Search

zoek- tips

Ter Aar - Hoofdgeld 1623

Het hoofdgeld van Ter Aar is te vinden op Erfgoed Leiden en Omstreken.

ELO, SA Leiden  (toegangsnr. 501A), inv.nr. 4025

[Bestand 223, fol. 1165]

Langer Aer

Jan Harmansz weduwenaer, met 
Lenert, ende Huijbert, sijn soonen – 3 hoofden

Cornelis Cornelisz Croft, ende Digna 
Baltensdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, ende Maritgen, heure kinderen, 
ende Maritgen Pietersdr van Aelsmeer 
haer dienstmeijsgen – 5 hoofden 
  
Jan Jansz, ende Agniete Pietersdr 
sijn huijsvrouwe, met Pieter, ende 
Jan, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Pieter Claesz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Adriaen, Anna, Pietertgen, Leentgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
[Bestand 224, fol. 1165v] 
 
Pieter Cornelis Gijsen, met Appelonia 
ende Anna, sijn susters – 3 hoofden 
  
Emmetgen Jansdr weduwe van 
Willem Pietersz Suckelair, met 
Lenaert, Appelonia, Ariaentgen, 
Anna, ende Maritgen, hare kinderen – 6 hoofden 
  
Emmetgen Maertensdr weduwe van 
Huijbert Harmansz, met Harman, 
Maritgen, ende Cijtgen, haer kinderen – 4 hoofden 
  
Lenaert Cornelis Gijsen, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met Huijbert, 
Pietertgen, ende Jannetgen, heure 
kinderen, mitsgaders Anna 
Walingen van Leijmuijden haer 
dienstmeijsgen – 6 hoofden 
  
[Fol. 1166] 
  
Sijmon Henricxsz, ende Hester Jasparsdr 
sijn huijsvrouwe, met Henrick, 
Jaspar, ende Anna, haerl. kinderen – 5 hoofden 
  
Aris Cornelis Gijsen, ende Grietgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Appelonia, Pietertgen, ende 
Maritgen, heurluijder kinderen, 
item Tijs Pieter Jasparsz, heur 
dienstknechgen – 7 hoofden 
  
Meijnsgen Adriaensdr weduwe van 
Jan Cornelisz, met Pieter, ende 
Annetgen Ariens, mitsgaders Adriaen 
Jansz haer kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Matheeusz weduwenaer, met Willem, Pieter, 
Dirck, Anna, ende Cijtgen, sijn kinderen – 6 hoofden 
  
[Bestand 225, fol. 1166v] 
 
Pieter Willemsz Sockelaer weduwenaer – 1 hoofd 
  
Bijde selve 
Michiel Pietersz, ende Ariaentgen 
Cornelisdr sijn huijvrouwe, met Ariaentgen, 
Appelonia, Neeltgen, ende 
Maritgen, haerl. kinderen – 6 hoofden 
  
Adriaen Pieter Maertensz, ende Niesgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Pieter Gerritsz, ende Machtelt 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen Claesdr haer voorkint – 3 hoofden 
  
Aeltgen Jansdr weduwe van Cornelis 
  
[Fol. 1167] 
  
Geritsz, met Pieter, Jan, Cornelis, 
Huijbert, Jannetgen, ende Maritgen, 
haer kinderen – 7 hoofden 
Item Dirckgen Jansdr noch – 1 hoofd [wert om godswille gehouden] 
  
Tijman Corsz weduwenaer, met 
Tonis, Lenert, Maritgen, Anna, 
ende Trijntgen, sijn kinderen – 6 hoofden 
  
Item Stijntgen, ende Trijntgen, bijden [worden bij Tijman om godswille opgevoet] 
selven wonende noch – 2 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz, ende 
Appelonia Jansdr – 2 hoofden 
  
Pieter Adriaensz, ende 
Maritgen Cornelis dochter – 2 hoofden 
  
[Bestand 226, fol. 1167v] 
 
Dammas Dircxsz, ende Anna Jansdr [geheel onmachtich] 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, Dirck, 
Jan, Huijbertgen, ende Aeltgen, heurl. 
kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Cornelis Gijsen, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Pieter, 
Huijbert, Jan, Ariaentgen, Pietertgen 
ende Anna, heur kinderen – 8 hoofden 
  
Lenaert Jan Jan Claesz, ende Aechgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Michiel, ende Maritgen, heure kinderen, 
mitsgaders Claes Crijnen van 
Boverkerck dienstknechgen – 6 hoofden 
  
Gerrit Jonge Jansz, ende Anna 
Jansdr sijn huijsvrouwe, Crijn, Jan, 
  
[Fol. 1168] 
  
Willem, Cornelis, Appelonia, ende 
Huijbertgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Henrick Cornelis Gijsen weduwenaer, 
Leuntgen sijn dochter, ende Machtelt 
Jansdr van Cuijdelstaert sijn 
dienstmeijt – 3 hoofden 
  
Jan Jan Claesz, ende Anna 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Hillegont, heur dochter – 3 hoofden 
  
Jacob Banensz, ende Maritgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Grietgen Dircxdr haer dienstmt. – 3 hoofden 
  
Allert Dircxsz, ende Leentgen Adriaensdr 
  
[Bestand 227, fol. 1168v] 
 
sijn huijsvrouwe, met Dirck, ende 
Annetgen, heur kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Jansz Jonge Bal, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Aechgen, ende Maritgen, heur kinderen, 
mitsgaders Jaepgen Dircxdr van 
Leijmuijden haer dienstmeijsgen – 6 hoofden 
  
Jonge Pieter Taemsz, ende Cunera 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Pieter Banen weduwenaer, met Hadewij, ende 
Gerberch sijn susters, Baen, 
Maritgen, ende Appelonia, sijn kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Adriaen Jansz weduwenaer – 1 hoofd 
  
[Fol. 1169] 
  
Cornelis Jansz, ende Haesgen Pietersdr 
sijn huijsvrouwe, met Adriaen, Lenaert, 
Cornelis, Pieter, Pouwels, 
Huijbertgen, Maritgen, ende Crijntgen, 
heure kinderen – 10 hoofden 
  
Anna ende Ariaentgen Lenaerts dochteren – 2 hoofden 
  
Pieter Tamasz, ende Maritgen 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe met 
Sijmon heur zoon – 3 hoofden 
  
Willem Willemsz Sockelaer 
ende Maritgen Eeuwoutsdr 
sijn huijsvrouwe, met Pieter, 
Cornelis, ende Hillegont, heur 
kinderen, item Cornelis Eeuwoutsz [thou kint onmachtich] 
een houkint – 6 hoofden 
  
[Bestand 228, fol. 1169v] 
 
Cornelis Banensz, ende Emerentia 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Baen, Huijbert, ende Pieter, 
heure kinderen, mitsgaders 
Maritgen Lenaertsdr haer dienst- 
meijsgen – 6 hoofden 
Item Roel Lenaertsz een houkint 
noch – 1 hoofd 
  
Pieter Cornelis Willemsz, ende Geertgen Lenaertsdr 
sijn huijsvrouwe, met Lenaert, Appelonia, 
Maritgen, heure kinderen – 5 hoofden 
Item Annetgen, ende Jannetgen bij 
haer wonende noch – 2 hoofden 
  
Pieter Cornelis Pietersz, ende Maritgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Gerit Jan Oude Jansz, ende 
  
[Fol. 1170] 
  
Emmetgen Huijbertsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Pieter Thamansz, ende 
Anna Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Huijbert, Jan, Jacob, Maritgen 
ende Neeltgen, heure kinderen 7 hoofden 
  
Tamas Pietersz, ende Anna Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Jan, ende 
Cornelis, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Jan Oude Jansz, ende 
Pietertgen Aelwijns dochter 
sijn huijsvrouwe, met Huijbert, 
Pieter, Willem, Anna, 
Sijtgen, ende Maritgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
[Bestand 229, fol. 1170v] 
 
Appelonia Jansdr weduwe van 
Pieter Gijsen, met Maritgen, 
Niesgen, ende Leuntgen, hare kinderen – 4 hoofden 
  
Jacob Jasparsz, ende Neeltgen [geheel onmachtich] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Huijbert, Appelonia, 
Aechgen, ende Cijtgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Adriaensz, ende Pietertgen Pietersdr 
sijn huijsvrouwe, met Pieter, ende 
Appelonia, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Pietertgen Matheusdr weduwe van [geheel onmachtich] 
Gijs Pietersz, met Jan, Neeltgen, 
ende Gijsgen, haer kinderen – 4 hoofden 
  
Willem Henricxsz wever weduwenaer, met [uts.] 
  
