Search

zoek- tips

Zevenhoven en Schoot - Hoofdgeld 1623

Het hoofdgeld van Zevenhoven en van Schoot is te vinden op Erfgoed Leiden en Omstreken.

ELO, SA Leiden  (toegangsnr. 501A), inv.nr. 4025

Zevenhoven en Noorden
Schoot

Zevenhoven en Noorden

[Bestand 123, fol. 1061] 
  
Neeltgen Baltensdr weduwe van Jan [heeft meer schult dan goet] 
Jacobsz, met Jan, Maerten, 
Sijmon, Balten, ende Leuntgen, 
haer kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Huijberden, ende Anna Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, ende jonge 
Jan, heurluijder kinderen – 4 hoofden 
  
Dirck Willemsz, ende Aeltgen 
Damen sijn huijsvrouwe, met 
Claes, Pieter, Aert, Cornelis, 
Aechgen, Sijburch, ende Maritgen, 
heurl. kinderen – 9 hoofden 
  
Jan Aertsz, ende Anna 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Gerit Jan Aertsz ende Appelonia Dircxdr [arm] 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, ende Dirck heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
[Bestand 124, fol. 1061v] 
 
Floor Jan Aertsz, ende Maritgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Cornelis, Gerrit, ende Maritgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Willemsz, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Cors, Pieter, Gerrit, 
Aert, Jan, ende Neeltgen, 
heure kinderen – 9 hoofden 
  
Maerten Jan Evertsz, ende 
Leuntgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Evert, Lenaert, ende 
Jacob, heurl. kinderen – 5 hoofden 
  
Willem Henricxsz, ende Jannetgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Fol. 1062] 
  
Henrick, ende Maritgen, heurl. 
kinderen – 4 hoofden 
  
Appelonia Jansdr weduwe 
met Jacob, ende Loff Joostens 
zoonen, haer kinderen – 3 hoofden 
  
Henrick Vreecken weduwenaer, 
met Vrerick, Leuntgen, 
ende Jannetgen, sijn kinderen – 4 hoofden 
  
Pieter Harmansz, ende Maritgen [arm] 
Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
IJsbrant heur kint – 3 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Brouwer, ende 
  
[Bestand 125, fol. 1062v] 
 
Maritgen Arijsdr sijn huijs- 
vre, met Pieter, ende Grietgen, 
heurl. kinderen – 4 hoofden 
  
Grietgen Claesdr weduwe van [heeft meer schult dan goet] 
Dirck … met Arent, 
ende Pieter, haer kinderen – 3 hoofden 
  
Claes Cornelisz, ende Stijntgen [arm] 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Dircxsz, ende Appelonia 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met Pieter, 
Gerrit, Willem, Dirck, Cornelis, 
ende Jacob, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Aert Jan Aertsz, ende Trijntgen 
  
[Fol. 1063] 
  
Gerritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Leuntgen, ende Maritgen, 
heurl. kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Pieter Maertsz, ende 
Maritgen Dammasdr sijn huijsvrouwe, 
met Tonis, Louris, ende Pieter, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jacob Jansz scheepmaecker, 
ende Trijn Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, heurl. zoon 
knechts 
Gerrit Aertsz, Pieter Jansz, 
ende Jan Jansz van Buijck- 
sloot in Waterlant t’samen – 6 hoofden 
  
Gijsbert Cornelisz, ende Maritgen 
  
[Bestand 126, fol. 1063v] 
 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met [arm] 
Cornelis, Leuntgen, Neeltgen, ende Annetgen, 
heurl. kinderen – 6 hoofden 
  
Cors Cornelisz, ende Neeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Barber, heurl. kint – 3 hoofden 
  
IJsbrant Cornelisz, ende Neeltgen [heeft meer schult dan goet] 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Dirck, Claes, Jan, 
ende Neeltgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Sijmon Aertsz decker, ende Anna 
Jansdr sijn huijsvrouwe, 2 hoofden 
  
Neeltgen Beunendr een weduwe, met 
  
[Fol. 1064] 
  
Cornelis, ende Crijn Gerrits soonen 
haer kinderen – 3 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Willem Cornelisz Engel, met Cornelis, 
ende Jacob, sijn kinderen – 3 hoofden 
  
Leun Jansdr weduwe van Jan [is met veel schulden beswaert] 
Geritsz, met Gerit, Jacob, 
Lenaert, Cornelis, Gijsgen, 
Machtelt, ende Leentgen, haer kinderen – 8 hoofden 
  
Willem Cornelis Willemen, ende Maritgen 
  
[Bestand 127, fol. 1064v] 
 
Bastianen sijn huijsvrouwe, met 
Leuntgen heur kint – 3 hoofden 
  
Crijn Dircxsz, ende Claertgen 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck, Jacob, ende Appelonijtgen 
heurl. kinderen – 5 hoofden 
  
Willem Pietersz, ende Geertgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Claes, ende Maritgen, heurl. 
kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Aertsz Vos herbergier, 
ende Trijn Teeusdr sijn huijsvrouwe, 2 hoofden 
  
