Search

zoek- tips

Zwammerdam - Hoofdgeld 1623

Het hoofdgeld van Zwammerdam is te vinden op Erfgoed Leiden en Omstreken.

ELO, SA Leiden  (toegangsnr. 501A), inv.nr. 4024

[Bestand 375, fol. 849] 
  
Jan Verloo schout, ende Barbera 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit sijn soon, ende Cornelis van der 
Tocht sijn clercq – 4 hoofden 
  
Aert Cornelisz Boterman, ende Pietertgen 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Claes, Maritgen, ende Aeltgen, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Mourijn Aertsz, ende Geertgen 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Gijsbert sijn kint – 3 hoofden 
  
Wouter Ariensz, ende Machteltgen [arm] 
Aertsdr sijn huijsvrouwe, met 
Gerrit, Jan, Cornelis, Jacob, ende 
Beatris, heure kinderen – 7 hoofden 
  
[Bestand 376, fol. 849v] 
 
Huijbert Aertsz Butterman, ende 
Eemsgen Ariensdr sijn huijsvrouwe, 
met Neeltgen Jacobsdr 
haer nichtgen, een meijsken van 
Jacob Jansz Verbrugge schipper 
ter Goude – 3 hoofden 
  
Neel, Jan Doeven weduwe met Floris, [arm, levende van den Heijligengeest] 
Lenaert, Arien, Gerrit, Jan, 
Neeltgen, Meijns, Maritgen, ende 
Barber, hare kinderen – 10 hoofden 
  
Gijs Pietersz, ende Beatris Dircxdr [uts.] 
sijn huijsvrouwe, met Pieter, Maritgen, 
ende Trijntgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Phillips Lucht turffdrager, ende [uts.] 
  
[Fol. 850] 
  
Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met Gijs, Adriaen, Cuneer, 
Pietertgen, ende Grietgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Steven Cornelisz caescooper wedu- 
wenaer, met Arien, Steven, Cornelis, 
Maerten, Maritgen, Annetgen, 
Grietgen, Oeffgen, Neeltgen, 
sijne kinderen – 10 hoofden 
  
Cornelius Martini geweesene predicant, 
ende Maritgen Jansdr sijn jongwijf – 2 hoofden 
  
Jan Dircxzoon 
schoemaecker, ende 
Maritgen Jansdr sijn huijsvrouwe met 
  
[Bestand 377, fol. 850v] 
 
Dirck, ende Neeltgen, heurl. kinderen – 4 hoofden 
  
Bijde selve in een huijs 
Annetgen Dircxdr weduwe, ende 
Willem Dircxsz, des voorsz Jan 
Dircxsz moeder, ende broeder – 2 hoofden 
  
Maerten Jacobsz Craen biersteker, 
ende Maritgen Dircxdr sijn huijsvrouwe, 
met Tomas, ende Hillegont, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Dirck Thonisz, Arien Tonisz, ende 
Maritgen Thonisdr weeskinderen – 3 hoofden 
  
Bijde selve als in eens huijs 
Cornelis Ariensz Wortelman van 
Leijden, ende Annetgen Ariensdr 
sijn huijsvrouwe, met Arien, ende 
Neeltgen, heure kinderen – 4 hoofden 
  
[Fol. 851] 
  
Harbartus Pouwelsz cleermr. 
ende Maritgen Cornelisdr sijn 
huijsvrouwe, met Cornelis, Jan, 
Jacob, Frans, Willem, ende 
Grietgen, heure kinderen, item 
Pieter Jansz van Ceulen sijn knecht – 9 hoofden 
  
Claes Jacobsz Verburch, ende 
Gijsgen Dircxdr sijn huijsvrouwe 
met Jacob, ende Jannetgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Dirck Jacobsz Verburch cleermr. 
ende Teuntgen Jansdr sijn huijsvrouwe 
met Jacob, ende Trijntgen, 
heure kinderen – 4 hoofden 
  