[Fol. 1171] 

Adriaen, Jacobmijntgen, ende Ariaentgen, 
sijn kinderen – 4 hoofden 
  
Maritgen Pietersdr weduwe van 
Cornelis Pieter Govertsz, met 
Henrick, Jan, Gerit, Anna, ende 
Barber, haer kinderen – 6 hoofden 
  
Jaspar Jacobsz, ende Jannetgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Joost Banensz, ende Cijtgen Pietersdr sijn 
huijsvrouwe, met Aechgen, haerl. 
dochter, ende Maritgen Claesdr van 
Bilderdam sijn dienstmeijt – 4 hoofden 
  
Adriaen Jan Claesz ende Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe met Cornelis, ende 
Appelonia heur kinderen, item Trijntgen Jansdr een costkint – 5 hoofden 
  
Adriaen Jan Oude Jansz, ende 
  
[Bestand 230, fol. 1171v] 
 
Leuntgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Roel, Trijntgen, ende 
Appelonia, haer voorkinderen – 5 hoofden 
  
Jan Gijsen, ende Barber Lenaertsdr 
sijn huijsvrouwe, met Pieter sijn 
voorkint, Lenaert heur beijder 
kint, ende Stijntgen Jansdr van 
Calslagerbancken haer dienstmt. – 5 hoofden 
  
Cornelis Jan Harmansz, ende 
Appelonia Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Aelwijnsz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Lenaert, Pieter, Huijbert, Cijtgen, 
Maritgen, ende Annetgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
[Fol. 1172] 
  
Pieter Jan Claesz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Claes Cornelis Henricxsz weduwenaer, 
met Anna, Maritgen, ende 
Leuntgen sijn kinderen, mitsgaders 
Maritgen Henricxdr van Nijeuweveen 
sijn dienstmeijt – 5 hoofden 
  
Matheus Bastiaensz, ende [geheel onmachtich] 
Maritgen Huijbertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Machtelt haerl. dochter – 3 hoofden 
  
Aelwijn Harmansz, ende Jannetgen 
Gijsendr sijn huijsvrouwe, met Anna 
ende Niesgen, heurl. kinderen – 4 hoofden 
  
Govert Cornelisz, ende Trijntgen 
  
[Bestand 231, fol. 1172v] 
 
Aelwijnsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis haerluijder zoon – 3 hoofden 
  
Maritgen Joppendr weduwe van [geheel onmachtich] 
Jan Adriaensz – 1 hoofd 
  
Aechte Claesdr weduwe van [arm] 
Willem Pietersz, met Claes, 
Lenaert, Annetgen, ende 
Appelonia, hare kinderen – 5 hoofden 
  
Maritgen Hagensdr weduwe van 
Huijbert Gerritsz, met Hagen, 
Jacob, Dirck, ende Crijn, haer 
kinderen – 5 hoofden 
  
Adriaen Jonge Jansz, ende Claertgen 
  
[Fol. 1173] 
  
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Tomas, Annetgen, ende Lijsbeth, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Maritgen Pietersdr weduwe van 
Jan Fransz, met Pieter, Frans, 
Geertgen, ende Appelonia, haer 
kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Banen, ende Annetgen Cornelisdr 
sijn huijsvrouwe, met Baen, 
Pieter, Aeltgen, ende Aechgen, 
heure kinderen, mitsgaders Emmetgen, 
ende Jan Cornelisz, haerl. dienst- 
meijt ende dienstjongen – 8 hoofden 
  
Pieter Cornelis Maertensz, ende Aechgen 
Jasparsdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen Cornelisdr haer dienstmeijt – 3 hoofden 
  
[Bestand 232, fol. 1173v] 
 
Cornelis Hagensz, ende Maritgen 
Adriaensdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Maritgen Jasparsdr – 1 hoofd 
  
Gerrit Pieter Willemsz, ende [arm] 
Maritgen Teeusdr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, Cornelis, ende Jan, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Adriaen Huijbertsz, ende Maritgen 
Vreecken sijn huijsvrouwe, met 
Pieter Huijgen van Calslagerbancken 
heur dienstknecht – 3 hoofden 
  
Huijbert Pieter Huijbertsz – 1 hoofd 
  
[Fol. 1174] 
  
Adriaentgen Pieter Huijbertsdr weduwe 
van Bastiaen Fransz, met 
Jacob, haer soon – 2 hoofden 
  
Jan Aelwijnsz, ende Anna 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Jacob, Gijsbert, ende 
Appelonia, heure kinderen, mitsgaders 
Lenert Gerit Barentsz haerl. 
dienstknechgen – 7 hoofden 
  
Henrick Pietersz weduwenaer, 
met Pieter, Maerten, ende Maritgen, 
sijn kinderen – 4 hoofden 
  
Claes Pietersz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Bestand 233, fol. 1174v] 
 
Crijn Pietersz, ende Sijburch 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, ende Appelonia, haerl. 
kinderen, mitsgaders Lijsgen Cornelisdr 
van Nijeuweveen haer dienstmt. – 5 hoofden 
  
Henrick Cornelis Henricxsz, ende 
Aerlant Aelwijnsdr sijn huijsvrouwe, 
met Crijntgen, Maritgen, 
Neeltgen, Anna, ende Machtelt, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Pieter Cornelis Henricxsz, ende Annetgen [geheel onmachtich] 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Pieter, Cornelis, Jan, 
Maritgen, Appelonia, ende 
Lijsgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Bartholomeeus Adriaensz smit, ende 
  
[Fol. 1175] 
  
Trijntgen Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, ende Pouls, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Jansz backer, ende Maritgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, ende Willem, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Pietersz, ende Neeltgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, Cornelis, 
Augustijn, ende Maritgen, 
heure kinderen, Jan Phillipsz 
heurl. dienstknecht, ende Aechgen [Aechgen arm] 
Willemsdr die sij om godswille sijn houdende – 7 hoofden 
  
Huijbert Cornelisz, ende Maritgen 
Pieterdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Bestand 234, fol. 1175v] 
 
met Cornelis, Huijbert, Jan, Pieter, 
jonge Jan, Maritgen, Anna, 
Grietgen, Maritgen, ende 
Machtelt, heurl. kinderen – 12 hoofden 
  
Willem Pietersz, ende Neeltgen Lourisdr 
sijn huijsvrouwe, met Aeltgen Cornelisdr 
van Nijeuweveen dienstmeijt – 3 hoofden 
  
Claes Gerritsz, ende Maritgen [onmachtich] 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerit, Gerit, ende Maritgen, 
haerl. kinderen – 5 hoofden 
  
Annetgen Aelbertsdr weduwe van 
Pieter Willem Claesz, met Jan, 
Maritgen, Dieuwertgen, Maritgen, 
ende Grietgen haer kinderen – 6 hoofden 
  
[Fol. 1176] 
  
Maerten Harmansz, ende Anna 
Clementsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Maritgen, Aechgen, 
ende Annetgen Dircx soon ende 
dochteren haer voorkinderen – 6 hoofden 
Item Willem Harmansz heurl. 
dienstknecht noch – 1 hoofd 
  
Jan Cornelisz Broer scheepmaecker, ende 
Chieltgen Adriaensdr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, Maritgen, Appelonia, 
heur kinderen, ende Jan Geritsz van 
Nijeuweveen knecht – 6 hoofden 
  
Vrou Jansdr weduwe van Clement 
Pietersz, ende Adriaen Clementsz 
heur soon – 2 hoofden 
  
Gerrit Willemsz, ende Maritgen 
  
[Bestand 235, fol. 1176v] 
 
Matheusdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Gijsbert, Dirck, Maerten, 
ende Jan, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Albert Jacobsz, ende Anna Cornelisdr 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, Crijn, 
ende Huijbert Aerts soonen, haer 
voorkinderen, mitsgaders Barber Pietersdr 
van Nijeuweveen haerl. dienstmt. – 6 hoofden 
  
Claes Henricxsz, ende Maritgen 
Henricxdr sijn suster – 2 hoofden 
  
Jan Andriesz, ende Grietgen Pietersdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Pietersz snijder, ende Sijburch 
  
[Fol. 1177] 

Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Reijnier Henricxsz heurl. dienstknecht – 3 hoofden 
  
Jan Ropsaen, ende Jannetgen Fransdr [arm] 
sijn huijsvrouwe, met Frans, Jan, 
Arnout, Maria, ende Appelonia, 
haerl. kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Pietersz spinder, ende Susanna [geheel onmachtich] 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met Pieter, 
Jan, ende Jacob, mitsgaders Anna, 
haerl. kinderen – 6 hoofden 
  
Geertgen Jacobsdr weduwe van Baen Cornelisz 
met Anna haer dochter – 2 hoofden 
  
Maritgen Cornelisdr weduwe van [geheel onmachtich] 
  
[Bestand 236, fol. 1177v] 
 
Dirck Geritsz, met Aechgen, ende 
Gerit, haer kinderen – 3 hoofden 
  
Jacob Jansz snijder, ende Maritgen [geheel onmachtich] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met Pieter, 
Jan, Dirck, Cornelis, Neeltgen, 
Cijtgen, ende Jaepgen, haerl. kinderen – 9 hoofden 
  
Maritgen, ende Lijsgen Pietersdochteren – 2 hoofden 
  
Lenaert Jonge Jansz, ende Hillegont 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
oude Jan, jonge Jan, ende 
Cunera, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Appelonia Jansdr weduwe van 
  
[Fol. 1178] 
  
Gijsbert Aelwijnsz, met Cunera, 
Jannetgen, ende Maritgen, haer 
kinderen – 4 hoofden 
  
Adriaen Dircxsz, ende Anna 
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, ende Jobgen Jacobs, haer 
kinderen – 4 hoofden 
  
Louris Jansz, ende Barbera 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Pietertgen haerl. dochter, ende 
Dirck Joosten sijn knechgen – 4 hoofden 
  
Anna Willemsdr weduwe van 
Jan Maertensz, met Meijnsgen 
Bastiaensdr van Boscoop haer 
dienstmeijsgen – 2 hoofden 
  
[Bestand 237, fol. 1178v] 
 
Cornelis Jan Maertensz, ende 
Appelonia Geritsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, ende Appelonia, heure 
kinderen, mitsgaders Cornelis 
Sijmon Jonge Pietersz dienstknechgen – 5 hoofden 
  
Leen Jansdr – 1 hoofd 
  
Huijbert Maertensz, ende Cunera 
Henricxdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Maritgen Henricxdr weduwe van Jan [onmachtich] 
Cornelisz, met Cornelis, haer 
zoon – 2 hoofden 
  
Cornelis Clement Pietersz, ende Maritgen 
  
[Fol. 1179] 
  