Annetgen Ebertsdr een weduwe – 1 hoofd 
  
[Fol. 1065] 
  
Cornelis Cornelisz een loopende persoon – 1 hoofd 
  
Cors Dircxsz timmerman, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijvre, 
met Cornelis, Pieter, ende Meijnsgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Willem Jansz cramer, ende Anna [onvermogent] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Aelbert, ende Neeltgen, 
heure kinderen 5 hoofden 
  
Jacob Arijsz, ende Neeltgen Jansdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Tonis, 
Grietgen, ende Annetgen, heure 
kinderen – 6 hoofden 
  
Gijsbert Adriaensz schoemaker 
  
[Bestand 128, fol. 1065v] 
 
ende Neeltgen Gijsendr sijn 
huijsvrouwe, met Gerit, ende 
Jannetgen, heur kinderen – 4 hoofden 
  
Dirck Maertsz backer, ende 
biersteecker, ende Leen Jacobsdr 
sijn huijsvr, met Huijbert, Barber, 
Anna, ende Leuntgen, heur kinderen – 6 hoofden 
  
Lenaert Baltensz snijder, ende Griete Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Balten, Jannetgen, ende Maritgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Jansz bisquijtbacker, ende 
Trijn Henricxdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, ende Aeltgen, heure kinderen, 
item Claertgen Cornelis dochter 
  
[Fol. 1066] 
  
van Amstelredam, haerl. 
dienstmaecht – 5 hoofden 
  
Mr. Jaques Amerix, ende Lijsbet 
sijn huijsvrouwe, met Anna heur 
dochter – 3 hoofden 
  
Maerten Jansz, ende Appelonia 
IJsbrantsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Lambert Vredericxsz snijder, ende [arm] 
Trijn Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Abraham, ende Annetgen, heur kinderen – 4 hoofden 
  
Willem Pietersz smit, ende Aeffgen 
  
PAGINA ONTBREEKT 
 
[Bestand 129, fol. 1067v] 
 
Aris Vredericxsz, ende Aert 
sijn soon – 2 hoofden 
  
Gerit Cornelisz brandewijnvercooper, [arm] 
ende Neeltgen Damen sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, ende Henrick Dircx soonen, 
mitsgaders Cornelis, Daniel, 
Jannetgen, Maritgen, ende Jaepgen 
Gerrits zoonen ende dochteren, hare 
respective kinderen – 9 hoofden 
  
Maritgen Gerritsdr weduwe, met 
Annetgen, ende Aeffgen Cornelis- 
dochteren, haer kinderen – 3 hoofden 
  
Diert Thonisz weduwenaer, 
met Tonis, ende Lijsgen, sijn kinderen – 3 hoofden 
  
[Fol. 1068] 
  
Vrederick Arijsz, ende Neeltgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe, met 
Adriaen, ende Annetgen, heurl. 
kinderen – 4 hoofden 
  
Claes Cornelisz timmerman, ende 
Claertgen Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Maritgen, heur kint, ende 
Jan Willemsz van Nijeuweveen 
heurl. knecht – 4 hoofden 
  
Cornelis Lenaertsz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Cornelis, Elsgen, Aeltgen, ende 
Leuntgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Samuel Tonisz schoelapper, ende [geheel arm] 
Sara Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Bestand 130, fol. 1068v] 
 
Cornelis, Tonis, Claes, Abraham, 
ende Trijntgen, heur kinderen – 7 hoofden 
  
Dirck Pietersz Verdam, ende 
Geerte Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Cornelis, Pieter, Lenaert, 
Jan, Maritgen, ende Leuntgen, 
heurl. kinderen – 9 hoofden 
  
Pieter Jan Aelbertsz, ende 
Neeltgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Gerrit, Jan, Cornelis, Jan, 
Baerten, Niesgen, Meijnsgen, 
Maritgen, Grietgen, Lijsbet, 
Annetgen, ende Ariaentgen Pieters, 
heur kinderen – 14 hoofden 
  
Jan Jan Aelbertsz, ende Reijmpgen 
  
[Fol. 1068] 
  
Dierten sijn huijsvrouwe, met Gerit, 
Dirck, Jan, Jan, Diert, 
Eijmert, Cornelis, ende Luiertgen, 
heur kinderen – 10 hoofden 
  
Cornelis Gerritsz backer, ende 
Maritgen Aertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis Arentsz, Pieter, 
Willem, Aert, Geertgen, 
Maritgen, ende Appelonijtgen 
Cornelis, heure respective kinderen – 9 hoofden 
  
Henricus Vinckius predicant, ende 
Annetgen Henricxdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Henrick, Lucas, 
Maria, Lijsbet, ende 
Gijsgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Lambert Jeuriaensz snijder, ende 
  
[Bestand 131, fol. 1069v] 
 
