Search

zoek- tips

Noordwijkerhout - Hoofdgeld 1623

Het hoofdgeld van Noordwijkerhout is te vinden op Erfgoed Leiden en Omstreken.

ELO, SA Leiden  (toegangsnr. 501A), inv.nr. 4023

[Bestand 271, fol. 269] 
  
Maritgen Mathijsdr weduwe van 
Jeroen Adriaensz, Grietgen Jeroensdr, 
Willem Jeroensz van Steenvoirde, 
Annetgen Pietersdr zijn huijsvrouwe, 
Jan Willemsz, Adriaen Willemsz, ende Jeroen Willemsz, 
Huijbertgen Willemsdr, Lenaert 
Willemsz dienstknecht, ende Neeltgen 
Aelbertsdr dienstmeijt, sijnde tsamen – 10 hoofden 
  
Willem Jansz van der Plas, ende Neeltgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerritgen Claesdr t’jonwijf – 3 hoofden 
  
Willem Claesz van Steenvoirde, 
Crijntgen IJsaacxdr zijn huijsvrouwe, 
Claes, Neeltgen, Trijntgen, 
Fijtgen, Lenaert, ende Jan, Willems 
zoonen, ende dochteren – 8 hoofden 
  
[Bestand 272, fol. 269v] 
 
Maritgen Cornelisdr weduwe van 
Louris Mathijsz, met Barbera, 
Jan, ende Maritgen, Louris zoon, ende 
dochteren – 4 hoofden 
  
Mathijs Lourisz, Baertgen Cornelis- 
dr man ende wijff, ende Dirck 
Mathijsz – 3 hoofden 
  
Pieter Cornelisz, ende Fijtgen 
Adriaensdr zijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Pietersz, ende Maritgen Sijvertsdr 
zijn huijsvrouwe, Pieter, Gerrit, 
Neeltgen, ende Claes, Cornelis zoonen 
ende dochter, item Grietgen Cornelisdr t’jonwijff – 7 hoofden 
  
[Fol. 270] 
  
Maritgen Mathijsdr weduwe van 
Gerrit Pieter Sijmonsz, Mathijs 
Geritsz, Aechte Jansdr t’jongwijff, 
ende Pieter Jansz dienstknecht – 4 hoofden 
  
Pieter Mathijsz, Annetgen Adriaens- 
dr sijn huijsvrouwe, Cornelis IJsbrantsz, 
Maritgen Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
ende Sijbuch Pietersdr – 5 hoofden 
  
Cors Mathijsz, ende Aeffgen 
Mathijsdr zijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Mathijs Corsz, ende Neeltgen 
Pietersdr zijn huijsvrouwe, met 
  
[Bestand 273, fol. 270v] 
 
Cors, ende Maritgen, Mathijs 
zoon, ende dochter – 4 hoofden 
  
Jan Jansz, ende Aeltgen Gerritsdr 
zijn huijsvrouwe, met Pieter, Dammas, 
IJeffgen, Cornelis, Jan, Gerrit, 
ende Duijffgen Jans, zoonen, ende dochteren – 9 hoofden 
  
Cornelis Pietersz, ende Annetgen [is van weijnich middelen] 
Adriaensdr zijn huijsvrouwe, met 
Dirck, Annetgen, ende 
Aeffgen Cornelis zoon, ende dochtere – 5 hoofden 
  
Niesgen Pietersdr weduwe van 
IJsbrant Cornelisz, Adriaen IJsbrants 
  
[Fol. 271] 
  
zoon, Jan IJsbrantsz, ende 
Annetgen Cornelisdr dienstmaecht – 4 hoofden 
  
Jeroen Jacobsz, ende Aechgen 
Lourisdr sijn wijff, met Trijntgen, 
Maritgen, Lijsbeth, Lourisgen, 
Grietgen, Jacob, ende Crijntgen, 
Jeroens zoon, ende dochteren, item 
Jeroen Cornelisz dienstknecht, noch 
Crijntgen Jansdr weduwe van Jacob 
Adriaensz – 11 hoofden 
  
Dirck Coenraetsz, Trijntgen Cornelisdr 
zijn huijsvrouwe, ende Cornelis Dircxsz – 3 hoofden 
  
