Search

zoek- tips

Nieuwveen - Hoofdgeld 1623

Het hoofdgeld van Nieuwveen is te vinden op Erfgoed Leiden en Omstreken.

ELO, SA Leiden  (toegangsnr. 501A), inv.nr. 4025

[Bestand 281, fol. 1223] 
  
Anna Arisdr weduwe van Cornelis 
Jansz, met Jan, Pieter, Arijs, 
Cornelis, Jan, ende Teeus, haer kinderen – 7 hoofden 
  
Maritgen Jansdr weduwe van Aert 
Arijsz, met Cornelis, Barber, 
Appelonia, ende Reijmpgen, hare 
kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Michielsz, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Claes, 
Jan, Aert, Pieter, Maerten, 
Huijbert, Maritgen, Maritgen, ende 
Appelonia, heurluijder kin- 
deren – 11 hoofden 
  
Rijck Sijmonsz, ende Neeltgen Lourisdr 
  
[Bestand 282, fol. 1223v] 
 
sijn huijsvrouwe, met Sijmon, ende 
Maritgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Jacob Lourisz, ende Appelonia 
Crijnendr sijn huijsvrouwe, met 
Barber, Maritgen, ende Annetgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Henrick Pietersz, ende Leun Pietersdr 
sijn huijsvrouwe, met Pieter, Cornelis, 
Elsgen, Aeltgen, Annetgen, ende 
Lijsbet, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Huijbert Jansz, ende Ermpgen Joostendr 
sijn huijsvrouwe, met twee kinderen – 4 hoofden 
  
Pieter Willemsz, ende Annetgen 
  
[Fol. 1224] 
  
Lourisdr sijn huijsvrouwe, met Willem, 
heur kint – 3 hoofden 
  
Teuntgen Geritsdr weduwe van 
Gillis Pietersz, met Huijbert, 
ende Pieter, hare kinderen – 3 hoofden 
  
Lenaert Jansz, ende Neeltgen 
Bouwensdr sijn huijsvrouwe, 
met Tonis, Bouwen, Louris, 
Jan, Sijbrecht, Catrijn, Leuntgen, 
ende Leuntgen, heurl. kinderen – 10 hoofden 
  
Catarijn Jansdr weduwe van Gerit 
Lenaertsz, met Lenaert, 
Cornelis, Neeltgen, 
Geertgen, ende Maritgen, 
haer kinderen – 6 hoofden 
  
[Bestand 283, fol. 1224v] 
 
Huijbert Pietersz, ende Griete 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Bruijn, Claes, Lenaert, 
Immetgen, Leuntgen, ende 
Stijntgen, heurl. kinderen – 9 hoofden 
  
Lenaert de wever, ende Machtelt [arm] 
Tonisdr sijn huijsvrouwe, met 
Maerten, Maritgen, ende Teuntgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Maertensz, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Maerten heur kint – 3 hoofden 
  
Maritgen Pietersdr – 1 hoofd 
  
Claes Pietersz, ende Weijntgen 
  
[Fol. 1225] 
  
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter heur kint – 3 hoofden 
  
Ael Branden weduwe van Michiel [arm] 
Willemsz, met Pieter, Bastiaen, 
ende Neeltgen, hare kinderen – 4 hoofden 
  
Niesgen Dircxdr weduwe van Jan 
Matheusz, met Gerrit, 
Willem, Dirck, Maritgen, 
ende Neeltgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Appelonia Maertensdr – 1 hoofd [arm] 
  
Michiel Pietersz, ende Anna 
  
[Bestand 284, fol. 1225v] 
 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, [arm] 
Pieter, Willem, Maritgen, 
Maritgen, ende Cornelis, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Cornelis Crijnen, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, Jan, Hilletgen, heure 
kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Jansz, ende Machtelt 
Anthonisdr sijn huijsvrouwe, met 
Tonis, Cornelis, ende Maritgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Cornelisz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Dirck, 
Berbera, ende Sijbrecht, hare 
kinderen – 5 hoofden 
  
[Fol. 1226] 
  
Jan Crijnen, ende Stijntgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen 
heurluijder kint, ende Neeltgen 
Crijnendr een houkint – 4 hoofden 
  