Lijsbeth Jacobsdr sijn huijsvrouwe, [arm] 
met Henrick, Jannetgen, ende 
Emmetgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Balten Willemsz schoolmr., ende [onvermogent] 
Nelletgen Esaiasdr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, Claes, Willem, 
ende Emmetgen, heur kinderen – 6 hoofden 
  
Tonis Jacobsz bode weduwenaer – 1 hoofd 
  
Joost Jansz, ende Judith Joosten 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen, 
heur dochter – 3 hoofden 
  
Bastiaen Dircxsz timmerman, ende 
  
[Fol. 1070] 
  
Annetgen Jacobsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jacob, Dirck, ende 
Neeltgen, heur kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Cornelisz molenaer, ende Lijsbet Dircxdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Gillis Pietersz herbergier, ende 
Maritgen Gerritsdr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, Gerit, ende 
Appelonia, heurl. kinderen, 
item Stijntgen Cornelisdr van 
Nijeucoop, heurl. dienstmaecht – 6 hoofden 
  
Joosgen Baltens weduwe, met Jan 
Harmansz haer soon, ende Neeltgen 
Gijsen haer dienstmaecht – 3 hoofden 
  
[Bestand 132, fol. 1070v] 
 
Tonis Jansz, ende Betgen Huijgendr 
sijn huijsvrouwe, 2 hoofden 
  
Jan Sijmonsz scheepmaecker, ende 
Lijsgen Dircxdr sijn huijsvrouwe, 
met Sijmon, Dirck, Maritgen, 
ende Aeltgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Gerritsz Schout, ende 
Jannetgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Gerrit, Jan, 
Pieter, ende Grietgen, heurl. kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Jansz, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, heurluijder kint – 3 hoofden 
  
[Fol. 1071] 
  
Jan Sijmonsz Teijsterman, ende 
Neeltgen Aelbertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Elbert, Jan, Willem, 
Jan, ende Sijburch, heur kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Aertsz scheepmaecker, ende 
Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Aert, ende Dirck, heurl. kinderen 
knechts 
Jan Jansz, ende Claes Cornelisz van 
Buijcksloot t’samen – 6 hoofden 
  
Trijntgen Pietersdr weduwe, met 
Pieter Sijmonsz scheepmaecker 
haer soon, knechts 
Cornelis Jacobsz, ende Pieter IJsbrantsz 
van Buijcksloot t’samen – 4 hoofden 
  
Jacob Jansz, ende Maritgen 
  
[Bestand 133, fol. 1071v] 
 
Gerrisdr sijn huijsvrouwe, [arm] 
met Jacob, ende Neeltgen, 
heurl. kinderen – 4 hoofden 
  
Maerten Tonisz, ende Jannetgen 
Aertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Aert, ende Stijntgen, heur kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Cornelisz, ende Maritgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, heur 
zoon – 3 hoofden 
  
Jan Jansz Jan Oom, ende Rusgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, ende Willem Aelberts zoonen, 
mitsgaders Annetgen Jansdr 
haer respective kinderen – 5 hoofden 
  
[Fol. 1072] 
  
Gerrit Cornelisz backer, ende 
Jannetgen Willemsdr sijn 
huijsvrouwe, met Willem heur kint – 3 hoofden 
  
Dirck Gijsen herbergier, ende 
Leuntgen Gerritsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Willem Jansz, ende Aechgen 
Thonisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Aelbert Gijsen, ende Meijnsgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Grietgen, Arien, ende Barber, 
heur kinderen – 5 hoofden 
  
Lijclaes Claesz, ende Sijburch 
  
[Bestand 134, fol. 1072v] 

Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Annetgen, ende Grietgen, 
heur kinderen – 5 hoofden 
  
Vrederick Lambertsz snijder, ende 
Maritgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, ende Annetgen, heur 
kinderen – 4 hoofden 
  
Cornelis Willemsz, ende Aeffgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis ende Huijbert, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Grietgen Arentsdr weduwe met Aert, 
Maritgen, ende Aeffgen Ariens, heur 
kinderen – 4 hoofden 
  
Emme Flooren weduwe, met 
  
[Fol. 1073] 
  
Floris Willemsz timmerman, 
haer soon – 2 hoofden 
  
Jacob Claesz scheepmaecker 
ende Lijsgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Maritgen, ende 
Grietgen, heurl. kinderen – 5 hoofden 
  
Anna Jansdr weduwe met Jan, 
Cornelis, Maritgen, ende Joosgen 
Cornelis zoon ende dochteren, 
haer kinderen – 5 hoofden 
  
Jacob Aertsz, ende Machtelt Esaiasdr [meer schults als goet] 
sijn huijsvrouwe, met Joost, ende 
Emmetgen Henricx, haer kinderen – 4 hoofden 
  
Bouwen Bastiaensz, ende Duijffgen 
  
[Bestand 135, fol. 1073v] 
 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Huijbert, ende Cornelis, heur kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Gijsen, ende Tijsgen Claesdr [arm] 
sijn huijsvrouwe, met Annetgen 
ende Jaepgen, heur kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Adriaensz, ende Leuntgen Loffen 
sijn huijsvrouwe, met Claes, ende 
Gerrit, heur kinderen – 4 hoofden 
  
