobs, haer kinderen – 9 hoofden 
  
Jacob Jansz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck, Pieter, ende Jan, heure 
kinderen – 5 hoofden 
  
Willem Dammasz weduwenaer, 
met Maritgen Jacobsdr 
sijn jongwijff – 2 hoofden 
  
Bij hem woonen inne 
Aeltgen Cornelisdr, ende Grietgen 
Cornelisdr – 2 hoofden 
  
[Fol. 1141] 
  
Pieter Joostensz, ende Grietgen [onvermogent] 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Joost, Claes, Aeffgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Claes Willemsz Cats, ende 
Maritgen Jacobsdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Jacob, Anna, 
ende Maritgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Mathijs Meesz, ende Neeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, ende Meijsngen Pieters 
zoon ende dochter, haer voor- 
kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Jan Henricken, ende Annichgen 
  
[Bestand 200, fol. 1141v] 
 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem haer soon – 3 hoofden 
  
Cornelis Andriesz, ende Erckgen 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Andries, Heijltgen, ende Trijntgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Gijsbertsz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Gijsbert, ende Niesgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Aechgen Cornelisdr bijde selve 
inwonende – 1 hoofd 
  
Soetgen Claesdr weduwe van Cornelis Jansz – 1 hoofd [onvermogent] 
  
[Fol. 1142] 
  
Anthonis Gerritsz, ende Maritgen 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Trijntgen, ende Weijntgen, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
Roeloff Sijmonsz, ende Neeltgen 
Joachimsdr sijn huijsvrouwe, 
met Sijmon, Joachim, ende 
Willem, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Arien Aelbertsz, ende Annichgen 
Stoffelsdr sijn huijsvrouwe, 
met Stoffel heur soon – 3 hoofden 
  
Crijn Cornelisz, ende Annetgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Cornelisz, ende Geertgen 
  
[Bestand 201, fol. 1142v] 
 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, ende Maritgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Willem Cornelisz Staveren, ende 
Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Gerrit, Trijntgen, 
Annetgen, ende Maritgen, 
heurl. kinderen, mitsgaders Ariaentgen 
haer jongwijff – 8 hoofden 
  
Jan Andriesz, ende Duijffgen 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Dirck Pietersz Velsen, met 
Maritgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Pieter, Cornelis, 
Engeltgen, ende Neeltgen, heurl. kinderen – 7 hoofden 
  
[Fol. 1143] 
  
Theeus Theeusz, ende Maritgen [onvermogent] 
Vredericxdr sijn huijsvrouwe, 
met Teeus, Cornelis, ende Neeltgen, 
Teeus soonen ende dochter, mits- 
gaders, Aeltgen, Neeltgen, 
Claes, ende Jacob, Wouters soonen 
ende dochteren, hare respective kinderen – 9 hoofden 
  
Aelbert Bastiaensz, ende Maertentgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Bastiaen, Volckgen, Claes, 
Leentgen, ende Maritgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Jan Maritgen Neelen, 
ende Trijntgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Ariensz, ende Jannetgen 
  
[Bestand 202, fol. 1143v] 
 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, [onvermogent] 
Cornelis, Gijsbert, Evert, 
Maritgen, Grietgen, ende 
Aeltgen heure kinderen – 9 hoofden 
  
Maritgen Cornelisdr weduwe van [onvermogent] 
Cornelis Sijmonsz, met Jan, 
Theus, Maritgen, Aeltgen, 
ende Sijburch, haer kinderen – 6 hoofden 
  
Gerrit Cornelisz Staveren, ende 
Stijntgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Andries, Gerit, 
Annetgen, Maritgen, ende 
Annichgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Grietgen Jansdr weduwe van 
  
[Fol. 1144] 
  
Gerrit Cuijs, met Pieter, ende [onvermogent] 
Jan, haer kinderen – 3 hoofden 
  
Roelof Willemsz, ende Neeltgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Claes, Annetgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Willem Cornelis Dirck Jan, ende Aeltgen [onvermogent] 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Willem, Crijn, Cornelis, 
Marritgen, Leuntgen, ende Sijtgen, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
Aert Cornelisz, ende Meijnsgen [uts.] 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
ende Maritgen, heurl. kinderen – 4 hoofden 
  
[Bestand 203, fol. 1144v] 
 
