Search

zoek- tips

Rijnsaterwoude - ORA 1620-1623

Hier volgen samenvattingen van de transportakten van Rijnsaterwoude, Leimuiden en Vriezekoop tussen 1620 en 1623.
De namen zijn weergegeven zoals ze in de originele akten staan. Van Dirc maak ik dus geen Dirck.

De akten zijn in te zien via de FamilySearch-catalogus. Zoek op de plaats Rijnsaterwoude, ga naar de Court records, waar de Transportregisters staan.

Testamentbrief. Grietgen en Marritgen Koenendr, zussen, wonende in het noordeinde van Rijnsaterwoude, schout en getuigen zeer goed bekend, zittende beiden ziek in bed, maken hun testament op. Mochten ze beiden overlijden voor hun vader Koen Jansz, dan is hij hun erfgenaam. Als Coen Jansz overlijdt, moet hun goederen evenredig worden verdeeld onder hun broers en zussen. Getuigen: Willem Gerritsz Veijers en Garrebrant Jansz. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 1, d.d. 25-10-1620 (scan 6) 

Koopbrief. Ghijsbert Aertsz, wonende bij de Bilderdam onder Calslagen verkoopt aan Gerrit Jansz Collem, waard aan de Bilderdam, een partij land, te verongelden voor 3 hond, gelegen te Vriezekoop, belend ten oosten Louweris Pietersz, ten zuiden en westen Jacob Gerritsz en ten noorden Cornelis Arijensz Baggerman. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Lenert Jansz en Cleijn Dirck Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 2, d.d. 17-08-1620 (scan 7) 

Schuldbrief. Gerrit Jansz van Collem, wonende aan de Bilderdam onder Calslagen, is schuldig aan Ghsijbert Aertsz, wonende te Calslagen, 250 gulden vanwege de koop van bovenstaand land, te betalen in vijf termijnen. Als onderpand geldt het gekocht land. Getuigen: Lenert Jansz en Cleijn Dirck Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 2v, d.d. 17-08-1620 (scan 8) 

Koopbrief. Claes Baertsz, man en voogd van Geertgen Meesdr, verkoopt aan Willem Meesz, zijn zwager, een partij land, te verongelden voor 2,5 hond, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Gerrit Meesz, ten zuiden Leijntgen Gerritsdr, ten westen Willem Jacobsz en ten noorden Willem Jansz Quant. Koopsom is 200 gulden. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 3, d.d. 26-08-1620 (scan 8) 

Koopbrief. Lenaert Gerritsz Quaeckelaer verkoopt Cornelis Meesz een kampje heel- met zeker akkerland, gelegen te Leimuiden, te verongelden voor 1 morgen, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden Cornelis Huijbertsz rietdekker, ten westen de weduwe van Willem Cornelisz en ten noorden de koper zelf. Koopsom is 372 gulden, voldaan met een obligatie. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 3v, d.d. 30-08-1620 (scan 9) 

Transportbrief. Pieter Pietersz, lakenkoper en snijder, wonende in het dorp Leimuiden, draagt over aan Thomas Jacobsz, lakenkoper, poorter van Amsterdam, een bezegelde schouten custingbrief, gepasseerd op naam van Jochum Jacobsz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, inhoudende 200 gulden, te betalen in vier termijnen, zoals gedefinieerd in de principale custingbrief d.d. 28-05-1620, bij deze brief gevoegd. Getuigen: Lenert Jansz, schepen, en Pieter Claesz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 4, d.d. 04-09-1620 (scan 9) 

Koopbrief. Marritgen Aelbertsdr, oude vrijster, met Phillips Jansz, secretaris, haar gekozen voogd verkoopt, Aert Corssen, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, een akkertje land of water, te verongelden voor 1 morgen 1 hond, belend ten oosten en zuiden de koper zelf, ten westen Maerten Cornelisz en ten noorden Huijch Sijmonsz. Koopsom is 8 gulden. Getuigen: Lenert Jansz, schepen, en Pieter Claesz, ambachtsbewaarder 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 4v, d.d. 05-09-1620 (scan 10) 

Koopbrief. Cornelis Claesz Kooij, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, verkoopt Adrijaen Willemsz, buurman aldaar, de helft van een vogelkooi met naastgelegen akkerland, waarvan de koper de andere helft bezit, belend ten oosten Maerten Huijbertsz, ten zuiden de verkoper en koper zelf, ten westen Arijen Arentsz en ten noorden voornoemde koper en Maritgen Claes weduwe, te verongelden voor 1 morgen, gelegen te Vriezekoop. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Lenert Jansz en Aelbert Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 5, d.d. 10-09-1620 (scan 10) 

Schuldbrief. Adrijaen Willemsz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, is schuldig aan Cornelis Claesz Kooij, buurman aldaar, 325 gulden vanwege de koop van bovengenoemde vogelkooi en land, te betalen in zeven termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Lenert Jansz en Aelbert Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 6, d.d. 10-09-1620 (scan 11) 

Schuldbrief. Koen Jansz, snijder, wonende in het dorp Rijnsaterwoude, is schuldig aan Willem Gerritsz van Heijningen 68 gulden, te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt zijn huis en erf, gelegen in het dorp Rijnsaterwoude, belend ten oosten en zuiden Joost Andriesz, ten westen de Heerweg en ten noorden Neeltgen Willemsdr weduwe. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 6v, d.d. 10-09-1620 (scan 12) 

Testamentbrief. Oude Cornelis Jansz en Jonge Cornelis Jansz, beiden wonende te Vierhuizen onder Rijnsaterwoude, verklaren dat onlangs is overleden Jan Claesz Besuijden, hun vader zaliger, die heeft nagelaten zijn huisvrouw en zijn innocente zoon. Ze willen dat Anna Arijensdr, hun moeder, zal behouden alle goederen (huis, land, koeien, inboedel, enz.) zoals ze door Jan Claesz zijn nagelaten, onder de voorwaarde dat ze haar innocente zoon zal onderhouden. Mocht Claes Jansz komen te sterven voor zijn moeder, dan mag hun moeder de goederen houden. Mocht hun moeder eerst overlijden, dan zullen de goederen worden naar Claes Jansz gaan voor zijn onderhoud. Mochten hun moeder en Claes Jansz beiden overleden zijn, dan gaat hetgeen ze van hun vader hebben geërfd naar hun huisvrouwen. Oude Cornelis Jansz is, toen zijn vader nog in leven was, gegeven een erfje land met een huis er opgetimmerd. De huur van 4 gulden 10 stuivers per jaar moet ten bate komen van zijn moeder. De langstlevende van zijn moeder of broer zal uit de boedel van Jonge Cornelis Jansz 100 gulden krijgen. Getuigen: Lenert Jansz, schepen, en Pieter Claesz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 7v, d.d. 11-09-1620 (scan 13) 

Koopbrief. Cornelis Thijsz, poorter te Amsterdam, verkoopt aan Aelbert Aelbertsz Zoon twee kampen land, naast elkaar gelegen, met een akkertje ernaast, strekkende van de Drecht zuidwaarts tot het land van Claes Dircxsz Buijs, belend ten oosten Aert Jacobsz en Pieter Dingnumsz en ten westen Arijen Arijensz, Dirck Jansz en Dingman Willemsz; nog een partij akkerland, belend ten oosten Jacob Arijensz, ten zuiden Borrit Anthonisz, ten westen Arijen Arentsz en ten noorden Aert Jacobsz en Pieter Dingnumsz, gelegen te Vriezekoop, samen te verongelden voor 1 morgen 6 hond en 92 roeden. De koper moet voor een derde deel het watermolentje, staande op het land van Pieter Dignumsz, onderhouden. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 8v, d.d. 14-09-1620 (scan 14) 

Schuldbrief. Aelbert Aelbertsz Soon, wonende te Esselijkerwoude, is schuldig aan Cornelis Thijsz, poorter te Amsterdam, 1.400 gulden vanwege de koop van bovenstaand land, 700 gulden contant en de rest voor kerst 1621. Als onderpand geldt het gekocht land. Betaald op 24-10-1621. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 9, d.d. 14-09-1620 (scan 14) 

Testamentbrief. Claes Dircxsz Buijs, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, ons schout en schepenen goed bekend, in goede gezondheid, maakt zijn testament op. Hij laat Sijtgen Claes, zijn dochter, een bedrag van 400 gulden na. Hij benoemt tot erfgenamen Cornelis Claesz Buijs, Geertgen Claes, Marritgen Claes, Cleijn Marritgen Claes en voornoemde Sijntgen Claes, zoon en dochters, zijn nog levende kinderen, elk voor een vijfde deel. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 10, d.d. 16-09-1620 (scan 15) 

Koopbrief. Jan Arijensz Schuijt als zoon, voor zichzelf, Cornelis Willemsz Schansman als gerechte voogd van de weeskinderen van zaliger Arijen Jansz, en Gerrit Jansz Schuijt, verkopen aan Jan Dircxsz Jonge Opsitter een kampje land, gelegen te Burggraverveen onder Leimuiden, te verongelden voor vier hond, belend ten oosten Jop Dircxsz, ten zuiden Gerrit Pouwelsz, ten westen Gerrit Gerritsz en ten noorden de erfgenamen van Sijvert Jacobsz. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 10v, d.d. 17-09-1620 (scan 16) 

Schuldbrief. Jan Dircxsz Jonge Opsitter, wonende te Burggraverveen, is schuldig aan Jan Arijensz Schuijt en de kinderen van Arijen Jansz Schuijt, elk voor een gerechte zevende deel, een bedrag van 250 gulden vanwege de koop van bovenstaand 1/2 morgen land (nu belend ten westen Jan Pouwelsz), te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Dirck Dircxsz Opsitter is borg voor zijn zoon. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 11, d.d. 17-09-1620 (scan 16) 

Schuldbrief. Jan Dircxsz Jongen Opsitter, wonende te Burggraverveen, is schuldig aan de weeskinderen van Gerrit Jansz Schuijt een bedrag van 200 gulden vanwege de koop van bovenstaand 1/2 morgen land, te betalen in zes termijnen. Dirck Dircxsz Jonghen Opsitter treedt op als borg voor zijn zoon. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 12, d.d. 17-09-1620 (scan 17) 

Schuldbrief. Aelbert Barentsz, smid, wonende buiten de Sint-Anthonispoort van Amsterdam, is schuldig aan Claes Dircxsz van Drae, wonende aan de Kromme Mijdrecht, 200 gulden geleend geld. Als onderpand stelt hij zijn huis, erf en schuur, gelegen bij de Vroonlandsebrug onder Rijnsaterwoude, belend ten oosten Pieter Woutersz timmerman, ten zuiden Jan Meesz, ten westen Jan Jaspersz en ten noorden de Molenwetering. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 13, d.d. 27-09-1620 (scan 18) 

Schuldbrief. Jacob Jansz, biersteker, wonende in het dorp Leimuiden, is schuldig aan Gerrit Cornelisz Vos, brouwer in het Zwaard te Haarlem, 534 gulden vanwege geleverd Haarlems bier, te betalen in vijf termijnen. Als onderpand stelt hij zijn huis en erf, gelegen in het dorp Leimduien, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden Gerrit Gerritsz glazenmaker, ten westen Maerten Adrijaensz bakker en ten noorden de Ookweg. Mocht de comparant een termijn niet kunnen betalen, dan krijgt hij twee jaar uitstel met rente. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 14, d.d. 11-11-1620 (scan 19) 

Rentebrief. Flooris Willemsz, wonende aan de Vriezenweg onder Vriezekoop, is schuldig aan Claes Jansz bakker, wonende bij de Leimuiderbrug, een losrente van 6 gld. 5 st. per jaar met een hoofdsom van 100 gulden. Als onderpand stelt hij zijn woning met huis, erf en boomgaard met het naastgelegen land, gelegen aan de Vriezenweg onder Vriezekoop, belend ten oosten de weduwe van Claes Ghijsen, ten zuiden Huijbert Harmonsz weduwe en Thijman Corsz, ten westen Jan Dircxsz van Westen en ten noorden de Vriezenweg. Getuigen: Jan Gerritsz en Jan Lenertsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 14v, d.d. 15-11-1620 (scan 20) 

Rentebrief. Pieter Willem Crijnen, wonende aan de oostzijde van de Oude Wetering onder Leimuiden, is schuldig aan de nagelaten weeskinderen van Jan Heijnricxsz en Jannetgen Dircxsdr EL, beiden zaliger, een losrente van 6 gld. 5 st. per jaar met een hoofdsom van 100 gulden. Als onderpand stelt hij zijn huis, erf en boomgaard, gelegen aan de oostzijde van de Oude Wetering, belend ten oosten en zuiden Cornelis Baertsz, ten westen de Oude Wetering en ten noorden Pieter Dircxsz. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Lenert Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 15v, d.d. 15-11-1620 (scan 21) 

Transportbrief. Gerrit Anthonisz, nu wonende te Mijdrecht, getrouwd geweest de overleden Marritgen Baerts, dochter en erfgenaam van Baert Pietersz en Pietertgen Cornelisdr, beiden zaliger, draagt over aan Cornelis Baertsz, zijn zwager, een bezegelde schouten eigenbrief op naam van de erfgenamen van Anne Pietersdr, inhoudende 1 morgen 1 hond land, gelegen zoals beschreven in de principale eigenbrief van 31-12-1612. De koopsom is 650 gulden, betaald met een obligatie. Getuigen: Lenert Jansz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 16v, d.d. 25-11-1620 (scan 22) 

Rentebrief. Dirc Rutgersz schoenmaker, wonende in het dorp Leimuiden, is schuldig aan [het weeskind van] Neeltgen Cornelisdr, haar leven verwekt bij Gerrit Adrijaensz van Raemsburch, een losrente van 12 gulden per jaar met een hoofdsom van 200 gulden. Als onderpand stelt hij zijn twee huizen en erven met boomgaard in het dorp Leimuiden, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden Jan Harmonsz en Pieter Foppen, ten westen Claes Dircxsz Adel en ten noorden Maerten Adrijaensz bakker c.s. Getuigen: Lenert Jansz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 17, d.d. 25-11-1620 (scan 22) 

Rentebrief. Cornelis Arijensz Baggerman, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, is schuldig aan de nagelaten weeskinderen van de overleden Hillegondt Cornelisdr, in haar leven verwekt bij  en Jan Ghijsen, een losrente van 2 gld. 6 st. per jaar met een hoofdsom van 37 gulden. Als onderpand stelt hij als eerste een huis, erf en boomgaard, belend ten oosten Louweris Pietersz, ten zuiden en westen Jacob Gerritsz en ten noorden de Drecht; nog een stuk land, belend ten oosten voornoemde Louweris Pietersz, ten zuiden Jan Arijensz, ten westen Gerrit Claes Ghijssensz en ten noorden voornoemde Jacob, gelegen te Vriezekoop. Getuigen: Isbrant Jansz en Lenert Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 18v, d.d. 30-11-1620 (scan 24) 

Koopbrief. Isbrant Cornelisz, wonende aan de oostzijde van de Oude Wetering onder Leimuiden, verkoopt aan Willem Jacobsz [speelknecht], wonende mede aldaar, een stuk heelland, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten de Oude Leimuiden, ten zuiden de verkoper zelf en Anthonis Cornelisz, ten westen de Oude Wetering en ten noorden de voornoemde koper, te verongelden voor 6 hond. De comparant belooft het land te vrijwaren van lasten. Als onderpand stelt hij zijn woning met huis, erf en boomgaard met naastgelegen land, gelegen aan de oostzijde van de Oude Wetering, belend ten oosten de Oude Leimuiden, ten zuiden Willem Jacobsz, ten westen de Oude Wetering en ten noorden Frans Jansz Lans c.s. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 19v, d.d. 02-12-1620 (scan 25) 

Transportbrief. Jan Claes Lambertsz als grootvader, en Garrebrant Jansz, voogden, zich sterkmakende voor de nagelaten weeskinderen van de overleden Anthonis Dircxsz Boxsen en Aeltgen Jansdr, dragen over aan Ghijsbert Jansz, wonende in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, twee bezegelde schouten eigenbrieven, de eerste op naam van Anne Pietersdr, weduwe van Willem Dircxsz, inhoudende 2 morgen land, een huis, erf en boomgaard; de andere op naam van Marritgen Willemsdr, inhoudende 1 morgen land; dit volgens de principale eigenbrieven van d.d. 14-12-1603 en 14-08-1605. Dit met een last van 7 gulden per jaar toekomende de erfgenamen van Dirc van [ontbreekt], zijnde een gedeelte van meerdere renten. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 20, d.d. 02-12-1620 (scan 25) 

Schuldbrief. Ghijsbert Jansz, buurman in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, is schuldig aan de nagelaten weeskinderen van de overleden Anthonis Dircxsz Boxsen en Aeltgen Jansdr, 702 gld. 10 st. vanwege de koop van een huis, erf, schuur en boomgaard met naastgelegen land, samen te verongelden voor 3 morgen, gelegen in het noordeinde van Rijnsaterwoude, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden de weduwe van Jan Lenert Joosten en Willem Gerritsz Veijers, ten westen voornoemde Willem Gerritsz en ten noorden Dirck Willem Jonge Jannen, te betalen in vier termijnen. Adrijaen Jansz, buurman in de Uiterbuurt van Rijnsaterwoude is borg voor zijn broer. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 21, d.d. 02-12-1620 (scan 26) 

Koopbrief. Cornelis Fransz Broer, waard aan de Leimuiderbrug, verkoopt aan Arijen Dircxsz Bomer een partij land, gelegen te Vriezekoop, te verongelden voor 1 morgen, belend ten oosten de erfgenamen van Huijc Sijmonsz, ten zuiden de koper zelf, ten westen Baert Cornelisz c.s. en ten noorden Arijen Jacobsz Banthout. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Lenert Jansz en Jan Gerritsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 21, d.d. 09-12-1620 (scan 27) 

Schuldbrief. Adrijaen Dircxsz Bomer, wonende aan de Vriezenweg onder Vriezekoop, is schuldig aan Cornelis Fransz Broer, waard aan de Leimuiderbrug, 400 gulden, vanwege de koop van bovenstaand land, te betalen in vier termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Afbetaald op 10-11-1622. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 21v, d.d. 09-12-1620 (scan 28) 

Transportbrief. Mr. Pieter Eemkens, chirurgijn in het dorp Leimuiden, draagt over aan Abraham Giellisz Schambout een principaalbrief op naam van mr. Gerrit Lintlaen, inhoudende een huisje en erf, zoals het in de brief van 13-01-1610 is beschreven. Betaald met een schuldbrief Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 22, d.d. 09-12-1620 (scan 28) 

Schuldbrief. Abraham Jiellisz Schambout, nu wonende in het dorp Leimuiden, is schuldig aan mr. Pieter Eemkens, chirurgijn in het dorp Leimuiden, 900 gulden vanwege de koop van huis en erf, gelegen in het dorp Leimuiden, belend ten oosten en noorden de weduwe en boedelhoudster van Jacob Floorisz, ten zuiden de weduwe van Harmen Arijensz en ten westen de Heerweg, te betalen in negen termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Op het huis en erf is een custingbrief van ca. 600 gulden afgesloten, die mr. Pieter Eemkens belooft te betalen. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 22v, d.d. 09-12-1620 (scan 29) 

Rentebrief. Jan Jansz linnewever, wonende te Leimuiden, is schuldig aan Jan Garrebrantsz kramer, wonende te Leimuiden, een losrente van 14 gld. 1 st. 4 pen. per jaar met een hoofdsom van 225 gulden. Als onderpand geldt zijn huis en erf, gelegen aan de Kerklaan onder Leimuiden, belend ten oosten Jan Claesz Calverdijc, ten zuiden Freederic Jansz, ten westen Anne Claesdr weduwe en ten noorden de voornoemde Kerklaan. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 23v, d.d. 09-12-1620 (scan 30) 

Transportbrief. Marritgen Pietersdr, weduwe van Gijsbert Jansz, met Pieter Pietersz jongezel, haar broer en voogd, voor de ene helft, en Jan Ghijsbertsz en Thamis Ghijsbertsz, elk voor hen zelf en vervangende Claes en Willem Ghijsz, hun broers, Cornelis en Cornelis Corsz, hun zwager, samen voor de andere helft, dragen over aan Engel Dircxsz, buurman aan de Ookweg onder Leimuiden, een principaalbrief, Ghijsbert Jansz zaliger aangekomen van Jan Pietersz Bruijn, inhoudende een huis en erf, beschreven in de brief. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 24v, d.d. 13-12-1620 (scan 31) 

Schuldbrief. Engel Dircxsz, buurman aan de Ookweg onder Leimuiden, is schuldig aan Pieter Pietersz Truijen, buurman te Aalsmeer, 209 gld. 10 st. vanwege de koop van Marritgen Pietersdr, zijn zus, weduwe van Ghijsbert Jansz, van een huis en erf, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Arent Cornelisz, ten zuiden Dirc Ruttensz, ten westen Jonge Cornelis Claesz en ten noorden de Ookweg, te betalen in vijf termijnen. Geroyeerd 16-05-1642. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 25, d.d. 13-12-1620 (scan 31) 

Schuldbrief. Engel Dircxsz, buurman aan de Ookweg onder Leimuiden, is schuldig aan de nagelaten weeskinderen van Hollegont Cornelisdr, in haar leven verwekt bij Jan Ghijsbertsz, 225 gulden vanwege de koop van bovenstaand huis, te betalen in zes termijnen. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 25v, d.d. 13-12-1620 (scan 32) 

Scan 32, fol. 26, 20-12-1620, transportbrief 
Gerrit Gerritsz glazenmaker, wonende in het dorp Leimuiden, draagt over aan mr. Gerrit Lintlaen, chirurgijn in het dorp Leimuiden, een principaal- en transportbrief, op naam van Bartholomeus Ghijsbertsz Cruijp, met een werf land waar tegenwoordig een nieuw huis op staat, zoals in de brief is beschreven. Betaald met een rentebrief. [Totale koopsom is 750 gulden.] Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 

Rentebrief. Mr. Gerrit Lintlaen, chirurgijn, wonende in het dorp Leimuiden, is schuldig aan de weeskinderen van Vreerick Willemsz een losrente van 12 gld. 10 st. per jaar met een hoofdsom van 200 gulden. Het geld is gebruik voor de aankoop van een huis en erf van Gerrit Gerritsz glasenmaker. Als onderpand geldt een huis, erf en boomgaard, gelegen in het dorp Leimuiden, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden Claes Jacobsz, ten westen Maerten Arijensz bakker en ten noorden Jacob Jansz biersteker. Freederick Jansz, buurman te Leimuiden, is borg. Verantwoord april 1624. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 26v, d.d. 20-12-1620 (scan 33) 

Koopbrief. Willem Pietersz Voechten, buurman te Burggraverveen, verkoopt aan Aeltgen Pouwelsdr, weduwe van Cornelis Dircxsz Rijcken, 7 hond land gelegen te Burggraverveen onder Leimuiden, belend ten oosten Wilem Pieter Thijsz, ten zuiden Cornelis Gerritsz, ten westen Pieter Gerritsz en ten noorden Jonge Dirc Dircxsz en voornoemde Pieter Gerritsz. In de marge: de comparant heeft het land aan Aeltgen Pouwelsdr gegeven vanwege goede redenen. Het heeft te maken met de erfenis die haar overleden man toekwam van de vrouw van de comparant. Getuigen: Pieter Claesz en Joost Woutersz, gezworenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 27v, d.d. 22-12-1620 (scan 34) 

Koopbrief. Bastiaen Arentsz, wonende aan de Rijsdrecht onder Leimuiden, verkoopt Jop Dircxsz, buurman aldaar, een stuk land te Leimuiden, te verongelden voor 5 hond, belend ten oosten Cornelis Fransz, ten zuiden Joost Jansz, ten westen en noorden Cornelis Jansz Jongki[ndt]. Getuigen: Lenert Jansz en Jisbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 28, d.d. 03-01-1621 (scan 34) 

Schuldbrief. Jop Dircxsz is schuldig aan Mourin Huijgensz 400 gulden vanwege de koop van bovengenoemde 5 hond land van Bastiaen Arentsz, te betalen in vier termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Afgelost op 25-09-1643. Getuigen: Lenert Jansz en IJsbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 28v, d.d. 03-01-1621 (scan 35) 

Rentebrief. Maerten Jansz, buurman aan de Drecht onder Vriezekoop, is schuldig aan Jan Cornelisz, het nagelaten weeskind van Cuijniertgen Jansdr zaliger, verwekt bij Cornelis Arijensz, een losrente van 12 gld. 10 st. per jaar met een hoofdsom van 200 gulden. Als onderpand geldt zijn woning met huis en erf en het naastgelegen land, gelegen aan de Drecht onder Vriezekoop, belend ten oosten hij zelf, ten zuiden en westen Claes Willemsz Clavesier en ten noorden de Drecht; nog 1 morgen land, belend ten oosten Maerten Dircxsz, ten zuiden Aelbert Dircxsz, ten westen de voornoemde woning en ten noorden de Drecht. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 29v, d.d. 03-01-1621 (scan 36) 

Rentebrief. Cornelis Huijbertsz rietdekker, wonende te Leimuiden, is schuldig aan de nagelaten weeskinderen van Vrerijck Willemsz zaliger een losrente van 9 gld. 7 st. 8 pen. per jaar met een hoofdsom van 150 gulden. Als onderpand geldt zijn huis, erf en boomgaard, gelegen in het zuideinde van Leimuiden, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden Jan Mourintsz en Garrebrant Jansz, ten westen de Oude Leimuiden en ten noorden Cornelis Meesz c.s. Eijmert Lenaertsz, buurman wonende te Leimuiden, zwager van de comparant, stelt zich borg. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Janszoen, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 30v, d.d. 11-01-1621 (scan 37) 

Transportbrief. Sijmon Jonge Pietersz, wonende in Ter Aar, draagt over aan Adrijaen Jansz, waard in Ter Aar, een principaal- en transportbrief op naam van Adrijaen Cornelisz met ca. 2 morgen land, beschreven in de brieven, volgens het morgenboek 2 morgen 1 hond groot. Koopsom is 100 gulden. Getuigen: Pieter Claesz, gezworene, en Lenert Jansz, schepen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 31v, d.d. 11-01-1621 (scan 38) 

Transportbrief. Pieter Cornelisz scheepmaker [waard], nu wonende te Amstelveen, draagt over aan Andries Jansz, weeskind van Jan Cornelisz zeilmaker, een bezegelde schouten custingbrief op naam van Wigger Ewoutsz, wonende in Ter Aar, inhoudende een bedrag van 1.000 gulden, te betalen in vijf termijnen, aldus de principaalbrief van 01-07-1620. Pieter Cornelisz stelt zich borg bij gebrek aan betaling. Gekocht voor 835 gulden. Getuigen: Pieter Claesz, gezworene, en Lenert Jansz, schepen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 32, d.d. 12-01-1621 (scan 38) 

Rentebrief. Dirc Anthonisz, buurman, wonende aan de oostzijde van de Oude Wetering onder Leimuiden, is schuldig aan Daem Adrijaensz, wonende te Amsterdam, een losrente van 24 gulden per jaar met een hoofdsom van 400 gulden. Als onderpand geldt zijn woning met huis, erf en boomgaard met naastgelegen land, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten de erfgenamen van zaliger Cornelis Dircxsz bakker, ten zuiden de comparant zelf en Cornelis Baertsz c.s., ten westen de Oude Wetering en ten noorden Rijntgen Gerritsdr weduwe. Geroyeerd op 07-02-1643. Getuigen: Jan Gijsz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 32v, d.d. 18-01-1621 (scan 39) 

Koopbrief. Mathijs Arijensz, voor zichzelf, en Cornelis Arijensz als man een voogd van Leentgen Arijens, zich sterkmakende voor het nagelaten weeskind van Vincent Arijensz zaliger, samen erfgenamen van Cornelis Arijensz Baggerman zaliger, verkopen aan Gerrit Claesz, wonende aan de Vriezenweg, een perceel veenland als akker, genaamd “het Bouwland”, gelegen te Vriezekoop, te verongelden voor 2,5 hond, belend ten oosten Louris Pietersz, ten zuiden Gijsbert Cornelisz, ten westen Gerrit Claesz en ten noorden Jacob Gerritsz c.s. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 33v, d.d. 21-01-1621 (scan 40) 

Schuldbrief. Gerrit Claesz, wonende aan de Vriezenweg onder Vriezekoop, is schuldig aan de erfgenamen van Cornelis Arijensz Baggerman zaliger, in zijn leven wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, 108 gulden vanwege de koop van bovengenoemd land, te betalen in vier termijnen. Als onderpandt geldt het gekochte land. Willem Gerritsz van Heijningen is borg. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 34, d.d. 21-01-1621 (scan 40) 

Koopbrief. Mathijs Arijensz, voor zichzelf, en Cornelis Arijensz als man en voogd van Leentgen Arijensdr, hen sterkmakende voor het nagelaten weeskind van Vincent Arijensz zaliger, samen erfgenamen van Cornelis Arijensz Baggerman, verkopen aan Maerten Claesz, buurman aan de Drecht onder Vriezekoop, een werf land met alles wat erop staat, gelegen aan de Drecht onder Vriezekoop, te verongelden voor 1/2 hond, belend ten oosten Louris Pietersz, ten zuiden en westen Jacob Gerritsz en ten noorden de Drecht. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 34v, d.d. 21-01-1621 (scan 41) 

Schuldbrief. Maerten Claesz, buurman aan de Drecht bij de Bilderdam onder Vriezekoop, is schuldig aan de erfgenamen van Cornelis Arijensz Baggerman zaliger, in zijn leven wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, 82 gulden vanwege de koop van bovenstaand werf land, te betalen in vier termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Willem Gerritsz van Heijningen, wonende te Rijnsaterwoude, is borg. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 35v, d.d. 21-01-1621 (scan 42) 

Koopbrief. Arijen Jacobsz Banthout, buurman aan de Drecht onder Vriezekoop, verkoopt aan Claes Dircxsz Bommer, buurman aan de Vriezenweg, 1/2 hond land, gelegen te Vriezekoop, belend ten oosten Claes Huijgensz, ten zuiden Arijen Dircxsz Bomer, ten westen Baert Cornelisz en ten noorden Jan Cornelisz [korenkoper] te Leiden. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 36, d.d. 29-01-1621 (scan 42) 

Schuldbrief. Claes Dircxsz Bomer, buurman aan de Vriezenweg, is schuldig aan Willem Gerritsz van Heijningen 310 gulden vanwege de koop van bovengenoemd stuk land van Adrijaen Jacobsz Banthout, te betalen in zeven termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. [In de marge: de koopsom was 835 gulden.] Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 36v, d.d. 29-01-1621 (scan 43) 

Scheidbrief. Maerten Gerritsz als zoon voor zichzelf, voor de ene helft, en Sijmon Claesz als man en voogd van Marritgen Gerritsdr, voor de andere helft, kinderen en erfgenamen van Gerrit Jansz Ouwe Jannen zaliger delen met elkaar hun vaders erfenis. Maerten Gerritsz krijgt een woning met huis, erf en boomgaard met het naastgelegen land, belend ten oosten Bastiaen Maertensz, ten zuiden de Vriezenweg, ten westen Heijnric Cornelisz en Jan Cornelisz Clieck en ten noorden Lenert Ouwestijnsz; nog 1/2 morgen land, belend ten oosten Wigger Ewoutsz, ten zuiden en westen Cornelis Claesz en ten noorden Jan Gerrit Jacobsz, samen te verongelden voor 2,5 morgen 1/2 hond land, samen gelegen te Vriezekoop; nog een partijtje land gelegen in de Korte Schilk onder Ter Aar, belend ten oosten Pieter Cornelisz, ten zuiden Cornelis assmisz, ten westen de weduwe van Lenert Jan Branden en ten noorden de landscheiding tussen Ter Aar en Nieuwveen, ten verongelden volgens het morgenboek. Hij zal uit naam van Sijmon Claesz 1.000 gulden betalen aan Cornelis Maertsz, wonende aan de Bilderdam onder Calslagen, in zeven termijnen. Daarnaast betaalt hij nog aan Sijmon Claesz 575 gulden in vijf termijnen. Als onderpand gelden de aangedeelde landen. Getuigen: Lenert en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 37, d.d. 29-01-1621 (scan 43) 

Schuldbrief. Meerten Gherritsz, buurman aan de Vriezenweg onder Vriezekoop, is schuldig aan Cornelis Maertensz, wonende aan de Bilderdam, 1.000 gulden vanwege aan Sijmon Claesz beloofd geld vanwege de verdeling van de vaderlijke erfenis van zijn huisvrouw, waarbij hem het huis en landen zijn toebedeeld, te betalen in zeven termijnen. Getuigen: Isbrant Jansz en Lenert Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 38, d.d. 29-01-1621 (scan 44) 