Adriaensdr sijn huijsvrouwe, met 
Clement, Trijntgen, ende Maritgen, 
heure kinderen, mitsgaders Jan Thonisz 
van Wou heurl. knecht – 6 hoofden 
  
Maerten Jasparsz, ende Stijntgen [geheel onmachtich] 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jaspar, heurl. soon, 
Machtelt Jansdr des voorsz 
Stijntgens moeder 
Adriaen Roetersz een houkint – 5 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Broer, ende Crijntgen 
Adriaensdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Frans Cornelisz Broer, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Bestand 238, fol. 1179v] 
 
Aeltgen, Aechgen, ende Annetgen, 
haer beijder kinderen, Cornelis, 
Maritgen, ende Anna, sijn voorkinderen – 8 hoofden 
  
Aechgen Geritsdr weduwe van Dirck [geheel onmachtich] 
Pietersz, met Cornelis, ende 
Appelonia, haer kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Willemsz linnewever, ende [geheel onmachtich] 
Neeltgen Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Willem, ende Maritgen 
heurl. kinderen – 4 hoofden 
  
Pieter Banensz, ende Griete Willems- 
dr sijn huijsvrouwe, met Baen, 
Willem, Maerten, Gijs, 
Maritgen, Appelonia, ende 
Aeltgen, haerluijder kinderen – 9 hoofden 
  
[Fol. 1180] 
  
Jaspar Jansz, ende Maritgen 
Arisdr sijn huijsvrouwe, met Jacob, 
Pieter, Cornelis, Jan, Andries, Jan- 
netgen, Anna, ende Appelonia, heure 
kinderen – 10 hoofden 
  
Pieter Clement Pietersz, ende Anna 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Adriaen, Henrick, Maritgen, 
ende Crijntgen, haerluijder kinderen – 6 hoofden 
  
Crijn Cornelis Geritsz, ende Jannetgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem Cornelisz sijn broeder – 3 hoofden 
  
Cornelis Sijmonsz, ende Aeffgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Bestand 239, fol. 1180v] 
 
Maritgen heur kint, ende Jan 
Jacobsz van Wou knecht – 4 hoofden 
  
Bartholomeeus Cornelisz van 
Swanenburch, ende Anna Clementsdr 
sijn huijsvrouwe, met Gijs Pietersz 
van Noorden, ende Andries Andriesz 
van Leijden, bij heur wonende – 4 hoofden 
  
Maerten Jan Maertensz, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, ende Appelonia, heur kinderen – 4 hoofden 
  
Jacob Clement Pietersz, ende 
Grietgen Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
met Clement, Neeltgen, ende 
Stijntgen, heurluijder kinderen – 5 hoofden 
  
[Fol. 1181] 
  
Jan Henricxsz snijder, ende Jannetgen 
Reijnsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan heurluijder soon 
knechts 
Henrick Proost, Guillame 
Michielsz, ende Guisleijn Jansz t’samen – 6 hoofden 
  
Sijmon Jonge Pietersz, ende Tonisgen [geheel onmachtich] 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Adriaen, Claes, Grietgen, 
ende Maritgen, heur beijder kinderen, 
mitsgaders Pieter, ende Baen, 
sijn voorkinderen – 9 hoofden 
  
Henrick Cornelisz veerman 
weduwenaer, met Machtelt 
sijn dochter, item Meijnsgen 
Jansdr die om Goodswille [Meijnsgen arm] 
gehouden wert – 3 hoofden 
  
[Bestand 240, fol. 1181v] 
 
Sijmon Willemsz, ende Anna 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, met 
Appelonia, Neeltgen, ende 
Pietertgen, heurl. kinderen, 
item Jan Geritsz die sij vuijt 
liefde houden – 6 hoofden 
  
Jan Dircxsz Houck, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck heur soon – 3 hoofden 
  
Cors Henricxsz, ende Maritgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck heurluijder soon – 3 hoofden 
  
Ariaentgen Cornelisdr weduwe van [geheel onmachtich] 
Rotert Adriaensz, met Aeltgen, 
Annetgen, ende Grietgen, haer kinderen – 4 hoofden 
  
[Fol. 1182] 
  
Cornelis Herculesz, ende Dieuwertgen [onmachtich] 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Baertgen, ende Annetgen, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Corsz, ende Maritgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes Cornelisz haer voorzoon, ende 
Cors, heur beijder soon – 4 hoofden 
  
Aelbert Pietersz, ende Magda- 
leentgen Willemsdr sijn 
huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Appelonia Jonge Pietersdr weduwe 
van Willem Oude Jansz, met 
Jan, Maritgen, Aechgen, ende 
Anna, haer kinderen – 5 hoofden 
  
[Bestand 241, fol. 1182v] 
 
Mourijn Dircxsz, ende Maritgen 
Lourisdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit Jansz haer voorkint, 
ende Annetgen, heur beijder kint – 4 hoofden 
  
Hans Dedel, ende Trijntgen Claes- [arm] 
dr sijn huijsvrouwe, met Claes, 
ende Engeltgen, heurl. kinderen, 
item Grietgen Jacobsdr des 
voorsz Trijntgens moeder – 5 hoofden 
  
Andries Lambertsz, ende Jannetgen [geheel onmachtich] 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerit, Lambert, ende Aechgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Claesz snijder, ende Bette Pietersdr 
  
[Fol. 1183] 
  
sijn huijsvrouwe, met Pieter, Jan, 
Dirck, ende Jannetgen, heure kinderen, 
Aeltgen Dircxdr sijn moeder, 
ende Jan Claesz van Bodegraven 
sijn knecht – 8 hoofden 
  
Dirck Cornelisz, ende Neeltgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerit, Cornelis, ende Dignum, 
haerl. kinderen – 5 hoofden 
  
Jonge Pieter Willemsz, ende 
Anna Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Emmetgen heur dochter, 
ende Huijbert van de Overbuijert 
heurl. knecht – 4 hoofden 
  
Aelbert Pietersz, ende Leuntgen 
  
[Bestand 242, fol. 1183v] 
 
Adriaensdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Aldaer 
Maerten Jansz weduwenaer, 
met Tonis sijn kint – 2 hoofden 
  
Sijmon Bastiaensz, ende Neeltgen [arm] 
Tonisdr sijn huijsvrouwe, met Tonis, 
Bastiaen, Cijtgen, Annetgen, 
ende Maritgen, heurl. kinderen – 7 hoofden 
  
Bastiaen Geritsz, ende Jannetgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Adriaen, 
een kint bij heur wonende – 3 hoofden 
  
Jan Jansz Rietvelt, ende Appelonia 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Lenert, 
ende Appelonia, heure kinderen – 4 hoofden 
  
[Fol. 1184] 
  
Baen Crijnen, ende Trijn Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Annetgen, 
heur kint, ende Maritgen Cornelisdr 
van Nijeuweveen bij haer wonende – 4 hoofden 
  
Jan de Vos, ende Pietertgen [geheel onmachtich] 
Christiaensdr sijn huijsvrouwe, 
met Grietgen, heurl. kint – 3 hoofden 
  
Cornelis Joostensz, ende Lijsbeth 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
ende Floris, haerluijder kinderen – 4 hoofden 
  
Adriaen Thonisz, ende Geertgen [geheel onmachtich] 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met Tonis, 
ende Maritgen, haerl. kinderen, item 
Aeltgen Pietersdr bij heur wonende – 5 hoofden 
  
[Bestand 243, fol. 1184v] 
 
Cors Huijbertsz, ende Ermpgen [arm] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Trijn heur dochter – 3 hoofden 
  
Jaepgen Jansdr weduwe van Adriaen 
Jonge Pietersz, met Pieter, 
Jan, Jacob, Willem, Maritgen, 
Michieltgen, Anna, ende Appelonia, 
haerluijder kinderen – 9 hoofden 
  
Maerten Cornelisz, ende Grietgen 
Joachimsdr sijn huijsvrouwe, met Annetgen 
heur beijder kint, Pieter, ende 
Maritgen Lenaertsdr haer voorkinderen, 
Matheus Geritsz dienstknecht, ende 
Claertgen Pietersdr van Nijeuweveen 
dienstmeijt – 7 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Jonge Vrient, ende [geheel onmachtich] 
  
[Fol. 1185] 
  
Huijbertgen Geritsdr sijn huijsvrouwe, 
met Gerit, Beertgen, ende 
Annetgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Floris Mourinsz, ende Aeffgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Appelonia, heurl. dochter – 3 hoofden 
  
Cornelis Adriaensz Clocq, ende Anna 
Florisdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen heurluijder kint, ende 
Dirck Cornelisz knecht – 4 hoofden 
  
Maritgen Sijmonsdr weduwe van Bouwen 
Geritsz, met Barbera Bouwensdr – 2 hoofden 
  
Anna Jansdr weduwe van Gerit 
  
[Bestand 244, fol. 1185v] 
 
Mourinsz, met Lijsgen ende Stijntgen 
haer kinderen – 3 hoofden 
  
Pieter Geritsz, ende Annetgen 
Adriaensdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerit, heur kint – 3 hoofden 
  
Gerit Cornelis Sijmonsz, ende Appelonia 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met Claes, 
Sijmon, Cornelis, Willem, 
Jan, ende Baertgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Maerten Jansz, ende Meijnsgen 
Crijnendr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, haerl. kint, ende 
Weijntgen Cornelisdr haer 
dienstmeijsgen – 4 hoofden 
  
[Fol. 1186] 
  
Claes Anthonisz, ende Maritgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met Pieter, 
Aefgen, Maritgen, Neeltgen, Anna, 
ende Appelonia, haerl. kinderen – 8 hoofden 
  