Trijntgen Dircxdr weduwe van 
Maerten Geritsz – 1 hoofd 
  
Phillips Jansz, ende Maritgen 
Aelbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Geerloff, Dirck, ende Aelbert, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Aeltgen Phillipsdr weduwe van Willem [onvermogent] 
Henricxsz, met Maritgen, ende 
Dieuwertgen, heure kinderen – 3 hoofden 
  
Pieter Lulofsz, ende Annetgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met Roeloff, 
Jan, Annetgen, Leuntgen, ende 
Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Jacob Ariensz Licht, ende Aechte 
  
[Fol. 1145] 
  
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Arien, [onvermogent] 
Maritgen, Aeltgen, Maritgen, 
Ariaentgen, ende Trijntgen, heure 
kinderen – 8 hoofden 
  
Pieter Stoffelsz, ende Gooltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Cornelis, Maritgen, ende 
Grietgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Huijch Dircxsz, ende Jannichgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis heur soon, ende 
Cornelis Egbertsz heurl. knecht – 4 hoofden 
  
Neeltgen Jansdr weduwe van 
Adriaen Claesz, met Jan, 
Claes, Jacob, Aechgen, 
  
[Bestand 204, fol. 1145v] 
 
Geertgen, ende Aeltgen, hare 
kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Pieter Lenaertsz weduwenaer – 1 hoofd 
Jan Jonge Willemen bij hem innewonende – 1 hoofd 
  
Dirck Ariensz Twaelfhoven, ende 
Neeltgen Cornelisdr sijn 
huijsvrouwe, met Arien, Cornelis, 
Huijbert, Arien, Pieter, Maritgen, 
Gerrichgen, Neeltgen, ende 
Lijsbet heure kinderen – 11 hoofden 
  
Willem Willemsz Cats, ende [onvermogent] 
Willempgen Jacobsdr sijn huijs- 
vrouwe, met Maerten, Pieter, 
  
[Fol. 1146] 
  
Willem, Claes, Maritgen, ende 
Annichgen, heurl. kinderen – 8 hoofden 
  
Dirck Willem Willemsz, ende Annichgen [onvermogent] 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Dirck, 
ende Aert, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Arijs Gijsen Quast, ende Maritgen [uts.] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Tomas, Aris, Maritgen, Maer- 
tentgen, ende Trijntgen, heure 
kinderen – 8 hoofden 
  
Gerrit Pietersz, ende Maritgen Wouters 
dochter sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Wouter Ariensz – 1 hoofd 
  
[Bestand 205, fol. 1146v] 
 
Stoffel Jacobsz, ende Maritgen 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Maerten, Cornelis, Pieter, Pieter, 
Jan, Lenaert, ende Maritgen, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
Pieter Huijbertsz, ende Maritgen 
sijn huijsvrouwe, met twee kinderen – 4 hoofden 
  
Aris Cornelisz baillius, 
ende Maritgen Cornelisdr sijn 
huijsvrouwe, met Cornelis, 
Jacob, Pieter, ende Willem 
Aris soonen, mitsgaders Aeltgen, 
Jannetgen, ende Maritgen, 
Aris dochteren – 9 hoofden 
  
Claes Dircxsz, ende Jannetgen 
  
[Fol. 1147] 
  
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met [onvermogent] 
Pieter, Cornelis, Trijn, 
Aeltgen, Maritgen, Dirckgen, 
Ermpgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Aechgen Dircxdr weduwe van [onvermogent] 
Cornelis Dircxsz, met Dirck, 
Maritgen, ende Trijntgen, haer 
kinderen – 4 hoofden 
  
Lijsbet Aertsdr weduwe van [onvermogent] 
Dirck Cornelisz, met Maerten 
haer soon – 2 hoofden 
  
Coen Jansz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, ende Maritgen, haer kinderen – 4 hoofden 
  
[Bestand 206, fol. 1147v] 
 
Cornelis Jacobsz, ende Claertgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Gijsbert, 
ende Pieter, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Lenaert Pietersz, ende Trijntgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, ende Maritgen, heurl. 
kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Pietersz, ende 
Grietgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, ende Annetgen, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
Pieter Claesz weduwenaer, 
ende Claes Pietersz 
sijn soon – 2 hoofden 
  
[Fol. 1148] 
  
Jan Adriaensz, ende Maritgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, ende 
Neeltgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Oude Dirck Willemsz, ende Maritgen [onvermogent] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Dielof, 
Jan, Wille, Gerrit, Maritgen, 
Neeltgen, Jannetgen, Aeltgen, 
ende Grietgen, heure kinderen – 11 hoofden 
  