Schuldbrief. Maerten Gerritsz, wonende aan de Vriezenweg onder Vriezekoop, is schuldig aan Sijmon Claesz, zijn zwager, 575 gulden vanwege de verdeling van de vaderlijke erfenis van zijn huisvrouw, waarbij aan hem bovengemelde huis en landen zijn toebedeeld, te betalen in vijf termijnen. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 38v, d.d. 29-01-1621 (scan 45) 

Koopbrief. Jan Heijndericxsz schoenmaker, wonende aan de Oude Wetering, verkoopt aan Cornelis Meesz, wonende in het zuideinde van Leimuiden, een stuk land gelegen te Leimuiden, te verongelden voor 6 hond, belend ten oosten Gerrit Jansz, ten zuiden de erfgenamen van Marritgen Gerritsdr, ten westen Cornelis Heijnricxsz en ten noorden de erfgenamen van Cornelis Dircxsz scheepmaker. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Jan Gerritsz en Lenert Janszoen, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 39, d.d. 03-02-1621 (scan 45) 

Schuldbrief. Cornelis Meesz, wonende in het zuideinde van Leimuiden en Arent Meesz waard, zijn broer, wonende in het dorp Rijnsaterwoude, als borg, zijn schuldig aan Jan Heijndericxsz schoenmaker, wonende aan de Oude Wetering, 730 gulden, te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt het bovengenoemde land. Getuigen: Jan Gerritsz en Lenert Janszoen, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 39v, d.d. 03-02-1621 (scan 46) 

Koopbrief. Cornelis Fransz Broer waard verkoopt aan Claes Dircxsz Bomer een partij akkerland gelegen te Vriezekoop, te verongelden voor 6 hond, belend ten oosten Lenaert Bastiaensz en Huijch Claesz, ten zuiden Willem Cornelisz, ten westen Claes Huijgen en ten noorden Adrijaen Cornelisz zeilmaker. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Jan Lenertsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 40, d.d. 03-02-1621 (scan 46) 

Schuldbrief. Claes Dircxsz Bomer is schuldig aan Cornelis Fransz Broer waard 250 gulden, te betalen in drie termijnen, vanwege de koop van bovenstaand land. Afbetaald 29-07-1623. [In de marge: de koop was in totaal voor 287 gulden.] Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Jan Lenertsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 40v, d.d. 03-02-1621 (scan 47) 

Transportbrief. Claes Dircxsz Craecman, nu poorter van Amsterdam, draagt over aan Jan Anthonisz, scheepmaker aan de Oude Wetering, een bezegelde schouten eigenbrief op naam van Cleijn Dirc Jansz scheepmaker, inhoudende een huis, erf, hooihuis, helling en boomgaard, te verongelden voor 1 hond, alles beschreven in de eigenbrief van 03-03-1616. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Isbrant Jansz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 41, d.d. 06-02-1621 (scan 47) 

Schuldbrief. Jan Anthonisz, scheepmaker aan de Oude Wetering onder Leimuiden, is schuldig aan de nagelaten weeskinderen van zaliger Jan Heijnricxsz en Jannetgen Dircxsdr 416 gulden, vanwege een betaling aan Claes Dircxsz Craecman, te betalen in vier termijnen. Als onderpand geldt het gekochte scheepsmakershuis, erf, helling en boomgaard, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten voornoemde Claes Dircxsz Craecman, ten zuiden Pieter Jansz, ten westen de Oude Wetering en ten noorden Claes Borritsz. Getuigen: Isbrant Jansz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 41v, d.d. 06-02-1621 (scan 48) 

Koopbrief. Cors Jan Theesz, viskoper aan de Rijsdrecht onder Leimuiden, verkoopt aan Cornelis Anthonisz van Leeuwen een huis, erf, hooihuis en boomgaard met het naastgelegen land, gelegen aan de Rijsdrecht te Burgerveen onder Leimuiden, nu te verongelden voor 5,5 hond, belend ten oosten Dirc Dircxsz Jonge Docht, ten zuiden Lenert Bruijnensz en voornoemde Dirc Jonge Docht, ten westen Ouwe Claes Cornelisz en ten noorden de Rijsdrecht; nog een teeltuin, mede gelegen te Burggraverveen, bij bovenstaande 5,5 hond inbegrepen, belend ten oosten en noorden Lenert Bruijnensz, ten zuiden Albert Dircxsz en ten westen voornoemde Dirc Docht. Betaald met een schuldbrief ten behoeve van Willem Aelwijntsz. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 42, d.d. 11-02-1621 (scan 48) 

Schuldbrief. Cornelis Anthonisz van Leeuwen, wonende te Burggraverveen onder Leimuiden, is schuldig aan Willem Aelwijntsz, mede wonende te Burggraverveen onder Aalsmeer, 1.519 gulden vanwege een betaling aan Cors Jan Matheesz viskoper, te betalen in zeven termijnen. Als onderpand geldt het bovenstaande gekochte land. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 42v, d.d. 11-02-1621 (scan 49) 

Transportbrief. Cornelis Meesz, wonende in het zuideinde van Leimuiden, had gekocht van Lenaert Gerritsz Quaeckelaer een kamp heelland met een naastgelegen akker, samen te verongelden voor 1 morgen, gelegen te Leimuiden, waarvan er een eigenbrief was gepasseerd. Door naasting door Pieter Anthonisz Visscher, wonende in Nieuwe Wetering, geeft de comparant de eigenbrief van 30-08-1620 over aan Pieter Anthonisz. Getuigen: Lenert en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 43, d.d. 15-02-1621 (scan 49) 

Scheidbrief. Claes Dircxsz Buijs, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop als vader, aan de ene, en Cornelis Claesz Buijs, voor zichzelf, Dirc Jansz als man en voogd van Geertgen Claesdr, Mees Arijensz als man en voogd van Marritgen Claesdr, Marritgen Claesdr, weduwe van Ewout Jansz, geassisteerd door Heijnrick Anthonisz Verclaver, haar gekozen voogd, Cornelis Aelbrechtsz als voogd zich sterkmakende voor Sijntgen Claesdr, samen kinderen en erfgenamen van Marritgen Cornelisdr zaliger, aan de andere zijde, delen en scheiden de moederlijke erfenis. Claes Dircxsz Buijs als vader houdt het huis, erf, twee schuren en boomgaard met het naastgelegen land, deels akker deels heelland, strekkende van de Drecht zuidwaarts tot de Vriezenweg, belend ten oosten Arijen Jansz, Dirc Jansz en Borrit Anthonisz en ten westen Dingman Willemsz, Jop Jansz en Maerten Arijsz; nog een kamp land, belend ten oosten Cornelis Aelbrechtsz en Cornelis Claesz, ten zuiden Jan Cornelisz Sap, ten westen Arijen Jansz Sap en Dirc Jansz en ten noorden de Drecht; nog een kampje met een akker, belend ten oosten Dingman Willemsz en Maerten Arijsz c.s., ten zuiden voornoemde Dingman, ten westen Willem Baenen en Cornelis Aelbertsz en ten noorden de Drecht; nog twee akkers, belend ten oosten de kinderen met hun deel, ten zuiden de Vriezenweg, ten westen Dirc Jansz en de weduwe van Ewout Jansz en ten noorden voornoemde Dirc Jansz; nog een partij akker, belend ten oosten Neeltgen Claes en Jacop Cornelisz, ten zuiden de Drecht, ten westen Cornelis Aelbertsz en ten noorden de weduwe van Ewout Jansz; nog een partij akker, belend ten oosten en zuiden Jan Gerritsz van Cleeff, ten westen de erfgenamen van Cornelis Dirc Loosz zaliger en ten noorden de landscheiding met Aalsmeer; Claes Dircxsz Buijs zal zijn deel verongelden voor 5 morgen. Cornelis Claesz Buijs behoudt een stuk heelland, strekkende van de Vriezenweg noordwaarts tot het navolgende deel van Zijntgen Claesdr, belend ten oosten Bastiaen Cornelisz en ten westen Claes Buijs met zijn deel, te verongelden voor 1 morgen 65 roeden. Dirc Jansz, in naam van zijn huisvrouw, behoudt een stuk land met een akker, belend ten oosten Pieter Thijmonsz en de kinderen van Nies Jansdr zaliger, ten zuiden Dingman Willemsz, ten westen Arent Pietersz en voornoemde Dingman en ten noorden de Heerweg, te verongelden voor 1 morgen 65 roeden. Hij betaalt Mees Arijensz 25 gulden in twee termijnen. Mees Arijensz, in naam van zijn huisvrouw, behoudt een kamp land met een akker ernaast, belend ten oosten en zuiden voornoemde Heijnrick Thonisz Verclaver, ten westen Arent Arijensz en ten noorden Gerrit Jansz van Collem; nog een partij akker, belend ten oosten Arijen Arentsz en Cornelis Aelbertsz, ten zuiden de weduwe van Huijbert Cornelisz Bomer, ten westen voornoemde Cornelis Aelbertsz en ten noorden Jochum Jacobsz; zijn deel is te verongelden voor 1 morgen 65 roeden. Hij ontvangt van Dirc Jansz 25 gulden en van Cornelis Claesz Buijs, Marritgen en Sijntgen Claesdr 50 gulden, in twee termijnen. Marritgen Claesdr, met haar voogd, is aanbedeeld een kamp land, strekkende van het deel van Zijntgen Claesdr noordwaarts tot Aelbert Aelbertsz Zoon en Pieter Dingumsz, belend ten oosten Borrit Anthonisz en ten westen Dingman Willemsz, te verongelden voor 1 morgen 65 roeden. Ze moet een derde deel van 50 gulden betalen. Sijntgen Claesdr, met haar voogd, behoudt een stuk land ten noorden en zuiden afgepaald, belend ten oosten Bastiaen Cornelisz en ten westen Dingman Willemsz en voornoemde Claes Buijs met zijn deel, te verongelden voor 1 morgen 65 roeden. Ze moet een derde deel van 50 gulden betalen. Alle woningen en landen zijn gelegen te Vriezekoop. Cornelis Claesz Buijs, Marritgen en Zijntgen Claesdr zullen elk voor een derde deel moeten meebetalen aan het onderhoudt van het watermolentje, staande op het land van Pieter Dingmunsz. Getuigen: Lenert Jansz en Isbrant Jansz. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 43v, d.d. 17-02-1621 (scan 50) 

Koopbrief. Jan Dircxsz Pieten verkoopt Arent Phillipsz, beiden buurlieden te Burggraverveen, een akkerland, gelegen in Burggraverveen onder Leimuiden, te verongelden voor 1/2 morgen, belend ten oosten en westen Meerten Allertsz, ten zuiden Eleman Jansz en ten noorden Cornelis Arentsz. Koopsom is 96 gulden. Getuigen: Lenert en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 45v, d.d. 17-02-1621 (scan 52) 

Koopbrief. Jan Pieter Jacobsz verkoopt aan Jasper Jansz, buurman aan de Drecht onder Vriezekoop, een woning met huis, erf en boomgaard met naastgelegen land, belend ten oosten Willem Baenen en Cornelis Aelbertsz, ten zuiden de Drecht en ten westen Arent Pietersz en ten noorden het Vossepad; nog een veenakker, belend ten oosten Jonge Jan Cornelisz Sap, ten zuiden de Vriezenweg, ten westen Cornelis Corssen en ten noorden Anthonis Huijgensz, samen te verongelden 10,5 hond, gelegen onder Vriezekoop. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Lenert en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 46, d.d. 17-02-1621 (scan 52) 

Schuldbrief. Jasper Jansz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, is schldig aan Jan Pieter Jacobsz 950 gulden, te betalen in 10 termijnen. Als onderpand geldt bovenstaand gekocht land. Getuigen: Lenert en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 46v, d.d. 17-02-1621 (scan 53) 

Koopbrief. Jop Aelbertsz en Joost Woutersz, man en voogd van Marritgen Aelbertsdr, en Cornelis Maertensz Aeckerboom, man en voogd van Neeltgen Aelbertsdr, kinderen en erfgenamen van Aelbert Cornelisz en Anne Claesdr, verkopen aan Cornelis Jansz Besuijen, wonende te Rijnsaterwoude, een stuk land gelegen te Rijnsaterwoude, te verongelden voor 1 morgen 2 hond, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden de weeskinderen van Pieter Pietersz Schep en Jannetgen Arijensdr, ten westen Pieter Claesz en ten noorden Joost Woutersz. Vooraan bij de Heerweg staat, bij het huis van Heijnric Harmonsz, ligt een werf die hoort bij dit land hoort. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Lenert en Isbrant Jansz. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 47, d.d. 17-02-1621 (scan 53) 

Schuldbrief. Cornelis Jansz Besuijen, wonende te Rijnsaterwoude, is schuldig aan Jop Aelbertsz timmerman 500 gulden namens zijn broer en zwagers, te betalen de helft contant en de rest in vijf termijnen. Als onderpand geldt het bovenstaande gekochte land. Getuigen: Lenert en Isbrant Jansz. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 47v, d.d. 17-02-1621 (scan 54) 

Staat opnieuw en compleet geregistreerd op fol. 80v. Getuigen: [leeg]. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 48 (scan 54) 

Koopbrief. Dirc Huijgen, Cornelis Huijgen, elk voor zichzelf, Dirc Willemsz als man en voogd van Weijtngen Huijgendr, Pieter Willemsz als man en voogd van Marritgen Huijgendr, Pieter Dircxsz als man en voogd van Annetgen Huijgendr, samen kinderen en erfgenamen van zaliger Huijch Dircxsz en Jaepgen Cornelisdr, verkopen aan Marritgen Claesdr, weduwe van Cors Cornelisz Cluft, wonende te Lisse, een stuk land gelegen in ‘t Griet onder Leimuiden, te verongelden voor 1 morgen 2 hond, belend ten oosten Claes Aelbertsz dekker, ten zuiden ‘t Griet, ten westen de koopster zelf en ten noorden het Grote Meer. Getuigen: Lenert en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 48v, d.d. 17-02-1621 (scan 55) 

Schuldbrief. Marritgen Claesdr, weduwe van Cors Cornelisz Cluft, wonende te Lisse, met Gerrit Corssen, haar zoon en gekozen voogd, is schuldig aan de kinderen en erfgenamen van Huijch Dircxsz en Jaepgen Cornelisdr 466 gld. 13 st., te betalen in twee termijnen. Als onderpand geldt bovenstaand gekocht land. Afgelost op 07-05-1623. Getuigen: Lenert en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 49, d.d. 17-02-1621 (scan 55) 

Koopbrief. Cuijniertgen Willemsdr, weduwe van Lenert Jan Branden, met Willem Lenertsz, haar zoon en voogd, verkoopt aan Jan Arijensz opten Driespronc een gerechte helft van 5 hond land, gelegen aan de Vriezenweg onder Vriezekoop, waarvan voornoemde Jan Arijensz de andere helft zelf al bezit, belend in het geheel ten oosten Gerrit Claes Ghijsz, ten zuiden de Vriezenweg, ten westen Arijen Dircxsz Bomer en ten noorden Jacob Gerritsz. Koopsom is 200 gulden. Getuigen: Lenert en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 49v, d.d. 17-02-1621 (scan 56) 

Koopbrief. Cuijniertge Willemsdr, weduwe van Lenert Jan Branden, met Willem Lenertsz, haar zoon en voogd, verkoopt aan Dirc Claesz Bomer 3 hond land gelegen te Vriezekoop, belend ten oosten Jan Arijensz, ten zuiden Thijmon Corsz, ten westen Willem Cornelisz en ten noorden de Vriezenweg. Getuigen: Lenert en Isbrant Jansz, schepenen. 
 ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 50, d.d. 17-02-1621 (scan 56) 

Schuldbrief. Dirc Claesz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, is schuldig aan Cuijniertgen Willemsdr, weduwe van Lenert Jan Branden, 190 gulden te betalen in vier termijnen, vanwege de koop van bovengenoemd land. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Lenert en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 50v, d.d. 17-02-1621 (scan 57) 

Koopbrief. Claes Willemsz Clavesier, voor de ene helft, Dirc en Willem Claesz, elk voor zichzelf, Abraham Gerritsz Slingerlant als man en voogd van Trijntgen Claesdr, Marritgen en Aechgen Claesdr, geassisteerd door Aelbert Dircxsz, hun gekozen voogd, hen sterkmakende voor Cornelis Claesz, Huijbert Claesz en Lijsbet Claesdr, samen kinderen en erfgenamen van Annetgen Dircxsdr, voor de andere helft, verkopen aan Anthonis Claesz van der Muelen een woning met huis, erf en boomgaard met naastgelegen land, belend ten oosten en noorden Maerten Cornelisz, ten zuiden de Drecht en ten westen Jan Dircxsz; nog een stuk land met een akker, belend ten oosten en zuiden Maerten Jansz, ten westen Jan Jaspersz en ten noorden de Drecht; nog een partij akker, belend ten oosten Vroutgen Pietersdr, ten zuiden en westen Jan Jaspersz en ten noorden voornoemde Maerten Jansz; nog een veenakker, belend ten oosten Vroutgen Pietersdr, ten zuiden de Vriezenweg, ten westen Garrebrant Jansz en ten noorden Cornelis Gerritsz van Calslagen; alles gelegeven onder Vriezekoop, te verongelden voor 3,5 morgen. De koopsom is 834 gulden. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Jan Ghijssen, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 51, d.d. 18-02-1621 (scan 57) 

Scheidbrief. Jan Pietersz als zoon en gerechte voogd zich sterkmakende voor Aeffgen Taetincksdr, weduwe van Dirc Arijensz, in zijn leven wonende te Burggraverveen en overleden te Haarlem, aan de ene, en Gerrit Dircxsz en Arijen Dircxsz, elk voor zichzelf en Gijsbert Cornelisz Booten als man en voogd van Reijmgen Buijens, een dochter van Marritgen Dircxs zaliger, samen kinderen en erfgenamen van voornoemde Dirc Arijensz, aan de andere zijde. Ze hebben met elkaar hun vaders erfenis gedeeld. De weduwe houdt twee huizen met hun erven, buiten de Schalkwijkerpoort van Haarlem, evenals de inboedel en huisraad e.d., uitgezonderd de kleding van Dirck Arijensz, die tussen de kinderen worden verdeeld. Ze ontvangt van haar kinderen 250 gulden in vijf termijnen. Gerrit Dircxsz krijgt een stuk land, deels akker, deels heelland, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Willem Pietersz, ten zuiden Jacob Cornelisz, ten westen de weduwe van Gerrit Claesz en ten noorden Gijsbert Cornelisz Booten met zijn deel; nog twee akkers gelegen te Leimuiden, belend ten oosten en zuiden hij zelf en ten westen en noorden Willem Pietersz, samen te verongelden voor 3 hond 67 roeden; nog twee partijen akkerland, beiden te Aalsmeer, het eerste perceel belend ten oosten Gielsgen Claesdr weduwe, ten zuiden de weduwe van Lenaert Dircxsz Loos, ten westen Jan Dircxsz Coster en ten noorden de weduwe van Cornelis Maertsz, het andere perceel belend ten oosten Jacob Jonge Claesz, ten zuiden Cornelis Willemsz, ten westen de weduwe van Pieter Harmonsz en ten noorden de weduwe van Gijsbert Aertsz, te verongelden volgens het morgenboek. Arijen Dircxsz is gedeeld een huis, erf en boomgaard met naastgelegen land, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Jop Dircxsz, ten zuiden Willem Pietersz, ten westen Bastiaen Arentsz en ten noorden de Rijsdrecht, te verongelden voor 2 hond 17 roeden. Gijsbert Cornelisz Booten, in naam van zijn huisvrouw, is gedeeld een stuk land te Leimuiden, belend ten oosten Willem Pietersz, ten zuiden Gerrit Dircxsz met zijn deel, ten westen Cornelis Gerritsz en ten noorden Arijen Dircxsz, te verongelden voor 5 hond 16 roeden. Getuigen: Lenaert en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 51v, d.d. 19-02-1621 (scan 58) 

Transportbrief. Anthonis Claesz van der Muelen draagt over aan Dirc Aelbertsz, wonende op Legmeer, een bezegelde schouten eigendomsbrief op naam van Claes Willemsz Clavesier voor de ene helft en de kinderen en erfgenamen van Annetgen Dircxsdr zaliger voor de andere helft, inhoudende een woning met naastgelegen landen, samen te verongelden voor 3,5 morgen, alles volgens de principale eigenbrief d.d. [18-]02-1621. Betaald met twee schuldbrieven. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Jan Ghijsbertsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 52v, d.d. 23-02-1621 (scan 59) 

Schuldbrief. Dirck Aelbertsz, nu wonende te Legmeer onder Amstelveen, is schuldig aan Willem Gerritsz van Heijningen 750 gulden te betalen in 10 termijnen. Als onderpand geldt een woning met huis, erf en boomgaard met naastgelegen land, gekocht met dit geld, belend ten oosten en noorden Maerten Cornelisz, ten zuiden de Drecht en ten westen Jan Dircxsz; nog een stuk akkerland, belend ten oosten en zuiden Maerten Jansz, ten westen Jan Jaspersz en ten noorden de Drecht; nog een partij veenakker, belend ten oosten Vroutgen Pietersdr, ten zuiden en westen voornoemde Jan Jaspersz en ten noorden Maerten Jansz; nog een veenakker, belend ten oosten Vroutgen Pietersdr, ten zuiden de Vriezenweg, ten westen Garrebrant Jansz en ten noorden Cornelis Gerritsz van Calslagen; samen gelegen te Vriezekoop. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Jan Ghijsbertsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 53, d.d. 23-02-1621 (scan 59) 

Schuldbrief. Dirc Aelbertsz, nu wonende te Legmeer onder Amstelveen, is schuldig aan Anthonis Claesz van de Muelen 750 gulden te betalen in 10 termijnen, vanwege de koop van bovenstaand land. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Jan Ghijsbertsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 53v, d.d. 23-02-1621 (scan 60) 

Koopbrief. Claes Dircxsz van Ameronge, wonende aan de Ookweg onder Leimuiden, verkoopt aan Thamis Ghijsbertsz, wonende te Amsterdam, een stuk land gelegen aan de Ookweg onder Leimuiden, te verongelden voor 13 hond, belend ten oosten Jonge Cornelis Claesz, Dirck Rutgersz en Pieter Foppen, ten zuiden Dirc Claessen, ten westen de weduwe van Claes Lenaertsz en ten noorden Baert Ewoutsz en de Ookweg c.s. Betaald met een rentebrief. Getuigen: Jan Gerritsz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 54, d.d. 23-02-1621 (scan 60) 

Rentebrief. Thamis Gijsbertsz, nu wonende te Amsterdam en Jan Ghijsbertsz, zijn broer, tegenwoordig schepen van dit ambacht, als borg, zijn schuldig aan de kerk van Leimuiden een losrente van 31 gld. 5 st. per jaar met een hoofdsom van 500 gulden vanwege de koop [voor 1.100 gulden] van Claes Dircxsz van Amerong van bovenstaand land. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Jan Gerritsz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 54v, d.d. 23-02-1621 (scan 61) 

Bevrijding. Jasper Jansz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, bevrijdt Jan Pieter Jacobsz van een rentebrief, door voornoemde Jan Pietersz ten behoeve van de kerk van Leimuiden afgesloten met een hoofdsom van 100 gulden, die de comparant tot zijn last neemt. Hij stelt tot onderpand zijn woning als huis, erf en boomgaard met naastgelegen land, gelegen aan de Drecht onder Vriezekoop, belend ten oosten Willem Banen en Cornelis Ael.., ten zuiden de Drecht, ten westen Arent Pietersz en ten noorden het Vossepad. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Jan Ghijsbertsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 55v, d.d. 23-02-1621 (scan 62) 

Staat opnieuw en compleet geregistreerd op fol. 100. Getuigen: [leeg]. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 56 (scan 62) 

Transportbrief. Dirc Arijensz, voor zichzelf en zich sterkmakende voor Daem Arijensz en Marritgen Arijensdr, Arijen Cornelisz, voor zichzelf, Gerrit Arentsz als man en voogd van Betgen Cornelisdr, voornoemde Dirc Arijensz en Anthonis Huijgensz als voogden zich sterkmakende voor de onmonidge weeskinderen van Cornelis Arijensz, Jacob Heijndericxsz als man en voogd van Jannetgen Arijensdr, Arijen Arentsz als man en voogd van Aechte Arijensdr, Jan Jacobsz als vader en voogd van zijn onmondige kinderen, verwekt bij Hilegen Arijensdr, Gerrit Claesz Vos als vader en voogd van zijn weeskinderen, verwekt bij Marritgen Areijensdr en Cornelis Willemsz Hassen als man en voogd geweest van Duijfgen Arijensdr, samen kinderen en erfgenamen van Aeltgen Dircxdr, weduwe van Arijen Damensz, beiden overleden, dragen over aan Pieter Foppen schoenmaker, wonende in het dorp Leimuiden, een bezegelde schouten eigenbrief op naam van Cornelis en Sijmon Aelbertsz, broers, inhoudende 1,5 morgen land, beschreven in de eigenbrief d.d. 23-01-1599. Getuigen: Jan Ghijssoon en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 57, d.d. 25-02-1621 (scan 63) 

Schuldbrief. Pieter Foppen schoenmaker, wonende in het dorp Leimuiden, en Dirc Foppen, wonende mede aldaar, zijn broer, als borg, zijn schuldig aan de kinderen van erfgenamen van Aeltgen Dircxsdr, weduwe van Arijen Damensz, beiden overleden, 1.485 gulden, te betalen in vijf termijnen. Als onderpand geldt het gekochte 1,5 morgen land, gelegen onder Leimuiden, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden Dirc Claesz, ten westen de Oude Leimuiden en ten noorden Dirc Rutgersz schoenmaker. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 57v, d.d. 25-02-1621 (scan 64) 

Staat opnieuw en compleet geregistreerd op fol. 92v. Getuigen: [leeg]. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 58 (scan 64) 

Koopbrief. Claes Dircxsz Amerongh, nu wonende aan de Ookweg onder Leimuiden, verkoopt aan Jan Cornelisz Jansz [foutje?] Jongekindt te Burggraverveen stuk land van 3 hond 35 roeden groot, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Claes Aelbertsz dekker en ten zuiden, westen en noorden de weduwe van Claes Lenertsz. De koopsom is 60 gulden. Getuigen: Dirc Jansz en Jan Lenertsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 59, d.d. 03-03-1621 (scan 65) 

Koopbrief. Cornelis Huijgensz Zoon, wonende te Alkemade, verkoopt aan Isbrant Heijnricxsz scheepmaker drie partijen land naast elkaar, gelegen te Leimuiden, 10 hond groot, belend ten oosten Dirc Cornelisz Verdrecht en Cornelis Baertsz, ten zuiden en noorden Pieter Willemsz en ten westen Trijntgen Gerritsdr en Dirc Fransz. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Jan Lenertsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 59v, d.d. 03-03-1621 (scan 66) 

Koopbrief. Claes Dircxsz van Amerong, wonende aan de Ookweg onder Leimuiden, verkoopt aan Claes Baertsz Noon, wonende te Leimuiden, een woning met huis, erf en boomgaard met naastgelegen land, belend ten oosten en noorden Freederic Jansz, ten zuiden de Ookweg en ten westen de weduwe van Maerten Willemsz Blommerhorn; nog een partij land, deels hooi- of turfland, belend ten oosten Jacob Willemsz, ten zuiden de koper zelf, ten westen voornoemde Jacob en de weduwe van Jan Jochumsz en ten noorden ‘t Griet; nog een partij land, deels teel- of turfland, belend ten oosten voornoemde Jacop Willemsz, ten zuiden Frederic Jansz, ten westen Thamis Ghijsbertsz en ten noorden de koper zelf; samen te verongelden voor 3 morgen 1 hond, alles gelegen onder Leimuiden. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Lenert Jansz en Jan Lenertsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 60, d.d. 03-03-1621 (scan 66) 

Schuldbrief. Claes Baertsz, nu buurman wonende te Leimuiden, en Jan Ghijsbertsz, tegenwoordig schepen in dit ambacht, als borg, zijn schuldig aan Claes Dircxsz van Amerong 876 gulden [de koop was in totaal voor 1.500 gulden], te betalen in drie termijnen. Als onderpand gelden de gekochte landen. Getuigen: Lenert Jansz en Jan Lenertsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 60v, d.d. 03-03-1621 (scan 67) 

Transportbrief. Jan Cornelis Woutersz, wonende nu in Roelofarendsveen, draagt over aan Cornelis Pietersz Ruijch, biervoerder aan de Oude Wetering, een bezegelde schouten eigenbrief op naam van Annetgen Jansdr, weduwe van Arijen Jansz Schuijt en haar voogd, inhoudende een erf met tegenwoordig een huis erop, te verongelden voor 4 hond 50 roeden land, beschreven in de eigendomsbrief van 02-02-1617. De koopsom is 200 gulden. Getuigen: Jan Lenertsz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 61, d.d. 03-03-1621 (scan 67)  

Rentebrief. Segert Dircxsz smid, wonende in het dorp Leimuiden, is schuldig aan de nagelaten weeskinderen van Hillegont Cornelisdr, in haar leven verwekt bij Jan Gijsbertsz, een losrente van 6 gld. 5 st. per jaar. Als onderpand geldt zijn huis en erf, gelegen in het dorp Leimuiden, belend ten oosten Jan Gerritsz en Pieter Foppen, ten zuiden de pastoriewerf, ten westen de Heerweg en ten noorden Claes Pietersz. 
Getuigen: Jan Lenertsz, schepen, en Willem Pietersz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr.  124.1.11), inv.nr. 3, fol. 62, d.d. 07-03-1621 (scan 68) 

Koopbrief. Pieter Jan Pietersz, wonende bij de Bilderdam aan de Drecht onder Vriezekoop, verkoopt aan Abraham Cornelisz een schuur met een erf en naastgelegen land, gelegen bij de Bilderdam aan de Drecht onder Vriezekoop, te verongelden voor 4 hond, belend ten oosten Pieter Jansz zelf c.s., ten zuiden de Drecht, ten westen Cornelis Cornelisz scheepmaker en ten noorden Maerten Huijbertsz. De koopsom is 700 gulden. Getuigen: Lenert en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr.  124.1.11), inv.nr. 3, fol. 63, d.d. 07-03-1621 (scan 69) 

Koopbrief. Jacob Clementsz, wonende in Ter Aar, verkoopt aan Thijmon Corsz 6 hond land met akker of water, gelegen te Vriezekoop, belend ten oosten de koper zelf, ten zuiden de Doyssen, ten westen Jan Heijnricxsz bakker en ten noorden Pieter Baenen. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Lenert Jansz, schepen, en Pieter Claesz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr.  124.1.11), inv.nr. 3, fol. 63v, d.d. 07-03-1621 (scan 70) 

Schuldbrief. Thijmon Corssen, wonende in Ter Aar, is schuldig aan Jacob Clementsz, wonende mede aldaar, 125 gulden te betalen in twee termijnen, vanwege de koop van bovengenoemd land. Als onderpand geldt het gekochte veenland. Getuigen: Lenert Jansz, schepen, en Pieter Claesz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr.  124.1.11), inv.nr. 3, fol. 64, d.d. 07-03-1621 (scan 70) 

Koopbrief. Gherridt Cornelisz, als zoon voor zichzelf, en Claes Valcksz als man en voogd van Marritgen Cornelisdr, elk voor een gerecht derde deel erfgenamen van Cornelis Gerritsz van Calslagen zaliger, verkopen aan Bastijaen Dircxsz als man en voogd van Grietgen Cornelisdr, voor het resterende derde deel erfgenaam, een partij land met akker of water gelegen te Burggraverveen onder Leimuiden, te verongelden voor 10 hond, belend ten oosten, zuiden en westen Jan Matheesz en ten noorden Dirck Dircxsz Docht c.s. De koopsom is 20 gulden. Getuigen: Pieter Claesz en Cornelis Jacobsz dekker, gezworenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr.  124.1.11), inv.nr. 3, fol. 64v, d.d. 15-03-1621 (scan 71) 

Is al eerder geregistreerd op fol. 50. Getuigen: [leeg]. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 65 (scan 71) 

Koopbrief. Cleijn Dirck Jacobsz scheepmaker, wonende aan de oostzijde van de Oude Wetering, verkoopt aan Claes Ponsz drie akkertjes land, te verongelden voor 75 roeden, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Dirck Foppen, ten zuiden hij zelf, ten westen en noorden Jan Heijnricxsz schoenmaker. De koopsom is 100 gulden.  Getuigen: Jan Gerritsz, schepen, en Cornelis Jacobsz dekker, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 65v, d.d. 15-03-1621 (scan 72) 