Willem Maertensz, ende Leuntgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Maerten, 
Annetgen, ende Aeltgen, heurl. 
kinderen – 5 hoofden 
  
Anthonis Jansz, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Aeltgen, 
ende Annetgen, heurl. kinderen – 4 hoofden 
  
Daniel Jansz, ende Aertgen Vredericx- 
dr sijn huijsvrouwe, met Vrerick, 
Cornelis, Jannetgen, Annetgen, ende 
Neeltgen, heure kinderen, mitsgaders 
noch een kint gent. Lijsbet Lenertsdr – 8 hoofden 
  
[Bestand 285, fol. 1226v] 
 
Jan Pietersz, ende Baertgen Corssendr 
sijn huijsvrouwe, met Immetgen, heur 
kint – 3 hoofden 
  
Cornelis Pietersz, ende Anna 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter heur kint – 3 hoofden 
  
Cornelis Jansz scheepmaecker, ende 
Digna Allertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Allert, Sijmon, Aeffgen, 
ende Neeltgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Pieter Henricxsz, ende Jannetgen Dircxdr 
sijn huijsvrouwe, met Dirck, Cornelis, Dirck 
ende Sijburch, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Tonis Lenaertsz, ende Maritgen 
  
[Fol. 1227] 
  
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Baerten Cornelisdr – 1 hoofd [arm] 
  
Jan Lenaertsz, ende Appelonia Cornelis- 
dr sijn huijsvrouwe, met Neeltgen heur 
kint, ende Anna Lenaertsdr een 
weeskint twelc sij onderhouden – 4 hoofden 
  
Jan Americxsz, ende Helena van der Vorst [arm] 
met Gerit Heijnsz haer kint – 3 hoofden 
  
Maerten Fransz, ende Maritgen [al arm] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Bestand 286, fol. 1227v] 
 
Pieter, Jan, Abraham, Dirck, 
Cornelis, Jacob, Alit, Cornelis, 
ende Maritgen, heure kinderen – 11 hoofden 
  
Jan Geritsz, ende Judith Engelsdr 
sijn huijsvrouwe, met Sara 
Jansdr, ende Marcus Jansz een [Marcus arm] 
schamele jongen – 4 hoofden 
  
Hillebrant Cornelisz, ende Neeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Dirck, Gerrit, Cornelis, 
ende Jacob, hare kineeren, mitsgaders 
Sara Pietersdr een arm weeskint – 8 hoofden [Sara arm] 
  
Cornelis Cornelisz, ende Maritgen [arm] 
Floorendr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Floris, ende Annetgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
[Fol. 1228] 
  
Jan Lenaertsz, ende Elisabeth 
Gijsbertdr sijn huijsvrouwe, met 
Lenaert, Gerit, Dirck, Neeltgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Jannetgen Gerritsdr – 1 hoofd [arm] 
  
Henrick Gijsbertsz, ende Maritgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Lenaert Claesz backer, ende Ariaen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met Claes, 
Cornelis, Jacob, Maritgen, ende 
Sijtgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Pieter Harmansz, ende Aeltgen [al t’samen arm] 
  
[Bestand 287, fol. 1228v] 
 
Meijnaertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Meijnaert, Elsgen, 
Agniet, Trijn, Aeltgen, 
Griet, Lijsbeth, heurl. kinderen 10 hoofden 
  
Gijs Anthonisz, ende Maritgen [arm] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Tonis, 
Jan, Claes, Leuntgen, ende 
Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Jansz Buijs, ende Gijsgen 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Aeltgen, heur kint – 3 hoofden 
  
Willem Baltensz, ende Elisabeth Huijberts- [arm] 
dr sijn huijsvrouwe, met Bastiaen, 
Maritgen, Leuntgen, ende Geertgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
[Fol. 1229] 
  
Jan Maertensz smit, met Gijs [arm] 
ende Wouter twee kinderen – 3 hoofden 
  
Henrick Willemsz snijder, ende 
Jannetgen Jansdr, met Wijndert 
Pietersz, ende Jonge Henrick beijde 
vuijt tSticht sijn knechts – 4 hoofden 
  