Jan Cornelis Jeroensz, ende Grietgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jeroen, Cornelis, ende Lijsgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Phillips Tomasz, ende Annetgen [geheel onmachtich] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Tomas, Lijsbet, ende Aechgen 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Dircxsz, ende Leentgen Gillisdr sijn [arm] 
huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Clementsz schout ende 
  
[Bestand 245, fol. 1186v] 
 
Neeltgen Maertensdr sijn huijsvrouwe, 
met Clement, Maerten, 
Maritgen, ende Geertruijt, heur kinderen – 6 hoofden 
  
Dirck Mourinsz, ende Lijsgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan haerl. 
zoon – 3 hoofden 
  
Tuije Pietersdr – 1 hoofd [arm] 
  
Geerte Mourinsdr weduwe van [geheel onmachtich] 
Lenaert Bonifaesz, met Maritgen, 
Aechgen, Dirck, ende Cornelis Pieters 
soonen bij haer sonende – 5 hoofden 
  
Harman Willemsz scheepmaker, ende 
  
[Fol. 1187] 

Aeffgen Maertensdr sijn huijsvrouwe, 
met Henrick, Jan, Pieter, ende 
Maritgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Amos Kints, ende Fijtgen Jansdr sijn 
huijsvrouwe, met Cornelis, Tomas, 
Daniel, ende Tijsgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Adriaen Jansz Dorp predicant, ende 
Adriaentgen Arentsdr sijn huijsvrouwe, 
met Machtelt, ende Maria, 
bij haer wonende – 4 hoofden 
  
Jan Lucasz schoolmr., ende Annetgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Lucas, ende Trijntgen, heurl. 
kinderen – 5 hoofden 
  
[Bestand 246, fol. 1187v] 
 
Maerten Geritsz Grooten, ende [geheel onmachtich] 
Appelonia Garbrantsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Adriaen Luijtensz, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met Gerit, 
Pieter, Meijnsgen, ende Annetgen, 
heurl. kinderen, item Barbera 
Jorisdr haer dienstmeijt – 7 hoofden 
  
Maritgen Bastiaensdr weduwe [geheel onmachtich] 
van Jan Cornelisz – 1 hoofd 
  
Dirck Bouwensz, ende Maritgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen Jansdr bij haer wonende – 3 hoofden 
  
Maerten Lucasz smit, ende Maritgen [geheel onmachtich] 
  
[Fol. 1188] 
  
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met Lijsbeth 
heur dochter – 3 hoofden 
  
Machtelt Pietersdr weduwe van 
Cornelis Claesz smit, met Job, 
Pieter, ende Hillegont, haer kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Clementsz, ende Lijsgen Claesdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Pieter, 
Clement, Maritgen, Leuntgen, 
Aeltgen, Meijnsgen, ende Aechgen, 
heure kinderen – 10 hoofden 
  
Arijs Cornelisz, ende Appelonia 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met Annetgen 
heur dochter, Bouwen Cornelisz 
knecht, ende Adriaen Jasparsz 
costkint – 5 hoofden 
  
[Bestand 247, fol. 1188v] 
 
Cornelis Pietersz scheepmaecker, 
ende Appelonia Cornelisdr sijn huijs- 
vrouwe, met Maritgen heur 
dochter, Jacob Cornelisz van 
Vriesecoop, ende Jan Jasparsz 
vuijte Vinckebuijert heurl. knechts – 5 hoofden 
  
Jan Jan Stoffelsz, ende [geheel onmachtich] 
Neeltgen Claesdr sijn huijsvrouwe, 
met Claes, Aechgen, ende 
Maritgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Adriaen Arentsz Blanckert weduwenaer 
met Johannes, Neeltgen, ende 
Annetgen, sijn kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Gerrit Jansz, ende Anna 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Fol. 1189] 
  
Jan, Hanneman, Appelonia, ende 
Aechgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Jan Henricxsz, ende Neeltgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Lenert, Trijntgen, ende Neeltgen, 
heure kinderen, item Jan 
Henricxsz van der Cleijne drecht 
heurl. dienstknecht – 6 hoofden 
  
Gerit Jansz, ende Neeltgen 
Corssendr sijn huijsvrouwe, 
item Ael Jansdr sijn moeder – 3 hoofden 
  
Adriaen Willemsz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Willem, 
ende Crijntgen, haerl. kinderen – 4 hoofden 
  
[Bestand 248, fol. 1189v] 
 
Weijn Gijsen weduwe van Willem 
Adriaensz – 1 hoofd 
  
Michiel Cornelisz, ende Annetgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met Pieter, 
Cornelis, ende Jan, heure kinderen – 5 hoofden 
Item Neeltgen Pietersdr van Cuij- 
delstaert haer dienstmeijt, noch – 1 hoofd 
  
Fijtgen Jacobsdr weduwe van Jan Cornelisz – 1 hoofd 
  
Lenaert Pietersz, ende Annetgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen, heur 
dochter – 3 hoofden 
  
Lenaert Dircxsz, ende Maritgen Willemsdr 
  
[Fol. 1190] 
  
sijn huijsvrouwe, met Willem, Gijsbert, 
Dirck, Geertgen, ende Cunera, heur 
beijder kinderen, mitsgaders Trijntgen, 
ende Barbera, sijn voorkinderen – 9 hoofden 
  
Jan Claes Jansz, ende Nelle Banendr 
sijn huijsvrouwe, met Jannetgen, haer 
voorkint, Baen, Meijnsgen, ende 
Aletgen, heur beijder kinderen – 6 hoofden 
  
Claes Jansz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Jan Geritsz Kuijs, ende Anna 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Henrick, ende Meijnsgen Pieters, 
bij heur wonende, mitsgaders Salomon 
Jansz van Bodegraven, die [Salomon arm] 
sij om Godswille houden – 5 hoofden 
  
[Bestand 249, fol. 1190v] 
 
Modias Bostijn, ende Judith Jansdr [arm] 
sijn huijsvrouwe, met Benjamin, 
Johannes, Jannetgen, Hester, ende 
Neeltgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Pieter Bartholomeeusz, ende Huijbertgen [arm] 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Joppen, ende Maritgen Geritsdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Gerit, 
Pieter, ende Heijltgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Anna Oude Pietersdr – 1 hoofd 
  
Gerrit Cornelis Geritsz, ende Neeltgen 
  
[Fol. 1191] 
  
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Cornelis, Appelonia, ende Leentgen, 
haerl. kinderen – 6 hoofden 
  
Lenert Cornelisz Venica, ende Wijve 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, ende Dirck, heure kinderen, 
item Maritgen Cornelisdr sijn suster 
die bij hem overmits haer onver- [Maritgen arm] 
mogentheijt vuijt liefde wert gehouden – 5 hoofden 
  
Jan Claes Bonifaesz, ende Jannetgen [onmachtich] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Claes, 
Appelonia, Baertgen, Cunera, 
Anna, ende Neeltgen, sijn voorkinderen, 
item Jacob, Hillegont, ende 
Maritgen Chielen, haer voorkinderen – 11 hoofden 
  
Cornelis Jacob Sijmonsz, ende Maritgen 
  
[Bestand 250, fol. 1191v] 
 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Gijs, ende 
Aechgen, sijn voorkinderen – 4 hoofden 
  
Sijmon Jacobsz, ende Jannetgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met Jacob, 
Anna, Gerritgen, ende Neeltgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Gerit Henricxsz, ende Maritgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Willem Jansz, ende Maritgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Henrick Gerritsz weduwenaer met 
  
[Fol. 1192] 
  
Barber, ende Aeltgen, sijne kinderen – 3 hoofden 
  
Evert Pietersz, ende Aeffgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Appelonia, ende Ermpgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Cornelis Jonge Adriaensz, ende 
Appelonia Cornelisdr sijn huijs- 
vrouwe, met Jacob, Aeltgen, Leuntgen, 
ende Aechgen haerl. kinderen – 6 hoofden 
Item Jannetgen Jansdr moeder 
vande voorsz Appelonia – 1 hoofd 
  
Gerrit Cornelis Neel Heijnen, 
ende Crijntgen Evertsdr 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen, 
heur dochter – 3 hoofden 
  
[Bestand 251, fol. 1192v] 
 
Dirck Thonisz, ende Jannetgen Feijssen sijn 
huijsvrouwe, met Jan, Tonis, 
Cunera, ende Lijsbet, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jacob Jan Harmansz, ende Ariaentgen 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, met 
Lenert, Michieltgen, ende Maritgen, 
heurl. kinderen, mitsgaders Anna Phillips- 
dr van Lemuijden haer dienstmt. – 6 hoofden 
  
Cors Dircxsz, ende Anna Jansdr sijn 
huijsvrouwe, met Jan, Michiel, Cornelis, 
Maritgen, Appelonia, ende Cunera, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Tomas Cornelisz, ende Anna Claesdr sijn 
huijsvrouwe, met Bouwen, Adriaen, 
Aeltgen, Maritgen, ende Annetgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
[Fol. 1193] 
  
Oude Pieter Willemsz, ende 
Appelonia Clementsdr sijn huijsvrouwe, 
met Willem, Aechgen, Maritgen, 
Appelonia, ende Annetgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Crijn Jansz, ende Maritgen Banendr [onmachtich] 
sijn huijsvrouwe, met Huijbert, Jan, 
Crijn, Appelonia, Maertentgen, 
ende Aeltgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Adriaen Cornelis Taemsz, ende Griete 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Taems 
Cornelis zoon zijn broeder, 
ende Tonisgen Sijmons dochter 
bij heur wonende – 4 hoofden 
  
Adriaen Cornelis Neel Heijnen, ende 
  
[Bestand 252, fol. 1193v] 
 