Dirck Jacobsz, ende Ariaentgen [onvermogent] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Jacob, Ariaentgen, 
Grietgen, Neeltgen, ende 
Maritgen, heurl. kinderen – 8 hoofden 
  
Pieter Cornelisz Muts, ende Jannetgen 
  
[Bestand 207, fol. 1148v] 
 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes heur soon – 3 hoofden 
  
Willem Lenaertsz, ende Maritgen 
Cornelisdr – 2 hoofden 
  
Lenaert Willemsz, ende Grietgen 
Bouwensdr sijn huijsvrouwe, met 
Salich, Jan, ende Willem, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Maritgen Saligen – 1 hoofd 
  
Cornelis Henricxsz, ende Leuntgen [onvermogent] 
Dieloffs, sijn huijsvrouwe, met 
Lenaert heur soon – 3 hoofden 
  
[Fol. 1149] 
  
Geertgen Aertsdr weduwe van 
Pieter Lenaertsz, met Joost 
haer soon – 2 hoofden 
  
Willem Willemsz Fent, ende 
Maritgen Dircxdr sijn huijsvrouwe, 
met Gerrit heur soon – 3 hoofden 
  
Cornelis Ariensz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jacob Cornelisz aliter Jacob Ermen – 1 hoofd 
  
Dirck Aelbertsz snijder, ende 
  
[Bestand 208, fol. 1149v] 
 
Jannetgen Roelendr sijn huijsvrouwe, 
met Anthonis Jansz haerluijder 
knecht – 3 hoofden 
  
Sijmon Ariensz, ende Trijntgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, ende Pieter, heur kinderen – 4 hoofden 
  
Gerrit Jansz, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Ariensz, ende Jannetgen Pietersdr 
sijn huijsvrouwe, met Pieter haerl. 
soon – 3 hoofden 
  
Leuntgen Janen weduwe van Willem 
  
[Fol. 1150] 
  
Egbertsz, met Egbert, Claes, 
Heijltgen, oude Maritgen, 
jonge Maritgen, ende Neeltgen 
Willems, haer kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Roeloffsz, ende Ermpgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, ende Neeltgen, heure 
kinderen, mitsgaders Pieter Jansz haerl. 
knecht – 5 hoofden 
  
Willem Willemsz Lous, ende [onvermogent] 
Griete Aertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, Jan, ende 
Maritgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Gerit Dircxsz, ende Trijn Huijgen sijn [onvermogent] 
huijsvrouwe, met Huijch, Cornelis, 
Andries, ende Grietgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
[Bestand 209, fol. 1150v] 
 
Fannichgen Lulofs, weduwe van 
Jan Buijermans, met Geertgen, 
ende Neeltgen Jans, haer kinderen – 3 hoofden 
  
Jacob Cornelisz Buijerman, ende 
Maritgen Lenaertsdr sijn huijs- 
vrouwe, met Cornelis, Gooltgen, 
Geertgen, ende Grietgen, heure 
kinderen – 6 hoofden 
  
Abraham Jacobsz Trom, ende 
Machtelt Willemsdr sijn huijs- 
vrouwe, met vijf kinderen – 7 hoofden 
  
Maritgen een vreempde vrouwe [onvermogent] 
alleen wonende – 1 hoofd 
  
Pieter Willemsz Pijnt, ende Aeltgen [onvermogent] 
  
[Fol. 1151] 
  
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jacob Pietersz, ende Trijntgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, ende Annichgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Jonge Dirck Willemsz, ende [onvermogent] 
Hillichgen Willemsdr sijn huijs- 
vrouwe, met Jacob, Claes, 
Jan, Maritgen, Aeltgen, ende 
Grietgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Jacob Jansz, ende Neeltgen Cornelis 
dochter sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Claes, Maritgen, ende Neeltgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
[Bestand 210, fol. 1151v] 
 
Jan Harmansz, ende Maritgen 
Gijsbertsdochter sijn huijsvrouwe, met 
Harman, Arijs, Gijsbert, 
Trijntgen, Maritgen, ende Neeltgen, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Mathijs Willemsz, ende Maritgen [onvermogent] 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Maerten, Willem, Pieter, 
Burchgen, Neeltgen, ende 
Jannichgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Cornelis Ariensz, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter heur soon – 3 hoofden 
  
Cornelis Stoffelsz weduwenaer 
  
[Fol. 1152] 
  