Koopbrief. Arent Cornelisz, wonende aan de Ookweg onder Leimuiden, verkoopt aan Crijn Jansz, wonende mede aldaar, een huis en erf met een akkerland ernaast, te verongelden voor 1,5 hond in het morgenboek, gelegen aan de Ookweg, belend ten oosten Baert Meesz, ten zuiden de Ookweg, ten westen Arent Heijnricxsz snijder en voornoemde Baert Meesz en ten noorden Cornelis Cornelisz. Getuigen: Jan Gerritsz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 66, d.d. 15-03-1621 (scan 72) 

Schuldbrief. Crijn Jansz, wonende aan de Ookweg onder Leimuiden, is schuldig aan Arent Cornelisz, wonende mede aldaar, 300 gulden, te betalen in zes termijnen. Hij verbindt als onderpand bovenstaande woning met huis, erf en boomgaard met een akkerland ernaast. Getuigen: Jan Gerritsz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 66v, d.d. 15-03-1621 (scan 73) 

Koopbrief. Gerrit Cornelisz, als zoon voor zichzelf, Bastiaen Dircxsz als man en voogd van Grietgen Cornelisdr, Claes Valcxsz als man en voogd van Marritgen Cornelisdr, kinderen en erfgenamen van Cornelis Gerritsz van Calslagen, verkopen aan Jasper Jansz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, 5 hond land aan akker of water, belend ten oosten en westen Jan Jaspersz, ten zuiden en noorden Dirc Aelbertsz. Getuigen: Pieter Claesz en Cornelis Jacobsz, gezworenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 67v, d.d. 15-03-1621 (scan 74) 

Transportbrief. Willem Cornelisz, nu wonende te Kudelstaart, draagt over aan Frans Claes Ghijsz, wonende aan de Vriezenweg, alle actie die de comparant is aangekomen van Adrijaen Jansz Watelander, inhoudende 1 morgen land, beschreven in de principale transportbrief. Betaald met 47 gulden contant geld. Getuigen: Jan Cornelisz en Louweris Pietersz, gezworenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 68, d.d. 16-03-1621 (scan 74) 

Staat opnieuw en compleet geregistreerd op fol. 94. Getuigen: [leeg]. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 68v (scan 75) 

Koopbrief. Aeltgen Pouwelsdr, weduwe van Cornelis Dircxsz Molre, geassisteerd door Jan Gerritsz, haar gekozen voogd, verkoopt aan Cornelis Arentsz Rijckelt een huis en erf, belend ten oosten Pieter Gerritsz, ten zuiden de Rijsdrecht, ten westen en noorden Bastiaen Dircxsz; nog een akkerland, belend ten oosten Bastiaen Dircxsz c.s., ten zuiden Giel(?) Claesdr weduwe, ten westen de koper zelf en ten noorden voornoemde Bastiaen Dircxsz; alles gelegen te Leimuiden, te verongelden voor 6 hond. De koopsom is 40 gulden. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Aelbert Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 69, d.d. 17-03-1621 (scan 75) 

Koopbrief. Marritgen Pietersdr, geassisteerd door Pieter Willemsz, haar vader en gekozen voogd, verkoopt aan Jan Jansz, wonende in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, een teeltuin land, gelegen te Rijnsaterwoude, te verongelden voor 1,5 hond, belend ten oosten Arijen Jansz, ten zuiden en westen Jan Claes Corsz en ten noorden Jacob Willemsz en Lenert Jansz. Betaald emt een obligatie van 104 gulden. Getuigen: Jan Gerritsz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 69v, d.d. 17-03-1621 (scan 76) 

Rentebrief. Gerrit Rochusz, wonende aan de oostzijde van de Oude Wetering onder Leimuiden, is schuldig aan Cornelis Jacobsz Spruijt, wonende aan de Oude Wetering, een losrente van 3 gld. 2 st. 8 pen. per jaar met een hoofdsom van 50 gulden. Als onderpand geldt zijn huis, erf en boomgaard, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Cornelis Heijnricxsz, ten zuiden de weeskinderen van Arritgen Jacobsdr zaliger, ten westen de Oude Wetering en ten noorden Jacob Willemsz. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 70, d.d. 17-03-1621 (scan 76) 

Transportbrief. Cornelis Pietersz Ruijch, wonende aan de Oude Wetering onder Alkemade draagt over aan Gerrit Heijnricxsz scheepmaker een bezegelde schouten eigenbrief op naam van Cornelis Lenaertsz, inhoudende een huis en werf, beschreven in de principale eigendomsbrief d.d. 10-06-1620. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Isbrant Jansz en Cleijn Dirck Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 71, d.d. 31-03-1621 (scan 77) 

Schuldbrief. Gerrit Heijnricxsz scheepmaker en Arijs Dircxsz, als borg, beide wonende aan de Oude Wetering onder Leimuiden, zijn schuldig aan Cornelis Pietersz Ruijch 300 gulden vanwege de koop van een huis en erf, te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt het gekochte huis en erf, gelegen aan de oostzijde van de Oude Wetering onder Leimuiden, belend ten oosten en zuiden voornoemde Gerrit Heijndricxsz, ten westen de Oude Wetering en ten noorden Cleijn Dirc Jansz scheepmaker. Getuigen: Isbrant Jansz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 71v, d.d. 31-03-1621 (scan 78) 

Koopbrief. Groodt Dirc Jansz als vader en Dirc Jansz als oom en gerechte voogd en hen sterkmakende voor de nagelaten weeskinderen van Marritgen Jansdr zaliger, die ze in haar leven heeft verwekt met voornoemde Groot Dirck Jansz, verkopen aan Gelder Cornelisz, wonende te Leimuiden, een stuk land gelegen te Leimuiden, te verongelden voor 5 hond, belend ten oosten de Oude Leimuiden, ten zuiden Mourin Huijgensz, ten noorden Cornelis Claesz en ten westen de kinderen zelf. De koper moet een sloot schieten tussen dit land en het land van de kinderen. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 72, d.d. 02-04-1621 (scan 78) 

Schuldbrief. Gelder Cornelisz, buurman, wonende te Leimuiden, is schuldig aan Cleijn Dirc Jansz, scheepmaker aan de Oude Wetering, 450 gulden voor de weeskinderen van Marritgen Jansdr zaliger, te betalen in vijf termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 72v, d.d. 02-04-1621 (scan 79) 

Koopbrief. Cors Vincentsz, wonende bij de Doesbrug verkoopt aan Anthonis Claesz van der Muelen een stuk land, gelegen te Leimuiden, te verongelden voor 1 morgen, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden Anthonis Claesz en de koper zelf, ten westen en noorden Dirc Claesz. Betaald met een rentebrief. Getuigen: IJsbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 73, d.d. 10-04-1621 (scan 79) 

Rentebrief. Anthonis Claesz van der Muelen, wonende te Leimuiden, is schuldig aan Kors Vincentsz, wonende bij de Doesbrug een losrente van 18 gld. 15 st. per jaar met een hoofdsom van 375 gulden. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 73v, d.d. 10-04-1621 (scan 80) 

Koopbrief. Kors Vincentsz, wonende bij de Doesbrug, verkoopt aan Dirck Foppensz, wonende te Leimuiden, een stuk land te Leimuiden, te verongelden voor 14 hond, belend ten oosten de Oude Leimuiden, ten zuiden Mourin Huijgensz en Cleijn Dirc Jansz scheepmaker, ten westen Claes Ponsz en voornoemde Dirc Jansz en ten noorden Cornelis Cornelisz bakker. Betaald met de overdracht van een custingbrief. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 74v, d.d. 10-04-1621 (scan 81) 

Transportbrief. Dirck Foppensz, wonende te Leimuiden, draagt over aan Cors Vincentsz een bezegelde schouten custingbrief d.d. 20-08-1619 op naam van Jan Anthonisz scheepmaker als principaal en Dirc Anthonisz en Claes Borritsz als borgen, waarvan nog vier termijnen openstaan van 428 gld. 11 st. 8 pen., waarvan de comparant de eerste termijn zal ontvangen en Kors Sentensz de andere drie termijnen voor een bedrag van 1.285 gld. 14 st. 8 pen. met nog 164 gld. 5 st. 8 pen. op allerheiligen 1621. Dirc Foppensz verbindt zichzelf als borg met het gekochte 14 hond land. Getuigen: IJsbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 75, d.d. 10-04-1621 (scan 81) 

Koopbrief. Dirck Claesz, wonende te Leimuiden, verkoopt aan Kors Vincentsz, zijn zwager, een stuk land te Leimuiden, te verongelden voor 7,5 hond land, belend ten oosten en zuiden Anthonis Claesz van der Muelen, ten westen de Oude Leimuiden en ten noorden de verkoper zelf. De koopsom is 715 gulden. Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 76, d.d. 10-04-1621 (scan 82) 

Koopbrief. Dirck Claesz, wonende te Leimuiden, verkoopt aan Dirck Foppensz, wonende mede aldaar, een huis en erf gelegen in het dorp Leimuiden, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden de Heerweg en de Kerklaan, ten westen de weduwe en kinderen van Arent Claesz schoenmaker en ten noorden Gerrit Jansz scheepmaker. De dwarssloot aan het einde van het erf hoort ook bij de koop, die de koper zal moeten onderhouden zodat de eigenaars van de erven van Gerrit Jansz en de weduwe en kinderen van Arent Claesz, gelegen ten noorden van het erf, erdoor kunnen varen. Betaald met een schadeloosbrief. Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 76v, d.d. 10-04-1621 (scan 83) 

Schadeloosbrief. Dirc Foppensz, wonende in het dorp Leimuiden, heeft gekocht van Dirc Claesz een huis en erf, gelegen in het dorp Leimuiden, belend als in de vorige akte. Hij zal betalen aan Aert Claesz, zoon van Ouwe Claes Aertsz, een bedrag van 660 gulden te betalen in zes termijnen, vanwege een custingbrief d.d. 01-12-1617. Als onderpand geldt het gekochte huis. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 77v, d.d. 10-04-1621 (scan 84) 

Rentebrief. Cornelis Heijnderix, poorter van Amsterdam, is schuldig aan Daem Adrijaensz, wonende mede aldaar, een losrente van 9 gld. 7 st. 8 pen. per jaar met een hoofdsom van 150 gulden. Als onderpand geldt een stuk land gelegen te Leimuiden, ca. 2,5 morgen groot, belend ten oosten Cornelis Meesz, ten zuiden Jan Heijndericxsz schoenmaker, ten westen Dirc Cornelisz Verdrecht en ten noorden Jan Cornelisz. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 78v, d.d. 18-04-1621 (scan 85) 

Bierstalbrief. Claes Jansz bakker, wonende te Leimuiden, als man en voogd van Aeltgen Huijgendr, nagelaten weduwe van Cornelis Arijensz, is schuldig aan Marritgen Aelbrechtsdr, weduwe van Louweris Hassen, brouwster in de Drie Klaveren te Haarlem een bedrag van 1.600 gulden vanwege geleverd Haarlems bier, te betalen in drie termijnen van een half jaar. Als onderpand geldt zijn huis, erf, schuur en boomgaard gelegen bij de Leimuiderbrug onder Leimuiden, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden de Drecht, ten westen de erfgenamen van Cornelis Dircxsz bakker en ten noorden Dirc Sijbrantsz c.s.; nog twee kampen land, samen ca. 7 hond groot, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Anthonis Huijgen, ten zuiden de Drecht, ten westen de erfgenamen van Jan Gerritsz Quandt en ten noorden de landscheiding. Afbetaald op 15-03-1628. Getuigen: Cornelis Jansz Quandt, gezworene, en Jan Willemsz, schepen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 79v, d.d. 27-04-1621 (scan 86) 

Koopbrief. Pieter Jansz [Thooft], wonende aan de Oude Wetering onder Leimuiden, verkoopt aan de weeskinderen van Marritgen Jansdr zaliger, in haar leven verwekt bij Groot Dirc Jansz scheepmaker, met namen Jan, Dirc, Willem, Marritgen en Aeltgen Dircxs zonen en dochters, een huis, erf en boomgaard, gelegen aan de oostzijde van de Oude Wetering onder Leimuiden, te verongelden voor 2 hond, belend ten oosten Claes Dircxsz Craecman, ten zuiden Cleijn Dirc Jansz, ten westen de Oude Wetering en Jan Anthonisz en ten noorden Jan Anthonisz. De koopsom is 525 gulden. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 80v, d.d. 28-04-1621 (scan 87) 

Koopbrief. Harmen Pietersz, zoon en erfgenaam van Pieter Harmonsz en Wijburch Gerritsdr, zijn overleden ouders, geassisteerd door Harmon Harmonsz, zijn oom en voogd, verkoopt aan Krijn Dircxsz, buurman te Burggraverveen onder Leimuiden, een partij land gelegen te Burggraverveen onder Leimuiden te verongelden voor 1/6e deel van 1 morgen land, belend in het geheel ten oosten Cornelis Willemsz Vinckenooch, ten zuiden Cornelis Jansz Jongekint, ten westen de Dijksloot en ten noorden Jan Pouwelsz. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 81, d.d. 01-05-1621 (scan 87) 

Schuldbrief. Crijn Dircxsz, wonende te Burggraverveen onder Leimuiden, is schuldig aan Harmen Pietersz, mede buurman te Burggraverveen onder Leimuiden, 325 gulden vanwege de koop van bovenstaand land, te betalen in vijf termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Borg is Jan Dircxsz, mede wonende te Burggraverveen. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 81v, d.d. 01-05-1621 (scan 88) 

Rentebrief. Emmetgen Aertsdr, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Jaspersz, geassisteerd door Jasper Cornelisz, haar zoon en gekozen voogd, is schuldig aan Jan Cornelisz, nagelaten weeskind van Cuijniertgen Jansdr zaliger, in haar verwekt bij Cornelis Arijensz, een losrente van 12 gld. 10 st. per jaar met een hoofdsom van 200 gulden. Als onderpand gelden al haar roerende en onroerende goederen. De comparante heeft ter weeskamer van Cornelis Arijensz en Cornelis Jansz Sap het geld ontvangen. Borg is Vroutgen Pietersdr, weduwe van Aert Aertsz Kooij, met de schout als haar gekozen voogd. Zij stelt als onderpand haar woning met huis, erf en boomgaard, belend in het geheel ten oosten Lenert Pietersz, ten zuiden de Drecht, ten westen Griet Jansdr weduwe van Gerrit Willemsz zelf en ten noorden Jan Willemsz c.s.; nog ca. 6 hond land, belend ten oosten Jan Lenertsz scheepmaker, ten zuiden Cors Anthonisz, ten westen Lenert Pietersz en ten noorden de Heerweg; alles gelegen te Vriezekoop. Indien Vroutgen Pieters overlijdt voor Neeltgen Aerts, zal de hoofdsom met rente worden afgelost uit de erfportie van haar dochter. Getuigen: Isbrant Jansz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 82v, d.d. 10-05-1621 (scan 89) 

Transportbrief. Jan Harmonsz kleermaker, zoon en erfgenaam van Harmon Wesselen, zijn overleden vader, draagt over aan mr. Gerrit Adrijaensz van Ramsburch [schoolmeester] procureur, wonende te Leimuiden, twee bezegelde schouten eigendomsbrieven, waarvan de oudste voornoemde Harmen Wesselsz is aangekomen van Adrijaen Jacobsz Roes, inhoudende een huis en erf, en de andere staat op naam van Robbrecht Jansz, inhoudende een akkerland. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: IJsbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 83v, d.d. 12-05-1621 (scan 90) 

Schuldbrief. Mr. Gerrit Adrijaensz van Raemsburch procureur, wonende te Leimuiden, is schuldig aan Gerridt Cornelisz van Bleijswijc, wonende te Zoeterwoude, 365 gulden vanwege de bovenstaande koop van Jan Harmonsz kleermaker, te betalen in vijf termijnen. Als onderpand geldt het gekochte huis en erf, gelegen in het dorp Leimuiden, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden Anthonis Claesz c.s., ten westen en noorden Dirc Ruttensz. Afgelost op 14-11-1626. Getuigen: IJsbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 84, d.d. 12-05-1621 (scan 90) 

Koopbrief. Jan Pietersz, bakker en korenkoper in Ter Aar, verkoopt aan Dirc Willemsz Jonge Jannen een partij land gelegen in het noordeinde van Rijnsaterwoude, te verongelden voor 7 hond, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden en westen Dirc Claes Borritsz en ten noorden Kors Willemsz. De koopsom is 575 gulden. Getuigen: Aelbert Cornelisz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 84v, d.d. 12-05-1621 (scan 91) 

Koopbrief. Jan Dirck Corsz, buurman in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, verkoopt aan Clement Anthonisz, buurman in de Vierhuizen onder Rijnsaterwoude, ca. 3 morgen 1 hond land aan akker of water, gelegen te Rijnsaterwoude, belend in het geheel ten oosten Thames Cornelisz, ten zuiden en noorden voornoemde schout en Tames Cornelisz [Arent Meesz volgens de schuldbrief] en ten westen voornoemde Thames Cornelisz. Betaald met een schuldbrief ten behoeve van Jan Claesz van Calverdijck. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 85, d.d. 23-05-1621 (scan 91) 

Schuldbrief. Clement Anthonisz, buurman te Rijnsaterwoude, is schuldig aan Jan Claesz harinc carspel van Calverdijc, lakenkoper, wonende te Leimuiden, 200 gulden vanwege bovenstaande koop van Jan Dirc Corsz, te betalen in vijf termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Borg is Dirc Corsz, wonende in de Overbuurt van Rijnsaterwoude. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. [Kalverdijk is een dorp in de voormalige gemeente Harenkarspel, nu gemeente Schagen.]
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 85v, d.d. 23-05-1621 (scan 92) 

Testamentbrief. Lijclaes Folpertsz, wonende bij de Vroonlandsebrug onder Rijnsaterwoude, ziek op bed liggende, maakt zijn testament op. Pietertgen Folpertsdr, zijn zus, krijgt 150 gulden. Hij benoemt tot erfgenamen voornoemde Pietertgen Folpertsdr en zijn verdere erfgenamen in gelijke delen. 
Getuigen: Isbrant Jansz en Pieter Phillipsz. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 86, d.d. 28-05-1621 (scan 92) 

Koopbrief. Wigger Ewoutsz, wonende in Ter Aar, verkoopt aan Claes Moij Claesz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, een stuk weiland, belend ten zuiden en oosten de Brugvaart, ten westen Maerten Gerritsz en Sijmon Claesz en ten noorden voornoemde Sijmon Claesz; nog een stuk veenakker, belend ten oosten voornoemde Sijmon Claesz, ten zuiden Matheus Jansz, ten westen Cornelis Cornelisz en ten noorden Heijndric Cornelisz Cliec; samen te verongelden voor 9,5 hond land, gelegen te Vriezekoop. Het is belast met een hoofdsom van 100 gulden met 6,25% rente toekomende het weeskind van Cornelis Andriesz en Lobberich Jacobsdr, beiden overleden. Betaald met een schuldbrief op naam van Arijs Jansz, weeskind van Jan Cornelisz zeilmaker. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 86v, d.d. 31-05-1621 (scan 93) 

Koopbrief. Wigger Ewoutsz, wonende in Ter Aar, verkoopt aan Sijmon Claesz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, een stuk weiland, belend ten oosten de Brugvaart en Cornelis Cornelisz waard, ten zuiden Claes Claesz en Maert Gerritsz, ten westen Jan Gerrit Jacobsz en ten noorden Cornelis Cornelisz en de Drecht; nog een stuk veenakker, belend ten oosten Jorden Phillipsz, ten zuiden Mathees Jansz, ten westen Claes Claesz en ten noorden de weduwe van Gerrit Jacobsz; te verongelden voor 9,5 hond land, gelegen te Vriezekoop. Belast met een hoofdsom van 100 gulden met 6% rente toekomende Leiden(?). Betaald met een custingbrief op naam van Arijs Jansz, weeskind van Jan Cornelisz zeilmaker. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 87, d.d. 31-05-1621 (scan 93) 

Schuldbrief. Claes Mooij Claesz en Sijmon Claesz, broers, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, zijn schuldig aan Arijs Jansz, weeskind van Jan Cornelisz zeilmaker zaliger 800 gulden vanwege bovenstaande koop van Wigger Ewoutsz, te betalen in vier termijnen, met cassering van een andere custingbrief die Wigger Ewoutsz had afgesloten ten behoeve van Pieter Cornelisz waard. Als onderpand geldt bovenstaande 1,5 morgen land, belend in het geheel ten oosten de Brugvaart en Cornelis Cornelisz waard, ten zuiden de Brugvaart c.s., ten westen Jan Gerrit Jacobsz en Maerten Gerritsz en ten noorden Cornelis Grietebaertsz en de Drecht; nog 7 hond veenland aan akker, gelegen beiden te Vriezekoop, het veenland belend ten oosten Jorden Phillipsz, ten zuiden Mathees Jansz, ten westen voornoemde Cornelis Cornelisz en ten noorden Heijnderick Cornelisz c.s. Afgelost op 15-06-1628. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 88, d.d. 31-05-1621 (scan 94) 

Scheepswaterbrief. Roeleff Heijndericxsz Schipp, nu buurman en wonende bij de Leimuiderbrug, is schuldig aan Arent Pieter Jacobsz, buurman aan de Drecht onder Vriezekoop, 575 gulden vanwege de koop en leverantie van een ongeboeid turfpontje met gereedschap, te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt zijn huis en erf bij de Leimuiderbrug onder Leimuiden, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden en westen Dirc Sijbrantsz schoenmaker en ten noorden de weduwe van Vreerick Willemsz. Afgelost op 16-08-1624. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 89, d.d. 31-05-1621 (scan 95) 

Koopbrief. Pieter Willemsz Ouwe Jannen, wonende in Ter Aar, erfgenaam van Clement Pietersz, zijn overleden schoonvader, verkoopt aan Jan Matheesz, wonende in Ter Aar, een veenakker land of water, gelegen te Vriezekoop, te verongelden voor 1 morgen, belend ten oosten Jan Claesz c.s., ten zuiden de Doyssen, ten westen Thijmon Corsz en ten noorden de weduwe van Pieter Gijsz c.s. De koopsom van 257 gld. 10 st. is betaald met een obligatie. Er blijkt nog een last van 5 Duits of 10 Duitse stuivers(?), te betalen aan de kerk van Ter Aar. Getuigen: Isbrant en Cleijn Dirck Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 90, d.d. 01-06-1621 (scan 96) 

Koopbrief. Dirck Rutgersz schoenmaker en Cornelis Jansz van Heijningen, tegenwoordige Heiligegeestmeesters van Leimuiden, verkopen aan Heijnderic Willemsz een huis en erf te Vriezekoop, belend ten oosten de koper zelf, ten zuiden de Heerweg, ten westen het pad naar Burggraverveen en ten noorden de Koestraat, inbegrepen een naastgelegen veenakker, te verongelden voor 1/2 morgen land. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Jan Gijsbertsz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 90v, d.d. 01-06-1621 (scan 97) 

Schuldbrief. Heijnderic Willemsz, wonende te Vriezekoop, en Jan Garrebrantsz kramer, als borg, wonende in het dorp Leimuiden, zijn schuldig aan de Heiligegeestmeesters van Leimuiden 219 gulden, te betalen in vijf termijnen.  Als onderpand geldt het gekochte huis. Getuigen: Jan Gijsbertsz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 91, d.d. 01-06-1621 (scan 97) 

Eigenbrief. Dirck Rutgersz schoenmaker en Cornelis Jansz van Heijningen, tegenwoordige Heiligegeestmeesters van Leimuiden, dragen over aan Baert Ewoutsz Rijcken een veenakker, belend ten oosten Heijnderic Willemsz, ten zuiden Heer Jacobsz en ten noorden de Heerweg; nog een partij veenakker, belend ten oosten en westen Heer Jacobsz, ten zuiden de Heerweg en ten noorden de Koestraat; geleden te Vriezekoop, te verongelden volgens het morgenboek. De koopsom van 11 gulden is voldaan met een obligatie. Getuigen: Jan Gijsbertsz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 91v, d.d. 01-06-1621 (scan 98) 

Koopbrief. Dirck Rutgersz schoenmaker en Cornelis Jansz van Heijningen, tegenwoordige Heiligegeestmeesters van Leimuiden, verkopen aan Maerten Adrijaensz bakker een veenakker te Leimuiden, belend ten oosten Cornelis Jansz Jongekindt, ten zuiden …weg, ten westen Marritgen Reijersdr en ten noorden Annetgen Jansdr, te verongelden voor 1 morgen. De koopsom van 5 gulden is voldaan met een obligatie. Getuigen: Jan Gijsbertsz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 92, d.d. 01-06-1621 (scan 98) 

Transportbrief. Dirc Arijensz, voor zichzelf en zich sterkmakende voor Daem Arijensz en Marritgen Arijensdr, Jacob Heijndericxsz als man en voogd van Jannetgen Arijensdr, Arijen Arentsz als man en voogd van Aecht Arijensdr, Arijen Cornelisz voor zichzelf, Gerrit Arentsz snijder als man en voogd van Bettgen Cornelisdr, voornoemde Dirc Arijensz en Anthonis Huijgensz als ooms en voogden van de twee onmondige weeskinderen van Cornelis Arijensz, Jan Jacob Sijversz als vader en voogd van zijn onmondige weeskinderen verwekt bij Hillegondt Arijensdr, Gerrit Claesz Vos als vader en voogd van de weeskinderen verwekt bij Marritgen Arijensdr en Cornelis Willemsz Hasz als man en voogd geweest zijnde van Duijffgen Arijensdr, samen kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Aeltgen Dircxsdr, weduwe van Arijen Damensz, beiden overledendragen over aan Jan Lenaertsz, buurman wonende bij de Leimuiderbrug, een bezegelde schouten eigenbrief d.d. 28-05-1594 op naam van Jacob Heijndericxsz, inhoudende een erfje land waar nu een huis op staat, te verongelden voor 1/2 hond, gelegen zoals het in de eigendomsbrief staat beschreven. De koper en Jan Pietersz Bruijn moeten de heining aan de zuidzijde van het huis en erf onderhouden. Dezelfde eigenbrief spreekt ook over een akkerland, die niet is inbegrepen bij deze koop, want deze is al eerder door voornoemde Aeltgen Dircxs verkocht. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Jan Gijsbertsz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 92v, d.d. 01-06-1621 (scan 99) 

Schuldbrief. Jan Lenertsz met Jacob Heijndericxsz als borg zijn schuldig aan de kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Aeltgen Dircxsdr zaliger, weduwe van Adrijaen Damensz, 550 gulden te betalen in vijf termijnen. Als onderpand geldt het gekochte huis en erf, gelegen bij de Leimuiderbrug onder Leimuiden, belend ten oosten en noorden Jacob Heijndericxsz, ten zuiden Jan Pietersz Bruijn en ten westen de Heerweg. Getuigen: Jan Gijsbertsz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 93v, d.d. 01-06-1621 (scan 100)

Koopbrief. Grietgen Koenendr, met Gerridt Willemsz van Heijningen schout als gekozen voogd, verkoopt aan Pieter Jan Dircxsz een akkertjes land of water, samen te verongelden voor 2 morgen 1 hond land, gelegen in het noordeinde van Rijnsaterwoude, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden en westen Grietgen Koenendr zelf en ten noorden Pieter Jansz zelf. De koopsom is 12 gulden. Getuigen: Pieter Claesz, gezworene, en Isbrant Jansz, schepen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 94, d.d. 02-06-1621 (scan 100) 

Koopbrief. Jan Cornelis Bouwensz, wonende te Zaandam, zich sterkmakende voor Willem Arijensz, zijn zwager, wonende mede aldaar, als ooms en voogden hen sterkmakende voor de onmondige weeskinderen van Willem Cornelis Bouwensz en Grietgen Claesdr, beiden overleden, verkopen aan Arent Heijndericxsz en Jan Heijndericxsz schoenmaker, beiden wonende aan de Oude Wetering, een scheepsmakershuis en erf met helling en boomgaard, gelegen aan de Oude Wetering onder Leimuiden, ter verongelden voor 2 hond land, belend ten oosten en zuiden Bouwen Cornelisz scheepmaker, ten westen de Oude Wetering en ten noorden de Ookweg en de Oude Wetering, belast met een hoofdsom van 200 gulden toekomende Jan Claesz Calverdijck. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 94v, d.d. 03-06-1621 (scan 101) 

Schuldbrief. Arent Heijndericxsz en Jan Heijndericxsz schoenmaker, beiden wonende aan de Oude Wetering onder Alkemade, zijn schuldig aan de nagelaten onmondige weeskinderen van Willem Cornelis Bouwensz scheepmaker en Grietgen Claesdr, beiden overleden, 560 gulden te betalen in vier termijnen. Als onderpand geldt het gekochte scheepsmakershuis. Afgelost op 02-02-1628. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 95, d.d. 03-06-1621 (scan 101) 

Testamentbrief. Thomas Jansz, wonende te Amsterdam, gezond van lichaam, herroept eventuele oude testamenten en stelt een nieuwe op. Hij benoemt tot erfgenaam Heijnderick Thomasz metselaar, zijn zoon, wonende te Amsterdam, en Marritgen Jans, wonende te Rijnsaterwoude, een dochter van zijn eerste overleden huisvrouw met naam Arijaentgen Heijndericxdr zaliger, ieder de helft van zijn goederen. Getuigen: Pieter Phillipsz en Jan Gerritsz. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 95v, d.d. 02-07-1621 (scan 102) 

Rentebrief. Jan Woutersz, wonende in Rijkewaver onder Ouderkerk [a/d Amstel] is schuldig aan Jop Aelbertsz timmerman, wonende te Rijnsaterwoude, zijn zwager, een losrente van 17 gl. 3 st. 12 pen. per jaar met een hoofdsom van 275 gulden. Als Marritgen Jansdr, weduwe van Wouter Cornelisz timmerman, zijn comparantes moeder, overlijdt voor de hoofdsom is afgelost, zal hij de hoofdsom aflossen met zijn deel van de erfenis. Getuigen: Jan Willemsz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 96v, d.d. 02-07-1621 (scan 103) 

Brief van verzekering. Jan Thamisz, nu wonende te Schalkwijk buiten Haarlem, verhuurt aan Cornelis Claesz, de zoon van zijn huisvrouw, wonende te Beinsdorp onder Leimuiden, twee stukken land, beiden gelegen te Beinsdorp onder Leimuiden. Het eerste perceel is 2 morgen 84 roeden groot, belend ten oosten en zuiden Jan Thamisz zelf, ten westen en noorden het Grote Meer. Het tweede perceel is 2 morgen 3 hond 4 roeden groot, belend ten oosten en noorden het Grote Meer, ten zuiden Jacob Claesz, Bouwen Cornelisz en Cornelis Jansz en ten westen Jan Thamisz. De huur is 60 gulden per jaar. Als Jan Thamisz overlijdt, mag Cornelis Claesz het land kopen voor een jaarlijkse rente van 25 gulden aan de armen van Aalsmeer met een hoofdsom van 500 gulden. Als onderpand geldt het voornoemde land. Getuigen: Isbrant Jansz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 97v, d.d. 03-07-1621 (scan 104) 

