Search

zoek- tips

Woubrugge - Hoofdgeld 1623

Het hoofdgeld van Esselijkerwoude is te vinden op Erfgoed Leiden en Omstreken.

ELO, SA Leiden  (toegangsnr. 501A), inv.nr. 4025

[Bestand 317, fol. 1259]

Beginnende op Woubrugge, aen de westzijde noortaen

Lijclaes Meesz, ende Maritgen [onvermogent ende van seer soobere middelen] 
Willemsdr echte luijden, met Harman 
Cornelisz weeskint van Cornelis 
Harmansz za. – 3 hoofden

Willem Jansz Coleijn, ende Sijburch [onvermogent uts.] 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Teuntgen, Adriaen, 
Jan, Gerit, Neeltgen, Lijsbet, 
Jacob, ende Maritgen, heure kinderen – 11 hoofden 
  
Jacob Cornelisz, ende Leeuntgen Meesdr [uts.] 
sijn huijsvrouwe, met Sijburch 
heur kint – 3 hoofden 
  
Jan Jacobsz weduwenaer, met [uts.] 
  
[Bestand 318, fol. 1259v] 
 
Teuntgen, Harman, Mourijn, Cornelis, 
Weijntgen, Jacob, ende Adriaen, sijn 
kinderen – 8 hoofden 
  
Cornelis Jacobsz Wittevaer, ende 
Arij Willemsdr ouders, met 
Aeffgen, Willem, ende Annetgen, 
heure kinderen, item Gerit Cornelisz 
heur soons kint – 6 hoofden 
  
Geertgen Dircxdr weduwe van 
Mees Lenaertsz, met Jeroen, oude 
ende jonge Maritgen, Lenaert, 
Trijntgen, ende Aeltgen, hare 
kinderen – 7 hoofden 
  
Jacob Pietersz, ende Barbera Florisdr 
sijn huijsvrouwe, met Pieter, Maritgen, Gerit, 
Adriaen, ende Cornelis, heure kinderen – 7 hoofden 
  
[Fol. 1260] 
  
Maritgen Jansdr weduwe van Jan 
Meesz, ende Jaetgen haer dochter – 2 hoofden 
  
Cornelis Jasparsz scheepmaecker, 
ende Annetgen Jansdr ouders, 
Jan, Lijclaes, ende Cornelis, kinderen – 5 hoofden 
Desselfs wercknechts 
Jan Jansz, ende Cornelis Sijmonsz 
noch – 2 hoofden 
  
Cornelis, Jan, jonge Cornelis, 
Jannetgen, Maritgen, Trijntgen, 
ende Geertgen, kinderen van 
Aelbert Cornelis zoon, ende 
Beatris Meesdr beijde sa ge. – 7 hoofden 
  
Jan Jansz, ende Jannetgen 
  
[Bestand 319, fol. 1260v] 
 
Claesdr ouders, Claes, ende 
Neeltgen kinderen – 4 hoofden 
  
Henrick Jansz, ende Geertgen 
Claesdr ouders, Louris, 
Trijntgen, Jacob, oude, ende 
jonge Cornelis, ende Maritgen, 
kinderen – 8 hoofden 
  
Balten Willemsz, ende Machtelt [arm, leeft van den h. geest] 
Claesdr ouders, Claes, 
Lijsbet, Weijntgen, Willem, 
Jacob, Machtelt, ende Henrick, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
Jacob Cornelisz Wittemeer, 
ende Hillegont Garbrantsdr 
  
[Fol. 1261] 
  
ouders, Maritgen, ende Cornelis, 
kinderen – 4 hoofden 
  
Aldaer in een huijs 
Jan Geritsz Koij, ende Engeltgen 
Cornelisdr man ende wijff, met 
Gerit heur soon – 3 hoofden 
  
Dirck Jansz Schaeckelair, ende 
Machtelt Cornelisdr ouders, Frans, 
Annetgen, Meijsgen, 
Maritgen, Jan, ende Maerten, 
kinderen – 8 hoofden 
  
Pieter Claesz, ende Machtelt 
Meeusdr ouders, Claes, 
Lijsbeth, ende Neeltgen, kinderen – 5 hoofden 
  
Gerit Cornelisz, ende Lijsgen 
  
[Bestand 320, fol. 1261v] 
 
Jansdr ouders, Jan, Aechgen, [onvermogent, ende van seer sobere middelen] 
ende Grietgen, kinderen – 5 hoofden 
  
Huijbert Willemsz, ende [onvermogent uts.] 
Maritgen Cornelisdr, ouders, Jan, 
Grietgen, ende Haesgen, kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Joachimsz, ende Maritgen [uts.] 
Jansdr ouders, Aechgen, 
Neeltgen, Joachim, Cornelis, 
Jacob, Willem, Aeffgen, 
ende Jan, kinderen – 10 hoofden 
  
Gerit Willemsz Vos, ende Maritgen 
Pietersdr, met Gooltgen, heur 
dochter – 3 hoofden 
  
Adriaen Claesz Verduijn secretaris 
  
[Fol. 1262] 
  
met Lijsbet, ende Annetgen, 
Claes dochteren sijn susters – 3 hoofden 
  
Aldaer in een huijs 
Jan Joostensz snijder, ende 
Ariaentgen Maertensdr echte luijden, 
Geertgen Maertensdr costgangster, 
Jan de Paep vuijt Vlaenderen, 
ende Willem Gerritsz vuijt 
Vrieslant wercknechts – 5 hoofden 
  
Gerrit Cornelisz, ende Maritgen 
Cornelisdr ouders, Geertgen, 
ende Barbertgen, kinderen, 
Tonis Jansz, Cornelis 
IJsbrantsz, ende Jan Allertsz, 
alle drie van Amstelredam 
costkinderen – 7 hoofden 
  
Henrick Aelbertsz schoolmr. alleen – 1 hoofd 
  
[Bestand 321, fol. 1262v] 
 
Boudewijn Hamens predicant, ende 
Christijntgen Pietersdr sijn 
huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Joost Henricxsz cleermaecker, 
ende Barbertgen Rogiers, ouders, 
Rogier, Daniel, oude, ende jonge 
Maritgen kinderen, Barent 
Geritsz knecht – 7 hoofden 
  