Anna Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen, heur dochter, 
mitsgaders Cornelis Cornelisz, ende 
Appelonia Cornelisdr bij heur wonende – 5 hoofden 
  
Cornelis Jonge Adriaensz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Gerrit Pietersz, ende Maritgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met Pieter, 
ende Adriaentgen, haerl. kinderen – 4 hoofden 
  
Mourijn Geritsz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Gerit, 
Cornelis, Crijntgen, ende Maritgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jacob Cornelisz, ende Maritgen 
  
[Fol. 1194] 
  
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Jacob, Tamas, Jan, Henrick, 
Claes, Lijsgen, Steff, ende 
Annetgen, heure kinderen – 11 hoofden 
  
Pieter Cornelisz, ende Appelonia Willems- 
dr sijn huijsvrouwe, met Cornelis heur 
kint, ende Anna Dircxdr van Wou 
haer dienstmt. – 4 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Jonge Duijser, 
ende Anna Sijmonsdr sijn huijsvrouwe 
met Cunera, haer kint – 3 hoofden 
  
Dirck Corsz, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met Pieter, 
Adriaen, Anna, ende Maritgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
[Bestand 253, fol. 1194v]

Corter Aer

Henrick Jansz, ende Appelonia 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Jaepgen, ende Annetgen, heure kinderen, 
item Annetgen Willemsdr die sij 
vuijt liefde houden – 6 hoofden 

Floris Doeten, ende Doeth Florisz [geheel onmachtich] 
sijn soon – 2 hoofden 
  
Cornelis Mathijsz, ende Aeltgen 
Bouwensdr sijn huijsvrouwe, met 
Michiel, Pieter, Cornelis, 
Anna, Maritgen, Appelonia, 
Huijbertgen, ende Tijsgen, haerl. 
kinderen – 10 hoofden 
  
Balten Cornelisz Bloem, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, heur soon – 3 hoofden 
  
[Fol. 1195] 
  
Cornelis Joosten Bloem, ende Annetgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met Roel 
Cornelisz heur knecht – 3 hoofden 
  
Pieter Dirck Maertensz weduwenaer [onmachtich] 
met oude Dirck, Cornelis, Maerten, 
Lijsgen, ende Maritgen, sijn kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Willem Oude Pietersz weduwenaer 
met Adriaen, Aert, Cornelis, 
Appelonia, Haesgen, ende Maritgen, 
sijn kinderen – 7 hoofden 
  
Neeltgen Jeroensdr weduwe van Jan 
Vrericxsz, met Jeroen, ende Anna, 
haer kinderen – 3 hoofden 
  
Jaspar Adriaen Henricxsz, ende 
  
[Bestand 254, fol. 1195v] 
 
Maritgen Clementsdr sijn huijsvrouwe, 
met Appelonia haerl. kint – 3 hoofden 
  
Dirck Gerit Dircxsz, ende Maritgen 
Adriaensdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Dirck Maertensz, ende Maritgen 
Tijssendr sijn huijsvrouwe, met Dirck, 
ende Neeltgen, heure kinderen, item 
Annetgen Pietersdr, ende Maritgen 
Lenaertsdr bij haer wonende – 6 hoofden 
  
Pieter Cornelisz Ouwetgens, ende [geheel onmachtich] 
Baerten Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, ende Maritgen, heure 
kinderen, mitsgaders Dirck 
Cornelisz sijn broeder – 5 hoofden 
  
[Fol. 1196] 
  
Pieter Jasparsz, ende Ariaentgen 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jaspar, Claes, Huijbert, Huijbertgen, 
Lijsgen, oude Lenaert, ende jonge 
Lenert, Claesgen, Cornelis, ende 
Maritgen, heurl. kinderen – 12 hoofden 
  
Jaspar Cornelisz Blom, ende Cunera [geheel onmachtich] 
Dammasdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Pieter, Sijmon, ende Maritgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Pieter Dieloffsz, ende Neeltgen [geheel onmachtich] 
Adriaensdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, oude Appelonia, jonge 
Appelonia, Maritgen, ende 
Annetgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Keesmaet, ende 
  
[Bestand 255, fol. 1196v] 
 
Annetgen Gillisdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Adriaen, Gillis, 
ende Appelonia, heurl. kinderen – 6 hoofden 
  
Appelonia Gillisdr bijde selve ten [onmachtich] 
huijse wonende – 1 hoofd 
  
Joost Cornelisz Bloem, ende Aeltgen [geheel onmachtich] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Jan, Barber, Maritgen, 
ende Neeltgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Adriaen Henricxsz Swanevelt scheep- 
maecker, ende Ingetgen Meesdr sijn 
huijsvrouwe, met Henrick, heur soon, ende 
Aert Cornelisz sijn knecht – 4 hoofden 
  
Fijtgen Roelendr weduwe van Pieter Dircxsz 
scheepmaecker – 1 hoofd 
  
[Fol. 1197] 
  
Annetgen Jacobsdr weduwe van Jan [geheel onmachtich] 
Roel Jansz – 1 hoofd 
  
Pieter Jan Roel Jansz, ende Appelonia [arm] 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Maerten, Pieter, Maritgen, ende 
Appelonia, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Crijn Gillisz, ende Aeltgen Pietersz [arm] 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Joachim, Willem, Gilles, ende 
Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Pieter Jansz Noort, ende [geheel onmachtich] 
Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Barent, ende Jan, heur 
beijder kinderen, Cornelis 
Jansz Maritgens voorsoon – 5 hoofden 
  
[Bestand 256, fol. 1197v] 
 
Louris Adriaensz Sap, ende Maritgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, Jan, ende Aechgen, heurl. 
kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Pietersz Noort, ende Maritgen [geheel onmachtich] 
Jasparsdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Jannetgen, ende Appelonia, heure 
kinderen – 5 hoofden 
  
Claes Jansz backer, ende Niesgen [uts.] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Adriaen, 
Lenert, Jan, Appelonia, ende 
Cunera, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Adriaen Dammasz, ende Grietgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Fijtgen, heur kint – 3 hoofden 
  
[Fol. 1198] 
  
Maritgen Pieterdr weduwe van 
Cornelis Jan Jacob Dircxsz, met 
Maritgen haer kint – 2 hoofden 
  
Cornelis Maerten Huijgen, ende Lijsgen [geheel onmachtich] 
Harmansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Dirckgen, ende Neeltgen, 
heure kinderen, met Jan Jacobsz 
heurl. dochters soon – 6 hoofden 
  
Cornelis Lourisz, ende Annetgen [uts.] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
ende Trijntgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Jacobsz Schouteten, ende Paulijntgen de Wilde sijn [uts.] 
huijsvrouwe, met Jannetgen Jansdr – 3 hoofden 
  
Jan Dircxsz Verruijt metselaer, [uts.] 
ende Lijntgen Jansdr sijn huijs- 
vrouwe, met Jan, Dirck, 
Henrick, Lenert, Abraham, ende 
  
[Bestand 257, fol. 1198v] 
 
IJsaac, heure kinderen, mitsgaders 
Hagen Jansz van Bodegraven 
ende Willem Fransz van Celle 
sijn knechts – 10 hoofden 
  
Maerten Pietersz, ende Maritgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Jaepgen, ende Annetgen, 
heure kinderen, mitsgaders Appelonia 
Pietersdr haer dienstmt. – 6 hoofden 
  
Willem Pietersz cramer, ende [geheel onmachtich] 
Lijsgen Jasparsdr sijn huijsvrouwe, met oude 
Pieter, Cornelis, Jaspar, jonge Pieter, 
ende Appelonia heurl. kinderen, mitsgaders 
Neeltgen Jansdr, bij haer wonende – 8 hoofden 
  
Crijn Cornelisz, ende Appelonia [uts.] 
  
[Fol. 1199] 
  
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Dammas, 
Jan, Aeltgen, Grietgen, Tijsgen, 
ende jonge Grietgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Pieter Adriaen Gijsen, ende Meijnsgen [ut antea] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Appelonia, Maritgen, 
ende Annetgen, heurl. kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Jansz Verhooch, ende 
Lijsgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Pieter, Adam, 
Maritgen, ende Willempgen, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Caem Thonisz, ende Marij Pau [geheel onmachtich] 
sijn huijsvrouwe, met Abraham, IJsaac, 
Jacob, ende Maritgen, haer voorkinderen – 6 hoofden 
  
[Bestand 258, fol. 1199v] 
 
Jan Jansz Mantgen, ende Baertgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, ende Maritgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Dirck Dircxsz wever, ende Jannetgen [geheel onmachtich] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Annetgen, ende Jaepgen, haer 
beijder kinderen, mitsgaders Gangelof 
ende Neeltgen, des vrouw voor- 
dochters – 6 hoofden 
  
Jan Lenaertsz, ende Machteltgen [uts.] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Lenaert, Cornelis, Appelonia, 
Aechgen, ende Ariaentgen, heurl. 
kinderen – 7 hoofden 
  
Maritgen Willemsdr weduwe van [arm] 
  
[Fol. 1200] 
  
Adriaen Pietersz, met Cornelis, 
Adriaen, Pieter, ende Tonis, haer 
kinderen – 5 hoofden 
  
Willem Lenaertsz, ende Neeltgen 
Brandendr sijn huijsvrouwe, met 
Lenert, Cornelis, Huijbertgen, ende 
Geertgen, sijn voorkinderen, mitsgaders 
Claes, ende Appelonia Philps, haer 
voorkinderen – 8 hoofden 
  
Jacob Aertsz Verlaen, ende Jannetgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Aert, Cornelis, Tonis, Jan, Maritgen, 
Appelonia, Pieter, ende Anna, 
zijne voorkinderen – 10 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Bloem, ende Maritgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Bestand 259, fol. 1200v] 
 