Aldaer in een huijs 
Gerberch Claesdr weduwe hun moeder, 
  
[Bestand 378, fol. 851v] 
 
met Jacob, Nelletgen, ende 
Ermpgen, haer kinderen – 4 hoofden 
  
Jan Ariensz Bodt ende Maritgen 
Gijsbertsdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck desselfs soon – 3 hoofden 
  
Grietgen Jansdr ende Maritgen 
Claesdr vrijsters – 2 hoofden 
  
Meijns Dircxdr weduwe – 1 hoofd 
  
Meijns Hagendr weduwe – 1 hoofd 
  
[Fol. 852] 
  
Gijsbert Henricxsz, ende Maritgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Roel Ariensz caescooper, ende 
Maritgen Dircxdr sijn huijsvrouwe, 
met Crijntgen Pietersdr haer 
jongwijff – 3 hoofden 
  
Gerrit van Cats – 1 hoofd 
  
Jan van Cats, ende Haesgen Stevensdr 
sijn huijsvrouwe 
Hillegont Lenaertsdr t’jongwijf 
Cornelis Jacobsz een knechgen 
t’samen 4 hoofden 
  
Harman Dircxsz caescooper, ende 
  
[Bestand 379, fol. 852v] 
 
Nelle Jacobsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jacob, Cornelis, Dirck, 
IJsaac, Grietgen, Machtelt, 
Neeltgen, Aeltgen, ende Nelletgen, 
heure kinderen – 11 hoofden 
  
Tomas Ariensz backer, ende 
Maritgen Dircxdr sijn huijsvrouwe, 
met Grietgen heur dochter – 3 hoofden 
  
Meijnsgen Gijsbertsdr een weduwe – 1 hoofd 
  
Dirck Harmansz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Barent Aelbertsz, ende Maritgen 
  
[Fol. 853] 
  
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, [seer arme luijden] 
Jan, Maritgen, ende Trijntgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Jan Cornelisz schoelapper, ende [arm hebbende onderhout van de Heijligengeest] 
Trijntgen Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Cornelis, Henrick, Jacob, Aeffgen, 
Meijnsgen, Neeltgen, Baertgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 10 hoofden 
  
Jan Cornelisz schoemaecker, ende 
Maritgen Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
met Arien heur soon – 3 hoofden 
  
Gijsbert Cornelisz weduwenaer 
Cornelis, Jan, Arien, ende Cuneertgen 
sijn kinderen – 5 hoofden 
  
[Bestand 380, fol. 853v] 
 
Bruijn Ariensz raemmaecker, ende 
Gerritgen Bruijnendr sijn huijsvrouwe, 
met een knecht gent. Bastiaen 
Cornelisz – 3 hoofden 
  
Claes Cornelisz timmerman, ende 
Hillegont Gerritsdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Reijer, Cornelis, Maritgen, 
Gerritgen, ende Neeltgen, 
heure kinderen, mitsgaders Dirck 
Jansz knecht – 9 hoofden 
  
Gerrit Claesz schrienwercker 
jongman – 1 hoofd 
  
Mr. Hans de smit, ende Dirckgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Arien, 
Fijtgen, ende Hillegont, heure 
  
[Fol. 854] 
  
kinderen, mitsgaders Gijsbert 
Cornelisz van Woerden desselfs knecht – 6 hoofden 
  
Cornelis Gijsbertsz Plemper, ende 
Maritgen Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
met Gijs, Pieter, Maritgen, 
Annetgen, ende Geertgen, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Pieter Jansz van Poelgeest, 
ende Ermpgen Willemsdr 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Willem, 
ende Annetgen, heure kinderen, 
mitsgaders Geritge Jacobsdr een arm 
weeskint – 6 hoofden 
  
Huijbert Cornelisz timmerman, ende 
Neeltgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
  
[Bestand 381, fol. 854v] 
 
Jan, Cornelis, Reijer, Aeltgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Gerrit Aertsz, ende Gerritgen 
Andriesdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen, ende Weijntgen, heure 
kinderen, mitsgaders Aelbert Jansz 
heur knecht – 5 hoofden 
  