Elias, Maritgen, Aeltgen, ende 
Neeltgen sijn kinderen – 5 hoofden 
  
Stoffel Cornelisz Mul, ende 
Grietgen Willemsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Bastiaensz, ende Ariaentgen [onvermogent] 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Arien, Pieter, Maerten, ende 
Willem, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Willem Cornelisz Spijcker, ende Pietertgen [uts.] 
Willemsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Stam, ende 
  
[Bestand 211, fol. 1152v] 
 
Leultgen Govertsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Egbert Willemsz, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen Pietersdr haer jongwijf – 3 hoofden 
  
Dirck Gerritsz Koij, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Sijmon, ende Neeltgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Arien Cornelisz schipper, ende Heijltgen [onvermogent] 
Geerlofsdr sijn huijsvrouwe, met 
Trijntgen, Neeltgen, ende Dirckgen, 
heure kinderen 
  
Willem Willemsz Pijnt, ende Neeltgen 
  
[Fol. 1153] 
  
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Egbert, Cornelis, Maerten, 
Tonis, oude Maritgen, jonge 
Maritgen, Aeltgen, Ingetgen, 
ende Aechgen, heur kinderen – 11 hoofden 
  
Pieter Sijmonsz, ende Geertgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Jan, Gerrit, Annetgen, 
Sijburch, ende Maritgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Dirck Cornelisz, ende Aeltgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Maritgen, 
Neeltgen, Aeltgen, ende Geertgen, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Annetgen Lenaertsdr weduwe van 
  
[Bestand 212, fol. 1153v] 
 
Cornelis Pietersz, met Lenaert, 
Henrick, Pieter, Neeltgen, 
ende Maritgen, hare kinderen – 6 hoofden 
  
Dirck Willemsz, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Jacob, Neeltgen, Trijntgen, 
ende Grietgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Claes Jansz, ende Aeltgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
met Cors, Neeltgen, Maritgen, 
Emmetgen, ende Annichgen, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Claes Henricxsz, ende Burchgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Fol. 1154] 
  
Cornelis Henricxsz, ende Willempgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Henrick Willemsz, ende Trijntgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Lambert, oude Maritgen, jonge 
Maritgen, Pietertgen, ende 
Heijltgen, heur kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Claesz, ende Weijntgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Aelbert, 
Claes, ende Jacob, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Gerit Jacobsz Tol, ende Haesgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Segvelder, ende Aechgen 
  
[Bestand 213, fol. 1154v] 
 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, ende 
Aert, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Adriaen Jacobsz, ende Baertgen [onvermogent] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Arien, Cornelis, Grietgen, ende 
Barbertgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Willemsz Cats, ende Aeltgen [onvermogent] 
Ariensdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, ende Grietgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Willem Gerritsz, ende Geertgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, Pieter, Cornelis, 
jonge Maritgen, oude Maritgen, 
Neeltgen, ende Gooltgen, heurl. kinderen – 9 hoofden 
  
[Fol. 1155] 
  
Claes Claesz, ende Annetgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, Joachim, Pieter, ende 
Cornelis, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jacob Maertensz, ende Annichgen [onvermogent] 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen, Maertentgen, 
ende Annetgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Abrahamsz, ende Annetgen 
Woutersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Willem Willemsz jonge Pijnt [onvermogent] 
ende Burchgen Heeren sijn huijsvrouwe, 
met Willem, Maritgen, ende 
Ariaentgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
[Bestand 214, fol. 1155v] 
 
Maerten Jansz, ende Leuntgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Dirck Evertsz, ende Neeltgen 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Evert, Gijsbert, Sijmon, 
ende Pieter, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Elsgen Jeremiasdr weduwe van 
Gijsbert Claesz, met Maritgen 
Mourinsdr een weeskint – 2 hoofden 
  
Jan Cornelisz Staveren, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Gerrit Gerritsz, ende Henrickgen 
  
[Fol. 1156] 
  
Aertsdr sijn huijsvrouwe, met Jannetgen 
heur dochter – 3 hoofden 
  
Aert IJsaacxsz, ende Maritgen 
Theeusdr sijn huijsvrouwe, met IJsaac, 
Cornelis, ende Geertgen heure 
kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Jansz timmerman, ende 
Neeltgen Danielsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Dirck Dircxsz, ende Grietgen Aertsdr 
sijn huijsvrouwe, met Aert heurl. 
soon – 3 hoofden 
  