Jan Pietersz Broer, ende Lijsgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Mathijs Cornelisz, Gerit Jansz, 
Jan Pietersz, ende Lijsgen Warboutsdr, [dese vier houkinderen arm] 
alle kinderen vuijt liefde gehouden 
wordende, of bijde armemrn. 
besteet sijnde – 6 hoofden 
  
Jan Willemsz Vermij, ende 
Geertgen Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Adriaen Cornelisz Verhooch, ende [geheel onmachtich] 
Neeltgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Pieter, Maritgen, 
Appelonia, ende jonge Maritgen, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Huijbert Lenaertsz timmerman, ende 
  
[Fol. 1201] 
  
Neeltgen Lenaertsdr sijn suster, 
met Pieter Pietersz sijn knecht – 3 hoofden 
  
Pieter Henricxsz, ende Anna 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met Gerit, 
Jannetgen, ende Maritgen, heur 
beijder kinderen, Haesgen Tonis, haer 
voorkint, Aert Willemsz, ende 
Huijbertgen Tonisdr heur knecht 
ende dienstmeijt – 8 hoofden 
  
Pieter Jansz Braer, ende Maritgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Cornelis, Pieter, Aeffgen, ende 
Lijsgen sijn voorkinderen, item Baen, ende 
Neeltgen Jacobs, haer voorkinderen – 9 hoofden 
  
Appelonia, Ermpgen, ende Anna [geheel onmachtich] 
Crijnendochteren – 3 hoofden 
  
[Bestand 260, fol. 1201v] 
 
Claes Dircxsz timmerman, ende [alle onmachtich] 
Jannetgen Geritsdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirckgen heur dochter, 
ende Jan Dircxsz timmerknecht, 
mitsgaders Jannetgen Henricxdr, 
ende Fijtgen Jansdr houkinderen – 6 hoofden 
  
Jan Huijgen, ende Maritgen Adriaensdr [geheel onmachtich] 
sijn huijsvrouwe, met Huijch, Maritgen, 
Hester, ende Annetgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Geerte Geritsdr weduwe van Cornelis [uts.] 
Jansdr Braer, met Gerit, Jan, 
Pieter, Maritgen, ende Annetgen, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Aertsz Verlaen, ende Machtelt 
  
[Fol. 1202] 
  
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Aert, Cornelis, Annetgen, ende 
Martijntgen, heure kinderen, item 
Appelonia Tonisdr jongwijff – 7 hoofden 
  
Jan Tamasz, ende Neeltgen Cornelis- 
dr sijn huijsvrouwe, met Jacob, Aert, 
ende Maritgen, heure kinderen  – 5 hoofden 
  
Cornelis Gerit Tijsz, ende [geheel onmachtich] 
Grietgen Adriaensdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Bouwen, ende 
Appelonia, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Willem Oude Pietersz 
weduwenaer, met Pieter, Adriaen, 
  
[Bestand 261, fol. 1202v] 
 
Dirck, Jan, Haesgen, ende Maritgen, 
sijn kinderen, mitsgaders Neeltgen 
Pietersdr sijn dienstmeijt – 8 hoofden 
  
Cornelis Willemsz, ende Appelonia [geheel onmachtich] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Henrick, 
Jan, Jannetgen, ende Maritgen, 
heure kinderen, item Digna 
Cornelisdr bij haerl. wonende – 7 hoofden 
  
Pieter Adriaensz, ende Gijsgen [uts.] 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Lenaert, Aechgen, ende Ariaentgen, 
heur beijder kinderen, mitsgaders 
Annetgen sijn voorkint – 6 hoofden 
  
Aert Willemsz, ende Annetgen 
  
[Fol. 1203] 
  
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Henrick, ende 
Jaepgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Dirck Cornelisz Venica, ende Maritgen [geheel onmachtich] 
Adriaensdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, ende Neeltgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Crijn Sijmonsz weduwenaer – 1 hoofd [uts.] 
  
Cornelis Pieter Japen, ende Aechgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, ende Jan, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Maerten Huijgen, ende Appelonia [geheel onmachtich] 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Bestand 262, fol. 1203v] 
 
Dirck, Huijch, Trijntgen, Lijsgen, 
heur kinderen, ende Aechgen Gijsen, een 
houkint – 7 hoofden 
  
Cornelis Gijsen, ende Neeltgen 
Huijgendr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Adriaen Willem Oude Pietersz, ende [geheel onmachtich] 
Beatrix Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Jannetgen, Maritgen, 
Haesgen, ende Annetgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Henrick Oude Pietersz, ende 
Barbera Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, Henrick, Cornelis, 
Appelonia, ende Maritgen, heure kinderen, 
mitsgaders Appelonia Pietersdr 
haer jongwijf – 8 hoofden 
  
[Fol. 1204] 
  
Willem Oude Pietersz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Hillegont, ende Neeltgen Pietersdochteren – 2 hoofden 
  
Weijntgen Jacobsdr weduwe van [onmachtich] 
Pieter Dieloffsz – 1 hoofd 
  
Mathijs Gerritsz, ende Appelonia 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Gerit, 
Pieter, Maritgen, ende Dirckgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jasper Meltensz, ende Appelonia 
Huijgendr sijn huijsvrouwe, met 
Dignum, Maritgen, ende Annetgen, 
  
[Bestand 263, fol. 1204v] 
 
heure kinderen, item Aeltgen 
Jansdr van Nijeuweveen, 
haer jongwijf – 6 hoofden 
  
Gijsbert Geritsz, ende Jannetgen 
Adriaensdr sijn huijsvrouwe, met Gerit, 
Cornelis, Pieter, Maritgen, 
Annetgen, ende Appelonia, heurl. 
kinderen – 8 hoofden 
  
Maerten Jan Roelen timmerman, ende 
Catarijn Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Lijsbet, ende 
Maritgen, heurl. kinderen – 5 hoofden 
  
Lijsgen Pietersdr weduwe van Dirck [geheel onmachtich] 
Pietersz, met Trijntgen ende Appelonia, 
Dircxdochteren, haer kinderen – 3 hoofden 
  
[Fol. 1205] 
  
Henrick Cornelis Henricxsz, ende 
Willempgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Willem, Jan, Anna, Appelonia, 
ende Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Adriaen Henricxsz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Willem 
haerl. soon – 3 hoofden 
  
Jan Henricxsz, ende Appelonia Pietersdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Dignus Jansz, ende Aechgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Govert Adriaensz, ende Maritgen 
  
[Bestand 264, fol. 1205v] 
 
Adriaensdr sijn huijsvrouwe, met 
oude Pieter, ende jogne Pieter heurl. 
kinderen – 4 hoofden 
  
Aldaer ten huijse 
Maritgen Dircxdr van Calslagen – 1 hoofd 
  
Vrerick Jansz weduwenaer, met 
Annetgen, Maritgen, Appelonia, 
ende jonge Annetgen, sijn kinderen, 
item Aeltgen Eeuwoutsdr sijn 
jongwijf – 6 hoofden 
  
Jan Cornelis Henricxsz – 1 hoofd 
  
Pieter Wouter Roelen, ende Maritgen Pietersdr 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen, ende Geertgen, 
heure kinderen, mitsgaders Emmetgen Cornelisdr 
heur dienstmeijt – 5 hoofden 
  
[Fol. 1206] 
  
Mees Gerritsz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Jacob Pietersz Haes, ende Aeltgen 
Meesdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Maritgen Corssendr – 1 hoofd 
  
Jonge Pieter Bouwensz, ende Appe- 
lonia Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, ende Maritgen, heurl. kinderen, 
item Maritgen Cornelisdr haer 
jongwijff – 5 hoofden 
  
Pieter Cornelisz, ende Maritgen Jansdr sijn 
huijsvrouwe, met COrnelis, haer beijder kint, 
  
[Bestand 265, fol. 1206v] 
 
 
ende Grietgen sijn voorkint – 4 hoofden 
  
Lenaert Pietersz Broer, ende Aeltgen 
Corssendr sijn huijsvrouwe, met 
Corsgen, heur kint – 3 hoofden 
  
Pieter Jan Henricxsz, ende Neeltgen 
Gijsendr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Maritgen, ende Appelonia, heurl. 
kinderen, mitsgaders Maritgen 
Jansdr haer dienstmt. – 6 hoofden 
  
Adriaen Pietersz, ende Maritgen Meessendr 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, Huijch, 
Neeltgen, ende Annetgen, heur kinderen – 6 hoofden 
  
Sijmon Adriaensz, ende Grietgen 
  
[Fol. 1207] 
  
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Huijbert, Adriaen, Hillegont, 
Appelonia, ende Aeltgen, heure 
kinderen – 8 hoofden 
  
Dirck Adriaensz, ende Jannetgen 
Woutersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Gerrit Sijmon Adriaensz – 1 hoofd 
  
Cornelis Jansz Mantgen, ende Niesgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Dirck, Cornelis, Geertgen, Neeltgen, 
Maritgen, ende Fijtgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Dirck Geritsz, ende Anna Geritsdr sijn [geheel onmachtich ende simpel] 
suster – 2 hoofden 
  
[Bestand 266, fol. 1207v] 
 
Jan Joosten Starcken smit, ende [onmachtich] 
Maritgen Barentsdr sijn huijsvrouwe, 
met Reijnier, Willem, Jan, 
ende Emmetgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Pieter Jansz Broer, ende Appelonia 
Adriaensdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Adriaen, ende Aeffgen, heurl. kinderen, 
mitsgaders Maritgen Cornelisdr 
heure dienstmeijt – 6 hoofden 
  