Sijmon Jansz Snouck, ende 
Grietgen Jansdr sijn huijsvrouwe, 
met David, ende Annetgen, heure 
kinderen – 4 hoofden 
  
Tijs Sijmonsz schoemaecker, ende 
Fijtgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Sijmon, Pieter, Cornelis, ende 
Neeltgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
[Fol. 855] 

Adriaentgen Jansdr een weduwe – 1 hoofd [out ende arm] 
  
Arien Henricxsz metselair, ende [leeft van den Heijligengeest] 
Hester Pietersdr sijn huijsvrouwe 
met Henrick, Samuel, Pieter, 
Elias, ende Aeffgen, heure kinderen – 7 hoofden 
  
Jan Corsz, ende Maritgen Jansdr [uts.] 
sijn huijsvrouwe, met Cors, Jan, 
Assuerus, Andries, Sijmon, Jan, 
Adriaen, Claertgen, ende Annetgen, 
heure kinderen – 11 hoofden 
  
Jacob Corsz een out vrijer – 1 hoofd 
  
Pieter Dircxsz cramer, ende 
  
[Bestand 382, fol. 855v] 
 
Maritgen Dircxdr sijn huijsvrouwe, 
met een kint gent. Annetgen – 3 hoofden 
  
Wolphert Henricxsz chirurgijn, met 
Arien sijn soon, ende Geertgen 
Henricxdr sijn suster – 3 hoofden 
  
Pieter Thomasz arbeijder, ende 
Meijnsgen Willemsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jacob Sijmonsz caescooper, ende Grietgen 
Jacobsdr sijn huijsvrouwe, met Sijmon, ende 
Maritgen, heure kinderen, mitsgaders 
Maritgen Roelen haer maecht – 5 hoofden 
  
Dirck Pietersz molenaer, ende 
  
[Fol. 856] 
  
Aeltgen Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
met Jan, Cornelis, Aeltgen, ende 
Neeltgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Mr. Daniel Cornelisz schoolmr., ende 
Claertgen Pietersdr sijn huijs- 
vrouwe – 2 hoofden 
  
Pietertgen Roelendr weduwe van [arm] 
Cornelis Poth – 1 hoofd 
  
Meijnert Huijbertsz predicant, 
ende … sijne 
huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Cornelis Pietersz, ende Annetgen 
  
[Bestand 383, fol. 856v] 
 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Bouwen, 
Pieter, ende Gooltgen – 5 hoofden 
  
Lijsbet Jansdr weduwe, ende 
Lijsbet Claesdr – 2 hoofden 
  
Gerrit Adriaensz de Plutter, ende [arme luijden] 
Magdalena Crijnendr sijn huijsvrouwe 
met Aechgen, Grietgen, ende Hillegont, 
heure kinderen – 5 hoofden 
  
Cornelis Corsz, ende Aeltgen Jansdr [uts.] 
sijn huijsvrouwe, met Stijntgen, Annetgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Abraham Ariensz Plemper 
  
[Fol. 857] 
  
Maria Adriaensdr sijn moeder, 
Barber Ariensdr sijn suster, ende 
Cornelis Sijmonsz sijn knecht – 4 hoofden 
  
Jan Evertsz, ende Aeltgen Ariensdr 
sijn huijsvrouwe, met Evert, 
ende Arien, heure kinderen, ende 
Cornelis Pietersz haerluijder knecht – 5 hoofden 
  
Jacob Willemsz Onderwater, ende 
Annetgen Sijmonsdr sijn huijsvrouwe, 
met Dirck, ende Claes, heure 
kinderen, Fijtgen Willemsdr desselfs 
Claes huijsvrouwe, ende Jaepgen Tonisdr 
heur jongwijff – 6 hoofden 
  
Matheus Willemsz Verhouff, ende 
Maritgen Cornelisdr sijn huijsvrouwe, 
met Willem, ende Neeltgen, heure 
  