Testamentbrief. Dirckgen Claesdr, tegenwoordige huisvrouw van Jan Garrebrantsz kramer, wonende in het dorp Leimuiden, gezond van lichaam, herroept eventuele oude testamenten en stelt een nieuwe op. Ze legateert aan Jannetgen Claes, een dochter van Claes Jansz, wonende te Scheveningen, 100 gulden, een zwarte rok, haar zilver, linnen, wollen en kleding; nog aan Rombout van Medenblic, wonende te Leiden, 10 gulden, om te verdelen waar hij het nodig acht; nog aan Arijaentgen Huijgen, huisvrouw van voornoemde Claes Jansz en moeder van voornoemde Jannetgen Claesdr, 12 gulden en een onderrok; nog aan Leentgen Lenaerts, een dochter van Lenaert Cornelis, 6 gulden; nog aan Annetgen Bastiaens, de huisvrouw van Segert Dircxsz smid, een dochter van Bastiaen Jansz haar vlieger, beste “borsgen” en haar ronde gouden ring; nog aan de kinderen van Fop Huijgensz van Scheveningen, met namen Huijch Foppes en Anna, Arijaentgen, Aechgen en Martijntgen Foppen, zoon en dochters, samen 50 gulden, waarbij Anna Foppendr ook haar beste huik krijgt. Tot haar erfgenamen benoemt ze Louweris Claesz en voornoemde Jannetgen Claesdr, de kinderen van Arijaentgen Huijgen, samen voor een vijfde deel; idem de kinderen van Fop Huijgensz (boven genoemd), samen voor een tiende deel; Claesgen Cornelis, een dochter van Cornelis Huijgen, haar broers kind met naam Leentgen Lenaertsdr, mitsgaders het kind van Cornelis Cornelisz, in zijn vaders plaats, mede voor een gelijk tiende deel; idem de kinderen van Arijen Gerritsz en Machtelt Lenertsdr, met namen Gerrit, Neeltgen en Trijntgen Arijens zoon en dochters, mede voor een tiende deel; de kinderen van Mathees Lenaertsz en Neeltgen Arijens, met namen Jan, Gerrit, Lenaert, Marritgen en Trijntgen Mathees zonen en dochters, in hun ouders plaats, mede voor een gelijk tiende deel; idem de kinderen van Jan Cluijt te Scheveningen, mitsgaders de kinderen van zijn zus, in plaats van hun moeder, en Adrijana Willems, dochter van zijn zus, in plaats van haar moeder, samen voor een vijfde deel; idem Bastiaen Jansz, Merritgen Jans, zijn zus, en de kinderen van Arent Jans, in plaats van hun overleden vader, samen voor het resterende vijfde deel. De testatrice heeft enige tijd geleden aan Bastiaen Jans 100 gulden geleend, wat wordt kwijtgescholden, mits dat de erfgenamen van Cornelis Quijrinten, haar overleden man, uit haar boedel ontvangen 50 gulden. Getuigen: Cleijn Dirck Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 98v, d.d. 12-07-1621 (scan 105) 

Transportbrief. Willem Jorisz Langerac, als gerechte voogd zich sterkmakende voor Joris Jacobsz en Stijntgen en Grietgen Jacobsdr, nagelaten weeskinderen van Jacob Jorisz zaliger, in zijn leven laatst gewoond hebbende te Zwartsluis onder Winnerveen, draagt over aan Matheus Cornelisz, wonende in het noordeinde van Rijnsaterwoude, een bezegelde schouten eigenbrief op naam van de weduwe en het nagelaten weeskind van Lenert Jan Dircxsz, inhoudende de eigendomsbrief een erf en schuur met een partij akkerland ernaast gelegen, genaamd “Huijchgen de maeijers werf”, te verongelden samen voor 2 morgen land, beschreven in de principale eigenbrief d.d. 31-03-1614. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Lenert en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 100, d.d. 14-07-1621 (scan 106) 

Schuldbrief. Matheus Cornelisz, wonende in het noordeinde van Rijnsaterwoude, is schuldig aan Joris Jacobsz, Stijntgen en Grietgen Jacobsdr, nagelaten weeskinderen van Jacob Jorisz zaliger, in zijn leven gewoond hebbende in de ban van Winnepveen, 1.075 gulden, te betalen in tien termijnen, vanwege de koop van bovenstaand land, belend ten oosten en noorden Dirc Jan Jaspersz, ten zuiden Garrebrant Jansz en ten westen de Heerweg. De comparant heeft de eigenbrief ontvangen van Willem Jorisz, hun oom en voogd. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Lenert en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 100v, d.d. 14-07-1621 (scan 107)

Koopbrief. Gijsbert Willemsz [Costers] van Tol, poorter van Haarlem, verkoopt aan Pieter Jans Jonge Jannen, wonende bij de Joost Tollenbrug onder Rijnsaterwoude, een huis, werf en boomgaard met een naastgelegen partij land, gelegen bij de Joost Tollenbrug te Rijnsaterwoude, te verongelden voor 1 morgen 2 hond land, belend ten oosten de kinderen van Cornelis Claes Corsz, ten zuiden de Joost Tollenwetering, ten westen de Heerweg en ten noorden Grietgen Cornelis. De koopsom is 300 gulden. Getuigen: Jan Willemsz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 101, d.d. 17-07-1621 (scan 107) 

Testamentbrief. Dirck Jans [Dirck Jan Pieten] en Geertgen Claesdr, echtelieden, wonende aan de Dijksloot onder Aalsmeer, gezond van lichaam, stellen een testament op. De langstlevende houdt in eigendom hun gezamenlijke roerende en onroerende goederen, waarbij de langstlevende geen staat en inventaris hoeft op te maken. Mocht een van de kinderen van voornoemde Dirck Jansz hier bezwaar tegen hebben, dan moet die zijn deel van de erfenis afstaan. Bij een hertrouwen moet er boedelscheiding worden gedaan. Van Dirck Jansz erven zijn kinderen, van Geertgen Claesdr erven de gerechte erfgenamen die nog in leven zijn. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Pieter Phillipsz. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 101v, d.d. 17-07-1621 (scan 108) 

Transportbrief. Arent Pietersz [Ruijch], wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, draagt over aan Arijen Arijensz, wonende mede aldaar, een bezegelde schouten eigenbrief op naam van Jacob Heijndericxsz, inhoudende 5 hond 25 roeden land waar tegenwoordig een huis op staat, beschreven in de principale eigenbrief d.d. 0?-03-1606. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 102v, d.d. 30-07-1621 (scan 109) 

Arijen Arijensz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, is schuldig aan Arent Pietersz, buurman wonende mede aldaar, 230 gulden, te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt de gekochte ca. 5 hond veenland aan akker of water, gelegen te Vriezekoop, belend ten oosten de weduwe van Cornelis Jaspersz, ten zuiden de Drecht, ten westen Dirck Aelbertsz en ten noorden het Vossepad. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 103, d.d. 30-07-1621 (scan 109) 

Koopbrief. Cornelis Aelbertsz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, verkoopt aan Borrit Anthonisz een werf land, met tegenwoordig een huis, gelegen aan de Vriezenweg onder Vriezekoop, belend ten oosten Dirc Jansz, ten zuiden de Vriezenweg, ten westen en noorden Maerten Arijensz. De koopsom is 20 gulden. Getuigen: Jan Cornelisz en Louweris Pietersz, gezworenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 103v, d.d. 03-08-1621 (scan 110) 

Transportbrief. Machtelt Heijndericxsdr, weduwe en boedelhoudster van Jacob Floorisz, geassisteerd door de schout als haar gekozen voogd, draagt over aan Frederick Jansz Ruijter, wonende bij het dorp Leimuiden, een bezegelde schouten eigenbrief op naam van Thamis Gijsbertsz als verkoper en Jan Gisbertsz en Jacob Willemsz als waarborgen, inhoudende de eigendomsbrief 6 hond 75 roeden land, beschreven in de eigendomsbrief d.d. 10-04-1616. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 104, d.d. 04-08-1621 (scan 110) 

Schuldbrief. Frederic Jansz Ruijter, wonende bij het dorp Leimuiden, is schuldig aan Willem Gerritsz van Heijningen secretaris, wonende te Rijnsaterwoude 750 gulden vanwege bovenstaande koop van Machtelt Heijndericxsdr, weduwe van Jacob Floorisz, te betalen in vijf termijnen. Als onderpand geldt bovenstaande ca. 6 hond 75 roeden land, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Balten Dircxsz en Jacob Willemsz, ten zuiden de Ookweg, ten westen Cornelis Jacobsz en ten noorden de koper zelf. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 104v, d.d. 04-08-1621 (scan 111) 

Rentebrief. Borrit Anthonisz, wonende aan de Vriezenweg onder Vriezekoop, is schuldig aan Willem Gerritsz van Heijningen secretaris, wonende te Rijnsaterwoude, een losrente van 4 gld. 18 st. 12 pen. per jaar met een hoofdsom van 75 gulden. Als onderpand geldt zijn huis en werf, belend ten oosten Dirc Jansz, ten zuiden de Vriezenweg, ten westen en noorden Maerten Arijsz; nog 10 hond veenland aan akker, belend ten oosten Maerten Arijsz, ten zuiden de Vriezenweg, ten westen Claes Dircxsz Buijs en Dirc Jansz en ten noorden Jan Cornelisz Sap, gelegen te Vriezekoop. Getuigen: Jan Cornelisz en Louweris Pietersz, gezworenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 105, d.d. 05-08-1621 (scan 111) 

Rentebrief. Borrit Anthonisz, wonende aan de Vriezenweg onder Vriezekoop, is schuldig aan Frans Arijensz van Leeuwen en Jan Deijman, brouwer in de Schenkkan te Leiden, een losrente van 4 gld. 15 st.  per jaar met een hoofdsom van 76 gulden. Als onderpand geldt zijn huis en erf, strekkende van de Vriezenweg noordwaarts tot Maerten Arijsz, belend ten oosten Dirc Jansz en ten westen Cornelis Cornelisz; nog ca. 3,5 morgen land, belend ten oosten voornoemde Maerten Arijsz, ten zuiden de Vriezenweg, ten westen Claes Dircxsz Buijs en ten noorden Jan Cornelisz Sap, gelegen te Vriezekoop. Getuigen: Isbrant Jansz en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 106, d.d. 08-08-1621 (scan 112) 

Lijftochtbrief. Sijtgen Cornelisdr, ongehuwd, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, geassisteerd door de schout als haar gekozen voogd, heeft in lijftocht gegeven aan Lenaert Jacobsz Liddel en Aechte Cornelisdr, haar zwager en zus, een stuk land gelegen aan de Drecht onder Vriezekoop, tegenwoordig belend ten oosten Dirc CLaesz Clavesier, ten zuiden de Drecht, ten westen Dirc Rieuwersz ten ten noorden de comparante zelf. Het land blijft eigendom van de comparante, maar Lenert Jacobsz Liddel en Aechgen Cornelisdr mogen tijdens hun leven het vruchtgebruik hebben voor een losrente van 6 gld. 5 st. per jaar met een hoofdsom van 100 gulden. Als Lenert Jacobsz en Aechgen Cornelisdr overlijden, moet de comparanten aan hun erfgenamen een vergoeding betalen voor de verbeteringen die ze hebben aangebracht. Getuigen: Aelbert Cornelisz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 106v, d.d. 17-08-1621 (scan 113) 

Rentebrief. Groodt Dirc Jansz als vader en Dirck Jansz als oom en gerechte voogden, hen sterkmakende voor de nagelaten onmondige weeskinderen van Marritgen Jansdr zaliger, die ze in haar leven heeft verwekt met voornoemde Groodt Dirc Jansz, zijn schuldig aan de nagelaten weeskinderen van Jan Heijndericxsz en Jannetgen Dircxsdr, beiden overleden, een losrente van 4 gld. 13 st. 12 pen. per jaar met een hoofdsom van 75 gulden. Als onderpand geldt ca. 1,5 morgen land, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Gelder Cornelisz, ten zuiden Pieter Foppensz, ten westen Cleijn Dirc Jansz scheepmaker en Jacob Allertsz Huijch en ten noorden Cornelis Claesz. Getuigen: Aelbert Cornelisz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 107, d.d. 18-08-1621 (scan 113) 

Koopbrief. Dingman Willemsz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, verkoopt aan Arijen Arijensz, wonende mede aldaar, zekere veenakkers land, verdeeld over twee percelen in Vriezekoop, te verongelden voor 3 hond 25 roeden. Het eerste perceel belend ten oosten de koper zelf c.s., ten zuiden Maerten Arijsz, ten westen Claes Dircxsz Buijs en ten noorden de Drecht, het andere perceel belend ten oosten Aelbert Aelbertsz Soon c.s., ten zuiden en noorden voornoemde Claes Buijs en ten westen Dirc Jansz en Marritgen Claesdr weduwe. De koopsom is 50 gulden. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 108, d.d. 29-08-1621 (scan 114) 

Koopbrief. Dingman Willemsz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, verkoopt aan Maerten Arijsz, wonende mede aldaar, een veenakker land te verongelden voor 1,5 hond, gelegen te Vriezekoop, belend ten oosten Arijen Arentsz, ten zuiden de koper zelf, ten westen Jan Cornelisz weduwe en ten noorden Claes Dircxsz Buijs. De koopsom is 25 gld. 10 st. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 108v, d.d. 29-08-1621 (scan 115) 

Schuldbrief. Jan Cornelisz bode, wonende in het dorp Rijnsaterwoude, is schuldig aan Jan Jan Thijsz, wonende aan de Oude Wetering onder Alkemade, 100 gulden. Als onderpand geldt zijn huis en erf, gelegen in het dorp Rijnsaterwoude, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden Anne Jeronimusdr, weduwe van Dirc Claesz Cruijp, ten westen Jan Claesz en ten noorden de comparant zelf. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 109, d.d. 15-09-1621 (scan 115)

Brief van onwillig decreet. Jan Cornelisz, gezworen bode in het voornoemde ambacht, vertoont een akte van condemnatie d.d. 12-06-1619, ter vordering van Jan Claessoon Calverdijc, ten nadele van Jan Cornelisz Arijenmaet, nu overleden, bekend gemaakt voor de vierschaar, in de stad Leiden en in de kerk van Leimuiden. Vervolgens is verkocht een huis en erf, gelegen in het dorp Leimuiden, belend ten oosten Jonge Joris Anthonisz linnenwever, ten zuiden Pieter Foppensz, ten westen Cornelis Rieuwertsz en ten noorden de Heerweg, belast met 42 gulden per jaar zolang Jan Claessen Calverdijck in leven is. Het land is gekocht door Jan Claessoon Calverdijc voor 27 gulden volgens de koopvoorwaarden d.d. 18-09-1619. In de vierschaar is op 12-05-1621 toestemming gegeven voor de koop. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 109v, d.d. 29-09-1621 (scan 116) 

Brief van willig decreet. Gezien door de schout en schepenen van Rijnsaterwoude, Leimuiden en Vriezekoop het intendit en andere stukken, hen overgegeven door Aeltgen Cornelisdr, weduwe van Maerten Arijensz de Groot, op en tegen allen die enige recht pretendeert op een huis, erf en schuur, gelegen te Leimuiden, wat voornoemde Aeltgen Cornelisdr op 01-04-1620 in het openbaar heeft verkocht aan Cornelis Fransz Broer waard, wonende in Leimuiden, te verongelden voor 1 hond 75 roeden, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden Does Garrebrantsz en Gerrit Arentsz snijder, ten noorden de Drecht en ten westen Cornelis Pietersz bakker met het huis dat hij mede van de voornoemde weduwe heeft gekocht. Het huis is belast met een hoofdsom van 200 gulden, toekomende Jacob van Teijlingen te Alkmaar, met 12 gulden rente per jaar, overgenomen door de koper. Cornelis Pietersz bakker, Jan de Vree brouwer en Mourin Huijgensz hebben recht op overpad aan de noordzijde van het huis tot aan de Heerweg. Verkocht met toestemming van de vierschaar van 01-09-1621. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Aelbert Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 110v, d.d. 01-10-1621 (scan 117) 

Schuldbrief. Cornelis Fransz Broer waard, wonende bij de Leimuiderbrug onder Leimuiden, en Gerrit Willemsz van Heijningen schout, als borg, zijn schuldig aan de gezamenlijke crediteuren van Aeltgen Cornelisdr, weduwe van Maerten Arijensz de Groodt, 569 gulden te betalen in twee termijnen. Als onderpand geldt het gekochte huis, erf en schuur, gelegen bij de Leimuiderbrug, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden Does Garrebrantsz en Gerrit Arentsz, ten westen Cornelis Pietersz bakker en ten noorden de Drecht. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Aelbert Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 112, d.d. 01-10-1621 (scan 118) 

Transportbrief. Gerrit Jansz scheepmaker draagt over aan Jan Gerritsz Drincwt, wonende aan de Ookweg onder Leimuiden, een bezegelde schouten eigenbrief op naam van Mourin Huijgensz, inhoudende 1/2 morgen land, beschreven in de eigendomsbrief d.d. 15-07-1618. De koopsom is 950 gulden. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz, schepen, en Cornelis Jacobsz dekker, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 112v, d.d. 07-10-1621 (scan 119) 

Koopbrief. Dirc Claessoon, wonende in het dorp Leimuiden, verkoopt aan Annetgen Jansdr, weduwe en boedelhoudster van Arent Claessoon schoenmaker, een erf gelegen te Leimuiden, te verongelden voor 1/2 hond land, belend ten oosten de koper zelf, ten zuiden de Kerklaan, ten westen de verkoper Dirc Claessoon zelf en ten noorden Pieter Foppensz. Betaald met een obligatie van 110 gulden. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz, schepen, en Cornelis Jacobsz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 113, d.d. 07-10-1621 (scan 119) 

Transportbrief. Maerten Sijmonsz als bestevader en Cornelis Pietersz als oom, gerechte voogden, hen sterkmakende voor de weeskinderen van Grietgen Maertensdr, weduwe van Pieter Pietersz, beiden overleden, dragen over aan Dirc Maertensz, wonende in het noordeinde van Rijnsaterwoude, een bezegelde schouten eigenbrief op naam van Gerrit Dircxsz Boxsen als verkoper en Dirc Willemsz Boxsen, zijn vader, als waarborg, inhoudende de eigenbrief 10 hond land, met tegenwoordig een huis, beschreven in de eigenbrief d.d. 08-12-1610. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Jan Willemsz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 113v, d.d. 12-10-1621 (scan 120) 

D’schultb[rief] van Dirck Maertensz princip[ael] ende Meerten Sijmonsz zijn vader borge [vs.] d’weeskint van Pieter Pietersz gedateert den 12en october 1621 

De brieff van Dirck Willemsz Drsz Boc 

Schuldbrief. Dirc Maertensz, wonende in het noordeinde van Rijnsaterwoude, en Maerten Sijmonsz, zijn vader, als borg, zijn schuldig aan de nagelaten weeskinderen van Pieter Pietersz en Grietgen Maertensdr, beiden overleden, 560 gulden, te betalen in zeven termijnen. Als onderpand geldt het bovenstaande gekochte huis, erf en boomgaard met het naastgelegen land, gelegen in het noordeinde van Rijnsaterwoude, belend ten oosten Sijmon Maertensz, ten zuiden Gerrit Dircxsz Boxsen, ten westen de Heerweg en ten noorden Kors Willemsz. Getuigen: Jan Willemsz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 114, d.d. 12-10-1621 (scan 121) 

Testamentbrief. Marritgen Jansdr, weduwe van Wouter Cornelisz timmerman, wonende bij de Vroonlandsebrug onder Rijnsaterwoude, geassisteerd door de schout als haar gekozen voogd, gezond van lichaam, maakt een testament op. Ze benoemt tot erfgenamen haar vijf kinderen, elk voor een gerecht vijfde deel, met namen Pieter, Jan en Joost Woutersz en Dirckgen en Appolonia Woutersdr. Jan Woutersz, haar zoon, moet uit zijn deel betalen aan Jop Aelbertsz de 275 gulden hoofdsom met rente die Jan Woutersz schuldig is aan Job Aelbertsz, zijn zwager, volgens de rentebrief gepasseerd op 02-07-1621. Getuigen: Aelbert Cornelisz en Cornelis Fransz. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 114v, d.d. 25-10-1621 (scan 122) 

Brief van willig decreet. Gezien door de schout en schepenen van Rijnsaterwoude, Leimuiden en Vriezekoop het intendit en andere stukken, hen overgegeven door Aeltgen Cornelisdr, weduwe van Maerten Arijensz de Groot, op en tegen allen die enige recht pretendeert op zeker 6 hond 25 roeden land, gelegen te Leimuiden, wat voornoemde Aeltgen Cornelisdr op 01-04-1620 in het openbaar heeft verkocht aan Gerrit Willemsz van Heijningen schout, mr. Gerrit Adrijaensz van Ramsburch en Mourin Huijgensz, het land belend ten oosten Heijndrick Barentsz, ten zuiden de weduwe en kinderen van Arent Claessoon schoenmaker, ten westen Anthonis Claesz van der Muelen en ten noorden de Drecht, belast met een hoofdsom van 100 gulden met 6 gulden rente per jaar, toekomende Dirck Isnoutsz te Delft. De koper moet overpad over het land toestaan, zoals de koper ook overpad krijgt over de erven van Jan de Vree, Cornelis Pietersz bakker en Cornelis Fransz Broer waard, aan de noordzijde van het huis tot aan de Heerweg. Verkocht met toestemming van de vierschaar op 01-09-1621. Getuigen: Jan Gijsz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 115v, d.d. 31-10-1621 (scan 124) 

Schuldbrief. Mr. Gerrit Adrijaensz van Ramsburch en Mourin Huijgensz, wonende te Leimuiden, zijn schuldig aan de gezamenlijke crediteuren van Aeltgen Cornelisdr, weduwe van Maerten Adrijaensz de Groot, 654 gulden te betalen in vier termijnen. Als onderpand geldt de gekochte 6 hond 25 roeden land, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Heijnrick Barentsz, ten zuiden de weduwe en kinderen van Arent Claesz schoenmaker, ten westen Anthonis Claesz van der Muelen en ten noorden de Drecht. Getuigen: Jan Gijssoon en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 117, d.d. 31-10-1621 (scan 125)

Koopbrief. Frederick Jansz Ruijter verkoopt aan Mourin Huijgensz, wonende te Burggraverveen onder Leimuiden, een kampje land gelegen te Leimuiden, te verongelden voor 6 hond land, belend ten oosten Balten Dircxsz, ten zuiden de verkoper zelf, ten westen Thamis Gijsbertsz en ten noorden Claes Baertsz. De koopsom is 500 gulden. Getuigen: Cleijn Dirck Jansz en Cornelis Fransz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 117v, d.d. 12-11-1621 (scan 126) 

Koopbrief. Mourijn Huijgensz, nu buurman te Burggraverveen onder Leimuiden, verkoopt aan Dirck Foppensz 9 hond land gelegen te Leimuiden over de Oude Leimuiden, belend ten oosten de Oude Leimuiden, ten zuiden Cornelis Claesz, ten westen Dirck Jansz en ten noorden Dirck Foppensz zelf. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Cornelis Fransz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 118, d.d. 12-11-1621 (scan 126) 

Koopbrief. Mourijn Huijgensz, wonende te Burggraverveen onder Leimuiden, verkoopt aan Pieter Foppensz schoenmaker een stuk land gelegen te Leimuiden, te verongelden voor 10 hond, belend ten oosten de Oude Leimuiden, ten zuiden Claes Ponsz, ten westen Claes Borritsz en ten noorden Jacob Allertsz Huijch en de kinderen van Groot Dirck Jansz c.s. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 118v, d.d. 12-11-1621 (scan 127) 

Schuldbrief. Dirck Foppensz en Pieter Foppensz schoenmaker, broers, beiden wonende in het dorp Leimuiden, zijn schuldig aan Mourin Huijgensz 1.900 gulden te betalen in tien termijnen. Als onderpand gelden beide gekochte landen, de ene van 9 hond en de andere van 10 hond groot. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 119, d.d. 12-11-1621 (scan 127) 

Koopbrief. Melten Jaspersz mandenmaker, wonende bij de Leimuidebrug, verkoopt aan Adrijaen Cornelisz zeilmaker een huisje en erf, gelegen aan de Drecht onder Vriezekoop, te verongelden voor 1 hond land, belend ten oosten Sijmon Claesz, ten zuiden Claes Jacob Arijensz, ten westen voornoemde Claes c.s. en ten noorden de Drecht. De koopsom is 150 gulden. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 120, d.d. 12-11-1621 (scan 128) 

Transportbrief. Appolonia Cornelisdr, weduwe van Cornelis Cornelisz Vliet, geassisteerd door de schout als gekozen voogd, voor de ene helft, Cornelis Cornelisz als zoon voor zichzelf en zich sterkmakende voor Jonge Cornelis Cornelisz, Arent Jacobsz, Reijmpgen Cornelisdr en Trijntgen Cornelisdr, zijn broer, zwager en zusterskinderen en erfgenamen van voornoemde Cornelis Cornelisz Vliet zaliger, voor de andere helft, dragen over aan Eijmert Lenertsz Loos alle actie en toezeggingen die Cornelis Cornelsiz in zijn leven is overgedragen door Willem Aertsz, inhoudende 1 morgen land. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Isbrant Jansz, schepen, en Pieter Claesz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 120v, d.d. 14-11-1621 (scan 129) 

Schuldbrief. Eijmert Lenertsz Loos, buurman, wonende te Leimuiden, is schuldig aan Appolonia Cornelisdr, weduwe van Cornelis Cornelisz Vliet, voor de ene helft, en de erfgenamen van voornoemde Cornelis Cornelisz voor de andere helft 550 gulden te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land van ca. 1 morgen groot, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Pieter Jansz, ten zuiden Jan Willemsz, ten westen de Heerweg en ten noorden Jacob Heijndricxsz c.s. Afgelost op 28-09-1631. Getuigen: Isbrant Jansz, schepen, en Pieter Claesz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 121, d.d. 14-11-1621 (scan 129) 

Koopbrief. Pieter Woutersz timmerman, wonende bij de Vroonlandsebrug onder Rijnsaterwoude, verkoopt aan Joris Cornelisz Focker een weer land gelegen te Rijnsaterwoude, te verongelden voor 2 morgen 2 hond 25 roeden land, belend ten oosten Marritgen Heijndricxs c.s., ten zuiden Aerijen Cornelisz van de Geer, ten westen de Heerweg en ten noorden de koper zelf. De koopsom is 500 gulden. Getuigen: Isbrant Jansz, schepen, en Pieter Claesz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 121v, d.d. 16-11-1621 (scan 130) 

Koopbrief. Pieter Woutersz timmerman, wonende bij de Vroonlandsebrug onder Rijnsaterwoude, verkoopt aan Adrijaen Cornelisz van de Geer een stuk land gelegen te Rijnsaterwoude, te verongelden voor 2 morgen 2 hond 25 roeden land, belend ten oosten de kinderen van Jan Heijndrick Pietersz, ten zuiden Willem Jansz, ten westen de Heerweg en ten noorden Joris Focker. De koopsom is 500 gulden. Getuigen: Isbrant Jansz, schepen, en Pieter Claesz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 122, d.d. 16-11-1621 (scan 130) 

Transportbrief. Arent Pietersz [Arent Pieter Jacobsz] draagt over aan Chatarijna Dircxsdr, weduwe van Willem Anthonisz kramer, wonende te Nieuwveen, een bezegelde schouten custingbrief op naam van Arijen Arijensz waarvan nog 190 gulden openstaat om te betalen in vijf termijnen. Gekocht voor 146 gulden. Getuigen: Isbrant Jansz, schepen, en Pieter Claesz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 122v, d.d. 19-11-1621 (scan 131) 

Transportbrief. Adrijaen Jacobsz Banthout draagt over aan Lenert Bastiaensz een bezegelde schouten eigenbrief op naam van Neeltgen Claesdr, inhoudende 1,5 morgen land aan akker of water, beschreven in de eigendomsbrief d.d. 14-08-1613. Betaald met een schuldbrief op naam van Pieter Pietersz. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 123, d.d. 21-11-1621 (scan 131) 

Schuldbrief. Lenert Bastiaensz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, is schuldig aan Pieter Pietersz snijder 140 gulden door bovenstaande koop van Arijen Jacobsz Banthout, te betalen in vier termijnen. Als onderpand geldt ca. 1,5 morgen land aan veenakker, gelegen te Vriezekoop, belend ten oosten en westen Arijen Dircxsz Bomer, ten zuiden de Vriezenweg en ten noorden de comparant zelf. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 123v, d.d. 21-11-1621 (scan 132)

Transportbrief. Frans Dircxsz veerman, wonende aan de Oude Wetering, draagt over aan Joost Cornelisz korenkoper, wonende aan de Oude Wetering, een bezegelde schouten eigenbrief op naam van de weduwe en erfgenamen van Dames Fransz, inhoudende 1 morgen 2 hond land volgens de eigendomsbrief d.d. 24-08-1609. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Jan Willemsz en Cornelis Fransz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 124, d.d. 08-12-1621 (scan 132) 

Schuldbrief. Joost Cornelisz, korenkoper aan de Oude Wetering onder Alkemade, is schuldig aan Claes Cornelisz, het nagelaten weeskind van Cornelis Crijnensz zaliger, 255 gulden vanwege bovenstaande koop van Frans Dircxsz veerman, te betalen in 3 termijnen. Als onderpand geldt het gekochte ca. 1 morgen land gelegen te Leimuiden, belend ten oosten de Oude Leimuiden, ten zuiden Dirc Slootheec, ten westen Jan Heijndricxsz schoenmaker en ten noorden Anthonis Cornelisz Voecht. Getuigen: Jan Willemsz en Cornelis Fransz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 124v, d.d. 08-12-1621 (scan 133) 

Rentebrief. Claes Jacob Arijensz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, is schuldig aan de kerk van Leimuiden een losrente van 12 gld. 10 st. per jaar met een hoofdsom van 200 gulden. Als onderpand geldt ca. 1 morgen land gelegen te Vriezekoop, belend ten oosten Sijmon Claesz en Adrijaen Cornelisz zeilmaker, ten zuiden en westen Claes Mooij Claesz en ten noorden de Drecht. Getuigen: Jan Gijsbertsz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 125, d.d. 09-12-1621 (scan 133) 

Koopbrief. Jan Jielisz Blanck, wonende te Zwartsluis, als man en voogd van Marritgen Aertsdr, nagelaten weduwe van Jacob Jorisz zaliger, voor de ene helft, Arent Jacobsz als zoon voor zichzelf en zich sterkmakende voor Joris Jacobsz, Marritgen, Stijntgen en Grietgen Jacobsdr, nagelaten weeskinderen van voornoemde Jacob Jorisz, voor de andere helft, verkopen aan Dirck Pietersz Slootheeck een stuk rietland gelegen te Leimuiden, te verongelden voor 1/2 morgen land, belend ten oosten de Oude Leimuiden, ten zuiden Isbrant Cornelisz, ten westen voornoemde Isbrant Cornelisz en ten noorden Joost Cornelisz. De koopsom is 275 gulden. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 126, d.d. 10-12-1621 (scan 134) 

Koopbrief. Adrijaen Cornelisz Centen, als zoon en gerechte voogd en zich sterkmakende voor Lijsbeth Corsdr, zijn moeder, weduwe van Dirck Claes Borritsz zaliger, voor de ene helft, en Bouwen Cornelisz scheepmaker als man en voogd van Neeltgen Dircxsdr, zich sterkmakende voor Claes Dircxsz Craeckman, Arent Dircxsz, Jonge Claes Dircxsz, Borrit Dircxsz en Jan Dircxsz, elk voor hen zelf, en Jan Cornelisz scheepmaker als man en voogd van Jaepgen Cornelisdr, kinderen en erfgenamen van voornoemde Dirck Claes Borritsz, voor de andere helft, verkopen aan Heijndrick Arijensz van Staekenbrouck 3 hond 25 roeden land gelegen in twee percelen te Leimuiden, het eerste perceel belend ten oosten en noorden Lenert Ouwestijntges en Maertijn Jansz, ten zuiden ‘t Griet, ten westen Claes Borritsz en ten noorden het Grote Meer c.s. [Dit is hoe het er staat.] De koopsom is 120 gulden. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 126v, d.d. 12-12-1621 (scan 135) 

Rentebrief. Maerten Jansz, schipper en buurman aan de Drecht onder Vriezekoop, is schuldig aan Jan Claesz Calverdijc haer. carspel lakenverkoper in het dorp Leimuiden een losrente van 9 gld. 7 st. 8 pen. per jaar met een hoofdsom van 150 gulden. Als onderpand geldt zijn woning met huis, erf en boomgaard met het naastgelegen land, gelegen aan de Drecht onder Vriezekoop, ca. 2 morgen groot, belend ten oosten Maerten Dircxsz, ten zuiden Aelbert Dircxsz, ten westen Dirc Aelbertsz en ten noorden de Drecht. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. [Kalverdijk is een dorp in de voormalige gemeente Harenkarspel, nu gemeente Schagen.] 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 127, d.d. 12-12-1621 (scan 135) 

Koopbrief. Marritgen Dircxsdr, wonende te Leimuiden, geassisteerd door Frans Dircxsz, haar broer en gekozen voogd, verkoopt aan Borrit Cornelisz, haar zwager, een huis en erf gelegen te Burggraverveen onder Leimuiden, te verongelden voor 1 hond, belend ten oosten Jacob Crijnen en Cornelis Jansz, ten zuiden en westen Gerrit Dircxsz en ten noorden de verkoper zelf, met een gangpad over de laan tot de Drecht. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Jan Gijssoon en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 128, d.d. 22-12-1621 (scan 136) 