Fransz Cornelisz Nout, ende 
  
[Bestand 274, fol. 271v] 
 
Adriana Jansdr zijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, ende Maritgen 
Frans zoon, ende dochter – 4 hoofden 
  
Coenraet Pietersz, ende Leentgen 
Bartholomeeusdr zijn huijsvrouwe, 
met Pieter, Cornelis, ende Jan, 
Coenraets zoonen, mitsgaders 
Maritgen Lambrechtsdr dienst- 
meijt, ende Pieter Pietersz cost- 
ganger – 7 hoofden 
  
Claes Jansz, ende Neeltgen Pietersdr 
zijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Gerrit Maertsz Verdel, ende 
Neeltgen Danielsdr sijn huijsvrouwe, 
  
[Fol. 272] 
  
met Pieter, Maritgen, ende 
Daniel Geritsz zoonen, ende dochter, 
item Crijn Pietersz dienstknecht, 
Maritgen Willemsdr dienstmeijt – 7 hoofden 
  
Lenaert Pietersz, ende Annetgen [is van geen middelen] 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen, ende Maritgen, Lenaerts 
dochteren – 4 hoofden 
  
Maritgen Joostendr – 1 hoofd 
  
Pieter Cornelisz, ende Grietgen 
Cornelisdr zijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Peiters zoon – 3 hoofden 
  
[Bestand 275, fol. 272v] 
 
Jan Pietersz, ende Annetgen 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Dirck Eeuwoutsz, Jacob Dircxsz, 
Grietgen Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
Pieter, Jan, Neeltgen, ende 
Crijntgen, Jacobs soonen, ende 
dochteren, mitsgaders Lijsbeth 
Pietersdr t’jongwijf – 8 hoofden 
  
Claes Dircxsz schipper, ende Anna 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Annetgen, Huijbertgen, 
ende Neeltgen Claes zoon, ende dochteren – 6 hoofden 
  
Engel Cornelisz, ende Lijsbeth 
  
[Fol. 273] 
  
Maertensdr sijn huijsvrou, met 
Maerten, Cornelis, Pieter, Dirck, 
ende Crijn Engels zoonen, mitsgaders 
Cunera Gillisdr dienstmeijt – 8 hoofden 
  
Maritgen Pietersdr weduwe van 
Eeuwout Willemsz, met 
Willem, ende Pietertgen, Eeuwouts 
zoon, ende dochter – 4 hoofden [= 3 hoofden] 
  
Adriaentgen Maertensdr weduwe van 
Cornelis Eeuwoutsz, met Maerten, 
Magdalena ende Adriana, 
Cornelis zoon, ende dochteren, 
item Cornelis Maertsz, ende Huijbert 
Pouwelsz dienstknechts – 6 hoofden 
  
Grietgen Cornelisdr weduwe van 
  
[Bestand 276, fol. 273v] 
 
Cornelis Verdel, met 
Cornelis Cornelisz, ende Maritgen 
Crijnendr zijn huijsvrouwe, 
Cornelis Cornelisz, Willem …, 
Jacob Cornelisz dienstknechts, ende 
Cornelisgen Claesdr dienstmeijt – 7 hoofden 
  
Jacob Cornelisz Voocht, ende 
Maritgen Pietersdr zijn huijs- 
vrouwe, met Cornelis, Neeltgen, 
Maritgen, Annetgen, ende Pieter, 
Jacobs zoonen, ende dochteren – 7 hoofden 
  
Dirck Willemsz van Steenvoorde, ende 
Neeltgen Jacobsdr zijn huijsvrouwe, 
met Jacob, Arien, Lenaert, 
Aechgen, ende Lijsbet, Lenaerts zoonen, 
ende dochteren, item Adriaen, Willem, 
Mees, Neeltgen, ende Maritgen 
Dircx zoonen, ende dochteren – 12 hoofden 
  
[Fol. 274] 

Maritgen Jansdr weduwe van 
Pieter Jacobsz, met Jan, ende 
Maritgen Pieters zoon, ende dochter – 3 hoofden 
  