[Bestand 384, fol. 857v] 
 
kinderen, item Jan Henricxsz, ende 
Maritgen Abrahamsdr heurluijder 
knecht, ende jongwijf – 6 hoofden 
  
Pieter Aelbertsz, ende Weijntgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met Grietgen, 
Annetgen, ende Aeltgen, heure kinderen – 5 hoofden 
  
Aldaer in een huijs 
Aelbert Govertsz weduwenaer – 1 hoofd 
  
Dirck Aelbertsz, ende Trijntgen 
Jacobsdr, met drie kinderen, 
als Annetgen, Trijntgen, 
ende Jacob, mitsgaders Cornelis 
Pietersz heur knecht – 6 hoofden 
  
[Fol. 858] 
  
Aert Lenaertsz, ende Stijntgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jan 
Dircxsz haer knecht – 3 hoofden 
  
Aldaer in een huijs 
Cors Lenaertsz jongman – 1 hoofd 
  
Dirck Lenaertsz, ende Heijltgen Cornelis- 
dr sijn huijsvrouwe, met Annetgen, 
heur dochter, ende Grietgen Jacobsdr 
vuijt Vrieslant, haer jongwijf – 4 hoofden 
  
Joost Cornelisz, ende Neeltgen Sijmonsdr 
met Cornelis, Pieter, Gijsbert, 
ende Anna heure kinderen – 6 hoofden 
  
Arien Vriesen, ende Annetgen 
  
[Bestand 385, fol. 858v] 
 
Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met Pieter, 
Grietgen, Neeltgen, Maritgen, 
ende Leentgen, heure kinderen, item 
Arien Woutersz heurluijder knecht – 8 hoofden 
  
Govert Sijmonsz, ende Machteltgen 
Baltendr sijn huijsvrouwe, met Sijmon 
heur kint, ende Maritgen Baltendr 
haer suster, ende dienstmaecht – 4 hoofden 
  
Bijde selve woonen 
Balten Willemsz, ende Maritgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, 
ouders van den voorsz Machteltgen – 2 hoofden 
  
Dirck Gijsen, ende Maritgen Govertsdr 
sijn huijsvrouwe, met Govert, Jaetgen, 
ende Geertgen, heure kinderen, ende Lijsbeth 
haer meijt – 6 hoofden 
  
[Fol. 859] 
  
Henrick Mathijsz, ende Annetgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Tijs, Jan, ende Maritgen, heure 
kinderen – 5 hoofden 
  
Bouwen Gijsbertsz Verhoorn, 
met Gijsbert, Jan, Claes, 
ende Annetgen, heure kinderen, 
mitsgaders Jaepgen Meltsdr heur 
jongwijf – 6 hoofden 
  
Cornelis Bestebroer, ende Maritgen 
Lenaertsdr sijn huijsvrouwe, met Cornelis, 
Lenaert, Jan, Pieter, Neeltgen, 
ende Maritgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Aldaer in een huijs 
Jan Cornelisz, ende Aefgen Jansdr sijn jongwijf – 2 hoofden 
  
[Bestand 386, fol. 859v] 
 
Gerrit Gerritsz Twaelfhoven, 
ende Trijn Pietersdr sijn huijsvrouwe, 
met Arien, Dirck, Jan, ende 
Trijntgen, heure kinderen – 6 hoofden 
  
Sijmon Sijmonsz, ende Trijn Sijmonsdr 
sijn moeder, met Aechgen 
Sijmonsdr sijn suster – 3 hoofden 
  
Trijntgen Lambrechtsdr, met [is met haer cleijne kinderen van soberen doen] 
Cornelis, Lambert, Arien, 
Gerritgen, Jannetgen, ende Meijns 
hare kinderen – 7 hoofden 
  
Cornelis Dirck Pietersz, ende Anna 
Dircxdr sijn huijsvrouwe, met Pieter, 
Aert, Pieter, Annetgen, ende  
Gijsselt – 7 hoofden 
  
[Fol. 860] 
  