Adriaen Dircxsz, ende Maritgen 
Ariensdr sijn huijsvrouwe, met 
Emmetgen, heur kint – 3 hoofden 
  
Cornelis Pietersz, ende Grietgen 
  
[Fol. 1074] 
  
Adriaensdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Jansz, ende Neeltgen Jansdr [arm] 
sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Adriaen, ende Cornelis, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Maerten Dircxsz scheepmaecker, ende 
Trijn Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Jacob, ende Annetgen, heur 
kinderen – 4 hoofden 
  
Gerrit Jacobsz, ende Aeltgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck, Cornelis, ende Jacob, 
heur kinderen – 5 hoofden 
  
Adriaen Dircxsz backer, ende 
  
[Bestand 136, fol. 1074v] 
 
Annetgen Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck ende Pieter, heur kinderen – 4 hoofden 
  
Jacob Geerloffsz, ende Aeffgen [arm] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Geerloff, ende Aeltgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
Jacob Willemsz, ende Anna [arm] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Huijbert, ende Grietgen 
Aerts, haer kinderen – 4 hoofden 
  
Henrick Dircxsz, ende Trijn Dircxdr 
sijn huijsvrouwe, met Dirck, 
Jacob, Abraham, Jan, Maritgen, 
ende Annetgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
[Fol. 1075] 
  
Gillis Willemsz timmerman, 
ende Joosgen Thonisdr sijn huijsvrouwe, 
met Willem, ende Tonis, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Dirck Willemsz, ende Anna 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jacob, Cornelis, ende Emmetgen, 
heur kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Dircxsz, ende Annetgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck, Jacob, ende Annetgen, 
heurl. kinderen – 5 hoofden 
  
Aert Dircxsz, ende Neeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Bestand 137, fol. 1075v] 
 
Dirck, Cornelis, Jan, ende 
Jacob, heur kinderen – 6 hoofden 
  
Willem Cornelisz, ende Crijntgen 
Damen sijn huijsvrouwe, met Jan, 
heur kint – 3 hoofden 
  
Jan Jansz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Pieter, Appelonia, ende 
Griete, heur kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Cornelis Pieter Geritsz, ende [onvermogent] 
Anna Loffen sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, Gerrit, Cornelis, 
ende Sijmon, heur kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Joppen molenaer eenlopent gesel – 1 hoofd 
  
[Fol. 1076] 
  
Henrick Gerrit Eijmbertsz, ende 
Cuneertgen IJsbrantsdr sijn 
huijsvrouwe, met Trijn, Jannetgen, 
ende Anna, heur kinderen – 5 hoofden 
  
Aelbert Jansz, ende Maritgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
ende Annetgen, heur kinderen – 4 hoofden 
  
Tonis Jan Fransz, ende Aechgen 
Lourisdr sijn huijvre, met 
Pieter, Cornelis, Louris, ende 
Trijntgen, heur kinderen – 6 hoofden 
  
Gerrit Corsz, ende Trijntgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
[Bestand 138, fol. 1076v] 
 
Lenaert Pietersz Baers, ende 
Appelonia Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
IJsaack Pietersz, ende Maritgen [is arm] 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Appelonia, Fijtgen, ende 
Maritgen, heur kinderen – 6 hoofden 
  
Beun Gerritsz, ende Maritgen 
Lourisdr sijn huijsvrouwe, met 
Louris, ende Maritgen, heur kinderen – 4 hoofden 
  
Claes Geritsz, ende Hillegont Lenaertsdr 
sijn huijsvrouwe, met Daniel, Jan, ende 
Gerrit, heur kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Jansz, ende Anna 
  
[Fol. 1077] 
  
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Tonis, Maritgen, ende 
Annetgen, heur kinderen – 6 hoofden 
  
Pieter Pietersz, ende Aeltgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Cornelis, Jan, ende Maritgen, 
heur kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Tonisz, ende Leun Jansdr sijn 
huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Egbert Jansz, ende Pietgen Louwen 
sijn huijsvrouwe, met Sijmon, Maerten, 
Dirck, ende Jan, heur kinderen – 6 hoofden 
  
Louris Egbertsz, ende Anna 
 
PAGINA ONTBREEKT 
 
[Bestand 139, fol. 1078v] 
 
Jan Jansz, ende Reijertgen Cornelisdr 
sijn huijsvrouwe, met Dirck, Marcus, 
Aeltgen, ende Lijsgen, heur 
kinderen – 6 hoofden 
  
Aert Dircxsz, ende Trijntgen Meesen 
sijn huijsvrouwe, met Dirck, 
Aeltgen, ende Lijsgen, heur kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Gijsen, ende Maritgen Dircxdr 
sijn huijsvrouwe, met Gijs, 
Diert, Bastiaen, Tonis, Jan, 
Gijsgen, Dirck, Aeltgen, 
Maritgen, ende Pietgen, heure 
kinderen – 12 hoofden 
  