Jacob Jacobsz, ende Catarijna [arm] 
Jorisdr sijn huijsvrouwe, met  
Jacob, Sijmon, ende Caterijn 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Catarijn Willemsdr weduwe [arm] 
van Staets Jansz, met Henric, 
Cors, Jan, ende Dignum, 
hare kinderen – 5 hoofden 
  
[Bestand 288, fol. 1229v] 
 
Jan Jansz wever, ende Maritgen [arm] 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Claes, Pieter, Gijsgen, ende 
Anna, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Neeltgen Ariensdr naegelaten 
weeskint van Arien Jansz 
Croock – 1 hoofd 
  
Pieter Jansz timmerman, ende 
Annetgen Tonisdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Henrick, ende Arien, heure 
kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Dircxsz – 1 hoofd 
  
Bijden selven in een huijs 
Pieter Cornelisz, ende Fijtgen 
  
[Fol. 1230] 
  
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met Gerit, 
ende Cornelis, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Maerten Anthonisz, ende Susanna 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Tonis, 
Cornelis, Claes, Appelonia, ende 
Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Pieter Henricxsz, met Adriaen, ende 
Pieter Pietersz, mitsgaders 
Annetgen Henricxdr sijn suster – 4 hoofden 
  
Pieter Jansz, ende Anna Claesdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, ende Maritgen, 
heur kinderen – 4 hoofden 
  
Pieter Pietersz, ende Elisabeth 
  
[Bestand 289, fol. 1230v] 

[Bestand 281, fol. 1223] 
  
Anna Arisdr weduwe van Cornelis 
Jansz, met Jan, Pieter, Arijs, 
Cornelis, Jan, ende Teeus, haer kinderen – 7 hoofden 
  
Maritgen Jansdr weduwe van Aert 
Arijsz, met Cornelis, Barber, 
Appelonia, ende Reijmpgen, hare 
kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Michielsz, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Claes, 
Jan, Aert, Pieter, Maerten, 
Huijbert, Maritgen, Maritgen, ende 
Appelonia, heurluijder kin- 
deren – 11 hoofden 
  
Rijck Sijmonsz, ende Neeltgen Lourisdr 
  
[Bestand 282, fol. 1223v] 
 
sijn huijsvrouwe, met Sijmon, ende 
Maritgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Jacob Lourisz, ende Appelonia 
Crijnendr sijn huijsvrouwe, met 
Barber, Maritgen, ende Annetgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Henrick Pietersz, ende Leun Pietersdr 
sijn huijsvrouwe, met Pieter, Cornelis, 
Elsgen, Aeltgen, Annetgen, ende 
Lijsbet, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Huijbert Jansz, ende Ermpgen Joostendr 
sijn huijsvrouwe, met twee kinderen – 4 hoofden 
  
Pieter Willemsz, ende Annetgen 
  
[Fol. 1224] 
  
Lourisdr sijn huijsvrouwe, met Willem, 
heur kint – 3 hoofden 
  
Teuntgen Geritsdr weduwe van 
Gillis Pietersz, met Huijbert, 
ende Pieter, hare kinderen – 3 hoofden 
  
Lenaert Jansz, ende Neeltgen 
Bouwensdr sijn huijsvrouwe, 
met Tonis, Bouwen, Louris, 
Jan, Sijbrecht, Catrijn, Leuntgen, 
ende Leuntgen, heurl. kinderen – 10 hoofden 
  
Catarijn Jansdr weduwe van Gerit 
Lenaertsz, met Lenaert, 
Cornelis, Neeltgen, 
Geertgen, ende Maritgen, 
haer kinderen – 6 hoofden 
  
[Bestand 283, fol. 1224v] 
 
Huijbert Pietersz, ende Griete 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Bruijn, Claes, Lenaert, 
Immetgen, Leuntgen, ende 
Stijntgen, heurl. kinderen – 9 hoofden 
  
Lenaert de wever, ende Machtelt [arm] 
Tonisdr sijn huijsvrouwe, met 
Maerten, Maritgen, ende Teuntgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Maertensz, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Maerten heur kint – 3 hoofden 
  
Maritgen Pietersdr – 1 hoofd 
  
Claes Pietersz, ende Weijntgen 
  
[Fol. 1225] 
  