Jacob Cornelisz van der Linde, 
ende Maritgen COrnelisdr zijn 
huijsvrou, met Cornelis, ende Jaepgen 
Jacobs zoon, ende dochter – 4 hoofden 
  
Maritgen Gorisdochter weduwe 
van Lenaert Claes zoon, 
met Goris, Sijmon, ende Claesgen 
Lenaerts zoonen, ende dochter – 4 hoofden 
  
Adriaen Willemsz van Erffvoort 
  
[Bestand 277, fol. 274v] 
 
ende Geertgen Sijvertsdr zijn huijsvrouwe, 
met Grietgen, Annetgen, Willem, 
Cornelis, Gerrit, Claes, ende Pie- 
tertgen Adriaens zoonen, ende dochteren – 9 hoofden 
  
Cornelis Gerritsz van der Cluft, ende 
Neeltgen Dircxdr zijn huijsvrouwe, 
met Adriaentgen Jansdochter 
zijn moeder, ende Harmpgen Barentsdr 
t’jongwijff – 4 hoofden 
  
Doede Jansz, ende Maritgen Jacobsdr [is van weijnich middelen] 
zijn huijsvrouwe, met Jacob, 
Brechgen, Neeltgen, ende 
Maritgen Doedens zoon, ende dochteren – 6 hoofden 
  
Huijbert Cornelisz van Velsen, ende 
  
[Fol. 275] 
  
Maritgen Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, 
met Nelletgen, Cornelis, Trijntgen, 
Lijsbethgen, Aechgen, ende Maritgen 
Huijberts zoon, ende dochteren – 8 hoofden 
  
Floris Cornelisz, ende Crijntgen Huijberts 
dochter zijn huijsvrouwe, met 
Huijbert, Maritgen, ende Pouls, 
Floris zoonen, ende dochter, item 
Lijsbeth Cornelisdr heurl. dienstmt. – 6 hoofden 
  
Pieter Willemsz, Jan Willemsz, 
Lourisgen Adriaensdr dienstmeijt, 
ende Grietgen Henricxdr mede 
dienstmeijt – 4 hoofden 
  
Cornelis Jacobsz duijnmeijer, ende 
  
[Bestand 278, fol. 275v] 
 
Aechte Jansdr zijn huijsvrouwe, 
met Huijch, Jacob, Claes, 
Maritgen, Jan, ende Aechgen 
Cornelis zoonen ende dochteren – 8 hoofden 
  
Maerten Crijnsz duijnmeijer, ende [is onvermogent ende van cleijne middelen] 
Grietgen Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, 
met Sijmon, Maritgen, Gerrit, 
Fijtgen, Neeltgen, Huijbert, Dirck, 
Trijn, Lijsbet, Crijntgen, ende 
Jan Maertens zoonen, ende dochteren – 13 hoofden 
  
Neeltgen Florisdr weduwe van Cornelis 
Willemsz, met Floris Cornelisz 
ende Lijsbeth Jacobsdr sijn huijsvrouwe – 3 hoofden 
  
Jan Jansz duijnmeijer, ende Maritgen 
  
[Fol. 276] 
  
Crijnendr sijn huijsvrouwe, mitsgaders 
Huijbertgen, Jan, Maritgen, 
Geertgen, Trijntgen, ende Crijntgen, 
Jans zoon, ende dochteren, item 
Claesgen, Daniel Verbouchorsts 
dochterken alhier te 
minne sijnde – 9 hoofden 
  
Harman Andriesz cleermaecker, ende [is onvermogent, ende van weijnich middelen] 
Grietgen Jansdr sijn huijsvrouwe 
met Maritgen, Annetgen, Jan, 
ende Andries Harmans zoonen, ende 
dochteren – 6 hoofden 
  
Gerrit Jacobsz Roo, ende 
Aechte Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Mees, Jannetgen, ende 
Maritgen Willems zoon, ende 
dochteren – 5 hoofden 
  
[Bestand 279, fol. 276v] 
 
Cornelis Sijmonsz, ende Gerberch 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, met 
Grietgen, Jan, Cornelis, Pieter, 
Pouwels, Willem, ende Neeltgen 
Cornelis zoonen, ende dochteren – 9 hoofden 
  