Gijsbert Gerritsz Wittenaer, ende 
  
[Fol. 1079] 
  
Griete Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Willem heurl. zoon – 3 hoofden 
  
Jan Gijsen, ende Maritgen Franssendr 
sijn huijsvrouwe, met Frans, 
Lenaert, Maritgen, ende 
Annetgen, heurl. kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Willemsz Jongeleen, ende 
Griete Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Claes, Annetgen, ende 
Maritgen, heur kinderen – 5 hoofden 
  
Mouris Willemsz, ende Claertgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Dirck, 
ende Cornelis Cornelis soonen, Gijs, Belijtgen, 
ende Lijsgen Mouris zoon, ende dochteren, 
heure respective kinderen – 7 hoofden 
  
[Bestand 140, fol. 1079v] 
 
Wernaer Cornelisz, ende Leuntgen 
Tijsdr sijn huijsvrouwe, met Gijsbert, 
ende Trijntgen, heur kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Cornelisz schoemaecker, ende 
Maritgen Harmansdr sijn 
huijsvrouwe, met Harman, ende 
Cornelis, heur kinderen – 4 hoofden 
  
Maerten Hillebrantsz backer, ende 
Trijntgen Jacobsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jacob, Arbaham, IJsaac, 
ende Jannetgen, heur kinderen, item 
Grietgen Lucasdr vuijt Vrieslant [Grietgen arm] 
die sij om Goodswille houden – 7 hoofden 
  
Louris Jansz schoemaker weduwenaer, met 
  
[Fol. 1080] 
  
Chiel, Pieter, ende Geertgen, 
sijn kinderen – 4 hoofden 
  
Jacob Dircxsz schoolmr. tot 
Noorden, ende Elsgen Geritsdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Gerrit Geritsz snijder, ende Claertgen 
Allertsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Gijsgen Fransz, een weduwe – 1 hoofd 
  
Jan Cornelis Reijersz, ende 
Annetgen Sebastiaensdr 
sijn huijsvrouwe, met Reijer, 
  
[Bestand 141, fol. 1080v] 
 
Jan, Bastiaen, Seger, 
Annetgen, Maritgen, Aeltgen, 
ende Jannetgen, heur kinderen – 10 hoofden 
  
Cornelis Jacobsz, ende Neeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, ende Emmetgen, heurl. 
kinderen – 4 hoofden 
  
Jaspar Brantsz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Elbert Maertensz, ende Claesgen [arm] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Maerten, 
Cornelis, Emmitgen, Maritgen, ende 
Aeltgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Gijsbert Cornelisz, ende Anna 
  
[Fol. 1081] 
  
Segersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
Item Maritgen heur kint noch – 1 hoofd 
  
Toontgen Pietersdr weduwe, met [arm] 
Pieter, Henrick, Maritgen, 
ende Neeltgen Cornelis soonen ende 
dochteren, haer kinderen – 5 hoofden 
  
Willem Cornelisz Schaep, ende Jeun [arm] 
Maertensdr sijn huijsvrouwe, met 
Jacob, Pieter ende Gerit, heurl. 
kinderen – 5 hoofden 

t'Schoot

[Bestand 520, fol. 1462]

Lenaert Willemsz Venne, ende [onvermogent] 
Grietgen Aertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Joachim, Abraham, 
Maritgen, ende Lijsbeth, heur kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Jacobsz Sop, ende Lijsbeth [onvermogent] 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jacob, Jaepgen, Grietgen, ende 
Appelonia, heur kinderen – 6 hoofden 
  
Gillis Pietersz, ende Aeltgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
Pieter, Jannetgen, Anna, 
Cuneertgen, ende Aeltgen, 
heurl. kinderen – 8 hoofden 
  
Tijs Geritsz Huijs, ende Maritgen [onvermogent] 
  
[Bestand 521, fol. 1462v] 
 
Dieloffsdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, Dieloff, Neeltgen, 
ende Geertgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Maerten Harmansz, ende Leuntgen 
Thonisdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Appelonia, Neeltgen, 
ende Claertgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Pieter Pieter Dielofen, ende Leuntgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Dirck, 
Willem, Maritgen, Appelonijtgen, 
Annetgen, ende Neeltgen, 
heurl. kinderen – 8 hoofden 
  
Cornelis Willemsz Beune, ende 
Maritgen Joppendr sijn huijsvrouwe, 
met Maerten, Willem, Cornelis, Lijsbeth, 
  
[Fol. 1463] 
  
oude Appelonia, jonge Appelonia, 
Fransgen, ende Grietgen, heurl. 
kinderen – 10 hoofden 
  
Job Henricxsz, ende Maritgen 
Adriaensdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Pieter Claesz Lopicker, ende 
Maritgen Huijbertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Pieter, Cornelis, Jannetgen, 
ende Grietgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jacob Jansz, ende Maritgen [leven van den armen] 
Aertsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Adriaensz, ende Adriaentgen 
  