Jan Govertsz, ende Maritgen Jansdr 
  
[Bestand 215, fol. 1156v] 
 
sijn huijsvrouwe, met Claes, Cornelis [onvermogende persoonen] 
Louris, ende Arentgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Roelof Dircxsz, ende Aeltgen Geritsdr [uts.] 
sijn huijsvrouwe, met Gerit, Pieter, 
ende Maritgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Thonisz, ende Maritgen [uts.] 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Jan, ende Gerrichgien, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Willem Sijmonsz, ende Neeltgen Gerrits- 
dr sijn huijsvrouwe, met Neeltgen 
Pietersdr haer jongwijff, ende 
Gerrit Gerritsz een weeskint – 4 hoofden 
  
Gerrit Jacobsz, ende Haesgen Roelen 
  
[Fol. 1157] 
  
sijn huijsvrouwe, met Pieter, Jan, 
Cornelis, Trijntgen, ende Annetgen, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Jansz, ende Maritgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Huijch Govertsz, ende Dieuwertgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Aert, Frans, Jannichgen, Maritgen, 
ende Gerritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Ariensz Mij weduwenaer, met [onvermogent] 
Arien, Dirck, ende Maritgen, 
sijn kinderen – 4 hoofden 
  
Henrick Jansz, ende Maritgen 
  
[Bestand 216, fol. 1157v] 

Ariensdr sijn huijsvrouwe, met [onvermogende persoonen] 
oude Cornelis, jonge Cornelis, Jan, 
Arien, Pieter, Dirck, Maritgen, 
Geertgen, ende Aechgen, heure 
kinderen – 11 hoofden 
  
Pietertgen Jansdr huijsvrouwe van 
Willem Gijsen die in Sweeden is, met 
Jan, Aeltgen, ende Maritgen, 
haer kinderen – 4 hoofden 
  
Aeltgen Aertsdr weduwe van Evert 
Anthonisz, met Cors, Cornelis, 
Pieter, Anthonis, Evert, ende 
Susannetgen Everts, haer kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Gerritsz, ende Eemsgen Gerits 
  
[Fol. 1158] 
  
dochter sijn huijsvrouwe, met Gerrit 
heur soon – 3 hoofden 
  
Hillegont Gerritsdr weduwe van 
Dirck Aertsz, met Cors, Beuijen, 
ende Maritgen Dircx, haer kinderen – 4 hoofden 
  
Claes Jansz, ende Ariaentgen [onvermogent] 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Gerit, ende Maritgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Adriaen Allartsz, ende Annetgen [onvermogent] 
Barentsdr sijn huijsvrouwe, met 
Allert, Barent, David, 
Belijtgen, Jannichgen, Neeltgen, 
ende Gerrichgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
[Bestand 217, fol. 1158v] 
 
Jan Cornelisz cuijper, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jacob Stoffelsz, ende Maritgen [onvermogent] 
Fransdr sijn huijsvrouwe, met Neeltgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Gerrit Cornelisz Segvelder, ende 
Elsgen Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Willem, Claes, ende Geertgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Sijmon Pietersz, ende Maritgen [onvermogent] 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, met Pieter, 
Engeltgen, Trijntgen, Fijtgen, 
ende Grietgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Roeloff Cornelisz, ende Gooltgen [uts.] 
  
[Fol. 1159] 
  
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Aert, Trijn, Maritgen, ende 
Geertgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Annetgen Joachimsdr bijde selve [uts.] 
inwonende – 1 hoofd 
  
Jan Jansz Cool scheepmaecker, ende 
Lijsbeth Aertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Abraham, Dirck, 
ende Neeltgen heure kinderen – 6 hoofden 
  
Gerit Cornelisz Prins, ende Digna Roelen [onvermogent] 
sijn huijsvrouwe, met Abraham, 
IJsaac, Jacob, Roeloff, Lijsbet, 
ende Sara, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Cornelis Joostensz, ende Maritgen 
  
[Bestand 218, fol. 1159v] 
 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Maerten, Joost, Pieter, Anthonis, 
Jan, ende Cornelis, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Dieloff Willemsz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Dirck Willemsz Taet, ende Aeffgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, ende Cors, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Willem Willemsz, bijde selve inwonende – 1 hoofd 
  
Jacob Geritsz, ende Stijntgen Pietersdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, 
  
[Fol. 1160] 
  