Louris Dircxsz, ende Maritgen Sijmonsdr [dit is een persoon die niet en heeft] 
sijn huijsvrouwe, met Jan, Claes, 
Sijmon, Dirck, Maritgen, 
ende Ariaentgen, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Jan Pieter Huijgen weduwenaer, [alle arm] 
met Pieter, Cornelis, Jan, 
Maritgen, Trijn, Machtelt, 
Grietgen, ende Oetgen sijn kinderen, 
mitsgaders, Machtelt Harmansdr 
sijn jongwijf – 10 hoofden 
  
Aechgen Cornelisdr een oude weduwe – 1 hoofd 
  
Gerritgen Willemsdr een weduwe, 
met Pieter, Cornelis, Eeuwout 
ende Annetgen, haer kinderen – 5 hoofden 
  
[Bestand 387, fol. 860v] 
 
Sijmon Claesz, ende Meijnsgen 
Bouwensdr sijn huijsvrouwe, met 
Annetgen Floorendr heur 
jongwijff – 3 hoofden 
  
Bouwen Claesz, ende Maritgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met 
Maritgen heur kint, ende Sijmon 
Henricxsz heurluijder knecht – 4 hoofden 
  
Dirck Ariensz, ende Geertgen Floorendr 
sijn huijsvrouwe, met Hagen, Pieter, 
Jacob, Arien, ende Floor, heure 
kinderen – 7 hoofden 
  
Dirck Cornelisz Vrijer, ende Jannitgen 
Damen, ende Lenaert Bouwensz 
sijn jongwijf, ende knecht – 3 hoofden 
  
[Fol. 861] 
  
Pieter Dircxsz Capiteijn, ende 
Maritgen Bruijnen sijn jongwijff – 2 hoofden 
  
Michiel Lenaertsz, ende Annetgen 
Jansdr sijn huijsvrouwe, met Jannetgen 
Vries, ende Henrick Jansz 
heurl. jongwijff ende knechgen – 4 hoofden 
  
Jan Lenaertsz Vrijer, met Jannetgen 
Pietersdr, ende Tomas Jansz, sijn 
jongwijff, ende knecht – 3 hoofden 
  
Arien Jacobsz, ende Maritgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe, met 
Jacob, ende Willem, heurl. kinderen, 
mitsgaders Neeltgen haer jongwijf – 5 hoofden 
  
[Bestand 388, fol. 861v] 
 
Gerrit Evertsz, ende Gijsgen 
Pietersdr sijn huijsvrouwe, met Evert, 
Pieter, Maritgen, ende Annetgen, 
heure kinderen – 6 hoofden 
  
Pieter Claes Treur, ende Fijtgen [arm dese ende d’aengetogenen] 
Sijmondr sijn huijsvrouwe, met Gerrit 
heur zoon – 3 hoofden 
  
Annetgen Sijmonsdr, ende Maritgen [uts.] 
Sijmonsdr vrijsters, met Jan 
Cornelisz – 3 hoofden 
  
Cornelis Sijmonsz, ende Grietgen Aertsdr [uts.] 
met seven kinderen als Sijmon, 
Aert, Cors, Pieter, Lijsbeth, 
Gerrit, ende Neeltgen, heure 
kinderen – 9 hoofden 
  
[Fol. 862] 
  
Pieter Lambertsz Verlaen, ende 
Geerte Cornelisdr sijn huijsvrouwe, met 
Lambert, Cornelis, Claes, Maritgen, 
Annetgen, ende Lijsbet, heure kinderen – 8 hoofden 
  
Mees Lenaertsz, ende Geertgen 
Willemsdr sijn huijsvrouwe – 2 hoofden 
  
Jan van Aelst, ende Sophia sijn 
huijsvrouwe, met een kint, meijt, 
ende knecht – 5 hoofden 
  
Gerrit Pietersz inde Wonne, ende 
Geertgen Huijgen sijn huijsvrouwe, 
met vier kinderen – 6 hoofden