[Bestand 522, fol. 1463v] 
 
Pleunendr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Pleun, Adriaen, ende 
Maritgen, Hillegont, Ariaentgen, 
jonge Maritgen, ende Beertgen, 
heure kinderen – 10 hoofden 
  
Cornelis Gerit Dircxsz, ende 
Neeltgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, ende Appelonia, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
Adriaen Cornelisz Cort, ende 
Maritgen Gerritsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Erm Jansdr weduwe van Willem 
Aertsz, met Gijsbert, Henrick, 
ende Willem haer kinderen – 4 hoofden 
  
[Fol. 1464] 
  
Pieter Jan Corsz, ende Trijntgen 
Huijbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Huijbert, Duijffgen, Neeltgen, 
Anna, ende Appelonia, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Aert Corsz, ende Anna Jaspars- 
dr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
ende Maritgen, heur kinderen, 
mitsgaders Maritgen Adriaensdr 
haer dochters kindt – 5 hoofden 
  
Gerrit Dircxsz, ende Aeltgen 
Theeusdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Erasmus, Anna, 
Neeltgen, Hillegont, Maritgen, 
ende Steffgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Adriaen Pietersz, ende Maritgen 
  
[Bestand 523, fol. 1464v] 
 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Machtelt, ende Appelonia, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Maerten Dammasz, ende Leentgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Dammas, Gerit, Lenaert, 
Grietgen, Maritgen, Aechgen, 
Trijntgen, Appelonijtgen, Brechgen, 
Neeltgen, ende Geertgen, heure 
kinderen – 13 hoofden 
  
Dirck Jan Dircxsz, ende Maritgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, Jan, ende Abraham, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Jan Jansz Jonge Jan Vuijer, ende 
  
[Fol. 1465] 
  
Catarijntgen Gijsendr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Cors, Jan, 
Anna, Neeltgen, ende Jannetgen, 
heure kinderen – 8 hoofden 
  
Henrick Joppensz, ende Baertgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Job, ende Maerten, heure 
kinderen – 5 hoofden 
  
IJsbrant Claesz Lopicker, ende 
Annetgen Ariensdr sijn huijsvrouwe, 
met Lenaert, ende Dirck, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
Crijn Jan Corsz, ende Neeltgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met Jan, 
ende Trijntgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
[Bestand 524, fol. 1465v] 
 
Jonge Cornelis Claesz Lopicker, 
ende Pleuntgen Geritsdr sijn 
huijsvrouwe, met Jan, heurl. 
kindt – 3 hoofden 
  
Anna Pietersdr weduwe van 
Willem Cornelisz Benne – 1 hoofd 
  
Claes Cornelisz Loopicker, ende 
Grietgen Pietersdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Maritgen Pietersdr weduwe van 
Jan Jansz Jan Buijer – 1 hoofd 
  
Jan Crijnen weduwenaer, met 
  
[Fol. 1466] 
  
Jan, ende Machtelt, sijn kinderen – 3 hoofden 
  
Jacob Jacobsz, ende Geertgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, ende Jacob, heure kinderen, 
mitsgaders Jannetgen Jansdr 
haer dienstmaecht – 5 hoofden 
  
Oude Cornelis Claesz Loopicker 
ende Leuntgen Geritsdr sijn 
huijsvrouwe, met Jannetgen, 
heur kint – 3 hoofden 
  
Maerten Cornelisz Verhooch, ende 
Geertgen Jorisdr sijn huijsvrouwe, 
met Engeltgen heur dochter, 
item Haesgen Jansdr van der Aer 
haer dienstmeijsgen – 4 hoofden 
  
[Bestand 525, fol. 1466v] 
 
Cornelis Erasmusz backer, ende 
Raemptgen Cornelsidr sijn huijs- 
vrouwe, met Cornelis, Erasmus, 
Dirck, ende Jannetgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Bijde selve woondt 
Trijntgen Jansdr van der Aer – 1 hoofd 
  
Appelonia Cornelisdr weduwe van 
Willem Gijsen, met Willem, 
Maritgen, Neeltgen, ende 
Annetgen, haer kinderen – 5 hoofden 
  
Aert Sijmonsz, ende Erm Pietersdr 
sijn huijsvrouwe, met Cornelis, Jan, 
Sijmon, Leuntgen, Maritgen, 
Annetgen, Neeltgen, ende 
Aeltgen, heure kinderen – 10 hoofden 
  
[Fol. 1467] 

Cornelis Jan Corsz, ende Pleuntgen 
Geritsdr sijn huijsvrouwe, met 
Ariaentgen heur kindt, item 
Jan naegelaten weeskindt van 
Gerit Pietersz bijde selve 
wonachtich – 4 hoofden 
  
Pieter Gijsen, ende Neeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Gijsbert, ende Cornelis, heurl. kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Sijmon Jansz, ende Neeltgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, ende Jan, 
heurluijder kinderen – 4 hoofden 
  
