Search

zoek- tips

Hoofdgeld 1623

Quohier bij ordre van joncheer Adriaen heere van Sweeten duijckgrave ende bailliu van Rijnlant, als bijde ho. mogende heeren staten van Hollant ende Westvrieslant tot de besoinge van thooftgelt over de stadt Leijden ende de dorpen daer onder gestelt gedeputeert, mitsgaders van doctor Gerard Lanslot, Jan Jansz Orles, Henrick Egbertsz van der Hal, Frans Adriaensz van Leeuwen, ende Christoffel Dircxsz van Nijeuwenhoven, sijn eedts. geadjungeerden, hem vuijte groote vroetschappe der stadt Leijden bijgeboucht, gemaect, van alle mans ende vrouwe-persoonen, kinderen, knechts, meijsens, ende andere dienaren, wonende off tuijsbehoorende in den ambachten, dorpen, ende gehuchten, die in de verpachtinge ende opgem. van des gemeene lants middelen onder de voorsz stadt Leijden genoucht sijn, item van alle schoelieren ende leerkinderen die in eenige franchoise ende andere schoolen ter schoole besteet ende in de provintie van Hollant tuijsbehoorende sijn, behalve de geene die op de reijse van Oostindijen, ende in slants dienste, soo te water als te lande militeren, item vagabunderende persoonen, ende diergelijcke, dewelcke hier buijten gelaten sijn, alles achtervolge de instructie ende de interpretatie van de e. mogende gecommitteerde raiden daer op gedaen, de gemelte heeren gedeputeerde ende geadjungeerden daer toe verleent, bij een gebracht ende overgestelt vuijte quohieren bij de schouten ende ambachts-bewaerderen van den voorsz plaetsen, over de genompde gedeputeerden overgelevert, ende dat in vougen als volgt.