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter heur kint – 3 hoofden 
  
Ael Branden weduwe van Michiel [arm] 
Willemsz, met Pieter, Bastiaen, 
ende Neeltgen, hare kinderen – 4 hoofden 
  
Niesgen Dircxdr weduwe van Jan 
Matheusz, met Gerrit, 
Willem, Dirck, Maritgen, 
ende Neeltgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Appelonia Maertensdr – 1 hoofd [arm] 
  
Michiel Pietersz, ende Anna 
  
[Bestand 284, fol. 1225v] 
 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, [arm] 
Pieter, Willem, Maritgen, 
Maritgen, ende Cornelis, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Cornelis Crijnen, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, Jan, Hilletgen, heure 
kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Jansz, ende Machtelt 
Anthonisdr sijn huijsvrouwe, met 
Tonis, Cornelis, ende Maritgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Cornelisz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Dirck, 
Berbera, ende Sijbrecht, hare 
kinderen – 5 hoofden 
  
[Fol. 1226] 
  
Jan Crijnen, ende Stijntgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen 
heurluijder kint, ende Neeltgen 
Crijnendr een houkint – 4 hoofden 
  
Willem Maertensz, ende Leuntgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Maerten, 
Annetgen, ende Aeltgen, heurl. 
kinderen – 5 hoofden 
  
Anthonis Jansz, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Aeltgen, 
ende Annetgen, heurl. kinderen – 4 hoofden 
  
Daniel Jansz, ende Aertgen Vredericx- 
dr sijn huijsvrouwe, met Vrerick, 
Cornelis, Jannetgen, Annetgen, ende 
Neeltgen, heure kinderen, mitsgaders 
noch een kint gent. Lijsbet Lenertsdr – 8 hoofden 
  
[Bestand 285, fol. 1226v] 
 
Jan Pietersz, ende Baertgen Corssendr 
sijn huijsvrouwe, met Immetgen, heur 
kint – 3 hoofden 
  
Cornelis Pietersz, ende Anna 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter heur kint – 3 hoofden 
  
Cornelis Jansz scheepmaecker, ende 
Digna Allertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Allert, Sijmon, Aeffgen, 
ende Neeltgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Pieter Henricxsz, ende Jannetgen Dircxdr 
sijn huijsvrouwe, met Dirck, Cornelis, Dirck 
ende Sijburch, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Tonis Lenaertsz, ende Maritgen 
  
[Fol. 1227] 
  
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Baerten Cornelisdr – 1 hoofd [arm] 
  
Jan Lenaertsz, ende Appelonia Cornelis- 
dr sijn huijsvrouwe, met Neeltgen heur 
kint, ende Anna Lenaertsdr een 
weeskint twelc sij onderhouden – 4 hoofden 
  
Jan Americxsz, ende Helena van der Vorst [arm] 
met Gerit Heijnsz haer kint – 3 hoofden 
  
Maerten Fransz, ende Maritgen [al arm] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Bestand 286, fol. 1227v] 
 
Pieter, Jan, Abraham, Dirck, 
Cornelis, Jacob, Alit, Cornelis, 
ende Maritgen, heure kinderen – 11 hoofden 
  
Jan Geritsz, ende Judith Engelsdr 
sijn huijsvrouwe, met Sara 
Jansdr, ende Marcus Jansz een [Marcus arm] 
schamele jongen – 4 hoofden 
  
Hillebrant Cornelisz, ende Neeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Dirck, Gerrit, Cornelis, 
ende Jacob, hare kineeren, mitsgaders 
Sara Pietersdr een arm weeskint – 8 hoofden [Sara arm] 
  
Cornelis Cornelisz, ende Maritgen [arm] 
Floorendr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Floris, ende Annetgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
[Fol. 1228] 
  
Jan Lenaertsz, ende Elisabeth 
Gijsbertdr sijn huijsvrouwe, met 
Lenaert, Gerit, Dirck, Neeltgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Jannetgen Gerritsdr – 1 hoofd [arm] 
  
Henrick Gijsbertsz, ende Maritgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Lenaert Claesz backer, ende Ariaen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met Claes, 
Cornelis, Jacob, Maritgen, ende 
Sijtgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Pieter Harmansz, ende Aeltgen [al t’samen arm] 
  