Frederick Meeusz, met Duijffgen [onvermogent ende van seer cleijne middelen] 
Claesdr ouders, Heijltgen, Aeltgen, 
Claes, ende Bartholomeeus, 
kinderen – 6 hoofden 
  
Claes Aertsz Dou, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Fol. 1263] 
  
Bijde selve woont inne 
Neeltgen Bruijnendr een weduwe – 1 hoofd 
  
Crijn Pancraesz, ende Maritgen [onvermogent ende leeft van den h. geest] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, Trijntgen, 
Geertgen, Neeltgen, Engeltgen, 
ende Lijsbeth kinderen 
knechts 
Gijs, ende Huijbert, d’een van Tertolen, 
ende d’ander van Boscoop t’samen – 9 hoofden 
  
Item Leentgen Crijnendr een weduwe – 1 hoofd 
  
Abraham Evertsz schipper, ende 
Maritgen Willemsdr ouders, Evert, 
Tonis, Baertgen, Meijnsgen, 
ende Lijsbeth, kinderen – 7 hoofden 
  
[Bestand 322, fol. 1263v] 
 
Bijde selve inde cost 
Maritgen Pietersdr weduwe van Willem 
Cornelisz – 1 hoofd 
  
Claes Cornelisz boode, ende Lijsbeth [onvermogent ende cleijn van middelen] 
Pancraesdr ouders, Aechgen, 
Cornelis, ende Aeltgen, sijn kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Willem Emmen, ende Anna [uts.] 
Croets, item Jan, Croes, 
Engeltgen, Dirckgen, ende Jacob, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Adriaen Jacobsz linnewever, 
ende Lijsbet Engels dochter 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis 
Jacobsz sijn knecht – 3 hoofden 
  
[Fol. 1264] 
  
Willem Gijsbertsz, ende Geertgen [onvermogent ende van 
cleijne middelen] 
Cornelisdr ouders, Pieter, Jan, Jeroen, 
Aechgen, Aris, ende jonge Jan, 
kinderen – 8 hoofden 
  
Claes Willemsz, ende Maritgen 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Aeltgen, heur dochter – 3 hoofden 
  
Aert Claesz Dou schoemaker, ende Grietgen 
Cornelisdr ouders, Cornelis, ende 
Wijvetgen kinderen – 4 hoofden 
  
Anthonis Jacobsz spinder, ende Jannetgen [onvermogent ende genieten van den h. geest] 
Joosten, met Maritgen, ende Proontgen, 
heur kinderen – 4 hoofden 
  
Aldaer in een huijs 
Eijmbert Cornelisz, ende Maritgen 
  
[Bestand 323, fol. 1264v] 
 
Cornelisdr ouders, Aechgen, Trijntgen, 
Henrick, Cornelis, Aeffgen, 
Engeltgen, ende jonge COrnelis, 
kinderen – 9 hoofden 
  
Dirck Cornelisz van Tol waert, [onvermogent ende van sobere middelen] 
ende Annetgen Jacobsdr ouders, 
Aechgen, Cornelis, Teuntgen, 
Lijsbet, Jacob, Boxen, Adriaen, 
ende Annetgen, kinderen – 10 hoofden 
  
Cornelis Matheusz backer, ende 
Cijtgen Cornelisdr ouders, Lijsbeth, 
Geertgen, Stijtngen, ende Cornelis, 
kinderen – 6 hoofden 
  
Lenaert Adriaensz, ende Maritgen 
  
[Fol. 1265] 
  
Cornelisdr ouders, Maritgen, 
Adriaen, ende Gerit, kinderen – 5 hoofden 
  
Gerrit Pietersz cramer, ende 
Lijsbet Cornelisdr ouders, Neeltgen, 
Maritgen, ende Cornelis, kinderen – 5 hoofden 
Item Pieter Cornelisz schippersgesel 
bijde selve inwonende – 1 hoofd 
  
Cornelis Jeroensz, ende Maritgen Frans- 
dr – 2 hoofden 
  
Aldaer in een huijs 
Cornelis Jansz, ende Annetgen Cornelis- 
dr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
heur soontgen, Pieter Cornelisz 
dienstknecht, ende Trijntgen 
Pietersdr dienstmeijt – 5 hoofden 
  
[Bestand 324, fol. 1265v] 

Dirck Cornelisz van Zijl, ende 
Aeltgen Harckendr sijn huijsvrouwe, 
met Lijsbet Willemsdr haer 
dienstmeijt – 3 hoofden 
  
Reijer Anthonisz schipper ende 
Jannetgen Joachimsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Cornelis, Joachim, heure 
kinderen, item Neeltgen Cornelisdr 
haer dienstmeijt, ende Neeltgen 
Abrahamsdr een weeskint, twelck [t’weeskint arm] 
sij om Goodswille houden – 7 hoofden 
  
Lenaert Antonisz Graef, ende Neeltgen [onvermogent ende van soobere middelen] 
Jansdr ouders, Pouls, Abraham, 
Claes, Machtelt, ende Jan, kinderen – 7 hoofden 
  
Annetgen Fransdr weduwe van 
  
[Fol. 1266] 
  
Jan Fransz, met Cornelis, ende 
Machtelt, haer kinderen, mitsgaders 
Willem een soon van Lenaert [Willem arm] 
Thonisz die sij om Goodswille is 
houdende – 4 hoofden 
  
Willem Dircxsz, ende Dieuwertgen 
Tonisdr man ende wijff, met 
Aeltgen, heur dochter – 3 hoofden 
  
Engel Lenaertsz smit weduwenaer, 
met Claes, Adriaentgen, Aechgen, 
Geertgen, ende Lucas, varende 
persoon sijn kinderen – 6 hoofden 
  
Jaspar Cornelisz scheepmaecker, ende 
Maritgen Claesdr ouders 
  
[Bestand 325, fol. 1266v] 
 
Willem, Jacob, ende Lijsbeth, kinderen – 5 hoofden 
  
Aldaer een huijs 
Maritgen Jasparsdr weduwe van 
Cornelis Meijnaertsz – 1 hoofd 
  
Gerit Jan Mathijsz, ende Grietgen 
Jansdr ouders, met Jan, Dirck, 
Cornelis, ende Adriaen, kinderen – 6 hoofden 
Item Willem Jan Joosten innocente 
persoon bij d’selve inwonende – 1 hoofd 
  