Gerrit, Annitgen, Maritgen, Duijfgen, 
ende Leuntgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Sijtgen Victorsdr beijde selve inne- 
wonende – 1 hoofd 
  
Jan IJsbrantsz, ende Jannetgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Pieter, ende Lijsbet, heure 
kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Teeusz, ende Trijntgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, ende Fijtgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Adriaen Cornelisz, ende Maritgen 
  
[Bestand 219, fol. 1160v] 
 
Stoffelsdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck, oude Maritgen, jonge 
Maritgen, ende Jannetgen, heurl. 
kinderen – 6 hoofden 
  
Stoffel Ariensz, ende Annetgen 
Abrahamsdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Cornelis, ende Neeltgen, heure 
kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Tijsz scheepmaecker, ende 
Appelonia Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Trijntgen, ende Gerit, haer 
jongwijf ende knecht – 4 hoofden 
  
Bastiaen Willemsz, ende Trijntgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Lijsbeth, Maritgen, ende Aeltgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
[Fol. 1161] 
  
Sijmon Dircxsz, ende Leuntgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Dirck, 
Jan, ende Annetgen, heur kinderen – 5 hoofden 
  
Gijsbert Cornelisz Crijger, ende 
Stijntgen Jacobsdr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, Marcelis, Roelof, 
Maritgen, ende Machteltgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Willem Jansz Crijger, ende 
Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Maritgen, ende 
Barbertgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jacob Sijmonsz Tol, ende [onvermogende persoonen] 
Hillegont Willemsdr sijn huijs- 
vrouwe, met Gijsbert, 
  
[Bestand 220, fol. 1161v] 
 
Pieter ende Neeltgen, heure 
kinderen – 5 hoofden

De Mije

Panck Thonisz, ende Stijntgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Anthonis, Cornelis, ende Lijsbeth, 
heure kinderen – 5 hoofden 

Aert Vredericxsz, ende Trijntgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen haer dienstmaecht, ende 
Maritgen Ariensdr een weeskint – 4 hoofden 
  
Gerrit Henricxsz, ende Weijntgen 
  
[Fol. 1162] 
  
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Meijnsgen heur dochter – 3 hoofden 
  
Jacob Jansz scheepmaecker, ende 
Appelonia Dircxdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, ende Maritgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Pietersz, ende Sijburch 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, ende Lijsbet, heur kinderen – 4 hoofden 
  
Claes Dircxsz, ende Grietgen Pietersdr 
sijn huijsvrouwe, met Pieter, Jan, 
ende Lijsbeth, heur kinderen – 5 hoofden 
  
Dirck Pietersz, ende Aeltgen Dircxdr 
  
[Bestand 221, fol. 1162v] 
 
sijn huijsvrouwe, met Dirck, Sijmon, 
Jan, Henrick, ende Annetgen, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Luijt Cornelisz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, heur soon, Maritgen 
Jacobsdr, ende Willem Jansz, 
heur maecht, ende knecht – 5 hoofden 
  
Roeloff Jans Verburch, ende 
Meijsgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Jacob, Pietertgen, Geertgen, 
Maritgen, Aeltgen, ende Annetgen, 
heurluijder kinderen – 8 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Jaspar Maertensz – 1 hoofd 
  
[Fol. 1163] 
  
Dirck Jan Dircxsz weduwenaer 
met Lijsbeth Jansdr sijn dienstmt., 
mitsgaders Pieter Aelbertsz, 
Jacob, Aelbert, Maritgen, ende 
Fijtgen Huijgen, weeskinderen – 7 hoofden 
  
Vranck Cornelisz, ende Neeltgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck, Pieter, Gijsbert, Cornelis, 
Jan, ende Jacob, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Jan Dircxsz, ende Meijsngen 
Huijgendr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Huijch Jansz, ende Meijnsgen 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Adriaen, ende Aeltgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
[Bestand 222, fol. 1163v] 
 
Jacob Dircxsz, ende Neeltgen Elbertsdr 
sijn huijsvrouwe, met Elbert heur 
soon – 3 hoofden 
  
Claes Dircxsz, ende Annetgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Neeltgen Dircxdr – 1 hoofd 
  
Sijmon Jansz, ende Trijntgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met oude Jan, 
jonge Jan, Trijntgen, Annetgen, 
ende Neeltgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Pieter Dircxsz, ende Trijntgen 
  
[Fol. 1164] 
  
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Dirck, Jan, ende Maritgen, heure kinderen – 6 hoofden