Schuldbrief. Borrit Cornelisz, wonende te Burggraverveen onder Leimuiden, is schuldig aan Marritgen Dircxsdr, zijn schoonmoeder, 625 gulden vanwege te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt het gekochte huis en erf, gelegen aan de Rijsdrecht onder Leimuiden, belend ten oosten Jacob Crijnen scheepmaker c.s., ten zuiden en westen Gerrit Dirc Arijensz en ten noorden de Rijsdrecht. Getuigen: Jan Gijssoon en Cleijn Dirc Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 128v, d.d. 22-12-1621 (scan 137) 

Koopbrief. Marritgen Dircxsdr, wonende te Burggraverveen onder Leimuiden, met Frans Dircxsz, haar broer en gekozen voogd, verkoopt aan Claes Valcxsz scheepmaker te Burggraverveen zeker 2 hond land, gelegen te Leimuiden, gemeen met zeker andere 2 hond land, eigendom van Cornelis Jansz Jongekint, belend in het geheel ten oosten Peiter Gerritsz, ten zuiden Claes Valcxsz de koper en de huisvrouw van Joost Jansz, ten westen Arijen Dircxsz en ten noorden de Rijsdrecht. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Jan Gijsz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 129, d.d. 02-01-1622 (scan 137) 

Schuldbrief. Claes Valcxsz scheepmaker en Bastiaen Dircxsz, zijn zwager, als borg, beiden wonende te Burggraverveen onder Leimuiden, zijn schuldig aan Marritgen Dircxsdr 125 gulden te betalen in drie termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Jan Gijssen en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 129v, d.d. 02-01-1622 (scan 138) 

Koopbrief. Marritgen Dircxsdr, wonende te Burggraverveen onder Leimuiden, geassisteerd door Frans Dircxsz, haar broer en gekozen voogd, verkoopt aan Huijbert Cornelisz Quant een huis en erf, gelegen aan de Rijsdrecht onder Leimuiden, belend ten oosten Cornelis Jansz Jongekint, ten zuiden Borrit Cornelisz en Gerrit Dircxsz, ten westen Cornelis Jansz en ten noorden de Rijsdrecht. De koper mag naast het erf van Borrit Cornelisz een secreethuisje hebben staan, terwijl Borrit Cornelisz recht heeft van overpad. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Jan Gijssoon en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 130, d.d. 02-01-1622 (scan 138) 

Schuldbrief. Huijbert Cornelisz Quant, wonende te Leimuiden, en Cornelis Jansz Quant, wonende mede aldaar, en Frans Dircxsz, wonende onder Aalsmeer, als borgen, zijn schuldig aan Marritgen Dircxsdr 275 gulden te betalen in drie termijnen. Als onderpand geldt het gekochte huis en erf. Getuigen: Jan Gijsz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 130v, d.d. 02-01-1622 (scan 139) 

Koopbrief. Gerrit Heijnderixsz scheepmaker, wonende aan de Oude Wetering, verkoopt aan Mathees Dircxsz en Jacob Pietersz, wonende aan de Oude Wetering, een kamp land gelegen te Leimuiden, te verongelden voor 1,5 morgen, belend ten oosten Jacob Allertsz Huijch, ten zuiden Claes Borritsz, ten westen de verkoper zelf en ten noorden Dirck Jansz scheepmaker. Het is belast met een hoofdsom van 150 gulden, de helft van 300 gulden toekomende Jacob Heijndricxsz aan de Oude Wetering, met 8 gulden rente per jaar. Betaald met een obligatie van 900 gulden. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Isbrant Jansz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 131, d.d. 02-01-1622 (scan 139) 

Koopbrief. Gijsbert Jansz, wonende in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, verkoopt aan Adrijaen Jansz, zijn broer, een partij heelland, belend ten oosten, westen en noorden de koper zelf en ten zuiden Jan Jan Huijbertsz; nog een akkerland, belend ten oosten de Doyssen, ten zuiden en westen de koper zelf en ten noorden de verkoper zelf, gelegen in Rijnsaterwoude, samen te verongelden voor 1 morgen 2,5 hond. De koopsom is 300 gulden. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 131v, d.d. 07-01-1622 (scan 140)

Koopbrief. Lenert Dircxsz, wonende te Rijnsaterwoude, verkoopt aan Adrijaen Jansz een bezegelde schouten eigenbrief op naam van Dirck Corsz inhoudende 1 morgen 2 hond heel- of akkerland gelegen te Rijnsaterwoude, beschreven in de eigendomsbrief d.d. 01-04-1620. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 132, d.d. 07-01-1622 (scan 140) 

Schuldbrief. Adrijaen Jansz, wonende in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, is schuldig aan Lenert Dircxsz, wonende te Rijnsaterwoude, 350 gulden, te betalen in twee termijnen, vanwege de koop van bovenstaande 1 morgen 2 hond land aan akker of heelland, gelegen te Rijnsaterwoude, belend ten oosten en zuiden Abraham Jansz, ten westen de Overbuurtsedijk en ten noorden Claes Arentsz. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 132v, d.d. 07-01-1622 (scan 141) 

Rentebrief. Cornelis Pietersz bakker, wonende in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, is schuldig aan Marritgen Jansdr, ongehuwd persoon, wonende te Rijnsaterwoude, een losrente van 18 gld. 15 st. per jaar met een hoofdsom van 300 gulden. Hiervan is 12 gulden voor Marritgen Jansdr zelf. De andere 6 gld. 15 st. is voor Aert Corsz met zijn twee weeskinderen verwekt bij Marritgen Jacobsdr, voor twee delen, en de kinderen van Jan Jonge Jansz, verwekt bij voornoemde Marritgen Jacobsdr, voor het derde deel. Als onderpand geldt zijn woning met huis, erf en boomgaard met het naastgelegen land, gelegen in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, strekkende van de Overbuurtsedijk oostwaarts tot de Doyssen, belend ten zuiden Adrijaen Bouwensz en Thamis Pietersz en ten noorden de weduwe van Jan Claes Corsz en de weduwe van Anthonis Clemmentsz. De hoofdsom is tot zijn last gekomen volgens de eigendomsbrief d.d. 30-12-1609 met een bezegelde transportbrief door Joost Woutersz als zoon en erfgenaam van Wouter Cornelisz timmerman, zijn vader, d.d. 06-02-1612. Voornoemde Joost Woutersz timmerman, wonende te Rijnsaterwoude, stelt zich borg. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 133, d.d. 07-01-1622 (scan 141) 

Koopbrief. Jacob Jansz en Pieter Jansz, elk voor hen zelf, en Jan Jansz Groot Jansz, zich sterkmakende voor Claes Jansz en Hillegondt Jansdr, allen kinderen en erfgenamen van Jan Cornelisz scheepmaker en Machtelt Jacobsdr, beiden overleden, verkopen aan Cornelis Cornelisz scheepmaker een woning met huis, erf en boomgaard met het naastgelegen land, gelegen aan de Drecht bij de Bilderdam onder Vriezekoop, te verongelden voor 6 hond, belend ten oosten Abraham Cornelisz en Jan Hendricxsz bakker, ten zuiden de Drecht, ten westen Jan Gerritsz en Maerten Huijbertsz c.s. en ten noorden voornoemde Jan Hendricxsz. Betaald met een schuldbrief aan Cornelis en Arijen Arijensz, broers. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 134, d.d. 09-01-1622 (scan 142) 

Schuldbrief. Cornelis Cornelisz scheepmaker, wonende aan de Drecht bij de Bilderdam onder Vriezekoop, is schuldig aan Cornelis Arijensz en Arijen Arijensz, broers, 500 gulden vanwege bovenstaande koop van de kinderen en erfgenamen van Jan Cornelisz en Machtelt Jacobsdr, beiden overleden, te betalen in vijf termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 134v, d.d. 09-01-1622 (scan 143) 

Koopbrief. Stijntgen Jansdr, ongehuwd persoon, met Cornelis Jansz, haar broers zoon en voogd, verkoopt aan Jan Jansz alias Jan Broer Coortges een perceeltje land met een veenakker ernaast, gelegen te Vriezekoop, samen te verongelden voor 1 morgen 2 hond land, belend ten oosten Mees Arijensz, ten zuiden de koper zelf, ten westen Jan Gerritsz en Lijsbeth Thijmonsdr en ten noorden de koper zelf. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 135, d.d. 19-01-1622 (scan 143) 

Schuldbrief. Jan Jansz Jan Broer Coortgens, wonende te Calslagen, is schuldig aan Stijntgen Jansdr, ongehuwd persoon, wonende te Vriezekoop, 450 gulden te betalen in acht termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 135v, d.d. 19-01-1622 (scan 144) 

Koopbrief. Garrebrant Jansz Graeff verkoopt aan Jan Jansz Jan Broer Coortgens een akker land gelegen te Vriezekoop, te verongelden voor 2 hond, belend ten oosten en zuiden Aert Cornelisz, ten westen Lenert Pietersz en ten noorden voornoemde Aert Cornelisz. Jan Cornelisz Priem, wonende te Calslagen, stelt zich waarborg voor vrijwaring. De koopsom is 30 gulden. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 136, d.d. 19-01-1622 (scan 144) 

Scheidbrief. Cornelis en Gerrit Heijnrixsz scheepmaker, zonen, elk voor henzelf, Dirck Cornelisz Verdrecht scheepmaker als man en voogd van Grietgen Heijnrixsdr en Gerrit Roochusz als zoon van Marritgen Heijnrixsdr, in haar leven verwekt bij Roochus Jansz, beiden overleden, samen kinderen en erfgenamen van Heijnrick Gerritsz Conckel en Neeltgen Anthonisdr, beiden overleden. Boedelscheiding. Dirck Cornelisz Verdrecht ontvangt in naam van zijn huisvrouw een stuk land gelegen te Leimuiden, belend ten oosten de comparant zelf en Jan Cornelisz, ten zuiden Cornelis Heijnrixsz, ten westen Jacob Willemsz en Jacob Pietersz c.s. en ten noorden de Drecht, te verongelden voor 2 morgen 2,5 hond. Dirc Cornelisz moet uitkeren aan Cornelis Heijnrixsz, zijn zwager, 1.165 gulden in acht termijnen. Gerrit Roochusz, de zoon van Marritgen Heijnrixsdr, is gedeeld een huis, erf en hooihuis, gelegen aan de oostzijde van de Oude Wetering onder Leimuiden, belend ten oosten en zuiden voornoemde Cornelis Heijnrixsz, ten westen de Oude Wetering en ten noorden Jacob Willemsz en Gerrit Heijnrixsz. Gerrit Heijnrixsz scheepmaker heeft zijn deel ontvangen in contant geld. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 136v, d.d. 11-02-1622 (scan 145) 

Koopbrief. Katharijna Jacobsdr, weduwe van Pieter Huijbertsz, met Jacob Pietersz, haar zoon en gerechte voogd, vor de ene helft, voornoemde Jacob Pietersz, voor hem zelf en vervangende Machtelt en Anna Pietersdr, zijn zussen, en Jan Huijbertsz als oom een gerechte voogd zich sterkmakende voor Duijfgen Pieters, Grietgen, Jannetgen, Huijbert en Cornelis Pieters, zonen en dochters, samen voor de andere helft, verkopen aan Jan Jorisz schipper, hun zwager, man en voogd van Marritgen Pietersdr, een erfje land, in zijn leven door Pieter Huijbertsz al verkocht, gelegen in Vierhuizen onder Rijnsaterwoude, te verongelden voor 1 hond land, belend ten oosten en zuiden de verkoper zelf, ten westen de Heerweg en ten noorden Crijntgen Jansdr. De koopsom is 240 gulden, te betalen in zes termijnen. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 137v, d.d. 15-02-1622 (scan 146) 

Koopbrief. Katharijna Jacobsdr, weduwe van Pieter Huijbertsz, geassisteerd door Jacob Pietersz, haar zoon en gekozen voogd, vor de ene helft, voornoemde Jacob Pietersz, voor hem zelf, Jan Jorisz als man en voogd van Marritgen Pietersdr, voornoemde Jacob Pietersz zich sterkmakende voor Machtelt en Anna Pietersdr, zijn zussen, en Jan Huijbertsz als oom een gerechte voogd zich sterkmakende voor Duijfgen Pietersdr, Grietgen, Jannetgen, Huijbert en Cornelis Pieters, zonen en dochters, samen voor de andere helft, verkopen Jan Willemsz scheepmaker, wonende aan de Vroonlandsebrug, een stuk land met twee henneptuinen, gelegen te Rijnsaterwoude, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden en westen de woning van Cornelis Pietersz bakker en ten noorden Pieter Bouwensz en de kinderen van Pieter Pietersz Schep en Sannetgen Arijensdr, beiden overleden, te verongelden voor 62,5 roeden land. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 137v, d.d. 15-02-1622 (scan 146) 

Schuldbrief. Jan Willemsz scheepmaker, wonende bij de Vroonlandsebrug onder Rijnsaterwoude, is schuldig aan Catharijna Jacobsdr, weduwe van Pieter Huijbertsz, voor de ene helft, en de kinderen en erfgenamen van voornoemde Pieter Huijbertsz samen voor de andere helft, 1.300 gulden te betalen in tien termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land, ca. 2 morgen groot, met twee henneptuinen. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 138v, d.d. 15-02-1622 (scan 147) 

Koopbrief. Arent Meesz van der Tol, waard te Rijnsaterwoude, getrouwd met Marritgen Jansdr, nagelaten weduwe van Jacob Gerritsz waard, verkoopt aan Pieter Bouwensz vier percelen veenakker of water, gelegen te Rijnsaterwoude, samen te verongelden voor 4 morgen 50 roeden. Het eerste partij is belend ten oosten Jan Dirc Corsz en Thamis Cornelisz, ten zuiden voornoemde Jan Dircxsz, ten westen de koper zelf en ten noorden de landscheiding van Vriezekoop; het tweede perceel belend ten oosten de boedel van Flooris Willemsz, ten zuiden Jan Cornelisz Neelemans, ten westen Pieter Jansz en ten noorden voornoemde Jan Dircxsz; het derde perceel belend ten oosten de koper zelf, ten zuiden voornoemde Jan Dircxsz, ten westen Pieter Jansz en ten noorden de landscheiding; het vierde perceel belend ten oosten de landscheiding, ten zuiden Gijsbert Jansz, ten westen Pieter Jansz en ten noorden de landen van Jan van Campen. Nog twee percelen veenakker of water, gelegen te Vriezekoop, samen te verongelden voor 1 morgen 6 hond; het eerste perceel belend ten oosten de weduwe van Lenert Joppen, ten zuiden de koper zelf, ten westen de boedel van Flooris Willemsz en ten noorden de Vriezenweg; het andere perceel belend ten oosten Thamis Cornelisz, ten zuiden de voornoemde koper, ten westen Claes Jansz Mac en ten noorden de Vriezenweg. De koopsom is 150 gulden. Getuigen: Maerten Cornelisz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 139, d.d. 16-02-1622 (scan 147) 

Transportbrief. Gerrit Jansz schoenmaker, nu wonende te Amsterdam, draagt over aan Willem Gerritsz van Heijningen secretaris, wonende te Rijnsaterwoude, alle acties die hem zijn aangekomen door transport van Anthonis Claesz met procuratie van Pieter Anthonisz Schellincwou, inhoudende de principale transportbrief een huis en erf gelegen te Rijnsaterwoude, beschreven in de transportbrief. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Jan Gijsbertsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 140, d.d. 16-02-1622 (scan 148) 

Schuldbrief. Willem Gerritsz van Heijningen secretaris, wonende in het dorp Rijnsaterwoude, is schuldig aan Gerrit Jansz schoenmaker, nu wonende te Amsterdam, 1.000 gulden te betalen in vijf termijnen. Als onderpand geldt het gekochte huis en erf, gelegen in het dorp Rijnsaterwoude, belend ten oosten Anthonis Claesz van der Muelen, ten zuiden Adrijana Anthonisdr, weduwe van Jop Jansz, ten westen de Heerweg en ten noorden Heer Cornelisz. Als borg stelt zich Gerrit Willemsz van Heijningen schout, vader van de comparant. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Wilemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 140v, d.d. 16-02-1622 (scan 149) 

Transportbrief. Gijsbert Pietersz van Tol en Jan Jansz Croon schoenmaker als man en voogd van Anne Pietersdr dragen samen over aan Maerten IJsaacksz Znijder, wonende in het dorp Rijnsaterwoude, twee bezegelde eigendomsbrieven op naam van de erfgenamen van Willem Jeronimusz van Tol zaliger, inhoudende elk een huis, erf en boomgaard, verder beschreven in de eigendomsbrieven. Betaald met een schuldbrief. Als waarborg stelt zich Jan Jaspersz, zwager van de comparant. Getuigen: Isbrant Jansz, schepen, en Pieter Claesz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 141, d.d. 18-02-1622 (scan 149) 

Schuldbrief. Maerten IJsacksz kleermaker, wonende in het dorp Rijnsaterwoude, is schuldig aan Gijsbert Pietersz van Tol 400 gulden te betalen in negen termijnen, vanwege de koop van twee huizen en erven, gelegen in het dorp Rijnsaterwoude, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden Jan de Roode c.s., ten westen Pieter Gerritsz van Heijningen en ten noorden Pouwels Crijnen snijder. Als borg stelt zich Pieter Woutersz timmerman, zwager van de comparant. Getuigen: Pieter Claesz, gezworene, en Isbrant Jansz, schepen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 141v, d.d. 18-02-1622 (scan 150)

Koopbrief. Cornelis Gerritsz als man en voogd van Marritgen Roelendr en Cornelis Cornelisz als man en voogd van Claesgen Roelendr, idem hen sterkmakende voor Cornelis Roelen, voor hem zelf, en Jan Willemsz als gerechte voogd zich sterkmakende voor Pieter, Jacob en Neeltgen Roelen, zonen en dochter, samen kinderen en erfgenamen van Roeleff Adrijaensz en Aeltgen Pietersdr, beiden overleden, verkopen, met toestemming van de schout en weesmannen, aan Frederijck Cornelisz, nu wonende te Leimuiden, een huis en erf gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Cornelis Geldersz, ten zuiden Marritgen Walichen weduwe, ten westen de Heerweg en ten noorden Jan Heijndricxsz Koij. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Dirck Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 142, d.d. 22-02-1622 (scan 150) 

Schuldbrief. Frederick Cornelisz, nu wonende te Leimuiden, is schuldig aan de kinderen en erfgenamen van Roeleff Adrijaensz en Aeltgen Pietersdr, beiden overleden, 342 gulden te betalen in 50 gulden contant a.s. mei en de rest in zes termijnen. Als onderpand geldt het gekochte huis en erf. Getuigen: Dirck Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 142v, d.d. 22-02-1622 (scan 151) 

Koopbrief. Jacob Willemsz van Leuwen [Leeuwen], wonende aan de oostzijde van de Oude Wetering onder Leimuiden, verkoopt aan Claes Borritsz, zijn zwager, wonende mede aldaar, een huis en erf te Leimuiden, belend ten oosten Dirck Cornelisz Verdrecht, ten zuiden Gherrit Rochusz, ten westen de Oude Wetering en ten noorden Jacob Pietersz, te verongelden voor 1 hond. De koopsom is 200 gulden. Getuigen: Dirck Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 143, d.d. 22-02-1622 (scan 151) 

Koopbrief. Claes Borritsz, wonende aan de oostzijde van de Oude Wetering, verkoopt aan Jacob Willemsz van Leeuwen, zijn zwager, wonende mede aldaar, een huis, erf en schuur met naastgelegen landen, in vier percelen, gelegen aan de oostzijde van de Oude Wetering onder Leimuiden, belend in het geheel ten oosten de Oude Dijk, ten zuiden Claes Dircxsz Craeckman en Jan Anthonisz scheepmaker, te verongelden voor 2 morgen. Van de landen is 2 morgen in leen van het Huis van Alkemade. Het land is belast met een hoofdsom van 200 gulden toekomende de kerk van Leimuiden met jaarlijke 6,25% rente, die de koper tot last neemt. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Dirck Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 143, d.d. 22-02-1622 (scan 151) 
[Zie het repertorium van Oud-Alkemade op Hogenda.] 

Schuldbrief. Jacob Willemsz van Leuwen, wonende aan de oostzijde van de Oude Wetering onder Leimuiden, is schuldig aan Claes Borritsz, zijn zwager, wonende mede aldaar, 1.850 gulden vanwege de koop van een huis, erf en schuur met naastgelegen lande, belend ten oosten de Oude Dijk, ten zuiden Claes Dircxsz Craeckman c.s., ten westen de Oude Wetering en ten noorden de erfgenamen van Cornelis Dircxsz scheepmaker, te betalen in acht termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Afgelost op 27-01-1630. Getuigen: Dirck Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 144, d.d. 22-02-1622 (scan 152) 

Koopbrief. Dirck Claesz, wonende te Leimuiden, verkoopt aan Claes Dircxsz van Ammerong, wonende te Leimuiden, een huis, erf, schuur en boomgaard met het naastgelegen land onder Leimuiden, belend in het geheel ten oosten de Heerweg, ten zuiden Anthonis Claesz van der Meulen en Kors Vincentsz, ten westen de Oude Leimuiden en ten noorden Pieter Foppensz, te verongelden voor 1 morgen 7 hond land; nog twee percelen aan veenakkers, gelegen te Vriezekoop, het eerste belend ten oosten de weduwe van Mees Arentsz, ten zuiden Walich Cornelisz, ten westen Claes Huijgen c.s. en ten noorden Pieter Jansz, het andere partij belend ten oosten en noorden voornoemde Pieter Jansz, ten zuiden Walich Cornelisz en ten westen de weduwe van Mees Arentsz, samen te verongelden voor 5 hond land. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 144v, d.d. 24-02-1622 (scan 153) 

Schuldbrief. Claes Dircxsz van Ammerong, wonende te Leimuiden, is schuldig aan Dirck Claesz, wonende te Leimuiden, 1.224 gulden te betalen in acht termijnen. Als onderpand gelden de gekochte landen. Afgelost op 28-03-1628. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 145, d.d. 24-02-1622 (scan 153) 

Koopbrief. Dirck Claesz, wonende te Leimuiden, verkoopt aan Jan Claesz haren carspel van Calverdijck, wonende te Leimuiden, een boomgaard met twee naastgelegen akkers, belend ten oosten Annetgen Jansdr weduwe van Arent Claesz, ten zuiden de Kerklaan, ten westen Jan Vrericxsz en ten noorden Thames Ghijsbertsz, te verongelden voor 1/2 morgen land, gelegen te Leimuiden. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Jan Gijssoon en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 145v, d.d. 24-02-1622 (scan 154) 
[Kalverdijk is een dorp in de voormalige gemeente Harenkarspel, nu gemeente Schagen.] 

Schuldbrief. Jan Claesz harinck carspel van Calverdijck, lakenkoper in het dorp Leimuiden, is schuldig aan Dirck Claesz, wonende mede aldaar, 600 gulden te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Jan Gijsbertsz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 145v, d.d. 24-02-1622 (scan 154) 

Koopbrief. Dirck Claesz, wonende te Leimuiden, verkoopt aan Pouwels Jansz Quant, wonende te Leimuiden, de helft van een stuk land, genaamd “De Bree Camp”, gelegen te Leimuiden, waarvan de wederhelft in het bezit is van Cornelis Claesz, belend in het geheel ten oosten Maerten Cornelisz c.s., ten zuiden Cornelis Meesz, ten westen de Oude Leimuiden en ten noorden Anthonis Claesz van der Muelen, te verongelden voor 1/2 morgen land. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Jan Gijsbertsz en Aelbert Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 146v, d.d. 28-02-1622 (scan 155) 

Schuldbrief. Pouwels Jansz Quandt, wonende te Leimuiden, en Gerrit Willemsz van Heijningen schout, borg, zijn schuldig aan Dirc Claesz 475 gulden te betalen in vier termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Jan Gijsbertsz en Aelbert Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 147, d.d. 28-02-1622 (scan 155) 

Scheidbrief. Arent Heijnricxsz snijder, wonende te Aalsmeer, man en voogd van Aechgen Jordensdr, weduwe van Lenert Gerritsz, aan de ene, en Cornelis Lenaertsz als zoon voor zichzelf en zich sterkmakende voor Gerrit Lenaertsz, zijn broer, voornoemde Cornelis Lenaertsz en Arent Cornelisz als ooms en provisionele voogden van Cornelis Jansz, nagelaten weeskind van Jannetgen Lenerts zaliger, in haar leven verwekt bij Jan Cornelisz, samen kinderen en kleinkinderen van Lenaert Gerritsz, aan de andere zijde. Boedelscheiding met consent van de schout en weesmannen. Arent Heijnricxsz als man en voogd van Aechgen Jordens weduwe is gedeeld een huisje en erf, belend ten oosten en noorden Krijn Jansz, ten zuiden de Ookweg en ten westen de weduwe van Baert Meesz; nog een kampje land met een veenakker, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Baert Meesz weduwe, ten zuiden Jan Gerritsz Drincwt, ten westen Bouwen Cornelisz scheepmaker c.s. en ten noorden ‘t Griet, samen te verongelden voor 6,5 hond land, waarbij ze ook de schulden uit de boedel op zich nemen en aan elk kind 95 gulden uitkeren. Het weeskind krijgt nog 23 gulden als het deel van de inboedel en roerende goederen die Cornelis en Gerrit Lenaertsz onderling hebben verdeeld. Dit geld bewaart Arent Heijnricxsz tot hij zal zijn betaald voor het onderhoud van het voornoemde weeskind door diens vader Jan Cornelisz, die op reis is naar Oostindië. Getuigen: Isbrant Jansz, schepen, en Claes Arentsz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 147v, d.d. 28-02-1622 (scan 156) 

Koopbrief. Arent Heijndircxsz snijder als man en voogd van Aechgen Jordensdr, weduwe van Lenert Gerritsz, verkoopt aan Baert Euwoutsz Rijcken van Casteleijn een kampje land met een veenakker, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten de weduwe van Baert Meesz, ten zuiden Jan Gherritsz Drinckvuijt, ten westen Bouwen Cornelisz en ten noorden ‘t Griet, te verongelden voor 6 hond land. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Isbrant Jansz, schepen, en Claes Arentsz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 148v, d.d. 28-02-1622 (scan 157) 

Schuldbrief. Baert Ewoutsz Rijcken van Casteleijn, wonende aan de Ookweg onder Leimuiden, is schuldig aan Arent Heijndricxsz snijder 350 gulden te betalen in zeven termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land gelegen op ‘t Griet onder Leimuiden. Getuigen: Isbrant Jansz, schepen, en Claes Arentsz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 149, d.d. 28-02-1622 (scan 157)

Koopbrief. Arent Heijnricxsz snijder, wonende te Aalsmeer, als man en voogd van Aechgen Jordensdr, nagelaten weduwe van Lenaert Gerritsz, verkoopt aan Cornelis Freedrixsz een huis en erf gelegen aan de Ookweg onder Leimuiden, belend ten oosten en noorden Krijn Jansz, ten zuiden de Ookweg en ten westen Baert Meesz weduwe, te verongelden voor 1/2 hond land. De koopsom is 215 gulden. Getuigen: Isbrant Jansz, schepen, en Claes Arentsz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 149v, d.d. 28-02-1622 (scan 158) 

Rentebrief. Willem Gerritsz Kooij [Kooijman], wonende in het Vroonland onder Esselijkerwoude, is schuldig aan de Heiligegeest van Rijnsaterwoude een losrente van 9 gld. 7 st. 8 pen. per jaar met een hoofdsom van 150 gulden. De comparant heeft het geld ontvangen van Pieter Willemsz, heiligegeestmeester. Als onderpand geldt een schuur en erf met een naastgelegen partij land, ca. 8 hond groot, gelegen bij de Vroonlandsebrug in het zuideinde van Rijnsaterwoude, belend ten oosten de Overbuurtsedijk en de wetering, ten zuiden de Aarwetering, ten westen Jacob Jansz Admirael en ten noorden Pieter Woutersz timmerman. Getuigen: Cleijn Dirc Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 150, d.d. 02-03-1622 (scan 158) 

Brief van willig decreet. Jan Cornelisz, gezworen bode, vertoont een akte van condemnatie d.d. 16-10-1619 van dit ambacht volgens het dingboek ten voordele van Jan Willems Brouwer in de Leister en ten nadele van Cornelis Gijsbertsz Keijsser. Als gevolg hiervan is verkocht een veenakker gelegen te Rijnsaterwoude, te verongelden voor 1/2 morgen land, belend ten oosten Jan Jan Huijbertsz, ten zuiden en westen Pieter Woutersz timmerman en ten noorden Claes Anthonisz, aan Arent Meesz van der Tol, waard te Rijnsaterwoude, voor 28 gulden aan contant geld. De verkoop is bevestigd door de vierschaar op 10-11-1621. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 151, d.d. 02-03-1622 (scan 159) 

Koopbrief. Anne Pietersdr, weduwe van Willem Gerritsz Maetros, geassisteerd door de schout als gekozen voogd, verkoopt aan Jacob Jacopsz Strac een veenakker gelegen te Leimuiden, belend ten oosten en zuiden Gerrit Jacobsz, ten westen Anthonis Cornelisz en ten noorden Willem Pietersz Hoech, te verongelden voor 1/2 morgen. De koopsom is 19 gld. 10 st. Getuigen: Isbrant Jansz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 152, d.d. 02-03-1622 (scan 160) 

Testamentbrief. Marritgen Jansdr, huisvrouw van Willem Pietersz Voecht, wonende aan de Rijsdrecht onder Leimuiden, geassisteerd door voornoemde Willem Pietersz, haar gekozen voogd, ons schout en getuigen zeer goed bekend, gezond, maakt haar testament op. Ze benoemt tot haar erfgenamen de vier nagelaten kinderen van Aeltgen Pouwels, haar dochter, die haar dochter heeft verwekt bij Cornelis Dircxsz, haar overleden man, elk voor een gelijk deel, waarbij haar dochter het vruchtgebruik krijgt. In de marge: Aangezien het testament is gepasseerd zonder zegel en op verzoek van Aeltgen Poulis alhier doorged. op 01-09-1624. Getuigen: Phillips Jansz en Arent Arentsz. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 152v, d.d. 03-03-1622 (scan 161) 

Rentebrief. Cornelis Cornelisz scheepmaker, wonende bij de Bilderdam aan de Drecht onder Vriezekoop, is schuldig aan Jan en Pieter Adrijaensz, nagelaten weeskinderen van Marritgen Jacobsdr, in haar leven verwekt bij Adrijaen Cornelisz zeilmaker, een losrente van 12 gld. 10 st. per jaar met een hoofdsom van 200 gulden. Als onderpand geldt zijn woning met huis, erf en boomgaard met naastgelegen landen, in het geheel belend ten oosten Abraham Cornelisz en Jan Heijndricxsz bakker, ten zuiden de Drecht, ten westen Jan Gerritsz en Maerten Huijbertsz en ten noorden voornoemde Jan Heijndricxsz bakker, gelegen aan de Drecht onder Vriezekoop. Getuigen: Claes Arentsz en Cornelis Jansz Quandt, gezworenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 153v, d.d. 14-03-1622 (scan 162) 

Koopbrief. Lenert Claesz verkoopt aan Krijn Jansz een partij akkerland gelegen te Leimuiden, te verongelden voor 1 morgen land, belend ten oosten Thamis Gijsbertsz, ten zuiden Jan Vreericxsz, ten westen Baert Ewoutsz en ten noorden de Ookweg. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Claes Arentsz en Garrebrant Jansz, gezworenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 154v, d.d. 14-03-1622 (scan 163) 

Schuldbrief. Krijn Jansz is schuldig aan Lenert Claesz 450 gulden te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Claes Arentsz en Garrebrant Jansz, gezworenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 155, d.d. 14-03-1622 (scan 163) 

Koopbrief. Gerrit Willemsz van Heijningen schout verkoopt aan Arent Meesz van Tol, waard in het dorp Rijnsaterwoude, een akkerland met water, te verongelden voor 1 morgen land, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten de landscheiding van Vriezekoop, ten zuiden Cornelis Jacobsz dekker, ten westen Jan Heijndricxsz Kooij en ten noorden de nazaten van Claes Lambertsz. De koopsom is 15 gulden. Getuigen: Garrebrant Jansz en Claes Arentsz, gezworenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 155v, d.d. 14-03-1622 (scan 164) 

Koopbrief. Maerten Sijmonsz verkoopt aan Grietgen Jansdr, weduwe van Gherrit Willemsz Bloom, een veenakker gelegen te Vriezekoop, te verongelden voor 2,5 hond land, belend ten oosten, westen en noorden de koopster zelf en ten zuiden de Vriezenweg. De koopsom is 12 gulden. Getuigen: Louris Pietersz en Claes Claesz, gezworenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 156, d.d. 15-03-1622 (scan 164) 