[Bestand 287, fol. 1228v] 
 
Meijnaertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Meijnaert, Elsgen, 
Agniet, Trijn, Aeltgen, 
Griet, Lijsbeth, heurl. kinderen 10 hoofden 
  
Gijs Anthonisz, ende Maritgen [arm] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Tonis, 
Jan, Claes, Leuntgen, ende 
Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Jansz Buijs, ende Gijsgen 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Aeltgen, heur kint – 3 hoofden 
  
Willem Baltensz, ende Elisabeth Huijberts- [arm] 
dr sijn huijsvrouwe, met Bastiaen, 
Maritgen, Leuntgen, ende Geertgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
[Fol. 1229] 
  
Jan Maertensz smit, met Gijs [arm] 
ende Wouter twee kinderen – 3 hoofden 
  
Henrick Willemsz snijder, ende 
Jannetgen Jansdr, met Wijndert 
Pietersz, ende Jonge Henrick beijde 
vuijt tSticht sijn knechts – 4 hoofden 
  
Jacob Jacobsz, ende Catarijna [arm] 
Jorisdr sijn huijsvrouwe, met  
Jacob, Sijmon, ende Caterijn 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Catarijn Willemsdr weduwe [arm] 
van Staets Jansz, met Henric, 
Cors, Jan, ende Dignum, 
hare kinderen – 5 hoofden 
  
[Bestand 288, fol. 1229v] 
 
Jan Jansz wever, ende Maritgen [arm] 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Claes, Pieter, Gijsgen, ende 
Anna, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Neeltgen Ariensdr naegelaten 
weeskint van Arien Jansz 
Croock – 1 hoofd 
  
Pieter Jansz timmerman, ende 
Annetgen Tonisdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Henrick, ende Arien, heure 
kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Dircxsz – 1 hoofd 
  
Bijden selven in een huijs 
Pieter Cornelisz, ende Fijtgen 
  
[Fol. 1230] 
  
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met Gerit, 
ende Cornelis, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Maerten Anthonisz, ende Susanna 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Tonis, 
Cornelis, Claes, Appelonia, ende 
Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Pieter Henricxsz, met Adriaen, ende 
Pieter Pietersz, mitsgaders 
Annetgen Henricxdr sijn suster – 4 hoofden 
  
Pieter Jansz, ende Anna Claesdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, ende Maritgen, 
heur kinderen – 4 hoofden 
  
Pieter Pietersz, ende Elisabeth 
  
[Bestand 289, fol. 1230v]

Vuijterbuijert

Claes Maes, ende Claertgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Mees, Cornelis, Sijbrecht, 
Grietgen, Leuntgen, Maritgen, 
ende Dirckgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Pieter Michielsz, ende Maritgen 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, Steven, Michiel, Neeltgen, 
Claertgen, Jannetgen, Pietertgen, 
Annetgen, ende Stijntgen, heurl. 
kinderen – 11 hoofden 
  
Neeltgen Cornelisdr – 1 hoofd 
  
Claes Harmansz, ende Leuntgen 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Bestand 312, fol. 1253v] 
 
Jacob Claesz, ende Maritgen 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, met 
Sijmon ende Cornelis, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Bastiaen Cornelisz ende Anna 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Huijbert, Cornelis, Pieter, 
Aeltgen, ende Annetgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Huijbertsz, ende Annetgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Jan, Sijbrecht, ende Appelonia, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Elisabeth Jansdr weduwe van 
Gerit Arijsz, met Jan, 
  
[Fol. 1254] 
  
Maritgen, Aeltgen, Catarina, 
ende Annetgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Maerten Geritsz, ende Leentgen 
Michielsdr sijn huijsvrouwe, met 
Michiel, Lenaert, Gerrit, 
Cornelis, Maritgen, Claertgen, Neeltgen, ende Barber, 
heurluijder kinderen – 10 hoofden 
  
Claertgen Huijbertsdr weduwe van 
Jan Tonisz, met Jan, Sijbrecht, 
ende Aeltgen, haer kinderen – 4 hoofden 
  
Claes Huijbertsz, ende Machtelt 
Sijmonsdochter sijn huijsvrouwe 
met Sijmon, heur kindt – 3 hoofden 
  