Adriaen Cornelis Jansz, ende Anna 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Hillegont heur kint – 3 hoofden 
  
Cors Osiersz, ende Neeltgen [alle van seer cleijne middelen] 
  
[Fol. 1267] 
  
Boudewijnsdr echte luijden, met 
Cornelis Henricxsz, de soon van 
Henrick Pancraesz, heur cost- 
jongen – 3 hoofden 
  
Gerit Claesz Vos, ende Lijsbet 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Aechgen, ende Annetgen, hare kinderen, 
met Jan een hou ende weeskint van 
Phillips Henricxsz – 5 hoofden 
  
Lenaert Cornelisz rietdecker, ende 
Lijsbet Willemsdr ouders, IJdetgen, 
Jan, Maritgen, ende Willem, 
kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Jansz backer, ende Aechte 
  
[Bestand 326, fol. 1267v] 
 
Claesdr ouders, met Jan, ende 
Leentgen, kinderen – 4 hoofden 
  
Maritgen Jansdr ongehuwede persoon – 1 hoofd [onvermogent] 
  
Guijertgen Geritsdr weduwe [uts.] 
van Jacob Pietersz, met 
Grietgen, ende Jacob, hare 
kinderen – 3 hoofden 
  
Aelbert Henricxsz Coman, ende Maritgen 
Claesdr ouders, Aeltgen, Claes, 
Maritgen, Henrick, Jan, Neeltgen, Pieter, 
Ijdetgen, ende Geertgen, kinderen – 11 hoofden 
  
Aelwijn Willemsz, ende Catarina [van cleijne middelen] 
  
[Fol. 1268] 
  
Tonisdr ouders, Maritgen, Anna, 
Aeltgen, ende Neeltgen, kinderen – 6 hoofden 
  
Maritgen Arentsdr weduwe van [onvermogent] 
Pieter Roelofsz, met Aeffgen, 
Maritgen, Henrickgen, ende 
Arent, haer kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Arentsz, ende Geertgen Dircxdr 
ouders, Geertgen, Arent, ende 
Dirck kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Mourinsz van Egmont, ende 
Reijmpgen Adriaensdr ouders, Cornelis, 
Annetgen, ende Leuntgen, kinderen – 5 hoofden 
  
Mourijn Jansz, ende Maritgen 
  
[Bestand 327, fol. 1268v] 
 
Willemsdr echte luijden – 2 hoofden 
  
Willempgen Jansdr weduwe van 
Lenaert Jan Huijgen – 1 hoofd 
  
Aldaer in een huijs 
Sijburch Lenaertsdr, ende Maritgen 
Claes Lenaertszs dochter onge- 
huwede persoonen – 2 hoofden 
  
Jacob Jansz Schaeckelair, ende [onvermogent ende van seer cleijne middelen] 
Neeltgen Dircxdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Meijnsgen, Eijmbert, 
ende Neeltgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Oude Jacob Jansz Schaeckelair, ende 
  
[Fol. 1269] 
  
Leuntgen Pietersdr echte luijden – 2 hoofden 
  
Aldaer in een huijs 
Dirck Corsz, ende Annetgen 
Jacobsdr ouders, Maritgen, ende 
Dirck, kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Cornelisz Jonge Man, ende Sijtgen 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Aeltgen heur dochter – 3 hoofden 
  
Dirck Mourinsz, ende Jannetgen Tonisdr 
ouders, Maritgen, ende Tonis, kinderen – 4 hoofden 
Item Aeltgen Jansdr dienstmt. – 1 hoofd 
  
Pieter Dircxsz molenaer, ende 
  
[Bestand 328, fol. 1269v] 
 
Henrick Rijcken van Haerlem knecht – 2 hoofden 
  
Aldaer ten huijse 
Maritgen Huijbertsdr weduwe van 
Jacob Claesz – 1 hoofd

t’Paddegat ende d’oostzijde van Woubrugge suijtaen

Andries Michielsz, ende Neeltgen 
Michielsdr ouders, Machtelt, 
Erckgen, Maritgen, ende Weijntgen, 
kinderen – 6 hoofden 

Cornelis Jansz weduwenaer, met 
Maritgen, Aechgen, ende jonge Maritgen, 
sijn kinderen, item Trijn Dircxdr 
sijn dienstmaecht – 5 hoofden 
  
[Fol. 1270] 
 
Jan Engelsz, ende Trijntgen [van cleijne middelen] 
Michiels ouders, Engel, Willeboort, 
Neeltgen, ende Geertgen, kinderen – 6 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Floris de cuijper – 1 hoofd 
  
Maerten Jansz, ende Volckgen 
Huijbertsdr ouders, Balten, ende 
Leuntgen, kinderen – 4 hoofden 
  
Dirck Reijersz, ende Maritgen Meeusdr 
ouders, Pieter, Reijer, Tonis, 
ende Neeltgen, kinderen – 6 hoofden 
  
Pieter Jansz, ende Claertgen Pietersdr 
echte luijden – 2 hoofden 
  
[Bestand 329, fol. 1270v] 
 
Pieter Arentsz weduwenaer, met [onvermogent ende van seer soberen staet] 
Duijfgen, Huijbertgen, Dammas, ende 
Marinus, zijn kinderen – 5 hoofden 
  
Maritgen Pieterdr weduwe van Cornelis 
Dircxsz Schoeneman, met Adriaen, 
Maritgen, ende Annetgen, haer 
kinderen, item Geertgen Dirck 
Arentszs dochter bij haer wonachtich 
sijnde – 5 hoofden 
  
Jan Jansz, ende Maritgen Engelsdr 
ouders, Jan, heur soon, Geertgen 
Jansdr een wees ende hou-kint, ende 
Jannetgen Woutersdr dienstmt. – 4 hoofden 
  
Willem Pietersz, ende Jannetgen Geritsdr sijn 
huijsvrouwe, met Pieter heur soon – 3 hoofden 
  
[Fol. 1271] 
  
Meijnsgen Jansdr weduwe van 
Roel Willemsz, met Jan, ende 
Wille, haer kinderen – 3 hoofden 
  
Aldaer ten huijse 
Geertgen Pietersdr, met Pieter Pietersz [arm, ende genieten van den h. geest] 
haer soon – 2 hoofden 
  