Pieter Corsz Broer, ende Meijnsgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Cors, Lambert, Pieter, Appelonia, 
ende Maritgen, heure kinderen, mits- 
gaders Pieter Flooren, heurl. knecht – 8 hoofden 
  
Pieter Pietersz Broer, ende Jaepgen 
  
[Fol. 1208] 

Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Maritgen, Appelonia, Annetgen, 
Cijtgen, ende Baertgen, heurl. 
kinderen – 8 hoofden 
  
Wouter Roeloffsz, ende Henrickgen 
Adriaensdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
heur soon, Baen Cornelisz heur 
knecht, ende Annetgen Cornelisdr 
haer dienstmeijsgen – 5 hoofden 
  
Adriaen Verdelft sustituijt bailliu 
ende joffr. Magdalena Verdelft 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, heurl. 
kint, ende Martijntgen Lenaertsdr 
van Bodegraven haer dienstmt. – 4 hoofden 
  
Jan Cornelis Chielen, ende Maritgen 
  
[Bestand 267, fol. 1208v] 
 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jonge Pieter Pietersz Broer, ende 
Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Cornelis Sijmonsz backer, ende 
Aeltgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Lijsbet, Dignum, 
Appelonia, Claertgen, ende 
Machteltgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Pieter Joachimsz, ende Geritgen 
Roelendr sijn huijsvrouwe, met Roeloff, 
Joachim, Maritgen, Aeltgen, ende 
Annetgen, heurl. kinderen, item Michiel 
Cornelisz heur knecht – 8 hoofden 
  
Melten Jansz, ende Neeltgen 
  
[Fol. 1209] 
  
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Gijs, 
Cornelis, Henrick, ende Appelonia, 
heurl. kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Sijmon Adriaensz, ende Ermpgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, heur soontgen – 3 hoofden 
  
Willem Cornelisz backer, ende Aeltgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Wouter, Roeloff, Sijmon, Jacob, 
Pieter, Jan, Annetgen, ende 
Maritgen, heure kinderen – 11 hoofden 
  
Pieter Cornelisz Venica, ende Appe- 
lonia Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, Maritgen, ende Neeltgen, 
heur kinderen, mitsgaders Jan Cornelisz sijn 
broeder die sij vuijt liefde houden – 6 hoofden 
  
[Bestand 268, fol. 1209v] 
 
Jan Willemsz Muijen, ende Clara [geheel onmachtich] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Adriaentgen, heur beijder kint, 
Cornelis, ende Neeltgen sijn voorkinderen, 
mitsgaders Pieter Cornelisz snijders 
gesel aldaer tuijsleggende – 6 hoofden 
  
Pieter Tomasz snijder, ende Anna 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Bonifaes, Abraham, IJsaack, 
Grietgen, heure kinderen, Grietgen 
Dieloffsdr van Nijeuweveen 
dienstmaecht, Job Meijnaerts 
zoon van Leeuwen, Jan, ende 
Roel obben van Kniphuijsen, ende 
Phillips obben van Wassenburch 
snijders knechts – 11 hoofden 
  
Tomas Bonifaesz, ende Maritgen 
Willemsdochter sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Fol. 1210] 
  
Cornelis Sijmonsz backer, ende 
Neeltgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis Huijgen dienstknecht, 
ende Maritgen Pietersdr van Seven- 
hoven dienstmeijt – 4 hoofden 
  
Willem Jansz Borst schoemaecker, 
ende Truijtgen Willemsdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Huijbert, 
ende Annetgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Copart, ende Margareta [geheel onmachtich] 
Calf sijn huijsvrouwe, met Lijsbet 
haer kint, ende Aechgen Maertsdr 
vuijt t’Schoot – 4 hoofden 
  
Gerrit Bouwensz scheepmaecker, 
ende Hillegont Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Bestand 269, fol. 1210v] 
 
Pieter, Cornelis, Maritgen, Jannetgen, 
ende Appelonia, heurluijder kinderen, 
Jan Pietersz, Jacob Geritsz scheep- 
timmerknecht, ende Pietertgen Cornelis- 
dr dienstmeijt – 10 hoofden 
  
Jan Meltensz, ende Trijntgen Corssen- 
dr sijn huijsvrouwe, met Cors, Melten, 
Neeltgen, ende Appelonia, heurl. 
kinderen, mitsgaders Claesgen Claesdr 
haer dienstmeijsgen – 7 hoofden 
  
Henrick Adriaensz, ende Aeltgen Pietersdr 
sijn huijsvrouwe, met Pieter, Willem, 
Maritgen, ende Appelonia, heur beijder 
kinderen, mitsgaders Emmetgen, Annetgen, ende 
Neeltgen Willemsdochteren haer voorkinderen – 9 hoofden 
  
Frans Jeuriaensz, ende Jannetgen [arm] 
  
[Fol. 1211] 
  
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met Henrick, 
Jeuriaen, ende Maritgen, heurl. kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Pietersz Broer, ende Ariaentgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jacob Aertsz, ende Anna Joachimsdr 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen 
Jacobsdr een houkint – 3 hoofden 
  
Pieter Pietersz ketelboeter 
ende Grietgen Pietersdr 
sijn huijsvrouwe, met Cors, 
Daniel, Gabriel, Barent, 
Abraham, ende Neeltgen, heurl. kinderen – 8 hoofden 
  
Cornelis Pietersz Braer, ende 
  
[Bestand 270, fol. 1211v] 
 
Neeltgen Dircxdr sijn huijsvrouwe, [geheel onmachtich] 
met Huijbert, Maritgen, ende 
Aeltgen, heurl. kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Pietersz Braer, ende Hadewij Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Annetgen heur dochter, ende Maritgen Japen die sij ter liefde houden – 4 hoofden 
  
Floris Cornelisz op zijn eijgen cost zijnde – 1 hoofde 
  
Adriaen Jansz molenaer, ende 
Maritgen Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, ende Anna, Jacob, 
hauer voorkinderen – 4 hoofden 
  
Jan Clementsz, ende Lidua Adriaensdr 
sijn huijsvrouwe, met Clement, 
ende Dirck, heur beijder kinderen, 
mitsgaders Neeltgen, ende Annetgen, 
des vrous voorkinderen – 6 hoofden 
  
Adriaen Jansz van Nijeucoop, ende 
Anna Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Pieter, Appelonia, ende 
  
[Fol. 1212] 
  
Maritgen, heurluijder kinderen – 6 hoofden 
  
Joachim Woutersz, ende Appelonia 
Meltensdr sijn huijsvrouwe, met 
Wouter, ende Geertgen, heurl. kinderen, 
mitsgaders Trijntgen Cornelisdr 
haer dienstmeijt – 5 hoofden 
  
Adriaen Jonge Adriaensz ende 
Annetgen Roelendr sijn huijsvrouwe, 
met oude Adriaen, jonge Adriaen, 
Gijsbert, Cornelis, Roelof, ende 
Maritgen, heurl. kinderen – 8 hoofden 
  
Maritgen Jonge Adriaensdr – 1 hoofd 
  
Pieter Anthonisz, ende Grietgen 
  
[Bestand 271, fol. 1212v] 
 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Adriaen, ende Machteltgen Gerits 
soonen ende dochter, haer voorkinderen – 5 hoofden 
Item Sara Thonisdr haer diensmt. – 1 hoofd 
  
Dirck Michielsz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Neeltgen, 
heurl. kint – 3 hoofden 
  
Lenaert Corssen Broer wedu- 
wenaer, met Cors, ende 
Neeltgen sijn kinderen, mitsgaders 
Lenert Cornelisz sijn knecht, 
ende Geertgen Cornelisdr 
sijn dienstmeijt – 5 hoofden 
  
Commer Sijmonsz weduwenaer, met 
  
[Fol. 1213] 
  
Cors, Neeltgen, Niesgen, ende 
Maritgen, sijn kinderen, item 
Jaepgen Clementsdr van Nijeu- 
weveen dienstmt., ende Lenaert 
Willemsz bij hem vuijt liefde 
aengenomen – 7 hoofden 
  
Huijbertgen Adriaensdr weduwe 
van Dirck Pietersz Keulen, 
met Cornelis, Pieter, Adriaen, 
Lijsbet, Anna, ende Dirckgen, 
heurl. kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Jan Jacobsz weduwenaer 
met Jeromias, ende Anna, sijn 
kinderen, mitsgaders Wouter 
Roelen een houkint – 4 hoofden 
  
Sijmon Jansz, ende Anna Jans- 
  
[Bestand 272, fol. 1213v] 
 
dochter sijn huijsvrouwe, met Pieter 
heurl. soon, Jan Cornelisz 
ende Maritgen Pietersdr vuijt 
Schoot haerl. dienstknecht, 
ende dienstmeijt – 5 hoofden 
  
Jan Cornelis Jacobsz, ende Aechgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Jacob, ende Claertgen, 
heurl. kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Sijmonsz Witten, ende 
Baerte Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
met Sijmon, Dirck, Willem, 
ende Pietertgen, heurl. kinderen – 6 hoofden 
  
Lijsbet Sijmon Dircxszs weduwe – 1 hoofd 
  
[Fol. 1214] 
  
Roeloff Cornelis Jan Jacobsz, 
ende Spijntgen Gijsen sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Roeloff, Jan, 
ende Appelonia, heurl. kinderen, 
item Appelonia Jansdr vuijt t’Schoot 
heurl. dienstmt. – 7 hoofden 
  
Cornelis Jansz Crijger scheep- 
maecker, ende Grietgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Pieter Jansz 
Crijger, ende Dirck Pietersz, heur 
knechts – 4 hoofden 
  