[Bestand 313, fol. 1254v] 
 
Huijbert Cornelisz, met Lenaert, 
Pieter, Cornelis, ende Sijbrecht – 5 hoofden 
  
Claes IJsbrantsz, met IJsbrant, ende 
Neeltgen, sijn kinderen – 3 hoofden 
  
Cornelis Matheusz, ende Dieuwer 
Maertensdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Aert Jansz, met Cornelis, ende 
Crijntgen, sijn kinderen – 3 hoofden 
  
Saers Matheusz, met Catarijn Geritsdr 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, Gerrit, 
ende Neeltgen, heure kinderen – 5 hoofden 
Item Abraham Matheusz, een 
  
[Fol. 1255] 
  
weeskint twelck bij heurl. 
wert gehouden, noch – 1 hoofd 
  
Pieter Claesz, ende Appelonia 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Huijbert, Cornelis, 
Cornelis, Claes, Lenaert, 
Maritgen, Leuntgen, Neeltgen, 
ende Grietgen, heurl. kinderen – 12 hoofden 
  
Louris Vredericxsz, ende Grietgen 
Matheusdr sijn huijsvrouwe, met 
Maerten, Matheus, ende Crijntgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
Item, Jacob, ende Maritgen twee 
weeskinderen die sij houden 
noch – 2 hoofden 
  
Jacob Arijsz van Veen schout, ende 
  
[Bestand 314, fol. 1255v] 
 
Leentgen Erasmusdr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, Erasmus, Arijs, 
Catarijn, Annetgen, Maritgen, 
ende Aeltgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Cornelis Jansz, ende Jannetgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Cornelis, Willem, 
Arijs, ende Appelonia, heurl. kinderen – 7 hoofden 
  
Pieter Anthonisz, ende Vroutgen [arm] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Tonis, Jan, Claes, Pieter, 
Gijsgen, ende Appelonia, heure 
kinderen – 8 hoofden 
  
Cornelis Willemsz, ende Anna 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Fol. 1256] 
  
Claes Jan, Dirck, Garbrant, 
Catarijn, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Teuntgen Dircxdr weduwe van 
Cornelis Arijsz, met Gerrit, 
Jan, Catrijn, Maritgen, 
Trijntgen, Aeltgen, ende Anna, 
haer kinderen – 8 hoofden 
  
Gerit Geritsz, ende Maritgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Gerrit, Dirc, Huijbertgen, 
ende Anna, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Gerrit Jacobsz, ende Cuneertgen 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Henrick, ende Jannetgen, heurl. 
kinderen – 4 hoofden 
  
[Bestand 315, fol. 1256v] 
 
Jan Michielsz, ende Anna Claesdr 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, Claes, 
Michiel, Jan Huijbert, Pieter, 
Lenaert, ende Catarijn, heure 
kinderen – 10 hoofden 
  
Maerten Huijbertsz, ende Neeltgen 
Huijbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, ende Huijbert Maertens soonen, 
– 4 hoofden 
  
Jan Willemsz, ende Neeltgen 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Maerten, Dirck, ende Willem, 
heur kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Maertensz, ende Maritgen 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, 
met Maerten, Lenaert, ende 
  
[Fol. 1257] 
  
Maritgen heurluijder kinderen – 5 hoofden 
  
Dirck Maertensz, ende 
Maritgen Geritsdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen, Appelonia, 
ende Crijntgen Dircx, heurluijder 
kinderen – 5 hoofden 
  
Maertentgen Maertensdr nae- 
gelaten weeskint van Maerten 
Dircxsz – 1 hoofd 
  
Cornelis Fredericxsz, ende Grietgen 
Huijbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Erasmus, Gijsbert, 
Maritgen, Gijsgen, Neeltgen, 
ende Crijntgen Cornelis soonen, ende 
dochteren, heure kinderen – 9 hoofden 
  
[Bestand 316, fol. 1257v] 
 
Elisabeth Jansdr weduwe van [arm] 
Huijbert Pietersz – 1 hoofd 
  
Gerrit Jansz, ende Sijbrecht 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, ende Henrick, heurl. kinderen – 4 hoofden