Noch aldaer 
Cornelis Willem Roelen scheepmaker, 
ende Sijmon Volbrechtsz sijn knecht – 2 hoofden 
  
Cornelis Willem Emmen, ende Grietgen 
Cornelisdr echte luijden, met 
Dirck Abrahamsz heur knecht – 3 hoofden 
  
Aldaer in een huijs 
Cornelis Jan Pietersz ongehuwede persoon – 1 hoofd 
  
[Bestand 330, fol. 1271v] 
 
Cornelis Cornelisz Man, ende [zijn van cleijne middelen] 
Maritgen Lenaertsdr ouders, 
Geertgen, Crijn, ende Lenaert, kinderen – 5 hoofden 
  
Huijbert Cornelisz, ende Trijntgen 
Engelsdr sijn huijsvrouwe, met 
Lenaert, heur zoon – 3 hoofden 
  
Willem Jansz Verhouff, ende Neeltgen 
Jansdr ouders, Maritgen, Neeltgen, 
Jan, ende Jannetgen, kinderen – 6 hoofden 
  
Henrick Willemsz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Cornelis Huijbertsz, ende Trijntgen 
  
[Fol. 1272] 
  
Jansdr ouders, Annetgen, Jan, 
Duijffgen, ende Maritgen, kinderen – 6 hoofden 
  
Sijmon Willemsz, ende Stijntgen 
Jansdr ouders, Geertgen, 
IJdetgen, Maritgen, ende Willem, 
kinderen – 6 hoofden 
  
Anthonis Arentsz, ende Maritgen [arm genietende van den h. geest] 
Corsdr ouders, Maritgen, 
Arent, Sijmon, Cors, Jan, 
Willem, ende Gerrit, kinderen – 9 hoofden 
  
Floris Claesz, ende Leuntgen Cornelisdr 
echte persoonen – 2 hoofden 
  
Cornelis Eijmbertsz Cockgen – 1 hoofd 
  
[Bestand 331, fol. 1272v] 
 
Jan Geritsz, ende Maritgen 
Jansdr ouders, met Maritgen, 
Gerit, Jan, Neeltgen, 
jonge Maritgen, Pieter, Grietgen, 
Jan, Neeltgen, Adriaen, ende 
Phillips, heure kinderen – 13 hoofden 
  
Jan Jansz Schaeckelair, ende APpelonia [van seer cleijne middelen] 
Henricxdr ouders, Jan, Meijnsgen, 
Cornelis, Jannetgen, Annetgen, 
Aechgen, Willem, Hillegont, 
Maritgen, Corsgen, ende Geertgen, 
kinderen – 13 hoofden 
  
Jan Cornelis Dammasz, ende Jannetgen 
Jansdr ouders, Maritgen, 
IJdetgen, Cornelis, ende Jan, kinderen – 6 hoofden 
  
Salomon Tonisz, ende Meijnsgen 
  
[Fol. 1273] 
  
Cornelisdr ouders, Annetgen, ende 
Willem, kinderen, Grietgen Cornelisdr 
dienstmaecht – 5 hoofden 
  
Pieter Pietersz, ende Geertgen 
Willemsdr ouders, Neeltgen, 
Maritgen, Willem, Pieter, Jan, 
Appelonia, ende Cornelis, kinderen – 9 hoofden 
  
Cornelis Dircxsz, ende Aechgen Jans- 
dr ouders, Aeltgen, Jannetgen, ende 
Dirck, kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Cornelisz, ende Aeltgen Cornelisdr echte 
luijden, met Maritgen, haer dochter – 3 hoofden 
  
Jacob Cornelisz bij haer innewonende – 1 hoofd 
  
[Bestand 332, fol. 1273v] 
 
Noch aldaer in een huijs 
Henrick Jansz, ende Neeltgen Dircxdr 
ouders, Leuntgen, ende Aelbert, 
kinderen – 4 hoofden 
  
Claes Jasparsz scheepmaecker, 
ende Dirckgen Willemsdr ouders, met 
Cornelis heur soon, ende Jacob Tonisz 
sijn knecht – 4 hoofden 
  
Dirck Cornelisz, ende Leuntgen Jasparsdr 
met Aert, ende Jacob, sijn kinderen – 4 hoofden 
  
Geertgen Joostendr weduwe van [van sobere middelen] 
Cornelis Claesz, met Claes, 
ende Neeltgen, haer kinderen – 3 hoofden 
  
[Fol. 1274] 
  
Trijntgen Henricxdr weduwe van [arm, ende van sobere middelen] 
Dirck Thonisz, met Jeroen, 
Duijffgen, Cornelis, Pieter, 
ende Neeltgen, hare kinderen – 6 hoofden 
  
Neeltgen Louwendr weduwe van Cornelis 
Broer Dircxsz, met Cornelis, Dirck, 
Heertgen, Lenert, Louris, ende 
Frans, haer kinderen – 7 hoofden 
  
Jaepgen Adriaen Lenaertszs dochter, [beijde van sobere middelen] 
ende Aeltgen Corte Claesgensdr 
ongehuwede persoonen – 2 hoofden 
  
Jan Cornelisz Oom Jantgen, met Anna [van gel.] 
Jansdr ouders, Leuntgen, 
Meijnsgen, ende Albert, kinderen – 5 hoofden 
  
[Bestand 333, fol. 1274v] 
 
Lenaert Aelwijnsz, ende Neeltgen [uts.] 
Corsdr ouders, Annetgen, ende 
Cors, kinderen – 4 hoofden 
  
Adriaen Jansz, ende Fijtgen Cornelisdr ouders, 
Dirck, ende Hillegont kinderen – 4 hoofden 
  
Mourijn Eijmbertsz, ende Machtelt 
Gijsen ouders, Eijmbert, Adriaen, 
Jannetgen, Maritgen, Jan, Pieter, 
Ariaentgen, ende Engeltgen, kinderen, 
Fijtgen Jaspars dochter 
dienstmeijt – 11 hoofden 
  
Dirck Dircxsz, ende Duijffgen 
Cornelisdochter ouders, Aeltgen, 
  
[Fol. 1275] 
  
Maritgen, Jan, ende Geertgen, kinderen – 6 hoofden 
Item Willem Dircxsz – 1 hoofd 
  