Henrick Aertsz weduwenaer 
  
[Bestand 526, fol. 1467v] 
 
met Maritgen sijn dochter – 2 hoofden 
  
Gijsbert Claesz, ende Grietgen [onvermogent] 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Neeltgen, Appelonijtgen, 
Aeltgen, ende Annetgen, heure 
kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Cornelisz Aven, ende Maritgen 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Cornelis, Jan, Gerit, 
Anna, Lijsbet, Neeltgen, 
ende Appelonijtgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Willem Claesz Loopicker, ende 
Neeltgen Jasparsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jannetgen heur kint, 
item Jannetgen Claesdr van 
Nijeuweveen haer dienstmaecht – 4 hoofden 
  
[Fol. 1468] 
  
Michiel Gerritsz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Dirck Crijnen scheepmaecker, ende 
Jannetgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Gerrit, Cornelis, 
Crijn, Maritgen, Jannetgen, 
ende Annetgen, heure kinderen – 9 hoofden 
  
Willem Adriaen Gijsen, ende Maritgen [onvermogent] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Jan, Pleuntgen, 
Maritgen, ende Jannetgen, heurl. 
kinderen – 7 hoofden 
  
Aelbert Jan Corssen, ende Hillegont 
Joppendr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Bestand 527, fol. 1468v] 
 
Cornelis, Aert, Jan, Gijsbert, 
ende Neeltgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Dirck Tijsz weduwenaer, met 
Pieter, ende Andries sijn kinderen – 3 hoofden 
  
Steven Willemsz bode, ende 
Erm Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Cors, Pieter, ende Neeltgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Crijn Jansz, ende Neeltgen Pieters- 
dr sijn huijsvrouwe, met Pieter, Cors, 
Henrick, ende Geertgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Pieter Cornelisz Haes, ende Neeltgen 
  
[Fol. 1469] 
  
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Jan, Maerten, 
Grietgen, ende Claertgen, heurl. 
kinderen – 7 hoofden 
  
Willem Cornelis Willem Jansz, ende 
Neeltgen Gijsendr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Dirck, Cornelis, 
Appelonijtgen, Trijntgen, ende 
Annetgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Pieter Willemsz Benne, ende Maritgen 
Woutersdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Willem, ende Grietgen, 
heure kinderen, item Abraham Allertsz 
die sij vuijt lieffde houden – 6 hoofden 
  
Aldaer is ter huijse 
Jan Erasmusz van Nijeuweveen – 1 hoofd 
  
[Bestand 528, fol. 1469v] 
 
Cornelis Jan Dircxsz, ende Machtelt 
Cornelsidr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck, Jan, Cornelis, Gerrit, 
Claes, ende Grietgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Maerten Cornelisz ende Jannetgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Aldaer ten huijse 
Jan Dircxsz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Noch aldaer 
Jan Gijsen vuijt t’Schoot – 1 hoofd 
  
Aeff Roelendr een weduwe met Cornelis 
Cornelisz Aven haer soon, ende Joosgen Pietersdr 
die sij vuijt liefde is houdende – 3 hoofden 
  
[Fol. 1470] 
  
Claes Maertesz, ende Trijntgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan Claesz Lopicker, ende Anna [onvermogent] 
Woutersdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Cornelis, Jannetgen, 
Geertgen, ende Lijsbeth, heurl. 
kinderen – 7 hoofden 
  
Willem Jan Dieloffsz, ende 
Ariaentgen Huijbertsdr sijn 
huijsvrouwe, met Jan, Cornelis, 
Dirck, Govert, Huijbert, Aeltgen, 
Aechgen, Maritgen, ende Appelonijtgen, 
heure kinderen – 11 hoofden 
  
Huijbertgen Pietersdr een weduwe met 
Huijbert Meesz haer soon – 2 hoofden 
  
[Bestand 529, fol. 1770v] 
 
Cornelis Cornelisz, ende Appelonia [onvermogent] 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Aeltgen, ende Lijsbeth, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Pieter Theeusz, ende Appelonia [onvermogent] 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Gijsbert, Willem, Lenaert, 
ende Lijsbet, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jaspar Lenaertsz, ende Trijntgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Cornelis, Pieter, Claes, 
Arijs, ende Annetgen, heurl. 
kinderen – 8 hoofden 
  
Maritgen Jansdr weduwe van 
Lenaert Jasparsz, met 
  
[Fol. 1471] 
  
Lenaert Jansz, die sij vuijt 
lieffde naer haer genomen heeft – 2 hoofden 
  
Aldaer ten huijse 
Lenaert Lenaertsz – 1 hoofd 
  
Cornelis Corsz Croft, ende 
Catarijn Roelen sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, Grietgen, Annetgen, 
heure kinderen, mitsgaders Leuntgen Pietersdr 
die sij vuijt liefde inde cost 
naer haer genomen heeft – 6 hoofden 
  
Jan Harmansz, ende Baertgen Cornelisdr 
sijn huijsvrouwe, met Huijch, ende Maritgen, 
heur kinderen – 4 hoofden 
  