Koopbrief. Jan Jacobsz, bakker aan de Oude Wetering, verkoopt aan Grietgen Jansdr, weduwe van Gherrit Willemsz Bloom, een akkerland gelegen te Vriezekoop, ter verongelden voor 2 hond, belend ten oosten en zuiden de koopster zelf, ten westen en noorden Griete Aelberts. De koopsom is 6 gulden. Getuigen: Maerten Cornelisz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 156, d.d. 15-03-1622 (scan 164) 

Koopbrief. Gijsbert Cornelisz, wonende in de Rijshoorn onder Aalsmeer, verkoopt aan Crijn Claesz, wonende aan de Calslagerdijk onder Vriezekoop, een kampje en een akkertje land, gelegen te Vriezekoop, samen belend ten oosten Jan Jacobsz Groot Jan, ten zuiden Jan Claesz c.s., ten westen Garbrant Jansz Graeff en ten noorden het Vossepad c.s. Betaald met een schuldbrief. Het land is te verongelden voor 1 morgen 2 hond land. Getuigen: Claes Claesz en Louris Pietersz, gezworenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 156v, d.d. 15-03-1622 (scan 165) 

Schuldbrief. Crijn Claesz, wonende aan de Calslagerdijk, is schuldig aan Ghijsbert Cornelisz, wonende in de Rijshoorn onder Aalsmeer, 600 gulden te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Claes Claesz en Louris Pietersz, gezworenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 157, d.d. 15-03-1622 (scan 165) 

Koopbrief. Aelbert Aelbertsz Zoon verkoopt aan Cornelis Claesz Buijs een veenakker te Vriezekoop, belend ten oosten de weduwe van Jacob Arijensz, ten zuiden Borrit Thonisz, ten westen Arijen Arentsz, [ten noorden] Pieter Dingmans, te verongelden voor 1/2 morgen land. De koopsom is 148 gulden in vier termijnen. Getuigen: Claes Moij Claesz en Louweris Pietersz, gezworenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 157v, d.d. 15-03-1622 (scan 166) 

Koopbrief. Adrijaen Arentsz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, verkoopt aan Neeltgen Corssendr, weduwe en boedelhoudster van Jacob Adrijaensz, de overleden zoon van de comparant, een woning met huis, erf, schuur en boomgaard met het naastgelegen land met heel- en akkerland of water, strekkende van de Vriezekoopse Drecht zuidwaarts tot de Vriezenweg, belend ten oosten Dirck Jansz smid en Adrijaen Dircxsz Bomer en ten westen Anthonis Huijgen, Borrit Anthonisz en Pieter Dingmansz c.s., te verongelden voor 5 morgen 6 hond land. De koopsom is 600 gulden te betalen in tien termijnen. Getuigen: Claes Moij Claesz en Louweris Pietersz, gezworenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 158, d.d. 15-03-1622 (scan 166)

Koopbrief. Dirck Jansz Noortlander, wonende te Leimuiden, verkoopt aan Claes Pietersz, wonende te Vriezekoop aan de Drecht een veenakker of water, gelegen te Vriezekoop, belend ten oosten Aelbert Dircxsz, ten zuiden de koper zelf, ten westen Lenert Pietersz en ten noorden voornoemde Aelbert Dircxsz, te verongelden voor 1/2 morgen land. De koopsom is 8 gulden. Getuigen: Claes Moij Claesz en Louweris Pietersz, gezworenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 158v, d.d. 15-03-1622 (scan 167) 

Transportbrief. Claes Pietersz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, draagt over aan Maerten Dircxsz, wonende mede aldaar, een principaal- en transportbrief op naam van Baefgen Gerritsdr, weduwe van Kors Maerten Huijchen, inhoudende een huis en erf in het dorp Leimuiden. Het huis en erf zijn getaxateerd op 235 gulden. Betaald door een ruil met 1 morgen land gelegen te Vriezekoop. Getuigen: Jan Willemsz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 159, d.d. 16-03-1622 (scan 167) 

Koopbrief. Maerten Dircxsz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, verkoopt aan Claes Pietersz, wonende mede aldaar, een partijtje land met een akker, gelegen te Vriezekoop, met tegenwoordig een huis, belend ten oosten de weduwe van Jan Cornelisz Sap, ten zuiden de Drecht, ten westen de weduwe van Cornelis Jaspersz, [ten noorden] de koper zelf, ter verongelden voor 1 morgen land. Betaald door de ontvangst van een eigenbrief met een huis en erf gelegen te Leimuiden. Getuigen: Jan Willemsz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 159v, d.d. 16-03-1622 (scan 168) 

Koopbrief. Maerten Dircxsz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, verkoopt aan Aert Corsz, wonende mede aldaar, een stuk land met een akker, strekkende van de Drecht zuidwaarts tot de Vriezenweg, belend ten oosten de verkoper zelf en Kors Anthonisz en ten westen Aelbert Dircxsz en Maerten Jansz, te verongelden voor 3,5 morgen, gelegen te Vriezekoop. Met de voorwaarde dat de verkoper een wetering aanlegt van zijn woning, en de verkoper de dijk op de Vriezenweg zal onderhouden bij zijn land en het huis van Maerten Dircxsz, zijn [schoon]vader. Getuigen: Jan Willemsz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 160, d.d. 16-03-1622 (scan 168) 

Schuldbrief. Aert Corsz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, is schuldig aan Maerten Dircxsz, zijn schoonvader, wonende mede aldaar, 2.300 gulden te betalen in twaalf termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Jan Willemsz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 160v, d.d. 16-03-1622 (scan 169) 

Transportbrief. Dirck Cornelisz Verdrecht scheepmaker, wonende aan de Oude Wetering, draagt over aan Isbrant Heijnricxsz scheepmaker, mede wonende aldaar, een bezegelde schouten eigendomsbrief op naam van Pieter Claesz Lubbertsz, inhoudende 1 morgen land gelegen te Leimuiden, beschreven in de eigendomsbrief d.d. 12-02-1600. De koopsom is 825 gulden in zes termijnen. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz Ackerboom, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 161, d.d. 03-04-1622 (scan 169) 

Transportbrief. Thames Cornelisz, voor de ene helft, Claes Huijgensz als man en voogd van Marritgen Thamesdr, Willem Pietersz als man en voogd van Appolonia Thamisdr, Cornelis Thamesz, Machtelt en Willem Thamisdr, nagelaten weeskinderen, allen verwekt bij Stijntgen Bastijaensdr, in haar leven huisvrouw van voornoemde Thames Cornelisz, geassisteerd door de schout en Gijsbert Jansz, vervangende Jacob Heijnricxsz, zijn mede broeder weesmeester, met procuratie van Bastijaen Pietersz, gerechte voogd van de weeskinderen, elk voor een zesde deel eigenaar van de andere helft, dragen over aan Poncrijaen/Pons Cornelisz als man en voogd van Neeltgen Thamesdr, eigenaar van het resterende zesde deel, alle recht en acties zoals het hen is aangekomen van Anthonis Claesz van der Meulen, inhoudende de principaal- en transportbrief 1 morgen uitgemoerde veenakker. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Jan Willemsz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 161v, d.d. 13-04-1622 (scan 170) 

Schuldbrief. Poncriaen Cornelisz, wonende in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, is schuldig aan Thames Cornelisz voor de ene helft en nagelaten kinderen en erfgenamen van wijlen Stijntgen Bastijaensdr, in haar leven huisvrouw van voornoemde Thames Cornelisz, samen voor de andere helft, 150 gulden te betalen in 25 gulden contant geld en de rest in vijf termijnen. Als onderpand geldt het gekochte ca. 1 morgen uitgemoerde veenakker, gelegen te Rijnsaterwoude, belend ten oosten de Overbuurtsedijk, ten zuiden Pieter Woutersz, ten westen Anthonis Claesz en ten noorden Pieter Jansz Koninck, waarvan een twaalfde deel reeds in hun bezit is. Getuigen: Jan Willemsz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 162, d.d. 13-04-1622 (scan 170)

Scheidbrief. De kinderen en erfgenamen van Barbar Arijensdr, weduwe van Mees Willemsz, beiden overleden, in hun leven wonende aan de Ookweg onder Leimuiden, met namen Willem Meesz, aan de ene, en Weijntgen Claesdr, weduwe en boedelhoudster van Jan Meeusz, met Claes Aelbertsz dekker, haar vader en gekozen voogd, aan de andere zijde, delen en scheiden hun moederlijke erfenis, die al is uitgevoerd toen Jan Meeusz in leven was, te weten dat Weijntgen Claesdr als weduwe van Jan Meesz in eigendom zal behouden alle landen en goederen die Barbar Arijens door haar dood heeft nagelaten, waarbij Willem Meesz de beloofde uitkering heeft ontvangen. Getuigen: Cornelis Arijensz en Pieter Foppen, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 162v, d.d. 13-04-1622 (scan 171) 

Koopbrief. Weijntgen Claesdr, weduwe van Jan Meeusz, geassisteerd door Claes Aelbertsz dekker, haar vader en gekozen voogd, en Willem Meeusz als oom en gerechte voogd, zich sterkmakende voor de nagelaten weeskinderen die voornoemde weduwe bij Jan Meeusz heeft verwekt, verkopen met consent van de schout en weesmannen aan Dingnum Crijnendr, weduwe van Baert Meesz, een stuk land, belend ten oosten Cornelis Jansz Quandt, ten zuiden de koopster zelf, ten westen Trijntgen Gerrits weduwe en ten noorden ‘t Griet; nog een partij land, belend ten oosten en westen Cornelis Jansz Quandt, ten zuiden de koopster zelf en ten noorden ‘t Griet; samen te verongelden voor 1 morgen 3 hond land, gelegen te Leimuiden. De koopsom is 805 gulden. Getuigen: Cornelis Arijensz en Pieter Foppen, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 163, d.d. 13-04-1622 (scan 171) 

Koopbrief. Willem Pietersz, nu wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, verkoopt aan Pons Cornelisz, zijn zwager, een veenakker land of water gelegen te Rijnsaterwoude, belend ten oosten de Doyssen, ten zuiden de weduwe van Anthonis Clemmentsz en Isbrant Jansz, ten westen de kinderen van Cornelis Claes Corsz en ten noorden Gijsbert Aelwijnsz c.s., te verongelden voor 1,5 morgen 1 hond land. Getuigen: Jan Willemsz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 163v, d.d. 13-04-1622 (scan 172) 

Transportbrief. Pons Cornelisz, wonende in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, draagt over aan Cornelis Pieter Woutersz, wonende mede aldaar, een transportbrief op naam van Thamis Cornelisz en de kinderen en erfgenamen van Stijntgen Bastiaensdr, inhoudende een veenakker met tegenwoordig een huisje, te verongelden voor 1 morgen, beschreven in de principaal- en transportbrief [d.d. 13-04-1622]. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnrixsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 164, d.d. 18-04-1622 (scan 172) 

Schuldbrief. Cornelis Pieter Woutersz, wonende in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, is schuldig aan Pons Cornelisz, wonende mede aldaar, 162 gulden te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt het gekochte huisje en erf met een naastgelegen veenakker, gelegen te Rijnsaterwoude, belend ten oosten de Overbuurtsedijk, ten zuiden Pieter Woutersz, ten westen Anthonis Claesz van der Muelen en ten noorden Aldert Jansz smid. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnrixsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 164v, d.d. 18-04-1622 (scan 173) 

Transportbrief. Pieter Jansz Koninc, wonende op het Molenpad onder Rijnsaterwoude, draagt over aan Aldert Jansz smid, een transportbrief op naam van Jan Heijnrixsz, inhoudende 2 morgen min 1/2 hond land met tegenwoordig een huisje, beschreven in de principaal- en transportbrief. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnrixsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 165, d.d. 18-04-1622 (scan 173) 

Schuldbrief. Aldert Jansz smid, wonende in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, is schuldig aan Pieter Jansz Koninc 600 gulden te betalen in acht termijnen. Als onderpand geldt het gekochte huisje, erf en boomgaard met een naastgelegen veenakker, gelegen in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, belend ten oosten de Overbuurtsedijk, ten zuiden Cornelis Pieter Woutersz, ten westen Willem Gerrits Veijers en ten noorden Gijsbert Jansz c.s. Afgelost op 30-07-1632. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnrixsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 165v, d.d. 18-04-1622 (scan 174) 

Transportbrief. Ghijsbert Pietersz van Tol draagt over aan Gherrit Cornelisz Vos, brouwer in het Zwaard te Haarlem, een bezegelde schouten custingbrief d.d. 18-02-1622 op naam van Maerten Issacksz kleermaker als principaal en Pieter Woutersz als borg, inhoudende 400 gulden te betalen in negen termijnen. De koopsom is 230 gulden. Getuigen: Jan Willemsz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 166, d.d. 27-04-1622 (scan 174) 

Transportbrief. Jan Lenaertsz scheepmaker als zoon voor zichzelf en Jan Gijsbertsz, man en voogd van Barbar Lenertsdr, hen sterkmakende voor de verdere kinderen en erfgenamen van Lenert Heijndrick Joostens en Cuijniera Garrebrantsdr, beiden overleden, dragen over aan Dirck Claesz, wonende te Leimuiden, een bezegelde schouten custingbrief d.d. 13-04-1610 op naam van Eijmert Lenertsz Loos, waarvan nog 650 gulden openstaat. Eijmert Lenertsz Loos is van de koop op de hoogte gesteld en zal jaarlijkse 32 gld. 10 st. betalen tot het bedrag is afgelost. Getuigen: Cornelis Arijensz en Pieter Foppen, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 166v, d.d. 27-04-1622 (scan 175) 

Koopbrief. Jacob Cornelisz verkoopt aan Maerten Thijmonsz een veenakker land of water, gelegen te Vriezekoop, te verongelden voor 1 morgen, belend ten oosten Huijbert Cornelisz Buijs, ten zuiden Neeltgen Claes weduwe van Huijbert Cornelisz Bommer, ten westen Willem Cornelisz en ten noorden hij zelf. Hiermee een schuld afgelost. Getuigen: Jan Heijnrixsz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 167, d.d. 11-05-1622 (scan 175) 

Transportbrief. Heijnric Heijnrixsz als man en voogd van Marritgen Aerts, weduwe van Gerrit Barentsz, draagt over aan Anne Cornelisdr, weduwe en boedelhoudster van Aert Bouwensz, een bezegelde schouten eigendomsbrief op naam van Claes Adrijaensz Watelander, inhoudende 1 morgen 5 hond land met akker of water, beschreven in de principale eigendomsbrief d.d. 24-05-1598. De koopsom is 75 gulden te betalen in drie termijnen. Getuigen: Cornelis Adrijanesz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 167v, d.d. 11-05-1622 (scan 176) 

Koopbrief. Dirck Matheusz als man en voogd van Neeltgen Adrijaens en Cornelis Gerritsz als man en voogd van Grietgen Adrijaensdr, kinderen en erfgenamen van Krijntgen Jacobsdr zaliger, in haar leven huisvrouw van Adrijaen Jansz Zap, verkopen aan Lenert Pietersz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop,  een werf land gelegen over het Vossepad onder Vriezekoop, belend ten oosten Aechgen Jaspersdr, ten zuiden het Vossepad, ten westen Jan Jacobsz en voornoemde Aechte Jaspers en ten noorden Jan Jaspersz, te verongelden voor 2 hond land. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnrixsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 168, d.d. 16-05-1622 (scan 176) 

Schuldbrief. Lenert Pietersz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, en Pieter Pietersz snijder, wonende in het dorp Leimuiden, als borg, zijn schuldig aan de erfgenamen van Adrijaen Jansz Zap 175 gulden, vanwege de koop van bovenstaand land van Cornelis Gerritsz, zijn zwager [= schoonzoon], te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnderixsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 168, d.d. 16-05-1622 (scan 176) 

Schuldbrief. Lenert Pietersz, wonende te Vriezekoop, en Pieter Pietersz snijder, wonende in het dorp Leimuiden, als borg, zijn schuldig aan Dirck Matheusz 175 gulden, te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnrixsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 169, d.d. 16-05-1622 (scan 177) 

Koopbrief. Dirck Matheusz als man en voogd van Neeltgen Adrijaensdr en Cornelis Gerritsz als man en voogd van Grietgen Adrijaensdr, kinderen en erfgenamen van Krijntgen Jacobsdr zaliger, in haar leven huisvrouw van Adrijaen Jansz Sap, verkopen aan Pieter Pietersz, lakenkoper in het dorp Leimuiden, en Adrijaen Arijensz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, een akkerland in Vriezekoop, belend ten oosten, westen en noorden Huijch Claesz en ten zuiden Lenert Pietersz, ten verongelden voor 1/2 hond land. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnrixsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 169v, d.d. 16-05-1622 (scan 178) 

Schuldbrief. Pieter Pietersz lakenkoper, wonende in het dorp Leimuiden, en Adrijaen Arentsz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, zijn schuldig aan Dirck Matheusz en Cornelis Gerritsz, elk voor de helft, 90 gulden te betalen in drie termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnrixsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 170, d.d. 16-05-1622 (scan 178) 

Koopbrief. Marritgen Walichsdr, weduwe van Ouwe Jan Floorisz, geassisteerd door Walich Jansz, haar zoon en gekozen voogd, verkoopt aan Pieter Jansz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, een kampje met een naastgelegen veenakker, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten de landscheiding van Vriezekoop, ten zuiden Cornelis Jacobsz dekker, ten westen de Heerweg en ten noorden Cornelis Geldersz en Jan Willemsz c.s., te verongelden voor 2 morgen 3 hond land. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Pieter Foppensz, schepen, en Garbrant Jansz, gezworen schepen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 170v, d.d. 16-05-1622 (scan 179) 

Schuldbrief. Pieter Jansz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, is schuldig aan Marritgen Walichsdr, weduwe van Ouwe Jan Floorisz, 800 gulden te betalen in acht termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Pieter Foppensz, schepen, en Garbrant Jansz, gezworen schepen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 171, d.d. 16-05-1622 (scan 179) 

Koopbrief. Pieter Thijsz, wonende in Burggraverveen, verkoopt aan Mathijs Pietersz, zijn zoon, enkele partijen land naast elkaar, gelegen te Burggraverveen, samen te verongelden voor 2 morgen, belend in het geheel ten oosten Cornelis Jansz Rijcken, ten zuiden Dirck Jan Pieten, Jop Dirxsz en Arent Phillipsz, ten westen de Dijksloot en een schuurtje met erf, dat eigendom blijft van de verkoper, en ten noorden Arent Phillipsz, Mourin Huijgen en Cornelis Maertensz. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnrixsz Aeckerboom, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 171v, d.d. 16-05-1622 (scan 180) 

Schuldbrief. Mathijs Pietersz is schuldig aan Pieter Mathijsz, zijn vader, 1.400 gulden te betalen in tien termijnen. Als onderpand geldt het gekochte heelland te Burggraverveen. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnrixsz Aekerboom, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 172, d.d. 16-05-1622 (scan 180)

Koopbrief. Meerten Allertsz, wonende aan de Uiterweg onder Aalsmeer, verkoopt aan Pieter Mathijsz, wonende te Burggraverveen onder Aalsmeer, een partijtje heelland gelegen te Burggraverveen onder Leimuiden, te verongelden voor 2 hond land, belend ten oosten Arent Phillipsz, ten zuiden Cornelis Dirck Jan Pieten, ten westen de Dijksloot en ten noorden Cornelis Arentsz; nog een akkertje, ook gelegen te Burggraverveen, te verongelden voor 2 hond land, belend ten oosten Willem Jansz, ten zuiden Neeltgen Pieters en Eeleman Jansz, ten westen Arent Phillipsz en ten noorden Cornelis Arentsz. De koopsom is 100 gulden te betalen in twee termijnen. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnrixsz Aekerboom, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 172v, d.d. 16-05-1622 (scan 181) 

Koopbrief. Claes Borritsz, wonende aan de Oude Wetering onder Leimuiden, verkoopt aan Dirck Dircxsz Jonge Coonen, wonende aan de Oude Wetering, de helft van een stuk land gelegen te Leimuiden, waarvan de verkoper de andere helft houdt, belend in het geheel ten oosten Pieter Foppensz en Jacob Allertsz Huijch, ten zuiden en westen Cornelis Jansz en ten noorden Gerrit Heijnrixsz scheepmaker, in het geheel te verongelden voor 1 morgen land. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Maerten Cornelisz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 173, d.d. 25-05-1622 (scan 181) 

Schuldbrief. Dirck Dircxsz Jonge Coonen, wonende aan de Oude Wetering onder Alkemade, is schuldig aan Claes Borritsz, wonende mede aldaar, 385 gulden te betalen in vijf termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Maerten Cornelisz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 173v, d.d. 25-05-1622 (scan 182) 

Koopbrief. De kinderen en erfgenamen van Anthonis Cornelisz en Ermpgen Pietersdr, beiden overleden, met namen Cornelis Anthonisz als zoon voor zichzelf, Adrijaen Arijensz scheepmaker als man en voogd van Geertgen Anthonisdr, Dirck Cornelisz man en voogd van Katrijntgen Anthonisdr, Baen Pietersz als vader en voogd, zich sterkmakende voor zijn onmondige weeskinderen, verwekt bij Marritgen Anthonisdr, Adrijaen Maertensz met het recht van Cornelis Claesz Croost, man en voogd van Aeltgen Anthonisdr, nog voornoemde Cornelis Anthonisz zich sterkmakende voor de twee nagelaten weeskinderen van Adrijaen Anthonisz, zijn overleden broer, met consent van de schout en weesmannen, verkopen aan Pieter Anthonisz, hun broer en zwager, een huisje en erf, schuur en boomgaard met naastgelegen akkertjes, strekkende van de Heerweg noordwaarts tot de erfgenamen van Cornelis Dirck Loosen, belend ten oosten Barbar Willemsdr en ten westen Lambert Claesz; nog een kampje land met naastgelegen akker, strekkende van de Heerweg noordwaarts tot de landscheiding van Aalsmeer en het land van Jan Gerritsz, belend ten oosten Aelbert Dircxsz en ten westen Heijnric Cornelisz en voornoemde Jan Gerritsz; nog een partij uitgemoerd veenland, belend ten oosten Willem Jansz Quandt, ten zuiden de erfgenamen van Cornelis Dirck Loosz en ten westen en noorden Jan Gerritsz van Cleef; nog een perceel uitgemoerde veenakker, belend ten oosten en westen Jan Gerritsz van Cleef, ten zuiden Willem Jansz Quandt en de weduwe van Mees Arentsz en ten noorden de landscheiding van Aalsmeer; nog een partij veenakker, belend ten oosten Heijnrick Cornelisz en Jan Gerritsz, ten zuiden de Heerweg, ten westen Barbar Willemsdr en ten noorden voornoemde Heijnrick Cornelisz; de woning en landen gelegen te Vriezekoop, in het geheel te verongelden voor 4 morgen 3 hond. Het zes zevende deel is betaald met een custingbrief. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppenszoon, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 174, d.d. 26-05-1622 (scan 182) 

Schuldbrief. Pieter Anthonisz, wonende aan de Calslagerdijk onder Vriezekoop, is schuldig aan Cornelis Anthonisz, zijn broer, voor een zevende deel, Adrijaen Arijensz scheepmaker, man en voogd van Geertgen Anthonisdr, voor een gelijk zevende deel, Dirck Cornelisz, man en voogd van Katrijntgen Anthonisdr, mede voor een zevende deel, de nagelaten weeskinderen van Arijaen Anthonisz zaliger voor een zevende deel, nog de weeskinderen van Marritgen Anthonisdr samen mede voor een zevende deel, Cornelis Claesz Croost als man en voogd van Aeltgen Anthonisdr voor een 14e deel, en Adrijaen Maertensz met het recht van voornoemde Cornelis Claesz Croost voor het resterende 14e deel, samen kinderen en erfgenamen van Anthonis Cornelisz en Ermpgen Pieters, beiden zaliger, 950 gulden te betalen in negen termijnen. Als onderpand gelden het gekochte huis en land in Vriezekoop. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppenszoon, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 174v, d.d. 26-05-1622 (scan 183) 

Rentebrief. Jacob Allertsz Huijch, wonende te Leimuiden, is schuldig aan Grietgen en Marritgen Koenen, nagelaten dochters van Catrijntgen Jansdr zaliger, in haar leven verwekt bij Koen Jansz, een losrente van 25 gulden per jaar met een hoofdsom van 400 gulden. Als onderpand geldt ca. 1,5 morgen land gelegen te Leimuiden, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden de comparant zelf, ten westen Maerten Zijmonsz en ten noorden Claertgen Aerentsdr weduwe van Jan Gerritsz Quandt. Getuigen: Jan Willems Jonge Jannen en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 175v, d.d. 03-06-1622 (scan 184) 

Transportbrief. Dirckgen Claesdr, weduwe en boedelhoudster van Jacob Michielsz, geassisteerd door Claes Jacobsz, haar zoon en gekozen voogd, draagt over aan mr. Gerridt Lintlaen chirurgijn, wonende in het dorp Leimuiden, een bezegelde schouten eigenbrief d.d. 14-10-1614op naam van Dirck Jansz, inhoudende een erfje land te verongelden voor 37,5 roeden land. De koopsom is 60 gulden. Getuigen: Pieter Foppensz, schepen, en Cornelis Jansz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 176v, d.d. 05-06-1622 (scan 185) 

Transportbrief. Mr. Gerrit Lintlaen, chirurgijn in het dorp Leimuiden, draagt over aan Claes Jacobsz, wonende mede aldaar, een bezegelde schouten eigenbrief d.d. 18-02-1620 op naam van Jacob Willemsz, inhoudende een huis en erf te verongelden voor 1 hond land, belast met 100 gulden met 6,25% rente toekomende voornoemde Jacob Willemsz, die de koper tot zijn last houdt, af te lossen in negen jaar. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Pieter Foppensz, schepen, en Cornelis Jansz Quandt, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 177, d.d. 05-06-1622 (scan 185) 

Schuldbrief. Claes Jacobsz, wonende in het dorp Leimuiden, is schuldig aan mr. Gerrit Lintlaen, chirurgijn aldaar, 360 gulden te betalen in negen termijnen. Als onderpand geldt het gekochte huisje en erf, gelegen in het dorp Leimuiden, belend ten oosten en noorden Jacob Willemsz, ten zuiden de Heerweg en ten westen de weduwe van Jan Aertsz. Getuigen: Pieter Foppensz, schepen, en Cornelis Jansz Quandt, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 177v, d.d. 05-06-1622 (scan 186) 

Brief van verzekering van onderhoud. Jan Cornelisz, wonende aan de Vriezenweg, en Weijntgen Cornelisdr, zijn huisvrouw, als zwager en dus gerechte voogd zich sterkmakende voor Leentgen Cornelisdr, de zus van zijn huisvrouw, met consent van de schout en de weesmeesters Jacop Heijnricxsz en Ghijsbert Jansz als oppervoogden, volgens de akte van consent d.d. 02-06-1622, leveren over aan Adrijaen Cornelisz zeilmaker, wonende aan de Ookweg te Leimuiden, alle inkomsten en goederen van Leentgen Cornelisdr, om Leentgen Cornelisdr haar leven lang te onderhouden. Als onderpand verbindt Adrijaen Cornelisz zijn woning met huis, erf en het naastgelegen land, gelegen aan de Ookweg onder Leimuiden, belend ten oosten Pietertgen Claesdr en Jan Cornelisz, ten zuiden de Ookweg, ten westen Claes Aelbertsz dekker en ten noorden Lenert Claesz; nog een huisje met erf en naastgelegen land, gelegen aan de Drecht onder Vriezekoop, belend ten oosten Maerten Claesz, ten zuiden de Drecht, ten westen Zijmon Claesz c.s. en ten noorden Claes Moij Claesz. In de marge: De vraag was of hierover de 40e penning moest worden betaald. De overgedragen goederen zullen worden getaxeerd en hierover zal 40e penning worden betaald. Getuigen: Maerten Cornelisz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 178, d.d. 06-06-1622 (scan 186) 

Huwelijkscontract. Adrijaen Jansz Sap, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, toekomende bruidegom, aan de ene, en Annetgen Lenertsdr, toekomende bruid, geassisteerd door de schout als gekozen voogd, aan de andere zijde, gaan trouwen. Als een van beiden komt te overlijden, dan zal Adrijaen Jansz of zijn kinderen voor uit de boedel krijgen 700 gulden contant geld. De overige goederen zullen door zijn kinderen en Annetgen Lenerts of haar erfgenamen gelijk verdeeld worden. Getuigen: Jan Heijnricxsz en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 179, d.d. 09-06-1622 (scan 187) 

Rentebrief. Cornelis Mourintsz Slacht, wonende in het noordeinde van Rijnsaterwoude, is schuldig aan Dirck Cornelisz Verdrecht, scheepmaker aan de Oude Wetering, een losrente van 6 gulden per jaar met een hoofdsom van 100 gulden. Als onderpand geldt zijn woning met huis, erf en boomgaard met het naastgelegen land, gelegen in het noordeinde van Rijnsaterwoude, belend ten oosten Jan Willemsz, ten zuiden Sijmon Maertensz, ten westen de Heerweg en ten noorden de nazaten van Maerten Arijensz de Groot. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 179v, d.d. 12-06-1622 (scan 188) 

Schuldbrief. Jan Gerritsz Straff is schuldig aan Adrijaen Cornelisz van der Geer, schoenmaker in het dorp Rijnsaterwoude, 550 gulden te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt zijn woning met huis, erf, schuur, berg en boomgaard met de naastgelegen landen, gelegen aan de Drecht onder Vriezekoop, ca. 3 morgen groot, belend ten oosten Cornelis Claesz Kooij, ten zuiden de Drecht, ten westen Dirck Cornelisz bakker en ten noorden Maerten Huijbertsz. Getuigen: Jan Willemsz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 180v, d.d. 13-06-1622 (scan 189) 

Koopbrief. Pieter Willemsz, wonende aan de Oude Wetering, verkoopt aan Isbrant Heijnricxsz scheepmaker, wonende mede aldaar, aan stuk land gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Cornelis Baertsz, ten zuiden de koper zelf, ten westen Jan Heijnricxsz schoenmaker en ten noorden Pieter Dircxsz, ter verongelden voor 5 hond land. De koopsom is 400 gulden. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 181v, d.d. 26-06-1622 (scan 190) 

Koopbrief. Pieter Willemsz, wonende aan de Oude Wetering onder Leimuiden, verkoopt aan Pieter Dircxsz, zijn zwager, wonende mede aldaar, een henneptuin gelegen te Leimuiden, belend ten oosten en noorden Isbrant Heijnricxsz, ten zuiden en westen Jaepgen Cornelisdr, te verongelden voor 1 hond land. De koopsom is 50 gulden. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 182, d.d. 26-06-1622 (scan 190) 

Koopbrief. Dirck Cornelisz bakker, voor de ene helft, Maerten Huijbertsz en Pieter Crijnensz als ooms en gerechte voogden, hen sterkmakende voor de twee nagelaten weeskinderen van Neeltgen Crijnendr zaliger, verwekt bij Pieter Huijbertsz, ook overleden, mitsgaders het weeskind die zij heeft verwekt bij voornoemde Dirck Cornelisz bakker, samen voor de andere helft, verkopen, met consent van de schout en weesmannen als oppervoogden, aan Claes Gerritsz Straf, nu wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, een huis, erf, twee schuren en boomgaard met het naastgelegen land, belend in het geheel ten oosten Jan Gerritsz Straff en Maerten Huijbertsz, ten zuiden de Drecht, ten westen de erfgenamen van Jacob Arijensz Banthout zaliger en voornoemde Maerten Huijbertsz en ten noorden de koper zelf; nog een perceel veenland, belend ten oosten Maerten Huijbertsz, ten zuiden de koper, ten westen de weduwe van Willem Dirc Jannen en ten noorden Thijmon Willemsz; nog een perceel veenakker, belend ten oosten Heijnderic Gerritsz, ten zuiden Maerten Huijbertsz c.s., ten westen Lenert Pietersz en ten noorden de Heerweg, samen te verongelden voor 4 morgen 240 roeden land, gelegen te Vriezekoop. Betaald met twee schuldbrieven. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 182v, d.d. 29-06-1622 (scan 191) 

Schuldbrief. Claes Gerritsz Straf, met Jan Gerritsz Straf en Abraham Cornelisz, allen wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, als borgen, zijn schuldig aan Dirck Cornelisz bakker, wonende te Leimuiden, 1.307 gulden te betalen in acht termijnen. Als onderpand gelden de gekochte percelen in Vriezekoop. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 183, d.d. 29-06-1622 (scan 191) 