Mebus Jacob Fransz, ende Jannetgen [van cleijne middelen] 
Tonisdr echte luijden, met Cornelis, 
heur kint – 3 hoofden 
  
Joost Cornelisz Lans, ende Lijsbeth 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met Aert, 
Grietgen, Cornelis, Neeltgen, ende 
Dirck, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Aldaer in een huijs 
Henrick Jan Henricxsz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Pieter Pietersz, ende Machteltgen 
  
[Bestand 334, fol. 1275v] 
 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Barbertgen, heur dochter – 3 hoofden 
  
Cors Adriaensz, ende Maritgen 
Willemsdr, met Trijntgen, heur 
kint – 3 hoofden 
  
Jaspar Geritsz van Leeuwen 
backer, met Meijnsgen Cornelisdr 
ouders, Maritgen, Elisabeth, 
Willem, Evertgen, ende Neeltgen, 
kinderen – 7 hoofden 
  
Aelwijn Cornelis Jansz, ende 
Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, heur soon, ende 
Maritgen Pietersdr dienstmeijt – 4 hoofden 
  
[Fol. 1276] 
  
Aldaer ten huijse 
Cornelis Jansz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Grietgen Willemsdr weduwe van 
Dirck Dircxsz, met Aeltgen 
heur dochter – 2 hoofden 
  
Aldaer in een huijs 
Lijsbet Cornelisdr een weduwe – 1 hoofd 
  
Marij Jansdr waerdinne, weduwe van 
Gerit Claesz, met Annetgen, 
haer dochter, Neeltgen Claesdr 
haer dienstmaecht – 3 hoofden 
  
Willem Pietersz, ende Leentgen 
 
[Bestand 335, fol. 1276v] 
 
Cornelisdr ouders, Pieter, Ermpgen, 
ende Geertgen, kinderen, Harper 
Adriaensz dienstknecht – 6 hoofden 
  
Dirck Willemsz Vos, ende Annetgen 
Pietersdr echte luijden – 2 hoofden 
  
Maritgen Jansdr weduwe van Claes 
Cornelisz, met Jan, Maritgen, 
Dammas, Willem, ende Meijnsgen, 
haer kinderen, mitsgaders Appelonia Jansdr 
haer suster bij haer innewonende – 7 hoofden 
  
Engel Arentsz, ende Aeltgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, ende Arent, heurl. 
kinderen – 4 hoofden 
  
[Fol. 1277] 
  
Jan Broer Louwen, met Lijsbeth 
Jansdr ouders, Aechgen, ende 
Grietgen, kinderen – 4 hoofden 
  
Neeltgen Mathijsdr weduwe van Jan 
Lenaertsz, met Mathijs, ende 
Gilles, haer kinderen – 3 hoofden 
  
Aldaer ten huijse 
Lenaert Jansz, ende Grietgen Jans- 
dr ongehuwede persoonen – 2 hoofden 
  
Cornelis Cornelis Jeroensz, ende Anna 
Jansdr ouders, Jan, Neeltgen, ende 
Geertgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Geritsz, ende Dieuwertgen 
  
[Bestand 336, fol. 1277v] 
 
Huijbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Meijnsgen heur dochter – 3 hoofden 
Item Annetgen Huijbertsdr een houkint 
noch – 1 hoofd 
  
Joost Jansz, ende Fijtgen Jansdr 
ouders, Maritgen, Meijnsgen, 
Cent, Grietgen, ende Jan, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Crijnsz, ende Trijntgen 
Cornelisdr echte luijden – 2 hoofden 
  
Bijde selve in een huijs 
Pieter Cornelisz, ende Heijltgen Jacobsdr 
echte luijden – 2 hoofden 
  
Cornelis Jansz den Roomschen, ende 
  
[Fol. 1278] 
  
Machtelt Jacobsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan heur soon – 3 hoofden 
  
Bijde selve in een huijs 
Claes Jansz, ende Annetgen Jacobsdr 
echte luijden – 2 hoofden

t’Westeijnde van Esselickerwoude

Jacob Willemsz, ende Trijntgen 
Cornelisdr ouders, Cornelis, ende 
Huijbert, kinderen, Crijntgen 
Bastiaensdr dienstmaecht – 5 hoofden 

Dirck Lenaertsz, ende Meijnsgen 
  
[Bestand 337, fol. 1278v] 
 
Geritsdr ouders, Gijsseltgen, 
Gerit, Jacob, ende Claes, kinderen – 6 hoofden 
  
Geertgen Willemsdr ongehu- 
wede persoon – 1 hoofd 
  
Jacob Jansz, ende Aeltgen Cornelis- 
dr man ende wijff, Jan, heur 
soon, ende Maritgen Willemsdr 
haer dienstmaecht – 4 hoofden 
  
Bijde selve in een huijs 
Pieter Lenaertsz, ende Lijsbet 
Jansdr echte persoonen – 2 hoofden 
  
Baertgen Claesdr weduwe van 
  
[Fol. 1279] 
  
van Lenaert Jacobsz Hartooch – 1 hoofd 
  
Aldaer bijde selve 
Jonge Jacob Lenaertsz – 1 hoofd 
  
Noch aldaer 
Oude Jacob Lenaertsz Hartooch, 
ende Fijtgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Geertgen Jansdr dienst- 
maecht, ende Cornelis Cornelisz knecht – 4 hoofden 
  
Willem Cornelisz weduwenaer, met 
Maerten, Maritgen, Hillegont, 
ende Engel, sijn kinderen, mitsgaders 
Maritgen Jansdr sijn dienstmt. – 6 hoofden 
  
Jacob Pietersz, ende Jannetgen 
  
[Bestand 338, fol. 1279v] 
 
Cornelisdr ouders, Cornelis, Neeltgen, 
ende Jan, heur beijder kinderen, 
mitsgaders Tijs Henricxsz haer 
voorkint – 6 hoofden 
Item Neeltgen Jansdr heurl. 
dienstmt. – 1 hoofd 
  
Jacob Lenaertsz weduwenaer met 
Huijbert, Aeffgen, Dammas, 
Jan, Jannetgen, ende Mourijn, 
heure kinderen, item Pietertgen 
Mourin IJsbrantszs weeskint 
ende Grietgen Geritsdr heurl. 
dienstmt. – 9 hoofden 
  