Phillips Jansz, ende Baertgen Roelofsdr 
sijn huijsvrouwe, met Jacob, Fob, 
Jan, Maritgen, ende Tijsgen, Phillips 
zoonen, ende dochteren – 7 hoofden 
  
Willem Jansz van Velsen, ende 
Trijntgen Woutersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Wouter Willemsz van Velsen, 
ende Cunera Maertensdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, Maerten, Maritgen, 
  
[Fol. 277] 
  
Neeltgen, Alit Wouters soonen, ende 
dochteren, mitsgaders Allert Cornelisz 
heurl. dienstknecht – 8 hoofden 
  
Huijbert Sijmonsz Swaen, ende 
Trijntgen Jansdr zijn huijsvrouwe 
met Annetgen Goossensdr 
der selver dienstmeijt – 3 hoofden 
  
Cornelis Dircxsz ende Maritgen 
Jansdr zijn huijsvrouwe, mitsgaders 
Commertgen, Pieter, Jan, 
ende Crijn, Cornelis zoonen, ende 
dochter – 6 hoofden 
  
Lenaert Adriaensz, Adriaentgen Pietersdr 
ende Engeltgen Pietersdr dienst- 
meijt – 3 hoofden 
  
Gerit Jansz Croon, ende Machtelt sijn wijf, met Trijn, Claes, Jan, Jan 
ende Cornelis Gerrits zoonen ende dochter, item Huijbert Cornelisz, ende Maritgen Cornelisdr 
dienstboden – 9 hoofden 
  
Cornelis Lourisz, ende Geertgen sijn wijf, met Adriana, Trijn, Neeltgen, 
Duijfgen, Arien, Louris, ende Maritgen Cornelis zoonen ende dochteren, item 
Adriaentgen Adriaensdr dienstmeijt – 10 hoofden 
  
[Bestand 280, fol. 277v] 
 
Dirck Lourisz, ende Willempgen 
Adriaensdr zijn huijsvrouwe, met 
Engeltgen, Willem, Duijffgen, Louris 
ende Pieter Dircx zoonen, ende dochteren, 
item Jannetgen Reijersdr t’jongwijf – 8 hoofden 
  
Claes Maertensz van Sgravenmade, 
Dirck Pietersz, Guijertgen Claesdr 
desselfs Dircx huijsvrouwe, Trijntgen, 
Pieter, Alphertgen, ende Joris 
Dircx zoonen, ende dochteren, mitsgaders 
Maritgen Cornelisdr heurl. dienstmt. – 8 hoofden 
  
  
Sijmon Dircxsz, ende Grietgen Michiels [t’sijn oude luijden, ende van geen middelen] 
dochter sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Aechte Jansdr weduwe van Gerrit 
  
[Fol. 278] 
  
Adriaensz, met Cornelis, Pieter, 
Neeltgen, ende Jan, Gerrits soonen, 
ende dochter – 5 hoofden 
  
Jan Jacobsz van Langevelt, ende 
Neeltgen Dircxdr sijn huijsvrouwe, 
met Crijn Pietersz, ende 
Crijntgen Pietersdr, der selver 
knecht, ende meijt – 4 hoofden 
  
Pieter Dircxsz, Beateris Pietersdr 
ende Maritgen Pietersdr – 3 hoofden 
  
Neeltgen Jacobsdr weduwe van Adriaen 
Maertensz, Maerten Adriaensz, met 
Jannetgen Claesdr zijn huijsvrouwe, item 
Belijtgen Maertensdr, ende Maritgen 
Adriaensdr – 5 hoofden 
  
[Bestand 281, fol. 278v] 
 
Tomas Dircxsz, ende Lauijntgen Sacharias 
dochter zijn huijsvrouwe, item Pieter 
Jansz, Sacharias Jansz, ende 
Maritgen Thomasdr – 5 hoofden 
  
Pouwels Cornelisz, ende Aeltgen 
Huijbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Grietgen Poulsdr – 3 hoofden 
  