Schuldbrief. Claes Gerritsz Straff, met Jan Gerritsz Straf en Abraham Cornelisz, allen wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, als borgen, zijn schuldig aan Huijbert Pietersz en Pietertgen Pietersdr, nagelaten weeskinderen van Pieter Huijbertsz en Neeltgen Crijnendr, beiden overleden, 1.992 gld. 13 st. te betalen in zeven termijnen. Als onderpand gelden de gekochte landen in Vriezekoop. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 183v, d.d. 29-06-1622 (scan 192) 

Testamentbrief. Adriaen Jansz Sap, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, gezond, maakt zijn testament op. Hij benoemt tot erfgenamen Jacop Arijensz, zijn zoon, en Neeltgen Lenertsdr, diens huisvrouw, voor een gerechte achtste deel. Ze krijgen samen de rest van hun leven het vruchtgebruik en lijftocht, waarbij de Heiligegeestmeesters te Leimuiden de goederen beheren. Als de langstlevende overlijdt, krijgt Jan Jacopsz, een zoon van Jacop Arijensz, 6 gulden voor zijn moederlijke erfenis, waarbij het overschot gaat naar de crediteuren van Jacop Arijensz en Neeltgen Lenerts. Getuigen: Jan Henricxsz en Pieter Philipsz. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 184v, d.d. 04-07-1622 (scan 193) 

Brief van onwillig decreet. Jan Cornelisz bode vertoonde een akte van condemnatie d.d. 15-09-1621 ten voordele van Aeffgen Jansdr, weduwe van Has Jacobsz, in zijn leven brouwer in de Drie Klaveren te Haarlem, ten nadele van Leentgen Gerritsdr, weduwe van Jan Arijen Jansz. Het betreft de verkoop van een huis en erf, gelegen in het dorp Leimuiden, belend ten oosten Lenert Arijensz biervoerder, ten zuiden de Ookweg, ten westen Balthen Dircxsz en ten noorden Cornelis Jacobsz, gekocht door Aelbert Aelbertsz Zoon, wonende te Rijnsaterwoude, voor 206 gulden. Volgens het besluit van de vierschaar d.d. 08-06-1622 is Leentgen Gerritsdr onteigend en het huis en erf overgedragen aan Aelbert Aelbertsz Zoon. Getuigen: Maerten Cornelisz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 185v, d.d. 06-07-1622 (scan 194) 

Koopbrief. Jan Matheesz, wonende te Aalsmeer, verkoopt aan Willem Willemsz, wonende mede aldaar, een veenakker land of water, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Cornelis Jansz Jongekindt, ten zuiden Gerrit Jacobsz, ten westen en noorden Gerrit Dirck Arijensz, te verongelden voor 1/2 morgen land. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Pieter Foppensz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 186v, d.d. 07-07-1622 (scan 195) 

Schuldbrief. Willem Willemsz, wonende te Aalsmeer, is schuldig aan Claes Jansz bakker, wonende te Leimuiden, 80 gulden te betalen in vier termijnen vanwege de koop van Jan Matheesz van bovengenoemd land. Getuigen: Pieter Foppensz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 187, d.d. 07-07-1622 (scan 195) 

Scheepswaterbrief. Jan Claesz, wonende in Ter Aar, is schuldig aan Cornelis Borritsz, wonende te Leimuiden bij het dorp, 950 gulden te betalen in zeven termijnen, vanwege de koop van een geboeid turfpontschip met gereedschap.  Als onderpand geldt het turfpontschip. Huijbert Maertensz, wonende in Ter Aar, treedt op als borg. Getuigen: Claes Arentsz, gezworene, en Pieter Foppensz, schepen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 187v, d.d. 10-07-1622 (scan 196) 

Scheepswaterbrief. Jonge Arijen Cornelis Damen, schipper en poorter te Amsterdam, is schuldig aan Maerten Cornelisz Huijmen, schipper in Ter Aar, 2.000 gulden te betalen in acht termijnen, vanwege de koop van een karveelde turfpont met gereedschap. Als onderpand geldt het turfpont. Claes Jansz, zijn schoonvader, is voor de ene helft, en Cornelis Jansz en Cornelis Baertsz, zijn zwagers, voor de andere helft borgen. Getuigen: Jan Willemsz, schepen, en Garrebrant Jansz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 188, d.d. 17-07-1622 (scan 196) 

Koopbrief. Jan Gerritsz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, als man en voogd van Aeltgen Pouwelsdr, verkoopt aan Cornelis Fransz een veenakker land of water, gelegen te Burggraverveen onder Leimuiden, belend ten oosten Willem Pieter Thijssoon en Marritgen Pietersdr, ten zuiden Cornelis Arentsz, ten westen de koper zelf en ten noorden voornoemde Willem Pieter Thijssoon, te verongelden voor 2 hond land. De koopsom is 24 gulden. Getuigen: Maerten Cornelisz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 189, d.d. 18-07-1622 (scan 197) 

Koopbrief. Dirck Lenertsz [Loos], wonende aan de Gooch onder Alkemade, verkoopt aan Bouwen Cornelisz, scheepmaker aan de oostzijde van de Wetering onder Leimuiden, een stuk land te verongelden voor 10,5 hond land, gelegen aan ‘t Griet bij de Ookweg onder Leimuiden, belend ten oosten Cornelis Cornelisz Smal, ten zuiden Jonge Cornelis Smal, ten westen de weduwe of erfgenamen van Baert Meesz en ten noorden ‘t Griet. De koopsom is 800 gulden in vier termijnen. Getuigen: Jan Willemsz, schepen, en Claes Arentsz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 189v, d.d. 11-08-1622 (scan 198) 

Brief van bevrijding van borgtocht. Claes Joorisz schipper, wonende bij de Vroonlandsebrug onder Rijnsaterwoude, verklaarde dat Jooris Claesz, wonende bij het dorp Rijnsaterwoude, zijn vader, borg voor hem stond ten behoeve van Gerrit Meesz voor een bedrag van 100 gulden; nog ten behoeve van de weeskinderen van Anthonis Dircxsz Bocxsen en Aeltgen Jansdr, beiden overleden, voor 100 gulden; nog voor de Heiligegeest van Rijnsaterwoude voor 50 gulden; nog voor Apolonia Pietersdr voor 55 gulden; dit alles volgens bezegelde brieven of obligaties. Zijn vader heeft ook als beschadigde borg 303 gulden moeten betalen aan Claes Jacobsz, te Alphen, en andere personen. Hij belooft zijn vader de 303 gulden te vergoeden en bevrijdt hem van zijn borgtocht. Als onderpand geldt zijn huis en erf gelegen te Rijnsaterwoude, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden en westen het Molenpad en ten noorden Claes Dircxsz Ackerbouwer. Getuigen: Jan Heijnricxsz Aeckerboom, schepen, en Claes Arentsz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 190, d.d. 11-08-1622 (scan 198) 

Koopbrief. Arent Phillipsz, wonende te Burgerveen onder Leimuiden, verkoopt aan Crijn Dircxsz 1,5 hond land gelegen te Burggraverveen onder Leimuiden, belend ten oosten Mourijn Huijgen, ten zuiden Cornelis Meertsz en de erfgenamen van Suijvert Jacobsz, ten westen de Dijksloot en ten noorden voornoemde Cornelis Meertsz. De koopsom is 150 gulden te betalen in drie termijnen. Getuigen: Cornelis Fransz, schepen, en Garbrant Jansz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 190v, d.d. 15-08-1622 (scan 199) 

Testamentbrief. Jooris Claesz en Aefgen Willemsdr, echtelieden, wonende in het dorp Rijnsaterwoude, Joris Claesz gezond en Aefgen Willemsdr ziek in bed liggende, maken hun testament op. Ze benoemen tot erfgenamen hun kindern met namen Claes Joorisz, Willem Joorisz en Jan Joorisz, zonen, Neeltgen en Marritgen Joorisdr, elk voor een gerecht vijfde deel. Voor de boedelscheiding moeten eerst alle schulden worden afgelost die er nog zijn. Getuigen: Jan Heijnricxsz Aeckerboom, schepen, en Claes Arentsz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 191, d.d. 15-08-1622 (scan 199) 

Koopbrief. Gerrit Willemsz van Heijningen schout verkoopt aan Ghijsbert Jansz, wonende in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, een partij land in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, te verongelden voor 1 morgen land, belend ten oosten Cornelis Claesz Croost en Dirck Corsz, ten zuiden Jooris Cornelisz Focker, ten westen de Overbuurtsedijkwetering en ten noorden Ghijsbert Jansz zelf. De koopsom is 600 gulden, waarvan 500 gulden contant en de rest in twee termijnen. Getuigen: Louweris Pietersz en Claes Mooij Claesz, gezworenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 192, d.d. 16-08-1622 (scan 200)

Scheepswaterbrief. Walich Cornelisz, wonende te Leimuiden, is schuldig aan Adrijaen Pietersz, scheepmaker te Ouderkerk, 329 gulden te betalen in vijf termijnen, vanwege de koop van een turfpontje met gereedschap. Als onderpand geldt het gekochte turfpontje. Getuigen: Jan Willemsz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 192v, d.d. 17-08-1622 (scan 201) 

Koopbrief. Adrijaen Cornelisz zeilmaker en Huijbert Cornelisz Priem, met procuratie van Gijsbert Cornelisz Raemburger, wonende te Waddinxveen, gepasseerd d.d. 11-08-1622 voor Gerrit Boudewijnsz van Hijselendoorn schout, Rennier Gerritsz en Claes Adrijaensz, schepenen te Boskoop, verkopen aan Pieter Pietersz snijder, wonende te Leimuiden, een partij veenland met akker of water, gelegen te Vriezekoop, belend ten oosten Jan Claesz, ten zuiden Claes Jacopsz, ten westen Maerten Claesz en ten noorden Gijsbert Cornelisz, te verongelden voor 1 morgen land. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Pieter Foppensz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 193, d.d. 21-08-1622 (scan 201) 

Schuldbrief. Pieter Pietersz snijder, wonende in het dorp Leimuiden, met Jan Cornelisz bode als borg, is schuldig aan Adrijaen Cornelisz zeilmaker en Huijbert Cornelisz Priem samen 115 gulden te betalen in drie termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Pieter Foppensz en Maerten Cornelisz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 193v, d.d. 21-08-1622 (scan 202) 

Koopbrief. Barent Dircxsz snijder en Anna Dircxsdr, weduwe en boedelhoudster van Jan van Campen, met Phillips Jansz als haar gekozen voogd, verkopen aan Jan Dircxsz van Westen 2 morgen akker of water, gelegen te Rijnsaterwoude, belend ten oosten Lenert Jansz, ten zuiden de kinderen van Cornelis Claes Corsz, ten westen Dirck Corsz en ten noorden Huijbert Jansz en Neeltgen Heijnricxs. De koopsom is 24 gulden in drie termijnen. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 194, d.d. 30-08-1622 (scan 202) 

Transportbrief. Frans Willemsz draagt over aan Barent Dircxsz snijder een principaalbrief op naam van Joris Claesz, inhoudende 5 hond land. De koopsom is 12 gulden. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppen, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 194v, d.d. 30-08-1622 (scan 203) 

Transportbrief. Jan Heijnricxsz schoenmaker, wonende aan de Oude Wetering, draagt over aan Pouwels Willeboortsz, wonende mede aldaar, een bezegelde eigendomsbrief d.d. 29-03-1615 op naam van Jan Jansz bakker, inhoudende 1/2 morgen land. Betaald met een obligatie van 375 gulden. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 195, d.d. 30-08-1622 (scan 203) 

Transportbrief. Jan Heijnricxsz, schoenmaker aan de Oude Wetering, draagt over aan Claes Sijmonsz, wonende mede aldaar, een bezegelde schouten eigenbrief d.d. 19-03-1615 op naam van Frans Dircxsz veerman, inhoudende een eindje akker, ca. 12 roeden groot. De koopsom is 40 gulden in twee termijnen. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppen, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 195v, d.d. 30-08-1622 (scan 204) 

Koopbrief. Koen Jansz snijder, wonende in het dorp Rijnsaterwoude, verkoopt aan Barent Dircxsz snijder een veenakker land of water, gelegen te Rijnsaterwoude, belend ten oosten de kinderen van Cornelis Claes Corsz, ten zuiden Claes Dircxsz Cort, ten westen de koper zelf en ten noorden Pieter Cornelisz bakker, te verongelden voor 1/2 morgen land. Hiermee een schuld afgelost. Getuigen: Jan Willemsz, schepen, en Claes Arentsz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 196, d.d. 01-09-1622 (scan 204) 

Adrijaen Meesz, getrouwd met Beetgen Pieters, nagelaten weduwe van Claes Cornelisz, verkopen aan Pieter Claesz, de zoon van zijn huisvrouw, een perceel en een veenakker te Vriezekoop. 
Tussen de partijen was ruzie ontstaan over het gebruik van het huis, waardoor de koop zolang was vertraagd, dat Arijen Meeusz ondertussen was overleden. De kinderen en erfgenamen van Arijen Meeusz zijn akkoord met de koop. Deze staat opnieuw geregistreerd op 11-03-1624 in het nieuwe protocol op fol. 107 en 108. Getuigen: [leeg].  
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 196v (scan 205) 

Koopbrief. Jan Heijnrixsz Kooij, wonende te Hazerswoude, getrouwd met Neeltgen Baertsdr, verkoopt aan Claes Jansz bakker, wonende bij de Leimuiderbrug, een werf met boomgaard en het naastgelegen land, strekkende van het westen van de Heerweg oostwaarts tot de landscheiding van Vriezekoop en de landen van Cornelis Jacopsz dekker, belend ten zuiden Freederic Cornelisz en voornoemde Cornelis Jacopsz dekker en ten noorden voornoemde Cornelis Jacopsz dekker en Jan Jansz Quandt; nog een perceel veenakker, belend ten oosten de voornoemde landscheiding, ten zuiden Claes Claesz Jut, ten westen en noorden Aldert Pietersz; nog een partij veenakker, belend ten oosten, westen en noorden Cornelis Huijbertsz dekker en ten zuiden de weduwe van Mees Arentsz; alles gelegen te Leimuiden, samen te verongelden voor 3 morgen land. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Pieter Foppensz, schepen, en Garrebrant Jansz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 197v, d.d. 16-09-1622 (scan 206) 

Schuldbrief. Claes Jansz bakker, wonende bij de Leimuiderbrug onder Leimuiden, is schuldig aan Jan Heijnricxsz Kooij, wonende te Hazerswoude, 475 gulden te betalen in vijf termijnen. Als onderpand gelden de gekochte percelen. Afgelost op 16-03-1628. Getuigen: Pieter Foppensz, schepen, en Garrebrant Jansz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 198, d.d. 16-09-1622 (scan 206) 

Transportbrief. Anthonis Claesz van der Muelen, wonende te Leimuiden, getrouwd met Katrijntgen Jansdr, weduwe van Jan Pietersz molenaar, draagt over aan Gerrit Jansz scheepmaker, wonende aldaar, de principaalbrief voornoemde Jan Pietersz aangekomen van Willem Cornelisz, man en voogd van Inge Claesdr, inhoudende een huis, erf, schuur en korenwindmolen, te verongelden voor 1 hond land. Het is belast met 5 gld. 10 st., die de comparant zal aflossen, en met 2 gulden windpacht en twee schouwen zand ten behoeve van het pad. De windpacht wordt 7 gulden per jaar, te betalen aan juffr. Phillipa van Duijvenvoorden, vrouwe van dit ambacht. Betaald met een custingbrief. De comparant verbindt tot vrijwaring een stuk land, strekkende van de Heerweg westwaarts tot de Oude Leimuiden, belend ten zuiden Cornelis Claesz en de weduwe van Arent Claesz en ten noorden Kors Vincentsz en de comparant zelf, ca. 2 morgen groot, gelegen te Leimuiden. Getuigen: Jan Willemsz, schepen, en Garrebrant Jansz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 198v, d.d. 18-09-1622 (scan 207) 

Schuldbrief. Gerrit Jansz scheepmaker, wonende in het dorp Leimuiden, is schuldig aan Anthonis Claesz van der Muelen, wonende bij de Leimuiderbrug, 5.000 gulden te betalen in vijf termijnen. Als onderpand geldt de gekochte korenwindmolen met huis, schuur en erf, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten voornoemde schout, mr. Gerrit Arijensz procureur en Mourin Huijgensz, ten zuiden en westen de weduwe van Arent Claesz schoenmaker en ten noorden de Drecht. Cornelis Claeszoon en Jan Gijsbertsz, wonende te Leimuiden, stellen zich borg. Getuigen: Jan Willemsz, schepen, en Garrebrant Jansz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 199, d.d. 18-09-1622 (scan 207) 

Scheepswaterbrief. Gerrit en Pieter Heijnricxsz de Vries, poorters van Amsterdam, zijn schuldig aan Jan Anthonisz scheepmaker, wonende aan de Oude Watering onder Leimuiden, 1.252 gld. 10 st. te betalen in acht termijnen, vanwege de koop van een nieuw turfpontschip met gereedschap. Als onderpand geldt het gekochte schip; nog zijn huisje en erf gelegen op de Oude Wetering onder Leimuiden, belend ten oosten Willem Jacopsz, ten zuiden Dirck Cornelisz Couc, ten westen de Oude Wetering en ten noorden Pieter Anthonisz. Getuigen: Jan Willemsz en Cornelis Baertsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 199v, d.d. 23-09-1622 (scan 208) 

De weduwe en erfgenamen van Jan Claesz Croost zijn schuldig aan Phillips Jansz secretaris 20 gulden. De voorwaarde is wel dat Phillips Jansz in Rome in Italië is geweest en daar goed bescheid van brengt bij de schout en schepenen. Mocht Phillips Jansz daar niet naartoe gaan, dan hoeft het geld niet betaald te worden. Getuigen: Jan Willemsz koster. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 199a, d.d. 20-12-1619 (scan 208) 

Koopbrief. Gerrit Pouwelsz, Cornelis Arentsz Rijckelant en Gerrit Cornelisz als zoon en erfgenaam van Cornelis Gerritsz van Calslagen zaliger, hun sterkmakende voor Dirck Jansz Noortlander en de nagelaten kinderen van Jacop Cornelisz Rijcken zaliger, samen erfgenamen van Aeltgen Cornelisdr, verkopen aan Bastiaen Dircxsz een achterhuis met de helft van een werf, waarvan het voorhuis en de resterende helft aan Bastiaen Dircxsz toebehoort, belend ten oosten voornoemde Cornelis Arentsz, ten zuiden de Rijsdrecht, ten westen en noorden de koper zelf; nog twee akkers, belend ten oosten en noorden voornoemde Cornelis en ten westen Pouwels Gerritsz; gelegen te Leimuiden, te verongelden voor 3 hond land, waarvan de koper reeds een zesde deel bezit. De koopsom is 185 gulden in vier termijnen. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz Aeckerboom, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 200, d.d. 02-10-1622 (scan 209) 

Koopbrief. Heijnrick Arijensz van Stakenbrouc, wonende aan de Oude Wetering onder Alkemade, verkoopt aan Gerrit Willemsz van Heijningen schout een woning met huis, erf, hooihuis en naastgelegen landen, strekkende van de Heerweg en Gerrit Pietersz westwaarts tot het Braassemermeer, belend ten zuiden Marritgen Jansdr, weduwe van Wouter Cornelisz timmerman, en voornoemde Gerrit Pietersz en ten noorden Jan Willemsz scheepmaker c.s., gelegen in Vierhuizen onder Rijnsaterwoude, te verongelden voor 6 morgen 3 hond 25 roeden land. De koopsom is 6.000 gulden, waarvan 200 gulden contant en de rest in acht termijnen. Gezegeld door Cornelis Crijnensz, schout van Nieuwveen. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Henricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 200v, d.d. 04-10-1622 (scan 210) 

Transportbrief. Gerrit Willemsz van Heijningen schout draagt over aan Willem Cornelisz Bosman, wonende in Vierhuizen onder Rijnsaterwoude, een bezegelde eigenbrief d.d. 04-10-1622 op naam van de schout afkomstig van Heijnrick Arijensz van Stakenbrouc, zijn zwager, inhoudende een woning met huis, erf en naastgelegen land, samen te verongelden voor 6 morgen 3 hond 25 roeden. Betaald met twee schuldbrieven, een ten behoeve van Heijndrick Arijensz van Staeckenbrouc en de tweede ten behoeve van Pieter Gerritsz van Heijningen. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Henricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 201, d.d. 10-10-1622 (scan 210) 

Custingbrief. Willem Cornelisz Bosman, wonende in Vierhuizen onder Rijnsaterwoude, is schuldig aan Pieter Gerritsz van Heijningen, waard in het dorp Rijnsaterwoude, 1.850 gulden te betalen in vijf termijnen vanwege de koop van de schout van een woning met huis, erf, hooihuis en boomgaard met het naastgelegen land, gelegen in Vierhuizen onder Rijnsaterwoude, belend ten oosten de Heerweg en Gerrit Pietersz, ten zuiden de weduwe van Wouter Cornelisz timmerman en voornoemde Gerrit Pietersz, ten westen het Braassemermeer en ten noorden Jan Willemsz scheepmaker c.s. Willem Gerrit Veijersz, wonende in het noordeinde van Rijnsaterwoude, stelt zich borg. Harpert Gerritsz van Leeuwen, zijn zwager, wonende te Esselijkerwoude, verbindt zich voor Willem Gerritsz Veijers, om hem van de borgtocht te behoeden. Afgelost op 08-07-1629. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Henricxsz Akerboom, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 201v, d.d. 10-10-1622 (scan 211) 

Custingbrief. Willem Cornelisz Bosman, wonende in Vierhuizen onder Rijnsaterwoude, is schuldig aan Heijnderick Arijensz van Stakenbrouc, wonende aan de Oude Wetering onder Alkemade, 1.650 gulden te betalen in vijf termijnen. Als onderpand geldt bovenstaand gekochte woning. Willem Gerritsz Veijers, wonende in het noordeinde van Rijnsaterwoude, stelt zich borg. Harpert Gerritsz van Leeuwen, zijn zwager, wonende te Esselijkerwoude, verbindt zich voor Willem Gerritsz Veijers, om hem van de borgtocht te behoeden. Afgelost op 08-07-1629. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 202v, d.d. 10-10-1622 (scan 212) 

Koopbrief. Gerrit Pietersz, wonende te Esselijkerwoude, verkoopt aan Willem Cornelisz Bosman, wonende in Vierhuizen onder Rijnsaterwoude, een kampje land gelegen te Rijnsaterwoude, belend ten oosten de koper zelf, ten zuiden de weduwe van Wouter Cornelisz timmerman, ten westen en noorden de koper zelf, te verongelden voor 1 morgen 1 hond 75 roeden land. De koopsom is 700 gulden, waarvan 200 gulden contant geld en de rest in vijf termijnen. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Henricxsz Akerboom, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 203v, d.d. 10-10-1622 (scan 213) 

Koopbrief. Heijnrick Adrijaensz van Staeckenbrouc, wonende aan de Oude Wetering, verkoopt aan Arent Meesz van Tol, waard in het dorp Rijnsaterwoude, een stuk land gelegen te Rijnsaterwoude, belend ten oosten Jan Willemsz scheepmaker en Pieter Bouwensz, ten zuiden Willem Cornelisz Bosman, ten westen het Braassemermeer en ten noorden de weeskinderen van zaliger Pieter Pietersz Schep en Sannetgen Arijensdr, te verongelden voor 3 hond land. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Henricxsz Akerboom, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 204, d.d. 10-10-1622 (scan 213) 

Custingbrief. Arent Meesz van Tol waard, met Lenert Aelbertsz, zijn zwager, als borg, zijn schuldig aan Lenaert Jansz 126 gld. 13 st. te betalen in twee termijnen vanwege de koop van Heijnderic Adrijaensz van Stakenbrouc, zijn broer, van bovengenoemde 1/2 morgen land. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Henricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 204v, d.d. 10-10-1622 (scan 214)

Koopbrief. Dirck Corsz, wonende in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, verkoopt aan Jochum Thijmonsz, zijn zwager, een partij land met akker of water, gelegen te Rijnsaterwoude, te verongelden voor 1,5 morgen, belend ten oosten Arijen Jonge Jannen, ten zuiden voornoemde Arijen en Dirc Cornelisz zelf, ten westen Dirck zelf en ten noorden Lenert Jansz c.s. Hiermee een schuld afbetaald. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijndrixsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 205v, d.d. 18-10-1622 (scan 215) 

Koopbrief. Dirck Corsz, wonende in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, verkoopt aan Aert Jacopsz, wonende mede aldaar, een huis en erf gelegen in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, te verongelden voor 1 hond land, belend ten oosten en zuiden Dirck Coresz zelf, ten westen de Overbuurtsedijk en ten noorden Jooris Cornelisz Focker. De koopsom is 100 gulden te betalen in vier termijnen. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnrixsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 206, d.d. 18-10-1622 (scan 215) 

Rentebrief. Dirck Cornelisz Verdrecht scheepmaker, wonende aan de Oude Wetering onder Leimuiden, is schuldig aan Pieter Pietersz, poorter te Leiden, een losrente van 24 gulden per jaar met een hoofdsom van 400 gulden. Als onderpand geldt zijn woning met huis, erf en boomgaard met ca. 8 morgen naastgelegen land, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Gerrit Jansz scheepmaker, ten zuiden Arijen Claesz, Cornelis Heijnrixsz en Jan Cornelisz, ten westen Jacob Pieterszoon en de weduwe van Cornelis Gerritsz Jongeneel c.s. en ten noorden de Drecht Getuigen: Jan heijnrixsz Aeckerboom, schepen, en Claes Arentsz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 206v, d.d. 13-11-1622 (scan 216) 

Transportbrief. Jan Pietersz, nu wonende te Kudelstaart, draagt over aan Claes Louwerisz biersteker, wonende op Huis ter Lucht, een bezegelde schouten eigenbrief d.d. 10-03-1611  op naam van Gijsbert Willemsz, man en voogd van Marritgen Pietersdr, inhoudende 1/2 morgen land (waarvan de comparant 1/2 morgen min 1/2 hond overdraagt, want de andere 1/2 hond is van Matheus Jansz). De koopsom is 175 gulden. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnrixsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 207v, d.d. 14-11-1622 (scan 217) 

Koopbrief. Voornoemde Jan Pietersz, zoon en erfgenaam van Pieter Jan Huijgensz, zijn overleden vader, verkoopt aan Jan Cornelisz Priem, wonende te Calslagen, een partijtje veenland met akker of water, gelegen te Vriezekoop, belend ten oosten Claes Moij Claesz, ten zuiden Gijsbert Cornelisz, ten westen en noorden Louweris Pietersz, te verongelden voor 1/2 morgen land. De koopsom is 50 gulden. De brief is op deze datum wel gepasseerd, maar vanwege enige kwestie tussen de partijen is de brief getekend op 21-03-1624. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Henricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 208, d.d. 16-11-1622 (scan 217) 

Scheidbrief. Grietgen Aelbertsdr, laatst weduwe van Huijch Sijmonsz, geassisteerd door Aelbert Dircxsz, haar zoon en voogd, aan de ene, en Claes Huijgensz als zoon en erfgenaam van Huijch Sijmonsz, zijn vader, aan de ander zijde, delen zijn vaders erfenis. Grietgen Aelbertsdr houdt in eigendom het huis en erf met het naastgelegen land, samen belend ten oosten de nazaten van Pieter Jan Corsz, ten zuiden en westen Grietgen Jansdr, weduwe van Gerrit Willemsz Bloem en ten noorden de Drecht; nog een perceel met twee akkers land of water, belend ten oosten en zuiden Aert Corsz, ten westen Maerten Cornelisz en ten noorden de Drecht; nog een partijtje land met ook twee akkers ernaast, belend ten oosten voornoemde Grietgen Jansd weduwe, ten zuiden Lenert Pietersz en Pieter Jansz, ten westen Jan Willemsz en ten noorden Dirck Jansz; nog een perceel veenakker of water, belend ten oosten Claes Dircxsz van Ammerongen en Walich Cornelisz, ten zuiden voornoemde Walich Cornelisz, ten westen en noorden Jonge Jan Claesz Clock; alle delen van de weduwe te verongelden voor 2 morgen 7 hond land. Claes Huijgensz is gedeeld een partij heelland, veenakker of water, belend in het geheel ten oosten Claes Reijersz c.s., ten zuiden Arijen Dircxsz Bomer, ten westen voornoemde Adriaen en Claes Dircxsz Bommer en ten noorden de Drecht, te verongelden voor 3 morgen land. Alle landen zijn gelegen te Vriezekoop. De roerende goederen hebben ze onderling gelijk verdeeld. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnrixsz Aekerboom, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 208v, d.d. 21-11-1622 (scan 218) 

Koopbrief. Grietgen Aelbertsdr, weduwe van Huijch Sijmonsz, met Aelbert Dircxsz, haar zoon en gekozen voogd, verkoopt aan Huijbert Lenertsz, veenakkertjes land of water, te verongelden voor 1/2 morgen land, gelegen ten Vriezekoop, belend ten oosten Claes Dircxsz en Walich Cornelisz, ten zuiden voornoemde Walich Cornelisz en ten westen en noorden Jonge Jan Claesz. De koopsom is 50 gulden, waarvan 25 gulden contant en een obligatie van 25 gulden uit handen van Huijbert Lenertsz. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 209v, d.d. 21-11-1622 (scan 219) 

Testamentbrief. Adrijana Anthonisdr, weduwe van Jop Jansz, wonende bij het dorp Rijnsaterwoude, geassisteerd door de schout als gekozen voogd, gezond, maakt haar testament op. Ze benoemt tot erfgenamen haar kinderen en kleinkinderen. Als eerste krijgen de kinderen van Lenert Joppensz, haar overleden zoon, het voorhuis tot de middelmuur wat door Emmetgen Aertsdr, de moeder van de kinderen, nu wordt bewoond, waarbij Emmetgen Aertsdr de rest van haar leven het gebruik krijgt, mits dat ze tot haar last neemt een jaarlijkse losrente van 4 gld. 10 st. toekomende de kinderen van Clemment Pietersz zaliger, het voorhuis goed onderhoudt en jaarlijks 2 gld. 5 st. uitkeert aan Lijsbeth Lenaerts, voordochter van Lenert Joppensz. Apolonia Joppen, haar testatrices dochter, krijgt het middelhuis of keuken met het oostwaartse kamertje, zoals het nu door Emmetgen Aertsdr bewoond wordt. De kinderen van Jan Joppen, haar overleden zoon krijgen samen het achterhuis, zoals het nu door Adrijana Anthonis wordt bewoond, met het nieuwe schuurtje, staande op de zuidzijde van de werf achter het voornoemde huis, mits dat alle erfgenamen toegang houden tot de “heimelicheijt” (het toilet). Het onderhoudt van de schuur en het toilet moet samen gedeeld worden. Anna Pieters, dochter van Niesgen Joppen, haar comparantes overleden dochter, krijgt de kamer aan de noordzijde van het huis, met het kleine kamertje, staande op het westen naast de keuken, zoals het nu door Willem Jansz Muijen wordt gebuurd. Gijsbert Pietersz Tol, zoon van Niesgen Joppen, krijgt het kleine huisje, staande op de noordzijde van de werf achter de voornoemde kamer, met het erfje erachter tot 3 roede voeten naar de schuur. Een jaar na haar dood moeten Emmetgen Aertsdr, Apolonia Joppen en Anna Pietersdr elk 30 gulden betalen aan Gijsbert Pietersz vanwege de schuur achter het kleine huis. [Er volgen nog wat regels over het onderhoud van de werf. Er worden kledingstukken toegezegd. Genoemd worden: Gijseltgen, de dochter van Jan Joppensz; Maerten Dircxsz, zwager of schoonzoon van de comparante; Griet Koenen.] Getuigen: Pieter Gerritsz van Heijningen en Pieter Phillipsz. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 210, d.d. 02-12-1622 (scan 219) 

Koopbrief. Jacob Jacobsz Strack als broer en voogd van Marritgen Jacobsdr, zijn zus, nagelaten weduwe en boedelhoudster van Willem Willemsz, verkoopt aan Jonge Cornelis Cornelisz Smal een partijtje lang gelegen op ‘t Griet onder Leimuiden, te verongelden voor 5 hond land, belend ten oosten Pieter Gherritsz en de voornoemde weduwe zelf, ten zuiden Dirck Tonisz Druijs, ten westen de voornoemde weduwe zelf en ten noorden ‘t Griet. De koopsom is 356 gld. 9 st., waarvan 156 gulden contant en de rest in twee termijnen. Getuigen: Jan Willemsz, schepen, en Claes Arentsz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 213v, d.d. 05-12-1622 (scan 223) 