Reijnout Mathijsz, ende Maritgen 
Tomasdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, ende Jannetgen, kinderen, 
Adriaen Cornelisz knecht, Aechgen 
Geritsdr dienstmaecht, ende 
  
[Fol. 1280] 
  
Dirck Tomasz bij heur werckende – 7 hoofden 
  
Jan Bruijnensz, ende Duijffgen 
Pietersdr ouders, Grietgen, 
ende Willem, kinderen – 4 hoofden 
  
Dirck Gerritsz van der Linden [van seer cleijne middelen] 
ende Willempgen Cornelisdr ouders, 
Sijtgen, Maritgen, ende Cornelis, 
kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Esch, ende Maritgen Jansdr 
ouders, Emmetgen, ende Jan, kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Florisz, ende Maritgen 
  
[Bestand 339, fol. 1280v] 
 
Cornelisdr echte persoonen – 2 hoofden 
  
Henrick Jacobsz scheepmaker, ende 
Trijntgen Cornelisdr ouders, Jacob, 
ende Cornelis, kinderen – 4 hoofden 
  
Gijsbert Henricxsz, ende Maritgen [van soberen doen] 
Jacobsdr echte luijden – 2 hoofden 
  
Cornelis Jacobsz, ende Geertgen [uts.] 
Jacobsdr ongehuwede persoonen – 2 hoofden 
  
Jan Reijnoutsz weduwenaer, 
met Neeltgen, Niesgen, Claes, 
  
[Fol. 1281] 
  
Maritgen, ende Pieter, sijne kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Lourisz, ende Maritgen 
Tonisdr, met Louris, Willem, 
Jan, ende Maritgen, heurl. 
kinderen – 6 hoofden 
  
Crijntgen Dircxdr een weduwe – 1 hoofd 
  
Bijde selve 
Claes Florisz, ende Neeltgen 
IJsbrantsdr echte luijden – 2 hoofden 
  
Pieter Dammasz, ende Neeltgen 
  
[Bestand 340, fol. 1281v] 
 
Gerritsdr echte luijden, met 
Aeffgen heur dochter – 3 hoofden 
  
Claes Reijnoutsz, ende Niesgen 
Reijnoutsdr ongehuwede persoonen, 
met Cornelis Dircxsz, ende Reijnout 
Jansz heur knechts, ende 
Maritgen Michielsdr heure 
dienstmaecht – 5 hoofden 
  
Maritgen Willemsdr weduwe van 
Jan Mathijsz, met Willem, 
Frans, Maritgen, Clara, 
ende Meijnsgen, haer kinderen, mitsgaders 
Jannetgen Jansdr haer dienstmt. – 7 hoofden 
  
Louris Cornelisz Dorp, ende Gooltgen 
  
[Fol. 1282] 
  
Gerritsdr ouders, Dirckgen, 
Aeltgen, ende Neeltgen, kinderen – 5 hoofden 
  
Lenaert Cornelisz Aeckerboom, ende 
Annetgen Cornelisdr ouders, 
Cornelis, ende Haesgen, kinderen – 4 hoofden 
  
Lenaert Lenaertsz van Tol, ende 
Crijntgen Cornelisdr echte luijden, 
met Neeltgen Pietersdr, ende 
Maritgen Adriaensdr heure costkinderen – 4 hoofden 
  
Maerten Vranckensz, ende Neeltgen 
Cornelisdr ouders, Jan, Cors, 
Cornelis, Vranck, ende Maritgen, 
kinderen, Machtelt Gijsbertsdr 
dienstmeijt – 8 hoofden 
  
[Bestand 341, fol. 1282v] 
 
Arijs Cornelisz, ende Engeltgen 
Cornelisdr – 2 hoofden 
  
Bijde selve in een huijs 
Cornelis Jacob Jansz weduwenaer 
ende Maritgen sijn dochter – 2 hoofden 
  
Jan Cornelisz Stijnen, ende Gijsseltgen 
Cornelisdr echte luijden – 2 hoofden 
  
Lijsbeth Ariensdr weduwe van Arien [sober van middelen] 
Maertsz, met Willem, Jan, ende 
Fransgen, haer kinderen – 4 hoofden 
  
Dirck Jansdr een weduwe – 1 hoofd [uts.] 
  
[Fol. 1283] 
  
Pieter Jansz, ende Annetgen Cornelisdr 
echte luijden – 2 hoofden 
  
Willem van Griecken, ende Jannetgen 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Maerten, ende Grietgen, sijn kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Mourinsz jongesel – 1 hoofd 
  
Lijsbet Lenaertsdr weduwe van [van sobere middelen] 
Arien Ariensz, met Lenaert, 
Trijntgen, ende Maritgen, haer 
kinderen – 4 hoofden 
  
Dirck Cornelisz Poel, ende Maritgen 
  
[Bestand 342, fol. 1283v] 
 
Dircxdr ouders, Cornelis, Maritgen, 
ende Pieter kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Jansz, ende Griete Willemsdr 
ouders, Pieter, Aeffgen, Jan, 
ende Willempgen, heurl. kinderen – 6 hoofden

Offwegen

Cornelis Willemsz Ouden, ende Maritgen 
Jansdr ouders, Maritgen, Pietertgen, 
Leuntgen, Cuneertgen, ende Annetgen, 
kinderen – 7 hoofden 

Baen Jansz, ende Engeltgen 
  
[Fol. 1284] 
 
Vranckendr echte luijden – 2 hoofden 
  
Baen Cornelisz van Zijl schout, 
Willem Cornelisz zijn broeder, 
ende Grietgen Cornelisdr heur 
dienstmaecht – 3 hoofden 
  
Bastiaen Jansz, ende Meijnsgen [arm, ende genieten van den h. geest] 
Cornelisdr ouders, Jan, Geertgen, 
Maritgen, ende Jannetgen, kinderen – 6 hoofden 
  
Mourijn Lenaertsz van Tol, ende [van sobere middelen] 
Maritgen Cornelisdr ouders, 
Cornelis, Reijer, Dammas, Meijnsgen, 
jonge Cornelis, Maritgen, Jan, 
Cuneertgen, Claesgen, ende Claertgen, 
kinderen – 12 hooden 
  