Adriaen IJsbrantsz, ende Aeltgen 
Jeroensdr zijn huijsvrouwe, met 
IJsbrant, ende Maritgen, Adriaens 
zoon, ende dochter – 4 hoofden 
  
Cornelis Huijgensz, ende Trijntgen Cors- 
dr sijn huijsvrouwe, met Trijntgen, 
Maritgen, ende Huijbertgen, Cornelis 
dochteren, item Floris Dircxsz 
  
[Fol. 279] 
  
dienstknecht, ende Trijntgen Cornelisdr 
dienstmeijt – 7 hoofden 
  
Pouls Pietersz, ende Maritgen Gijsbertsdr 
zijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Huijbert Willemsz, ende Aechte 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Claesgen, 
Neeltgen, Maritgen, Huijbert, ende 
Willem Huijberts zoonen, ende dochteren, 
item Cornelis Michielsz dienstknecht – 8 hoofden 
  
Joffrou Anna van Woerden vrouwe 
van Vliet ?ch, joncheer … van Brouc- 
horst, joffrou … van Brouchorst, 
Maria, Anna, ende 
Fransicsca van Brouchorst, 
  
[Bestand 282, fol. 279v] 
 
Dienstbooden 
Pieter Maertensz, Mathijs Crijnen, 
Lucas Roelantsz, Jacques d’Honise, 
Lucia Adriaensdr, Geertgen Jans 
dochter, Magdalena Maertensdr 
ende Maritgen Roelantsdr, in als – 14 hoofden 
  
Jan Henricxsz, ende Niesgen 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, met 
Grietgen, Sijmon, Niesgen, 
Neeltgen, Annetgen, Maritgen, 
Mees, Heijltgen, Adriaentgen, ende 
Adriaen, Jans zoonen, ende dochteren – 12 hoofden 
  
Claes Adriaensz den Boer, ende Trijntgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, mitsgaders 
Warbout, Dirck, Pieter, Cornelis, 
Adriaen, Henrick, Maritgen, 
Trijntgen, Anna, Duijffgen, 
  
[Fol. 280] 
  
ende Trijntgen Claes zoonen, ende 
dochteren – 13 hoofden 
  
Sijmon Jeroensz, ende Grietgen 
Dignumsdr zijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Jan, Maritgen, ende 
Trijntgen, Sijmons zoonen, ende dochteren, 
mitsgaders Engel Dircxsz bijde 
selve thuijsgehaelt – 7 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz van Alckemade, 
ende Geertgen Pietersdr sijn huijsvrouwe 
met Jannetgen, Dieuwertgen, 
Adriaentgen, Lijsbet, ende Grietgen 
Cornelis dochteren – 7 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz ende Huijbert Cornelisz op 
haer selven sijnde, ende haer eijgen 
werck doende – 2 hoofden 
  
Willem Jacobsz, ende Arentgen 
  
[Bestand 283, fol. 280v] 
 
Jeroensdr sijn huijsvrouwe, met Jacob, 
Huijbert, Maritgen, Willems soonen 
ende dochter, Claes Cornelisz dienst- 
knecht, ende Maritgen Adriaensdr 
dienstmeijt – 7 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz jonge Graeff, 
ende Meijnsgen Lenaertsdr zijn 
huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Pietersz, ende Heijltgen Adriaensdr [is van weijnich middelen] 
zijn huijsvrouwe, met Fijtgen Jansdr – 3 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz van Velsen – 1 hoofd 
  
Pieter Willem Stevensz, ende Lijsbeth 
  
[Fol. 281] 
  
Jansdr zijn huijsvrouwe, met Cornelis 
Pietersz, ende Baertgen Jeroensdr 
dienstmaecht – 4 hoofden 
  
Jan Cornelisz Nijerop, ende Lijsbeth 
Meesendr zijn huijsvrouwe, met Jan 
Henricxsz, ende Huijbert Jansz, 
Jacob Jansz, Pieter Jansz, 
Cornelis Jansz, Maritgen Jansdr, 
Lijsbet Jansdr, Cornelis Jansz, 
ende Fijtgen Adriaensdr t’jongwijf – 11 hoofden 
  