Scheepswaterbrief. Heijnrick Barentsz, buurman bij de Leimuiderbrug, is schuldig aan Claes Moij Claesz, wonende aan de Drecht bij de Bilderdam onder Vriezekoop 100 gulden te betalen in vier termijnen, vanwege de koop van een turfpontje met gereedschap van Krijn Arijsz van de Kromme Mijdrecht. Als onderpand geldt het gekochte turfpontje. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 214, d.d. 18-12-1622 (scan 223) 

Koopbrief. Cornelis Pietersz als man en voogd van Marritgen Cornelisdr, Willem Jansz brouwer als vader en Bruijn Pietersz als voogden, hen sterkmakende voor de onmondige weeskinderen van Barbartgen Cornelisdr zaliger, in haar leven verwekt bij voornoemde Willem Jansz, erfgenamen van Marritgen Pietersdr, weduwe van Cornelis Jacopsz Spaniaert, ook overleden, verkopen aan Jan Pietersz timmerman, wonende aan de Rijpwetering onder Alkemade, een partijtje land gelegen aan de Rijsdrecht onder Leimuiden, belend ten oosten Cornelis Fransz en Jan Gerritsz, ten zuiden Gerrit Claesz weduwe, ten westen Dirc Dircxsz Docht en ten noorden voornoemde Rijdrecht, te verongelden voor 5 hond land. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Jan Willemsz, schepen, en Claes Claesz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 214v, d.d. 18-12-1622 (scan 224) 

Custingbrief. Jan Pietersz timmerman, met Adrijaen Pietersz, als borg, broers, zijn schuldig aan Cornelis Pietersz, getrouwd met Marritgen Coenslidr, voor de ene helft, en de nagelaten weeskinderen van Barbartgen Cornelisdr, in haar leven verwekt bij Willem Jansz brouwer, voor de andere helft, 240 gulden te betalen in vier termijnen. Als onderpand geldt de gekochte ca. 1/2 morgen te Leimuiden. Afgelost op 23-02-1630. Getuigen: Jan Willemsz, schepen, en Claes Claesz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 215, d.d. 18-12-1622 (scan 224) 

Koopbrief. Adrijaen Cornelisz zeilmaker, voor zichzelf, Jacop Willemsz, zich sterkmakende voor Arijs Jansz, nagelaten weeskind van Jan Cornelisz zeilmaker, in zijn leven verwekt bij Machtelt Arijs, tegenwoordige huisvrouw van voornoemde Jacop Willemsz, en Jan Ghijsbertsz als vader en voogd zich sterkmakende voor de nagelaten weeskinderen van Hilegont Cornelisdr zaliger, zijn overleden huisvrouw, samen erfgenamen van Cornelis Jansz zeilmaker en Annetgen Heijnrixs, beiden overleden, verkopen, met consent van de schout en weesmannen, aan Dirc Aelbertsz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, een kampje met een naastgelegen akker, gelegen te Vriezekoop, belend ten oosten Arent Pietersz, ten zuiden Dirck Jansz, ten westen Aelbert Dircxsz en ten noorden de Heerweg, te verongelden voor 7 hond land. Betaald met een schuldbrief. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 215v, d.d. 21-12-1622 (scan 225) 

Schuldbrief. Dirc Aelbertsz, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, is schuldig aan Adrijaen Cornelisz zeilmaker, idem Arijs Jansz, nagelaten weeskind van Jan Cornelisz zeilmaker, mitsgaders de nagelaten weeskinderen van Hilegont Cornelisdr, in haar leven verwekt bij Jan Gijsbertsz, elk voor een gerecht derde deel, samen 378 gulden te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt het gekochte land. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 216, d.d. 21-12-1622 (scan 225) 

Transportbrief. Pieter Anthonisz visser, wonende aan de Oude Wetering, draagt over aan Cornelis Huijbertsz rietdekker een bezegelde schouten eigenbrief d.d. 30-08-1610 op naam van Lenert Gerritsz Quaeckelaer, inhoudende een kampje en akkerland, te verongelden voor 1 morgen land, gelegen te Leimuiden. De koopsom is 400 gulden in vier termijnen. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 216v, d.d. 21-12-1622 (scan 226) 

Rentebrief. Gerrit Heijnricxsz scheepmaker, wonende aan de oostzijde van de Oude Wetering onder Leimuiden, is schuldig aan Weijntgen Dircxsdr, weduwe van Pieter Claes Lubbertsz, een losrente van 6 gld. 17 st. 8 pen. per jaar met een hoofdsom van 110 gulden. Als onderpand geldt zijn huis, timmerhuis, erf en helling met het naastgelegen land, belend ten oosten Claes Dircxsz en Jacop Pietersz, ten zuiden Cornelis Jansz Jongekindt, ten westen de Oude Wetering en ten noorden Cleijn Dirc Jansz en Gerrit Lenaertsz, gelegen te Leimuiden. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 217, d.d. 22-12-1622 (scan 226) 

Rentebrief. Jacob Allertsz Huijch, wonende te Leimuiden, is schuldig aan Marritgen Maertensdr, nagelaten weeskind van Maerten Jacobsz en Elijsbeth Willemsdr, beiden overleden een losrente van 10 gld. 18 st. 12 pen. per jaar met een hoofdsom van 175 gulden. Als onderpand geldt zijn woning met huis, erf, hooihuis en boomgaard met naastgelegen land, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden Garrebrant Jansz, ten westen de Oude Leimuiden en ten noorden Claertgen Arentsdr, weduwe van Jan Gerritsz Quant, en Maerten Sijmonsz. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 218, d.d. 23-12-1622 (scan 227) 

Scheidbrief. Cornelis Fransz, wonende te Leimuiden, en Lenert Fransz, wonende te Aalsmeer, als zonen elk voor hen zelf, Jan Cornelis Woutersz, getrouwd met Luentgen Fransdr, wonende te Roelofarendsveen onder Alkemade, en Adrijaen Dircxsz, wonende te Aalsmeer als vader en gerechte voogd zich sterkmakende voor zijn onmondige weeskidneren met namen Dirckgen Arijensdr, Cornelis Arijensz en Marritgen Arijensdr, verwekt bij Weijntgen Fransdr, zijn overleden huisvrouw, samen kinderen en erfgenamen van Neeltgen Dircxsdr, weduwe van Frans Dircxsz, beiden overleden, delen hun moederlijke erfenis. Cornelis Fransz, als oudste zoon, krijgt een huis en erf met een kampje land ernaast, belend ten oosten Lenert Fransz met zijn deel, ten zuiden de weeskinderen van Weijntgen Frans met hun deel, ten westen Cornelis Fransz en Bruijn Lenertsz en ten noorden voornoemde Bruijn Lenertsz en de Rijsdrecht, te verongelden voor 5 hond land. Lenert Fransz krijgt een kampje land met een naastgelegen teelakker, alle landen gelegen te Leimuiden, belend ten oosten Willem Pieter Thijsz en Cornelis Fransz, ten zuiden en westen Cornelis Fransz en ten noorden voornoemde Cornelis Fransz met zijn deel, te verongelden voor 1 morgen land; nog een veenakker land of water gelegen te Aalsmeer, belend ten oosten Krijn Dircxsz, ten zuiden Baert Ewoutsz, ten westen Dirck Rutgersz schoenmaker en ten noorden Jan Heijnric Willemsz, te verongelden volgens het morgenboek. De weeskinderen van Weijntgen Fransdr, met hun vader en voogd, zijn gedeeld twee percelen land naast elkaar, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten en zuiden Cornelis Fransz, ten westen Jop Dircxsz en de weduwe van Willem Cornelisz en ten noorden voornoemde Cornelis Fransz met zijn deel, te verongelden voor 4 hond. Jan Cornelis Woutersz als man en voogd van Luenten Fransdr is voldaan van de erfenis van zijn schoonmoeder met geld uit de boedel. De huisraad en inkomsten hebben de kinderen en erfgenamen samen gedeeld. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 219, d.d. 27-12-1622 (scan 228) 

Transportbrief. Jan Matheesz, wonende te Aalsmeer, draagt over aan Pieter Arentsz van IJselendoorn, burger van Leiden, een bezegelde schouten eigenbrief d.d. 16-06-1585 op naam van Jan Michielsz, inhoudende 1,5 morgen land gelegen te Leimuiden. De koopsom is 150 gulden. Getuigen: Jan Willemsz en Cornelis Fransz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 220v, d.d. 28-12-1622 (scan 230) 

Transportbrief. Gerrit Jansz scheepmaker, wonende in het dorp Leimuiden, draagt over aan Dirck Foppensz, wonende in het dorp Leimuiden, een bezegelde schouten eigenbrief d.d. 01-12-1617 op naam van de erfgenamen van Jacop Aertsz, inhoudende een erfje met nu een nieuw huis erop, gelegen in het dorp Leimuiden, te verongelden voor 75 roeden land. De koopsom van 1.200 gulden is deels betaald met een custingbrief. Het erf is belast met een hoofdsom van 100 gulden, wat een gedeelte is van 500 gulden, die de comparant tot zijn last neemt. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 221, d.d. 03-01-1623 (scan 230) 

Custingbrief. Dirck Foppensz, met Pieter Foppensz, zijn broer als borg, beiden wonende in het dorp Leimuiden, zijn schuldig aan mr. Pieter Eemkens chirurgijn, wonende te Zaandam, 500 gulden te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt het gekochte huis en erf, gelegen in het dorp Leimuiden, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden de comparant zelf, ten westen en noorden de weduwe van Arent Claesz.  Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 221v, d.d. 03-01-1623 (scan 231) 

Eigendomsbrief. Claes Cornelisz scheepmaker, wonende aan de Bilderdam, als oom en gerechte voogd, zich sterkmakende voor Pieter Gijsbertsz en Annetgen Gijsbertsdr, nagelaten weeskinderen van Gijsbert Aertsz int Velt, verwekt bij Dieuwertgen Pietersdr, Pieter Claes Pouwelsz viskoper, wonende te Haarlem, van vaderskant, en Pieter Claesz, wonende te Oosthuizen, van moederskant, als gerechte voogden hen sterkmakende voor het nagelaten weeskind dat Gijsbert Aertsz in zijn leven heeft verwekt bij Geertgen Claesdr, ook overleden, verkopen aan Maerten Claesz, getrouwd met Marritgen Gijsbertsdr, hun zwager, een akkerland gelegen te Vriezekoop, belend ten oosten Louwris Pietersz, ten zuiden en westen Jacop Gerritsz en ten noorden de koper zelf, te verongelden voor 3 hond land. De koopsom is betaald met een obligatie van 181 gulden in vier termijnen. In de marge: de koper is als erfgenaam eigenaar van een achtste deel. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 222, d.d. 09-01-1623 (scan 231) 

Scheepswaterbrief. Jochum Thijmonsz, wonende te Rijnsaterwoude, is schuldig aan Thijmon Aelbertsz, zijn vader, 312 gulden te betalen in vier termijnen, vanwege de koop van een turfpontscheeptje met gereedschap. Als onderpand geldt het gekochte scheepje. Afgelost op 30-06-1625. Getuigen: Pieter Foppensz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 222v, d.d. 10-01-1623 (scan 232) 

Koopbrief. Aeffgen Willemsdr, weduwe van Joris Claesz Caelman, in zijn leven wonende bij het dorp Rijnsaterwoude, met Gerrit Willemsz van Heijningen schout als gekozen voogd, voor de ene helft, Willem Jorisz en Jan Jorisz als zonen, elk voor hen zelf, Frans Willemsz als man en voogd van Neeltgen Jorisdr, Jan Pietersz scheepmaker als man en voogd van Marritgen Jorisdr, Thijmon Corsz als gerechte voogd hem sterkmakende voor de onmondige weeskinderen van Claes Jorisz zaliger, verwekt bij Katrijn Dircxsdr, kinderen en erfgenamen van voornoemde Joris Claesz zaliger samen voor de andere helft, met consent van de schout en Gijsbert Jansz, vervangende Jacop Heijnricxsz, zijn mede broeder weesmeester, als oppervoogden, verkopen aan Aelbert Aelbrechtsz Zoon, wonende te Rijnsaterwoude, een woning met huis, erf en boomgaard met het naastgelegen land, strekkende van de Heerweg westwaarts tot het Braassemermeer, belend ten zuiden Maerten Dircxsz, Joost Woutersz, Lenert Aelbertsz en Cornelis Maertensz en ten noorden Gerrit Willemsz van Heijningen schout, gelegen bij het dorp Rijnsaterwoude, te verongelden voor 1 morgen 5 hond land. De koop gaat vergezeld van een oude eigendomsbrief inhoudende een heul en sloot aan de zuidzijde van de woning en het land gelegen. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 223, d.d. 21-01-1623 (scan 232) 

Custingbrief. Aelbert Aelbertsz Zoon, met Arent Meesz van Tol als borg, beiden wonende te Rijnsaterwoude, zijn schuldig aan Aeffgen Willemsdr, weduwe van Joris Claesz, voor de ene helft, en de kinderen en erfgenamen van dezelfde Joris Claesz, voor de andere helft, 3.225 gulden te betalen 200 gulden contant en de rest in acht termijnen. Als onderpand geldt de gekochte woning. Afgelost op 10-10-1630. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 223v, d.d. 21-01-1623 (scan 233) 

Transportbrief. Aeffgen Willemsdr, weduwe van Joris Claesz Caelman, geassisteerd door de schout als gekozen voogd, voor de ene helft, Willem Jorisz als zoon, voor zichzelf, Frans Willemsz als man en voogd van Neeltgen Jorisdr, Jan Pietersz scheepmaker als man en voogd van Marritgen Jorisdr, Thijmon Corsz als gerechte voogd hem sterkmakende voor de onmondige weeskinderen van Claes Jorisz zaliger, verwekt bij Catrijna Dircxsdr, kinderen en erfgenamen van Joris Claesz zaliger samen voor de andere helft, met consent van de schout en Gijsbert Jansz, vervangende Jacob Heijndericxsz, zijn mede broeder weesmeester, als oppervoogden, dragen over aan Jan Jorisz, hun broer en zwager, mede zoon en erfgenaam voor het resterende vijfde deel in de andere helft, een bezegelde schouten eigenbrief d.d. 03-02-1602 op naam van voornoemde Thijmon Corsz, inhoudende 5 hond land gelegen te Rijnsaterwoude. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 224, d.d. 21-01-1623 (scan 233) 

Custingbrief. Jan Jorisz, met Willem Jorisz, zijn broer als borg, beiden wonende te Rijnsaterwoude, zijn schuldig aan Aeffgen Willemsdr, weduwe van Joris Claesz Caelman, voor de ene helft, en de kinderen en erfgenamen van voornoemde Joris Claesz, samen voor de andere helft, 781 gulden te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt de gekochte ca. 5 hond land gelegen te Rijnsaterwoude, belend ten oosten en zuiden Aert Corsz, ten westen de Heerweg en ten noorden Lenert Jansz. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 224v, d.d. 21-01-1623 (scan 234) 

Koopbrief. Aeffgen Willemsdr, weduwe van Joris Claesz Caelman, met de schout als gekozen voogd, voor de ene helft, Willem Jorisz en Jan Jorisz als zonen, elk voor hen zelf, Frans Willemsz als man en voogd van Neeltgen Jorisdr, Jan Pietersz scheepmaker als man en voogd van Marritgen Jorisdr, Thijmon Corsz als gerechte voogd hem sterkmakende voor de onmondige weeskinderen van Claes Jorisz zaliger, verwekt bij Katrijna Dircxsdr, kinderen en erfgenamen van voornoemde Joris Claesz zaliger samen voor de andere helft, met consent van de schout en Gijsbert Jansz, vervangende Jacob Heijnricxsz, zijn mede broeder weesmeester, als oppervoogden, verkopen aan Arent Meesz van Tol, waard te Rijnsaterwoude, een veenakker turfland of water, gelegen te Rijnsaterwoude, belend ten oosten Cornelis Corsz, ten zuiden Claes Arentsz, ten westen Lenert Jansz en ten noorden Claes Dircxsz Cort, te verongelden voor 4 hond land. Betaald met een obligatie van 25 gulden in twee termijnen. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 225, d.d. 21-01-1623 (scan 234) 

Transportbrief. Frans Willemsz draagt over aan Willem Jorisz, zijn zwager, een bezegelde schouten eigenbrief inhoudende een huis en erf, te verongelden voor 1/2 hond land, belast met een hoofdsom van 90 gulden. De koopsom is 100 gulden. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 225v, d.d. 21-01-1623 (scan 235) 

Koopbrief. Dirck Claesz, wonende aan de Vriezenweg onder Vriezekoop, verkoopt aan Pieter Claes Jansz, wonende mede aldaar, een veenakker land of water gelegen te Vriezekoop, belend ten oosten Jan Arijensz, ten zuiden Thijmon Corsz, ten westen Willem Cornelisz en ten noorden de Vriezenweg, te verongelden voor 3 hond land. Betaald met een obligatie van 140 gulden in drie termijnen. Getuigen: Jan Willemsz en Cornelis Baertsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 226, d.d. 22-01-1623 (scan 235) 

Scheepswaterbrief. Lenert Pietersz, buurman aan de Drecht onder Vriezekoop, is schuldig aan Anthonis Corsz, buurman aan de Drecht, 600 gulden te betalen in zes termijnen, vanwege de koop van een geboeide turfpont met gereedschap. Als onderpand geldt de gekochte turfpont.  Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 226v, d.d. 27-01-1623 (scan 236) 

Koopbrief. Lenert Jansz, wonende te Rijnsaterwoude, verkoopt aan Gerrit Pietersz, wonende te Rijnsaterwoude, een woning met huis en erf met het naastgelegen land, gelegen te Rijnsaterwoude, belend ten oosten Crijntgen Jansdr weduwe en de erfgenamen van Joris Cornelisz Focker, ten zuiden de erfgenamen van voornoemde Joris Focker zaliger, ten westen de Heerweg en ten noorden de verkoper zelf, te verongelden voor 2 morgen 2 hond land. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 227, d.d. 28-01-1623 (scan 236) 

Custingbrief. Gerrit Pietersz, met Gijsbert Jansz als borg, beiden wonende te Rijnsaterwoude, zijn schuldig aan Lenert Jansz 2.100 gulden te betalen in zes termijnen. Als onderpand geldt de gekochte woning. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 227v, d.d. 28-01-1623 (scan 237) 

Transportbrief. Gerrit Jansz scheepmaker draagt over aan Cornelis Huijbertsz dekker een bezegelde schouten eigenbrief d.d. 12-02-1612 op naam van de weduwe laatst van Ewout Claesz Raets en zijn kinderen, voor de ene, en zijn kinderen samen, voor de andere helft, inhoudende twee perceeltjes met goed weiland naast elkaar, samen te verongelden voor 6 hond land. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Henricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 228, d.d. 01-02-1623 (scan 237) 

Custingbrief. Cornelis Huijbertsz dekker, wonende te Leimuiden, is schuldig aan de nagelaten weeskinderen van Arent en Claes Jansz zaliger, elk voor de gerechte helft, 366 gulden te betalen in drie termijnen, vanwege de koop van Gerrit Jansz scheepmaker van 6 hond land gelegen te Leimuiden, belend ten oosten de comparant zelf c.s., ten zuiden de erfgenamen van Meeus Arentsz, ten westen de Heerweg en ten noorden Lenert Roeleffsz. Afgelost op 09-04-1650. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz Aeckerboom, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 228v, d.d. 01-02-1623 (scan 238) 

Scheepswaterbrief. Floris Arijensz, wonende in het dorp Leimuiden, is schuldig aan Jan Claesz Calverdijc, wonende in het dorp Leimuiden, 160 gulden te betalen in vier termijnen, vanwege de koop van Aldert Jacop Gerritsz, wonende te Vrouwenakker, van een turfpontscheepje met gereedschap. Als onderpand geldt het gekochte turfpontscheepje. Voornoemde Aldert Jacop Gerritsz stelt zich borg. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 229, d.d. 01-02-1623 (scan 238) 

Rentebrief. Cornelis Huijbertsz rietdekker, wonende te Leimuiden, is schuldig aan de twee nagelaten weeskinderen van Neeltgen Cornelisdr zaliger, in haar leven verwekt bij Gerrit Jansz scheepmaker, een losrente van 21 gld. 17 st. 8 pen. per jaar met een hoofdsom van 350 gulden. Als onderpand geldt zijn woning met huis, erf en boomgaard met ca. 2 morgen naastgelegen land, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten de Heerweg, ten zuiden Garrebrant Jansz c.s., ten westen de Oude Leimuiden en ten noorden Cornelis Meeusz c.s. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Henricxsz Aeckerboom, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 229v, d.d. 03-02-1623 (scan 239) 

Koopbrief. Dirck Rieuwertsz als man en voogd van Arijaentgen Huijbertsdr, nu poorter en burger van Amsterdam, verkoopt aan Arijen Arijensz Damen, wonende aan de Drecht onder Vriezekoop, een perceeltje land gelegen aan de Drecht onder Vriezekoop, ter verongelden voor 3 hond land, belend ten oosten de kinderen van Niesgen Jans, ten zuiden de Drecht, ten westen Cornelis Aelbertsz en ten noorden de kinderen van voornoemde Niesgen Jans. De koopsom is 50 gulden. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Heijnricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 230v, d.d. 04-02-1623 (scan 240) 

Koopbrief. Pieter Lenertsz, wonende aan het Molenpad onder Rijnsaterwoude, voor hem zelf en zich sterkmakende voor Jan Willemsz, zijn zwager, getrouwd met Aechgen Lenertsdr, idem als gerechte voogd vervangende Cuijntgen Lenertsdr, weduwe van Arijen Dircxsz, nog als gerechte voogd zich sterkmakende voor Lijsbeth Lenerts, nagelaten dochter van Marritgen Lenerts, in haar leven verwekt bij Lenert Joppensz zaliger, idem nog als gerechte voogd van de onmondige weeskinderen van Dirc Lenertsz Wissevaer zaliger, verwekt bij Neeltgen Jansdr, samen [kinderen en] erfgenamen van Maergrieta Dircxs, weduwe van Lenert [Henric] Joostensz zaliger, met consent van de schout en weesmannen, verkoopt aan Pieter Jansz Koninc, wonende mede aldaar, een huisje en werf gelegen aan het Molenpad onder Rijnsaterwoude, belend ten oosten Willem Jorisz, ten zuiden het Molenpad, ten westen de comparant zelf en ten noorden Pieter Jansz scheepmaker. De koper moet het Molenpad bij zijn werf onderhouden. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Henricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 231, d.d. 05-02-1623 (scan 240) 

Custingbrief. Pieter Jansz Koninck, wonende aan het Molenpad onder Rijnsaterwoude, is schuldig aan de kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Maergrieta Dircxsdr, weduwe van Lenert Henrick Joostensz, beiden overleden, 275 gulden te betalen in vijf termijnen. Als onderpand geldt het gekochte huisje. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Henricxsz Akerboom, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 231v, d.d. 05-02-1623 (scan 241) 

Koopbrief. Pieter Woutersz, wonende in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, verkoopt aan Adriaen Dircxsz visser, wonende mede aldaar, een huisje, werf en boomgaard met een naastgelegen veenakker met land of water, belend ten oosten de Overbuurtsedijk, ten zuiden Jan Henricxsz, ten westen Claes Arentsz en voornoemde Jan Henricxsz en ten noorden Jan Jansz, gelegen te Rijnsaterwoude, te verongelden voor 1 morgen land. De koper moet de dijk onderhouden van de halve heijnsloot tussen Jan Jansz en de koper, strekkende zuidwaarts tot de dijk van de weduwe van Cornelis Jansz. De koopsom is 150 gulden. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Henricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 232, d.d. 05-02-1623 (scan 241) 

Koopbrief. Pieter Woutersz, wonende in de Overbuurt onder Rijnsaterwoude, verkoopt aan Lenert Jansz, wonende mede aldaar, een veenakker land of water gelegen te Rijnsaterwoude, belend ten oosten Arent Meesz en Jan Cornelisz wever, ten zuiden Pieter Claesz, ten westen Cornelis Claesz en voornoemde Jan Cornelisz en ten noorden voornoemde Jan de wever, te verongelden voor 5 hond land. Hiermee is een schuld afbetaald. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Henricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 232v, d.d. 05-02-1623 (scan 242) 

Scheidbrief. Huijbert Cornelisz Buijs als weduwnaar van Griete Baerts, geassisteerd door Maerten Huijbertsz Buijs, zijn zoon en bijstaande voogd, als vader, aan de ene, Baert Cornelisz en Cornelis Cornelisz als zonen, elk voor hen zelf, Adriaen Dircxsz als man en voogd van Weijntgen Cornelisdr, Krijn Jansz, getrouwd met Grietgen Cornelisdr, Pieter Zentensz als man en voogd van Annetgen Cornelisdr, Pieter Jansz als stiefvader en gerechte voogd zich sterkmakende voor de nagelaten weeskinderen van Jan Cornelisz zaliger, in hun leven verwekt bij Jannetgen Jacobsdr, met namen Cornelis Jansz, Willem Jansz en Marritgen Jansdr, samen kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van voornoemde Griete Baerts, aan de andere zijde, scheiden ten overstaan van Adriaen Arentsz, Lenert Bastiaensz en Adriaen Jacobsz Banthout, buren, hun moederlijke erfenis. Huijbert Cornelisz Buijs houdt een huis, erf, schuur, berg en boomgaard met naastgelegen landen, belend in het geheel ten oosten en noorden Adriaen Arentsz, ten zuiden de Drecht en ten westen Jochum Jacopsz; nog een partij veenakker of water, belend ten oosten Cornelis Claes Crijnen, ten zuiden Claes Crijnen, ten westen Neeltgen Claesdr weduwe c.s. en ten noorden de Heerweg; samen te verongelden voor 2,5 morgen 1,5 hond land, daarbij uit te keren aan de kinderen en erfgenamen samen 120 gulden in vier termijnen. De kinderen krijgen samen twee stukken land naast elkaar, samen belend ten oosten Bastiaen Cornelisz, ten zuiden Arijen Dircxsz, ten westen Lenert Bastiaensz en ten noorden de Drecht, te verongelden voor 2 morgen; alles gelegen te Vriezekoop. De roerende goederen zijn in het openbaar verkocht en het overgebleven geld wordt eerlijk verdeeld tussen de vader en de kinderen. Getuigen: Claes Claeszoen en Jan Willemsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 233, d.d. 14-02-1623 (scan 242) 

Koopbrief. Claes Cornelisz, wonende te Aalsmeer, voor hem zelf en zich sterkmakende voor Pieter Cornelisz, mede voor hem zelf, Dirck Jansz als man en voogd van Ouwe Marritgen Cornelisdr, Frans Cornelisz als man en voogd van Duijffgen Cornelisdr, Jan Jansz als man en voogd van Jonge Marritgen Cornelisdr, zijn broer en zwagers, nog dezelfde als broer een voogd hem sterkmakende voor Maerten en Willem Cornelisz, zonen, Annetgen en Jannetgen Cornelis, dochters, samen kinderen en erfgenamen van Jonge Cornelis Claesz zaliger, verkopen aan Cornelis Jacobsz, wonende te Leimuiden, een huis en werf gelegen aan de Ookweg onder Leimuiden, belend ten oosten Engel Dircxsz linnenwever, ten zuiden en westen Thamis Gijsbertsz en ten noorden de Ookweg, te verongelden voor 1 hond land. De koopsom is 170 gulden. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 234, d.d. 15-02-1623 (scan 243) 

Transportbrief. Cornelis Jansz, wonende in Ter Aar, draagt over aan Willem Willemsz, buurman in Ter Aar, een principaal- en transportbrief op naam van Gerrit Pietersz, inhoudende 1,5 morgen heel- en akkerland. De koopsom is 120 gulden in drie termijnen. Getuigen: Jan Willemsz en Pieter Foppensz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 234v, d.d. 15-02-1623 (scan 244) 

Rentebrief. Isbrant Cornelisz, wonende aan de Oude Wetering onder Leimuiden, is schuldig aan de vijf nagelaten onmondige weeskinderen van Adrijaen Jansz Schuijt zaliger, verwekt bij Anna Jansdr, huisvrouw van de comparant, een losrente van 11 gld. 12 st. per jaar met een hoofdsom van 192 gulden. Als onderpand geldt zijn woning met huis, erf en boomgaard met naastgelegen land, gelegen te Leimuiden, belend ten oosten de Oude Leimuiden, ten zuiden Willem Jacobsz, ten westen de Oude Wetering en ten noorden Frans Jansz Lans c.s. De comparant heeft het bedrag ontvangen uit handen van Cornelis Willemsz Hassen, voogd van de weeskinderen. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Henricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 235, d.d. 16-02-1623 (scan 244) 

Brief van akkoord. Jan Willemsz en Jan Jacobsz, tegenwoordige kerkmeesters van Leimuiden, vervangende Adriaen Adriaensz, hun mede broeder, zijn tot akkoord gekomen met Dirc Claesz, nu wonende buiten Amsterdam, dat de eigenaars van het erf of boomgaard gelegen te Leimuiden, nu belend ten oosten de weduwe van Arent Claesz en Dirc Foppen, ten zuiden de Kerklaan of Gemeensvaart, ten westen Jan Claesz Calverdijc en ten noorden Pieter Foppen, nu in eigendom is van de weduwe en kinderen van voornoemde Arent Claesz, mogen steken twee of drie hoofden om van het erf te kunnen komen op de Kerklaan, zonder de vaart te hinderen. Een bedrag van 20 gulden is betaald uit handen van voornoemde Dirck Claesz. Getuigen: Jan Henricxsz, schepen, en Garrebrant Jansz, gezworene. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 236, d.d. 17-02-1623 (scan 245) 

Transportbrief. Thamis Cornelisz, voor de ene helft, Cornelis Pietersz als man en voogd van Apolonia Thamisdr, Claes Huijgensz, getrouwd met Marritgen Thamisdr, Ponciaen Cornelisz als man en voogd van Neeltgen Thamisdr, Cornelis Thamisz, Machtelt en Willem Thamis, kinderen en erfgenamen van Stijntgen Bastiaens zaliger, in haar leven verwekt bij Thamis Cornelisz, geassisteerd door de schout en Gijsbert Jansz, vervangende Jacop Henricxsz, zijn mede broeder weesman, met last van Bastiaen Pietersz, neef van de kinderen, elk voor een zesde deel, dragen over aan Jan Dirck Corssen een bezegelde schouten eigenbrief d.d. 12-07-1607 op naam van Gijsbert Willemsz van Tol, inhoudende 1/2 morgen land met akker of water, met nu een huisje en schuur. Betaald met een custingbrief. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Henricxsz Akerboom, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 236v, d.d. 19-02-1623 (scan 246) 

Custingbrief. Jan Dirck Corsz, wonende nu in de Overbuurt van Rijnsaterwoude, is schuldig aan Thamis Cornelisz, voor de ene helft, en de nagelaten kinderen en erfgenamen van Stijntgen Bastiaensdr zaliger, voor de andere helft, 450 gulden te betalen in zeven termijnen vanwege de koop van bovenstaand huis, erf, schuur en boomgaard met een naastgelegen veenakker land of water, ca. 1/2 morgen groot, gelegen te Rijnsaterwoude, belend ten oosten de Overbuurtsedijk, ten zuiden Pieter Cornelisz bakker, ten westen Willem Jansz en ten noorden Michiel Jansz; verder nog 1,5 morgen land, zo heelland als veenakker of water, gelegen te Rijnsaterwoude, belend ten oosten de erfgenamen van Jan Cornelisz Ruijch, ten zuiden Pieter Jansz Jonge Jannen, ten westen de Overbuurtsedijk en ten noorden voornoemde Pieter Jansz. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Henricxsz Akerboom, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 237, d.d. 19-02-1623 (scan 246) 

Koopbrief. Willem Gerrits Veijersz verkoopt aan Dirc Willemsz Jonge Jannen een akkertje land gelegen te Vriezekoop, te verongelden voor 4,5 hond land, belend ten oosten Jan Willem Jonge Jannen, ten zuiden Pieter Bouwensz, ten westen Mourin Jansz Imeer(?) en ten noorden de Vriezenweg. De koopsom is 30 gulden. Getuigen: Jan Willemsz en Jan Henricxsz, schepenen. 
ELO, ORA Rijnsaterwoude (toegangsnr. 124.1.11), inv.nr. 3, fol. 237v, d.d. 20-02-1623 (scan 247)

Laatste update: 20-4-2024