[Bestand 343, fol. 1284v] 
 
Cornelis Pietersz, ende Willempgen 
Tonisdr ouders, Pieter, Jan, 
ende Cornelis, kinderen, Maritgen 
Pietersdr dienstmaecht – 6 hoofden 
  
Jacob Jansz, ende Maritgen 
Jansdr ouders, Maritgen, Cornelis, 
Trijntgen, Annetgen, ende Jan, 
kinderen – 7 hoofden 
  
Dirck Jansz van Sijl weduwenaer, 
met Jan, ende Cornelis, sijn kinderen 
Item Aechgen Cornelisdr, ende 
Erckgen Phillipsdr sijn dienstmaecht – 5 hoofden 
  
Huijch Pietersz, ende Volckgen 
  
[Fol. 1285] 
  
Dammasdr ouders, Annetgen, 
Maritgen, Machtelt, oude, ende 
jonge Pieter, kinderen, Maritgen 
Jacobsdr dienstmt. – 8 hoofden 
  
Cornelis Dammas Ponsz, ende 
Maritgen Arijsdr ouders, met 
Arijs heur soon – 3 hoofden 
  
Jan Eijmbertsz, ende Lijsbet Cornelisdr 
ouders, Willem, Pietertgen, 
Crijntgen, ende Geertgen, 
kinderen – 6 hoofden 
  
Dammas Ponsz, ende Maritgen 
Cornelisdr echte luijden, met 
Cornelis, ende Louris, heurl. 
  
[Bestand 344, fol. 1285v] 
 
kinderen, item Trijntgen Geritsdr 
haerl. dienstmaecht – 5 hoofden 
  
Lenaert Cornelis Marcelisz, ende 
Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Claertgen, Baen, Marcelis, 
Jan, ende Dirck, heure kinderen, 
item Willempgen Jansdr haer 
dienstmaecht – 8 hoofden 
  
Anthonis Joostensz, ende Maritgen 
Michielsdr sijn huijsvrouwe, met 
Michiel heur soon, item Nanning, 
Neeltgen, ende Corsgen, sijn dochters, 
kinderen bij hem wonende, mitsgaders Maritgen 
Aertsdr haer dienstmt. – 7 hoofden 
  
Volckgen Willemsdr weduwe van 
  
[Fol. 1286] 
  
Gijsbert Adriaensz, met Lijsbet, 
Annetgen, Jannetgen, ende Aeltgen, 
haer kinderen – 5 hoofden 
Item Cornelis Gijsbertsz een loopent 
gesel die soo hier soo daer is – 1 hoofd 
  
Jan Lenaertsz van Toll, ende 
Neeltgen Henricxdr ouders, 
Lenaert, Aeltgen, Dammas, 
ende Annetgen kinderen, Meijnsgen 
Jansdr dienstmaecht – 7 hoofden 
  
Sijmon Jansz Rousch waert, [sober van middelen] 
ende Anna Willemsdr ouders, Aechgen, 
Harck, Meijnsgen, ende Hillegont, 
kinderen – 6 hoofden 
  
Lenaert Pietersz, ende Neeltgen 
  
[Bestand 345, fol. 1286v] 
 
Pietersdr ouders, oude, ende jonge 
Pieter, ende Cornelis, kinderen, 
Nijesgen IJsbrantsdr dienstmt. – 6 hoofden 
  
Joost Tonisz, ende Aeltgen 
Jansdr echte luijden – 2 hoofden 
  
Jan Jansz van Zijl weduwenaer, 
met Maritgen, Cornelis, ende 
Neeltgen, sijn kinderen – 4 hoofden 
  
Mourijn Jansz, ende Trijntgen Dammasdr 
sijn huijsvrouwe, met Lijsbet, heur dochter – 3 hoofden 
  
Aldaer in een huijs 
Cornelis Dammasz, ende Cunera 
  
[Fol. 1287] 
  
Mourinsdr ouders, Dammas, ende 
Cornelis, kinderen – 4 hoofden 
  
Volbrecht Sijmonsz, ende Maritgen 
Meeusdr echte luijden – 2 hoofden 
  
Aldaer in een huijs 
Maritgen, Cornelis, ende Lenaert 
Cornelis zoonen ende dochter ongehuwede persoonen – 3 hoofden 
  
[Bestand 346, fol. 1287v]

Esseldijck

Jan Claesz Vlasman, ende Barber 
Cornelisdr ouders, Jacob, Grietgen, 
Maritgen, ende Annetgen, heure 
kinderen – 6 hoofden 

Michiel Claesz, ende Maritgen 
Dircxdr echte luijden – 2 hoofden 
  
Cornelis Aelbertsz, ende Maritgen 
Michielsdr echte luijden – 2 hoofden 
  
Claes Jansz, ende Leentgen 
Lenaertsdr echte luijden – 2 hoofden 
  
Cornelis Willemsz Vlasman, ende 
  
[Fol. 1288] 
  
Maritgen Aelwijnsdr sijn huijsvrouwe [onvermogent] 
met Lenaert, ende Grietgen, 
heurl. kinderen – 4 hoofden

Jacobswoude brugge

Jan Cornelisz int Velt, ende Aeltgen 
Jacobsdr ouders, Meijnsgen, ende 
Aeltgen, kinderen – 4 hoofden 

Taems Cornelisz, ende Annetgen [sober van middelen] 
Cornelisdr ouders, Maritgen, 
ende Cornelis, mitsgaders Olivier 
kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Cornelis Sprongsz waert, ende [uts.] 
  