Huijch Claesz, ende Neeltgen 
  
[Bestand 530, fol. 1471v] 
  
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Dirck, Claes, Maritgen 
ende Jannetgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Cornelisz Haes weduwenaer, 
met Maerten, Sijmon, Pieter, 
Appelonijtgen, Maritgen, ende 
Grietgen, sijn kinderen – 7 hoofden 
  
Roeloff Cornelisz Croft, ende [onvermogent] 
Aechgen Dammasdr sijn huijs- 
vrouwe, met Jan, Gerrit, 
Cornelis, Annetgen, ende Appelonijtgen, 
heure kinderen – 7 hoofden 
  
Gijs Adriaen Gijsen weduwenaer 
met Jan, Adriaen, Cornelis, Appelonijtgen, 
Aeltgen, ende Aechgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
[Fol. 1472] 
  
Willem Stevensz, ende Leentgen 
Floorendr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Gijsbert, ende Annetgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Huijbert Jasparsz, ende Grietgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
Pieter, Willem, ende Aechgen 
Pietersdr die sij vuijt lieffde 
naer heur inde cost genomen 
hebben – 4 hoofden 
  
Jaspar Huijbertsz, ende Maritgen 
Ariaensdr sijn huijsvrouwe, met Dirck 
Pietersz die sij vuijt lieffde naer 
heur genomen hebben – 3 hoofden 
  
Cornelis Jan Dieloffsz, ende Anna 
  
[Bestand 531, fol. 1472v] 
 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Jan, Pieter, Aechgen, oude 
Maritgen, Neeltgen, ende jonge 
Maritgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Worbout Jansz, ende Henrickgen 
Adriaensdr sijn huijsvrouwe, met 
Adriaen, Pieter, Lijsbeth, 
Appelonia, Anna, Lijsbet, 
Maritgen, ende Ariaentgen, heure 
kinderen – 10 hoofden 
  
Jaspar Cornelisz, ende Maritgen 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met 
Dirck, Jan, Cornelis, Lijsbeth, 
Maritgen, ende Aeltgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Jan Pieter Sijmonsz, ende Digna 
  
[Fol. 1473] 
  
Thijssendr sijn huijsvrouwe, met Pieter, 
Lijsbet, oude Maritgen, 
Appelonijtgen, Annetgen, Claertgen, 
Neeltgen ende jonge Maritgen, 
heure kinderen – 10 hoofden 
  
Jan Pleunensz Boos, ende Lijsbeth 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Pleun, Pleuntgen, Neeltgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Sijmon Adriaen Claesz, ende Maritgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Aert Gijsen, innocente persoon, 
bij heur inde cost sijnde, ende 
Adriaen Huijgensz van der Aer, heurl. 
knecht – 4 hoofden 
  
Gerrit Cornelis Jasparsz, ende 
  
[Bestand 532, fol. 1473v] 
 
Maritgen Michielsdr sijn huijsvrouwe, 
met Claes, Pieter, oude Cornelis, 
Lambert, jonge Cornelis, Maritgen, 
Geertgen, ende Annetgen, heurl. 
kinderen – 10 hoofden 
  
Bijde selve woont inne 
Swantgen Geritsdr weduwe van 
Cornelis Jasparsz – 1 hoofd 
  
Jan Cornelisz, ende Appelonia 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Pieter, Lijsbet, 
ende Neeltgen, heurluijder 
kinderen – 6 hoofden 
  
Cornelis Cornelisz Penninck, ende 
Sije Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Jacob 
  
[Fol. 1474] 
  
Jacobsz van Sevenhoven 
heurl. knecht – 3 hoofden 
  
Floris Pietersz ende Geertgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met 
oude Pieter, jonge Pieter, 
Jan, Sijmon, ende Lijsbet, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Harman Maertensz, ende 
Anna Ariensdr sijn huijsvrouwe, 
met Willem Jansz, ende Maritgen 
Pietersdr heure kintskinderen, die 
sij vuijt lieffde houden – 4 hoofden 
  
Pieter Ariaensz, ende Aechgen Harmansdr 
sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Lijsbeth Harmansdr een weduwe met 
  
[Bestand 533, fol. 1474v] 
 
Jan, Anna, ende Appelonia, 
Cornelis soon ende dochteren, haer kinderen – 4 hoofden 
  
Aechgen Aertsdr weduwe met 
Aert Cornelisz Koij haer soon – 2 hoofden 
  
Saers Thonisz, ende Neeltgen Corssen 
sijn huijsvrouwe, met Maritgen 
heur kindt – 3 hoofden 
  
Bastiaentgen Saersdr weduwe van 
Tijs Marcelisz – 1 hoofd 
  
Saers Gerit Tijsz weduwenaer met 
Huijbert, Gerit, Jan, Aefgen, ende 
Appelonijtgen, sijn kinderen – 6 hoofden 
  
[Fol. 1475] 
  
Maritgen Saerssendr weduwe 
van Gerit Tijssen – 1 hoofd