Maritgen Cornelisdr weduwe 
van Cornelis IJsbrantsz, met 
Wouter, Jan, Jacob, ende Leentgen, 
Cornelis zoonen, ende dochter, item 
Pieter Thielmansz haer dochters 
kint, ende Maritgen Pieters 
dochter, haer jongwijff – 7 hoofden 
  
[Bestand 284, fol. 281v] 
 
Cornelis Cornelisz Outgen, ende Neeltgen 
Adriaensdr zijn huijsvrouwe, met 
Bartholomees, Adriaen, IJsbrant, 
Dirck, Cornelis, ende Joosgen Cornelis 
zoonen, ende dochter – 8 hoofden 
Item Maritgen Cornelisdr t’jongwijf noch – 1 hoofd 
  
Cornelis Meesz inde Sack, ende 
Annetgen Meesendr sijn huijsvrouwe, 
met Neeltgen, ende Crijntgen, 
Cornelis dochteren – 4 hoofden 
  
Gijsbert Garbrantsz, Sijmon 
Willemsz, Maritgen Garbrantsdr 
zijn huijsvrouwe, Willempgen 
Sijmonsdr, Jacob Willemsz 
dienstknecht, ende Maritgen Jansdr 
t’jongwijff – 6 hoofden 
  
Jaepgen Jacobsdr weduwe van 
  
[Fol. 282] 
  
Cornelis Lenaertsz, item Mathijs 
Cornelisz, ende Neeltgen Jansdr zijn 
huijsvrouwe, met Cornelis, ende 
Lijsbeth, Mathijs zoon, ende dochter – 5 hoofden 
  
Sijmon Phillipsz, ende Pietertgen 
Sijmonsdr zijn huijsvrouwe, met 
Lijsbeth, Maritgen, Dirck, 
Cornelis, ende Jan Sijmons zoonen, ende 
dochter – 7 hoofden 
  
Henrick Pietersz van Sgravendijck, 
ende Anna Dircxdr sijn huijsvrouwe 
met Dirckgen Henricxdr – 3 hoofden 
  
Pieter Henricxsz van Sgravendijck 
ende Maritgen IJsbrantsdr zijn 
  
[Bestand 285, fol. 282v] 
 
huijsvrouwe met IJsbrant, ende Claes 
Pieters zoonen, item Pieter Claesz 
dienstknecht – 5 hoofden 
  
Arent Geritsz Couwenhoven, ende 
Annetgen Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Adriaen Maertsz knecht, 
ende Annetgen Florisdr dienstmeijt – 4 hoofden 
  
Jan Fransz van Elstgeest, ende 
Grietgen Cornelisdr zijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, ende Maritgen, Jans 
zoon, ende dochter, item Huijbert 
Cornelisz dienstknecht, ende 
Maritgen Maertensdr dienstmeijt – 6 hoofden 
  
Adriaen Danielsz van Tethroode, ende 
  
[Fol. 283] 
  
Maritgen Pietersdr zijn huijsvrouwe, 
met Daniel ende Jan, Adriaens zonen, 
item Cornelis Pietersz dienstknecht, 
ende Maritgen Adriaensdr t’jong- 
wijff – 6 hoofden 
  
Adriaen Pietersz van Rossum, ende [cleijn van middelen] 
Commer Jansdr zijn huijsvrouwe 
met Pieter, Gerrit, ende Maerten 
Adriaens zoonen – 5 hoofden 
  
Crijn jacobsz Roo herbergier, ende 
Geertgen Cornelisdr zijn huijsvrouwe, 
met Maritgen Pietersdr t’jon- 
wijff – 3 hoofden 
  
Pieter Thonisz lindewever, ende [heeft weijnich middelen] 
  
[Bestand 286, fol. 283v] 
 
Annetgen Jansdr zijn huijsvrouwe 
met Tomas, Jan, ende Maritgen, 
Pieter zoonen, ende dochter – 5 hoofden 
  
Trijntgen Pietersdr weduwe wijlen [is onvermogent, ende heeft geen middelen] 
Jacob Gerritsz, met Geertgen 
ende Meijnsgen Jacobs dochteren – 3 hoofden 
  