Jan Aertsz Coman weduwenaer, 
met Pouls, ende Maritgen, sijn 
kinderen, mitsgaders Joosgen Pieters- 
dr een houkint – 4 hoofden 
  
Phillips Cornelisz, ende Elburch 
  
[Bestand 273, fol. 1214v] 
 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Gijsbert Pietersz, ende Annetgen 
Woutersdr costkinderen, mitsgaders 
Annetgen Willemsdr haer 
dienstmt. – 5 hoofden 
  
Cornelis Jansz Rietvelt, ende 
Ermpgen Sijmonsdr sjin huijsvrouwe, 
met Jan, Sijmon, Adriaen, 
ende Annetgen, heure kinderen, mits- 
gaders Dieuwer Claesdr den 
voorsz Ermpgens moeder bij 
haer inde cost wonende – 7 hoofden 
  
Jan Adriaen Jonge Adriaensz, ende 
Neeltgen Floorendr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Niesgen Sijmonsder, ende Niesgen [onmachtich] 
  
[Fol. 1215] 
  
Lenaert Corszs dochter een houkint – 2 hoofden 
  
Willem Jansz Vermij, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met David, 
Pieter, Willem, Machtelt, 
Maritgen, ende Aeltgen, heurl. 
kinderen – 8 hoofden 
  
Pieter Jacobsz weduwenaer, met 
Gijsbert, Pieter, Jacob, Meijnsgen, 
Maritgen, ende Annetgen, sijn kinderen – 7 hoofden 
  
Aert Cornelis Aertsz, ende 
Anna Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Dirck, Appelonia, ende 
Hillegont, heurl. kinderen, mitsgaders Geertgen 
Cornelisdr haer dienstmaecht – 7 hoofden 
  
[Bestand 274, fol. 1215v] 
 
Gerit Jansz, ende Susannetgen [geheel onmachtich] 
Jorisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Pieter Barentsz decker, ende [uts.] 
Maritgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
Appelonia, heurl. kint, Mees 
Teeusz, ende Aert Coenen van 
Wou heur knecht – 5 hoofden 
  
Ermpgen Jacobsdr weduwe van Pieter Jansz 
Haes, met Appelonia Pietersdr 
haer dochter – 2 hoofden 
  
Dirck Willemsz, ende Meijnsgen Cornelis- 
dr sijn huijsvrouwe, met Willem, Lijsbet, 
Anna, ende Elburch, heurl. kinderen, 
mitsgaders Joachim, ende Annetgen Cornelis, 
die sij vuijt liefde houden – 8 hoofden 
  
[Fol. 1216] 
  
Cors Willemsz, ende Jannetgen 
Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, Cornelis, Wouter, Annetgen, 
Lijsgen, ende Maritgen, heurl. 
kinderen, item Jan Willemsz van 
Noorden, ende Maritgen Sijmonsdr 
heur knecht, ende dienstmeijt – 10 hoofden 
  
Jacob Maertensz, ende Neeltgen 
Wouterdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Willem, Geertgen, 
ende Lijsgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Maerten Pietersz snijder, ende Maritgen [geheel onmachtich] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, ende 
Adriaen Pieters zoonen haer voor- 
kinderen – 4 hoofden 
  
Tomas Cornelisz, ende Jan, sijn soon – 2 hoofden [uts.] 
  
[Bestand 275, fol. 1216v] 
 
Cornelis Cornelisz Coppen, ende [geheel onmachtich] 
Niesgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, Cornelis, ende Neeltgen, 
heurl. kinderen – 5 hoofden 
  
Jacob Jonasz, ende Grietgen [uts.] 
Henricxdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Dirck Dircxsz Verlaen, ende [uts.] 
Pietertgen Cornelisdr sijn 
huijsvrouwe, met Cornelis, 
Maerten, Dirck, Pieter, 
Gijsbert, Cijtgen, Appelonia, 
ende Annetgen, heurl. kinderen – 10 hoofden 
  
Jan Pietersz Haes, ende Pietertgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Fol. 1217] 
  
Pieter Huijgen, ende Ermpgen Willemsdr 
sijn huijsvrouwe, met Huijch, ende 
Jacob, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Henrick Huijgensz, ende Anna 
Stevensdr – 2 hoofden 
  
Claes Woutersz, ende Maritgen 
Bouwensdr sijn huijsvrouwe, 
met Appelonia, ende Ermpgen, 
heurl. kinderen – 4 hoofden 
  
Neeltgen Cornelisdr weduwe van 
Dirck Jacob Claesz – 1 hoofd 
  
Jacob Dircxsz, ende Maritgen 
  
[Bestand 276, fol. 1217v] 
 
Florisdr sijn huijsvrouwe, met 
Machteltgen, ende Lijsbetgen, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
Aert Dircxsz, ende Pietertgen Dircxdr 
sijn huijsvrouwe, met Dirck, Cornelis, 
Willem, Crijn, Barber, Anna, 
Aeltgen, Lijsgen, ende Sijburch, 
heurl. kinderen – 11 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Broeren, ende Huijbertgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, ende Stijntgen, heure kinderen, 
mitsgaders Cornelis Cornelisz die 
sij vuijt liefde houden – 5 hoofden 
  
Maerten Jansz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis 
heur kint, item Adriaen 
  
[Fol. 1218] 
  
Jansz, ende Maritgen Pietersdr heur 
knecht ende dienstmt. – 5 hoofden 
  
Jan Jansz Roelen timmerman, ende 
Erckgen Dammasdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Jan, Dirck, Dammas, 
ende Maritgen, haer voorkinderen, 
item Appelonia Cornelisdr, haer [Appelonia onvermogent] 
tuijsleggende – 8 hoofden 
  
Geertgen Cornelisdr – 1 hoofd [geheel onmachtich] 
  
Cornelis Cornelisz Broer, ende Stijntgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Annetgen, heurl. dochter – 3 hoofden 
  
Cornelis Tomasz, ende Annetgen 
  
[Bestand 277, fol. 1218v] 
 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem, ende Jan, heure soonen – 4 hoofden 
  
Griete Pietersdr weduwe van Cornelis 
Jansz Griecken, met Jan, haer soon – 2 hoofden 
  
Jonas Jacobsz, ende Aeltgen [geheel onmachtich] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Huijbert, Willem, ende Henrick, 
heurl. kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Cornelisz backer, ende Neeltgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, ende Neeltgen, heurl. kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Bouwensz, ende Maritgen 
  
[Fol. 1219] 
  
Claes dochter sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Pieter Cornelisz, ende Anna Jansdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Matheus Cornelisz Broer, ende 
Leentgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Jacob, Trijntgen, Aechgen, 
ende Maritgen, heurl. kinderen – 6 hoofden 
  
Jacob Clementsz secretaris, ende 
Lijsbet Woutersdr sijn huijsvrouwe, 
met Clement, Abraham, Anna, 
Maritgen, ende Geertruijt, heurl. 
kinderen, item Baertgen Jans 
dochter haer dienstmeijt, ende 
Neeltgen Willemsdr dewelcke 
sij vuijt liefde houden – 9 hoofden 
  
[Bestand 278, fol. 1219v] 
 
Aert Jansz Coman, ende Maritgen 
Tomasdr sijn huijsvrouwe, met 
Adriaen, Machtelt, Dignum, 
ende Claertgen, heur beijder kinderen, 
item Appelonia sijn voorkint, 
ende Cuneertgen Adriaensdr 
haer jongwijff – 8 hoofden 
  
Dirck Geritsz, ende Geertgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerit, ende Appelonia, heurl. 
kinderen – 4 hoofden 
  
Adriaen Gijsen, ende Anna 
Pietersdr – 2 hoofden 
  
Pieter Geritsz, ende Aeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Man, ende Aeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis 
heurl. kint, ende Cijtgen Pietersdr 
haerl. dienstmeijsgen – 4 hoofden 
  
Cornelis Maertensz, ende Pietertgen 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Appelonia, Annetgen, ende 
Michieltgen, heur beijder kinderen, 
mitsgaders Sijmon Cornelisz des 
voorsz Pietertgens voorsoon – 6 hoofden 
  
Dirck Phillipsz, ende Appelonia 
Clementsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Clement, Annetgen, 
ende Maritgen, heure kinderen, 
item Adriaen Clementsz 
aldaer tuijsleggende – 7 hoofden 
Noch Niesgen Willemsdr die 
vuijt liefde gehouden wort – 1 hoofd 
  
[Bestand 279, fol. 1220v] 
 
Cornelis Dirck Aertsz, ende 
Appelonia Adriaensdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, Jan, Cornelis, 
Barber, ende Appelonia, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Crijn Gijsen, ende Aechgen Claesdr 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen 
heurl. kint, ende Huijch Willemsz 
van Arlanderveen heur knecht – 4 hoofden 
  
Cornelis Willem Mourinsz, ende Appe- 
lonia Adriaensdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, heurl. kint, ende 
Cornelis Pietersz heur knecht – 4 hoofden 
  
Cornelis Sijmon Jansz, ende [geheel onmachtich] 
Lijsgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Pieter, Sijmon, 
  
[Fol. 1221] 
  
Maritgen, Appelonia, Annetgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Gerrit Maertensz, ende Barber 
Gijsendr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Gijsbert Gijsbertsz Blick, ende 
Maritgen Tijssendr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Tijs, ende Aeltgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Henrick Cornelisz, ende Annetgen Joostendr 
sijn huijsvrouwe, met Grietgen, heur 
dochtertgen, ende Annetgen Pietersdr 
vuijt t’Schoot, haer dienstmeijsgen – 4 hoofden 
  
Jan Jansz Janka, ende 
  
[Bestand 280, fol. 1221v] 
 
Neeltgen Jansdr sijn suster – 2 hoofden