[Bestand 347, fol. 1288v] 
 
Intgen Harmansdr ouders, Aechgen, 
Weijntgen, Dirck, Harman, 
Jan, Annetgen, ende Jannetgen, kinderen – 9 hoofden 
  
Maerten Cornelisz, ende Grietgen [van sobere middelen] 
Cornelisdr ouders, Aechgen, 
Weijvetgen, Jan, ende Cornelis, kinderen, 
Grietgen Henricxdr dochter 
van Henrick Pancraesz een houkint – 7 hoofden 
  
Gerrit Oude Pietersz, ende Jannetgen 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
oude, ende jonge Pieter, mits- 
gaders Maritgen, heurl. kinderen – 5 hoofden 
  
[Fol. 1289]

t’Vroonlant

Dirck Gijsbertsz, ende Jannetgen 
Dignusdr ouders, Adriaen, Ermpgen, 
Annetgen, Maritgen, Cornelis, 
ende Dignum kinderen – 8 hoofden 

Adriaen Cornelisz, ende Geertgen 
Aertsdr echte luijden – 2 hoofden 
  
Willem Cornelisz, ende Maritgen 
Jansdr, met Cunertgen haer 
dochter, ende Huijbertgen Pietersdr 
haer dienstmaecht – 4 hoofden 
  
Pieter Willemsz weduwenaer ende 
Maritgen sijn dochter – 2 hoofden 
  
Willem Pietersz weduwenaer, met 
Jan sijn soontgen – 2 hoofden 
  
[Bestand 348, fol. 1289v] 
 
Frans Willemsz, ende Neeltgen 
Jorisdr ouders, Willem, Maritgen, 
ende Lenaert, kinderen – 5 hoofden 
  
IJsbrant Jansz, ende Geerte Willems 
dochter ouders, Maritgen, Anna, 
Tonisgen, Neeltgen, ende Willem, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Pietersz, ende Anna 
IJsbrantsdr echte luijden – 2 hoofden 
  
Maritgen Dircxdr weduwe van Cornelis 
Jonge Jannen, met Dirck, 
Annetgen, ende Ermpgen, 
haer kinderen, Jan desselfs Ermpgens 
soon, ende Maritgen Pietersdr een 
weeskint – 6 hoofden 
  
[Fol. 1290] 
  
Claes Henricxs, ende Jannetgen Corsdr 
sijn huijsvrouwe, met Pieter, 
heur soon – 3 hoofden 
  
Maritgen Henricxdr weduwe van [van cleijne middelen] 
Jan Aelbertsz, met Maritgen, 
Geritgen, jonge Maritgen, 
Grietgen, Aechgen, ende Jan, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Aldaer in een huijs 
Cors Claesz schipper, ende Maritgen [uts.] 
Claesdr ouders, Cornelis, Leuntgen, 
Lenaert, ende Willem, kinderen – 6 hoofden 
  
Noch aldaer 
Cornelis Corsz, ende Maritgen [uts.] 
Claesdr sijn huijsvrouwe, met 
Cors, ende Dirck, heurl. kinderen – 4 hoofden 
  
[Bestand 349, fol. 1290v] 
 
Jan Huijbertsz weduwenaer, met 
Gerrit, Willem, ende Duijffgen, 
sijn kinderen, item Appelonia 
Gijsen haer dienstmeijt – 5 hoofden 
  
Adriaen Pietersz Groen, ende 
Hillegont Willemsdr echte luijden – 2 hoofden 
  
Cornelis Claesz Croost, ende 
Maritgen Heeren sijn huijsvrouwe, 
met Aelbert, Jan, ende Claes, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Aechte Claesdr weduwe van 
Cornelis Jacobsz jonge Admirael – 1 hoofd 
  
[Fol. 1291] 
  
Jan Matheusz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Bijden selven 
Matheus Jansz, ende Jannetgen 
IJsbrantsdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen heur dochter – 3 hoofden 
  
Jan Meesz, ende Annetgen Henricxdr 
ouders, Phillips, Huijbert, Willem, 
Meeus, Aeltgen, Hadewij, ende 
Maritgen, kinderen – 9 hoofden 
  
Cornelis Dircxsz waert, ende Annetgen 
Willemsdr ouders, Crijntgen, 
Dirck, ende Grietgen, kinderen – 5 hoofden 
  
Volckgen IJsbrantsdr weduwe van [onvermogent] 
  
[Bestand 350, fol. 1291v] 
 
Dirck Pietersz, met Pieter, 
Cornelis, Grietgen, Jan, ende 
Niesgen, haer kinderen – 6 hoofden 
  
Claes Willemsz, ende Annetgen [onvermogent] 
Fredericxdr ouders, Willem, Ceeltgen, 
Dieuwertgen, Aechgen, Maritgen, 
jonge Willem, Frederick, Trijntgen, 
Pieter, ende Aeltgen, kinderen – 12 hoofden 
  
Jan Pietersz scheepmaecker, ende 
Maritgen Jorisdr ouders, Maritgen, 
Lijsbet, Geertgen, Pieter, ende 
Claes kinderen, Willem Jansz 
ende Pieter Jansz wercknechts – 9 hoofden 
  
Wouter Jansz, ende Annetgen Mourins [van sobere middelen] 
  
[Fol. 1292] 
  
dochter ouders, Jan, ende Cornelis, 
kinderen – 4 hoofden 
  
Aldaer in een huijs 
Lenaert Woutersz weduwenaer [van sobere middelen] 
met Maritgen sijn dochter – 2 hoofden

Aen den Vroonlanswateringe

Jacob Cornelisz, ende Volckgen 
Cornelisdr ouders, Duijffgen, 
Cornelis, Jan, Annetgen, Dirck, 
Barber, ende Willempgen, kinderen – 9 hoofden 

Gerrit Cornelisz, ende Teuntgen 
  
[Bestand 351, fol. 1292v] 
 
Henricxdr ouders, Jannetgen, Cornelis, 
Dirck, ende Willem, kinderen – 6 hoofden 
  
Joost Adriaensz bijde selve inwonende – 1 hoofd 
  
Dirck Adriaensz Voocht weduwenaer 
met Aert, Gerit, ende Cornelis, kinderen – 4 hoofden 
  
Maerten Gerritsz, ende Cuneertgen 
Adriaensdr ouders, Jan, ende 
Adriaen, kinderen – 4 hoofden 
  
Maritgen Ariensdr bij haer inwonende – 1 hoofd 
  
Cornelis Pieter Jacobsz, ende Maritgen 
Dircxdr ouders, oude, ende jonge Pieter, 
Aechgen, ende Jaepgen, kinderen – 6 hoofden 
  
[Fol. 1293] 
  
Dirck Dammasz, ende Weijntgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met Jaepgen 
heur dochter – 3 hoofden 
  
Aldaer 
Cuneertgen Dircxdr weduwe van Crijn 
Willemsz, met Neeltgen, Jannetgen, 
Dammas, ende Phillips, haer kinderen – 5 hoofden