Lenaert Engebrechtsz, ende Huijbertgen [heeft weijnich middelen ende eertijts van den armen geleeft] 
Lenaertsdr – 2 hoofden 
  
Jan Jansz, ende Neeltgen Lenaerts [heeft weijnich middelen] 
dochter zijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Huijbertsz van Alckemade 
  
[Fol. 284] 
  
bode, ende Grietgen Jansdr zijn huijs- 
vrouwe met Huijbertgen, ende Magdalena 
Jans dochteren – 4 hoofden 
  
Jan Claesz cleermaker, ende Maritgen [heeft cleijne middelen] 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Claes 
Jansz heur kint – 3 hoofden 
  
Pieter Jansz cleermaecker, ende Geer- 
truijt Gilllisdr zijn huijsvrouwe, met Lijsbeth 
Pietersdr, ende Mathijs Gerritsz knecht – 4 hoofden 
  
Engeltgen Dircxdr weduwe van Maerten 
Joppensz, met Job, ende Dirck Maerts 
zoonen – 3 hoofden 
  
Gijsbert Corsz van den Morsch notaris 
  
[Bestand 287, fol. 284v] 
 
ende Grietgen Dircxdr zijn huijsvrouwe, Catarina 
Gijsbertsdr, ende Annetgen Volckersdr 
dienstmeijt – 4 hoofden 
  
Joris Jansz duijnmeijer, ende Grietgen [is van weijninch middelen] 
Adriaensdr sijn huijsvrouwe, met Maritgen, 
Trijntgen, Tonisgen, Grietgen, Joosgen, 
Pieter, ende Lenaert, Joris soonen, ende 
dochteren – 9 hoofden 
  
Jan Eeuwoutsz, is out ende van cleijn [out ende van cleijn vermogen] 
vermogen – 1 hoofd 
  
Pouls Willemsz Verpot, ende Geertgen 
Willemsdr zijn huijsvrouwe, met Jan 
Harmansz heur knecht – 3 hoofden 
  
Henrick Jacobsz Loumanus schoolmr. – 1 hoofd 
  
[Fol. 285] 
  
IJsbrant Willemsz, ende Pietertgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Cors, ende Annetgen 
IJsbrants zoonen, ende dochter – 5 hoofden 
  
Adriaen Adriaensz smit, ende Claesgen 
Dircxdr zijn huijsvrouwe, met Adriaen, 
ende Lijsbet Ariens zoon, ende dochter – 4 hoofden 
  
Sijmon Jansz van Alckemade, ende [is onvermogent van cleijne middelen] 
Immetgen Cornelsidr sijn huijsvrouwe 
met Petronelletgen, ende Cornelis, 
Sijmons zoon, ende dochter – 4 hoofden 
  
Gillis Jansz, ende Maritgen Pietersdr [is cleijn van middelen] 
sijn huijsvrouwe, met Barber, Cuniera, 
Crijn, Cornelis, ende Trijntgen Gillis 
zoonen ende dochteren – 7 hoofden 
  
[Bestand 288, fol. 285v] 
 
Henrick Dammasz backer, ende Maritgen 
Jansdr zijn huijsvrouwe, met Maritgen, 
Dammas, Belijtgen, ende Cornelis, 
Henrick zoonen, ende dochteren – 6 hoofden 
Item Maritgen Volckertsdr t’jongwijf 
noch – 1 hoofd 
  
Maerten Cornelisz Verduijn, ende Haesgen [leeft van den armen] 
Cornelisdr zijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Niesgen, ende Jan, Maertens zoonen 
ende dochter – 5 hoofden 
  
Jan Harmansz van Enschede – 1 hoofd [leeft van den goede luijden] 
  
Machtelt Henricxdr weduwe van [is onvermogent, ende heeft geen middelen] 
Henrick Otten, met Henrick, IJsaack, 
Abraham, Otto, ende Trijn, Henricx 
zoonen, ende dochter – 6 hoofden 
  
[Fol. 286] 
  
Trijn Paets alias Pijpers – 1 hoofd [leeft van den armen] 
  
Louris Florisz, ende Grietgen Dircxdr [leeft van den armen] 
zijn huijsvrouwe – 2 hoofden